Anda di halaman 1dari 4

-1-

Heeft u ooit de Koran gelezen?

Fecit Abnerzarka

Tijdens een dinnerparty kwam ik in gesprek met de tafeldame tegenover mij. Een char-
mante dame. Zij kon zich blijkbaar niet vinden in wat ik over de Islam vertelde, waarop ze
met de vernietigende vraag kwam: Heeft u zelf wel eens de Koran gelezen? Een plechtig
moment. De hele tafel luisterde. Ik antwoordde: Blair zei Waarop: Ik ben helemaal
niet genteresseerd in wat Tony Blair zei. Ik wil gewoon antwoord op mijn vraag. Met
vermetele koppigheid ging ik verder: Blair zei Ik wil helemaal niet weten wat Blair
zei! Ik weer: U weet toch niet wat ik ga zeggen! Dus - Blair zei enkele maanden geleden
(in 2006) dat hij regelmatig in de Koran leest en het boek naast zich op het nachtkastje
heeft liggen. Ja, het zelfs tweemaal heeft gelezen. Met die uitlating heeft hij zich bij de
Moslims onsterfelijk belachelijk gemaakt, want zelfs een kind weet dat je de Koran niet
kunt lezen. Het is een boek zonder context. De naam Mohammed komt maar viermaal in de
Koran voor en plaatsnamen niet of nauwelijks. Pas na jarenlange bestudering van de Sira
en de Hadith, wat de commentaren bevat op de Koran, wordt de Koran begrijpelijk. Boven-
dien klopt de chronologie niet. Zij weer (iedereen luistert geboeid mee): Dat kunt u nu
wel zeggen, maar bepaalde deskundigen denken daar anders over. Wat ik zeg is geen
opinie maar een feit, want de suras zijn naar lengte ingedeeld en jaartallen ontbreken. Het
eerste hoofdstuk of sura is het langste en het laatste het kleinste. Veel Christenen gaan er
automatisch vanuit dat de Koran binnen de Islam dezelfde functie vervult als de Bijbel
binnen het Christendom, maar dat is volstrekt onjuist. In feite speelt de Koran in de Islami-
tische praktijk een secundaire rol. Voor alles hebben ze een regeltje, maar de meeste voor-
schriften in het boek zijn nogal vaag en de Islamiet laat zich eerder leiden door wat hem
door het religieuze gezag wordt voorgehouden, door de imam.

Trouwens ook onze kinderen zullen spoedig mee kunnen lachen over die domme opmer-
kingen van Blair. Jammer dat hij als premier van Engeland weggaat. Het zit namelijk zo. In
Frankrijk wordt na ernstige kritiek overwogen om Arabisch op de scholen in te voeren. Een
imam had geklaagd dat het leren van Engels een onaanvaardbare vorm van Amerikaans im-
-2-

perialisme is. Dat was dan een Franse imam. Wie weet zeggen de Engelse imams hetzelfde.
Naar verluidt zal Belgi gauw volgen als daartoe in Frankrijk een wet wordt aangenomen.
Natuurlijk eerst facultatief. Ze zijn best sympathiek, alhoewel. Weet u wat op een school in
Denemarken gebeurde, een land met relatief weinig Moslims, toen daar halal voedsel
werd gentroduceerd? De volgende eis was dat ook de niet-Moslims dat moesten eten.

Nederland en Belgi zitten dus in een tangbeweging. Ik ben al aan een spoedcursus Ara-
bisch begonnen. Dag meneer Blair, ahlan biek ja oestz Blair. Ik wil niet als een ouwe
zak overkomen als mijn kleinkinderen Arabisch spreken en ik daar geen moer van snap.

Hubert Luns

Naschrift:
Het tijdschrift The Observer van 12 juni 2011 citeerde de voormalig premier
van Engeland, Tony Blair: Door het Islamitische religieuze heilige boek te
lezen die volgens de Moslims de exacte woorden van God bevat word ik
geloofsliterair gehouden. In deze geglobaliseerde wereld is het van primair
belang om geloofsliterair te zijn, vind ik. Ik lees de Quran iedere dag, deels om
sommige dingen te kunnen begrijpen die in de wereld plaatsvinden, maar
hoofdzakelijk omdat het geweldig instructief is.

Gepubliceerd in het satirisch Emailblad t Scheldt, met regelmatige bijdragen van professor Bob
Smalhout. Nr. 754 van dinsdag 17 november 2006.
www.tscheldt.be

Spoedig nadat dit artikel verscheen, publiceerde het


Centrum voor de Studie van de Politieke Islam (CSPI)
An Abridged Koran (ISBN 0-9785528-4-9), ofwel
Een Verkorte Koran, behorend tot de The Islamic
Trilogy Koran, Sira, Hadith, die samen op ongeveer
hetzelfde tijdstip werden gepubliceerd.

