Anda di halaman 1dari 3

NAMA: _______________________________________________

TINGKATAN: ______________

LATIHAN ULANGKAJI FIZIK TINGKATAN 4 BAB 2: DAYA DAN GERAKAN

1 Antara pita detik yang berikut, manakah menunjukkan pergerakan halaju malar?
A

2 Ali berjalan ke arah utara sebanyak 8 m, sebelum menuju ke arah timur sebanyak 6 m. Berapakah sesaran bagi pergerakan
tersebut?

A 8m C 12 m
B 10 m D 14 m

3 Sebuah kereta pegun memecut secara seragam untuk 20 s. Halaju kereta mencapai 80 km j 1. Berapakah pecutan kereta
tersebut dalam tempoh ini?
A 1.11 m s2 C 4.00 m s2
2
B 2.22 m s D 22.2 m s2

4 Sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 30 m s1 dinyahpecut kepada 10 m s1 dalam jarak 20 m. Berapakah nyahpecutan bagi
pergerakan tersebut, dalam unit m s2?
A 0.5 C 20
B 1.0 D 40

5 Antara pernyataan yang berikut, manakah menghuraikan pergerakan kereta di mana kelajuannya bersamaan dengan halaju?
A Sebuah kereta bergerak ke hadapan dengan kelajuan 20 km j1.
B Sebuah kereta bergerak dalam bulatan dengan kelajuan 20 km j1.
C Sebuah kereta bergerak dalam garis lurus dengan kelajuan 20 km j1.

6 Rajah 1 menunjukkan satu carta pita bagi sebuah troli yang bergerak menuruni satah condong.

Rajah 1
NAMA: _______________________________________________

TINGKATAN: ______________

LATIHAN ULANGKAJI FIZIK TINGKATAN 4 BAB 2: DAYA DAN GERAKAN

Jangka masa detik bergetar dengan frekuensi 50 Hz. Tentukan pecutan bagi troli tersebut, dalam unit cm s 2?
A 50 C 300
B 150 D 250

7 Rajah 2 menunjukkan graf halaju-masa bagi sebuah kereta yang bergerak dalam garis lurus.

Rajah 2

Berapakah jumlah sesaran dan jarak yang dilalui oleh kereta tersebut?
Sesaran (m) Jarak dilalui
(m)

A 450 525

B 450 600

C 525 600

D 600 450

8 Rajah 3 menunjukkan graf sesaran-masa bagi sebuah objek yang bergerak.

Rajah 3
Berapakah purata kelajuan bagi pergerakan tersebut, dalam unit m s1?
A0 D 3.0
B 1.2 E 6.0
C 2.4

9 Pecutan ditakrifkan sebagai

A kadar perubahan kelajuaan


B kadar perubahan jarak
C kadar perubahan halaju
D kadar perubahan sesaran
NAMA: _______________________________________________

TINGKATAN: ______________

LATIHAN ULANGKAJI FIZIK TINGKATAN 4 BAB 2: DAYA DAN GERAKAN