Anda di halaman 1dari 1

4.

0 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN

4.1 Demografi Responden Wanita

4.1.1 Pekerjaan

Jadual 1: Taburan Responden Wanita Mengikut Pekerjaan

Pekerjaan Bilangan Responden (orang) Peratusan (%)


Bekerja sendiri 5 16.67
Bersara 2 6.67
Pekerja swasta 6 20.00
Kakitangan kerajaan 10 33.33
Tidak bekerja 4 13.33
Masih belajar 3 10.00
(Sumber: Kajian Lapangan 2015)

PEKERJAAN

10.00% 16.67% Bekerja sendiri


13.33% Bersara
6.67%
Pekerja swasta
20.00% Kakitangan kerajaan
33.33% Tidak bekerja
Masih belajar

Rajah 1: Pekerjaan Responden Wanita

(Sumber: Kajian Lapangan 2015)

Daripada hasil kajian yang ditunjukkan dalam Jadual 1 dan Rajah 1, daripada
30 orang responden wanita yang disoal selidik, kebanyakan responden adalah
kakitangan kerajaan iaitu sebanyak 10 orang (33.33 peratus) dan diikuti dengan
responden yang merupakan pekerja swasta sebanyak 6 orang (20.00 peratus).
Selain itu, terdapat 5 orang responden (16.67 peratus) yang bekerja sendiri dan 4
orang responden (13.33 peratus) yang tidak bekerja. Terdapat 3 orang responden
(10.00 peratus) yang masih belajar manakala 2 orang responden (6.67 peratus) yang
bersara.