Anda di halaman 1dari 1

Abstrak

Kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh manakah Teknik Buku Lima dapat
meningkatkan Ketepatan servis bawah tangan dalam permainan bola tampar di
kalangan murid. Subjek kajian terdiri daripada enam orang murid yang terdiri
daripada empat orang murid lelaki dan dua orang murid perempuan tahun 5 yang
lemah dalam penguasaan ketepatan kemahiran servis bawah tangan bola tampar.
Data dikumpul melalui kaedah pemerhatian, temu bual dan ujian klinikal ketepatan
Servis Bawah Tangan Bola Tampar. Data yang diperolehi telah dianalisis
mengunakan kaedah deskriptif dan kaedah naratif. Hasil analisis dapatan
mendapati bahawa semua orang murid telah mencatatkan peningkatan skor yang
agak baik dalam ujian selepas berbanding ujian sebelum. Keputusan kajian
memberikan implikasi keberkesanan tindakan dalam meningkatkan ketepatan
servis bawah tangan dalam permainan bola tampar dalam kalangan murid-murid
tahun Lima.

Kata Kunci: Buku Lima, Klinikal, deskriptif, naratif,

Abstract

This research is conducted to prove the effectiveness of fist technique in improving


the accuracy of underarm serve in volleyball among students. Study subject
consisted of six pupils of two girls and four boys who are weak in their skills of
underarm serve in volleyball. Data was collected through observation, interview and
clinical trial accuracy underhand volleyball serve. Data was analysed using
descriptive and narrative methods. The analysis of the findings showed that all
students have increased a good score in the test after comparison test before. The
result of the study has implications for the effectiveness of measures to improve the
accuracy of the underarm serve in volleyball.

Keywords: fist,clinical, descriptive, narative