Op de achterflap staat: De Islam is een politiek sys-


teem, een cultuur en een religie die op de Koran zijn
gebaseerd, alsook de Sira (het leven van Mohammed)
en de Hadith (de Tradities). De Islamitische Trilogie
Serie integreert de drie belangrijkste bronnen om de
gehele Islamitische politieke leer te leren kennen over
de bejegening van niet-Moslims. De Trilogie is gezag-
hebbend en op feiten gebaseerd. Alle beweringen kun-
nen via verwijzingen worden gecontroleerd. De kennis
ligt erin opgesloten alle bronvermeldingen hebben
ten doel om een volledig beeld te geven van de Islami-
tische politieke leer.
Toekomstbeeld in het jaar 2050
-3-

Allah of de Heer Jezus Christus ?


door Rick Mathes, de directeur van Mission Gate Prison Ministry
(Poortzending van de gevangenisbediening)
Het volgende verhaal wordt betwist. Volgens gevangeniswoordvoerders was de imam een
Islamitisch gevangene, geen geestelijke, en jihad (heilige oorlog) kwam niet ter sprake. Het
is in feite van ondergeschikt belang of deze gedachtenuitwisseling, die heel plausibel over-
komt, inderdaad plaatsvond, want de argumentatie is fundamenteel juist.

Verleden maand (in mei 2003) bezocht ik mijn jaarlijkse trainingssessie wat een vereiste
was voor de verlenging mijn gevangenis-toegangspas. Tijdens de trainingssessie werd een
lezing gegeven door vertegenwoordigers van het Rooms Katholieke geloof, het Prote-
stantse en het Islamitische. Ze legden ieder hun eigen geloof uit.

Ik was meer in het bijzonder genteresseerd in wat de Islamitische imam te berde bracht.
De imam gaf een geweldige presentatie over de grondslag van de Islam, compleet met
video. Na de presentaties was er gelegenheid tot vragen stellen.

Toen ik het woord kreeg, stelde ik mijn vraag aan de imam: Kunt u mij alstublieft cor-
rigeren indien ik het fout heb, maar ik begrijp dat de meeste imams en Islamitische gees-
telijken een heilige jihad (heilige oorlog) tegen de ontrouwen van de wereld hebben uit-
geroepen en dat door een een ontrouwe te doden (wat voor alle Moslims een gebod is) de
dader een plaats in de hemel krijgt. Indien dat klopt, kunt u mij dan de definitie geven
van een ontrouwe?

Hij was het helemaal met mijn bewering eens en antwoordde zelfverzekerd: De ongelo-
vigen!
Ik antwoordde: Okay, ik wil dit juist begrijpen. Aan alle volgelingen van Allah is dus
opgedragen om eenieder die niet tot uw geloof behoort te doden opdat een plaats in de
hemel verzekerd wordt. Zie ik dat goed?
De uitdrukking op zijn gezicht wijzigde van iemand die gezaghebbend is in die van een
klein jongetje dat net betrapt is toen hij zijn hand in de koekjestrommel stopte.

Hij antwoordde schaapachtig: Ja.

Daarop zei ik: Welnu, ik heb een probleem om mij voor te stellen dat Paus Johannes
Paulus alle Katholieken opdraagt om allen die tot uw geloof behoren te doden of dat Dr.
Stanley alle Protestanten opdraagt hetzelfde te doen opdat een plaats in de hemel verwor-
ven wordt!
De imam was met stomheid geslagen!

Ik ging verder: Ik heb een probleem om uw vriend te zijn indien u of uw metgezellen


hun volgelingen vertellen om mij te doden! Ik wil u daarom vragen: Wilt u liever uw
Allah hebben die vraagt mij te doden zodat u naar de hemel kunt gaan, of wilt u liever
mijn Jezus die mij zegt u lief te hebben omdat ik naar de hemel ga en omdat Hij wil dat u
daar samen met mij bent?
Men kon een speld horen vallen toen de imam zijn hoofd in schaamte boog.

Het doel van de bijeenkomst was om de religieuze gevoeligheid te verhogen, dat is de tole-
rantie voor ieders geloof en ik heb dat echt verprutst. De directeur zag paars van woede.
Maar de imam en ik wisselden tekens met elkaar uit en hij zei Salaam, wat in het Ara-
bisch vrede betekent (hoop ik).

---

Zie ook: The Golden Rule in Islam door Bill Warner


Beschikbaar op: http://www.politicalislam.com/goldRuleIslam
-4-

Hieronder is een recensie van An Abridged Koran (Een verkorte Koran),


te vinden op Amazon.com

Eindelijk een leesbare Koran (21 maart 2007)

Recensist: Luns H ubert

De Koran is een boek zonder context. Wat is context? Bijvoorbeeld:


Gister bracht President Bush een bezoek aan Jeruzalem en zei het vol-
gende over de kwestie van het Arabisch-Isralisch conflict. Alles in deze
zin is context. Als je alles wat Bush tijdens zijn presidentschap heeft ge-
zegd uit zijn context haalt en als de data en namen uit zijn toespraken
worden verwijderd alsook de verwijzingen naar precieze gebeurtenissen,
en als de chronologie wanneer iets gezegd werd niet langer wordt geres-
pecteerd, krijg je een boek dat heel erg op de Koran lijkt, maar nu ver-
telt het de daden van iemand die Bush heet. Zon boek moet gedeco-
deerd worden door middel van een beschrijving die de context herstelt.
De decoderingsboeken voor de Koran zijn de Hadith en Sira. Indien je de
drie samenvoegt (Koran, Hadith en Sira) krijg je een verhaal in zijn oor-
spronkelijk perspectief en indien je de herhalingen schrapt van dezelfde
soort verhalen voor een overeenkomstig publiek ontstaat Een Verkorte
Koran zoals uitgegeven door het CSPI (An Abridged Koran). Ik was heel
blij toen ik dat boek kreeg!