Anda di halaman 1dari 9

SMK SERI JOHOR

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

MINGGU TEMA UNIT /TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI


Kecemerlangan Diri i. Menghuraikan ciri-ciri Ke i. Menghasilkan peta minda
cemerlangan diri. tentang langkah-langkah
TEMA 1 : A. Pendidikan mencapai kecemerlangan
ii. Mengamalkan budaya ilmu untuk diri.
PENCAPAIAN KENDIRI kemajuan diri.
ii. Menghasilkan akijanji
iii. Menunjukkan sikap tentang kecemerlangan diri.
bertanggungjawab dan akauntabiliti.

B. Perwatakan i. Menghuraikan ciri-ciri perwatakan i. Menghasilkan peta minda


diri berilmu pengetahuan. tentang ciri-ciri perwatakan
diri berilmu pengetahuan.
ii. Mengamalkan budaya hidup yang
positif. ii. Lakonan pelbagai
perwatakan mengikut
iii. Menunjukkan ciri-ciri perwartakan situasi berbeza.
yang terpuji
iii. Berkongsi dengan rakan-
rakan tentang ciri-ciri
perwatakan yang terpuji.
i. Menjelaskan cara-cara untuk i. Menceritakan cara
mencapai perpaduan dalam membantu keluarga dalam
Perpaduan Dalam keluarga. persiapan sesuatu majlis
Keluarga dan upacara :
TEMA 2 : ii. Menghuraikan kepentingan perayaan
a. Sambutan Hari perpaduan dalam keluarga hari lahir
HUBUNGAN Khas
1
KEKELUARGAAN Keluarga iii. Menunjukkan sikap ii. Main peranan membantu
bertanggungjawab sebagai ahli keluarga membuat
anggota keluarga. persiapan sesuatu majlis
dan upacara.

iii. Simulasi sesebuah


keluarga menyambut
sesuatu majlis dan
upacara.

i. Menghormati dan menghargai i. Mengenal pasti dan


sesebuah keluarga. menjelaskan cara-cara
b. Berkongsi Suka mengatasi sesuatu
Duka ii. Menjelaskan cara-cara untuk masalah yang dihadapi
mencapai perpaduan dalam atau meraikan sesuatu
keluarga. kejayaan.

iii. Menunjukkan rasa simpati ii. Membuat catatan peristiwa


sebagai anggota keluarga. suka duka yang
berlaku dalam keluarga.

iii. Melukis poster Suka Duka


Kita Kecapi
Bersama

c. Perpaduan i. Menghormati dan menghargai i. Mengenal pasti dan


Dalam sesebuah keluarga. menjelaskan cara-cara
Keluarga mengatasi sesuatu
ii. Menjelaskan cara-cara untuk masalah yang dihadapi
- Berkongsi Suka Duka mencapai perpaduan dalam atau meraikan sesuatu
keluarga. kejayaan.

2
iii. Menunjukkan rasa simpati ii. Membuat catatan peristiwa
sebagai anggota keluarga. suka duka yang berlaku
dalam keluarga.

iii. Melukis poster Suka Duka


Kita Kecapi
Bersama
Hormati Hak Orang i. Menjelaskan kepentingan i. Menulis esei/rencana
Lain menghormati hak orang lain tentang kepentingan dan
cara menghormati hak
a. Latar Belakang ii. Menghormati hak orang lain orang lain

b. Kebolehan Dan iii. Mengamalkan sikap menghormati ii. Mengadakan simulasi


Bakat iv. orang lain mesyuarat/ percambahan
TEMA 3 : fikiran dengan ahli
c. Pendapat v. Belajar menerima pendapat orang berbincang secara sopan
HIDUP lain dan menghormati hak
BERMASYARAKAT orang lain

iii. Permainan kad situasi


dimainkan dalam
kumpulan empat orang ahli

Pemupukan Semangat i. Menjelaskan kepentingan i. Membincangkan isu


Kekitaan pemupukan semangat kekitaan perpaduan dalam
kumpulan
i. Perpaduan ii. Mengamalkan unsur-unsur
perpaduan ii. Mengadakan kuiz tentang
perpaduan kaum
iii. Menjalin hubungan yang baik

3
antara kaum iii. Melakonkan situasi
sambutan sesuatu
perayaan di Malaysia.

ii. Permuafakatan i. Menjelaskan kepentingan hidup i. Perbincangan kumpulan


bermasyarakat tentang kepentingan hidup
bermasyarakat.
ii. Mengamalkan semangat
permuafakatan dalam masyarakat ii. Mengadakan aktiviti
gotong royong
iii. Menghargai semangat menceriakan kelas.
permuafakatan dalam masyarakat.
iii. Mencari peribahasa yang
berkaitan dengan unsur
permuafakatan.

iii. Kebajikan i. Menyatakan cara menjaga i. Perbincangan dalam


kebajikan penduduk setempat kumpulan berdasarkan
gambar aktiviti kebajikan.
ii. Melakonkan situasi yang berkaitan
dengan kebajikan ii. Mengumpulkan gambar-
gambar berkaitan aktiviti
iii. Mempamerkan sikap saling kebajikan.
membantu.
iii. Main peranan
pertolongan cemas.

iv. Keselamatan i. Mencadangkan cara-cara menjaga i. Perbincangan kumpulan


keselamatan kawasan setempat tentang peranan Rukun
Tetanga
ii. Bekerjasama untuk menjaga

4
keselamatan kawasan setempat ii. Membuat jadual bertugas
rondaan di kawasan
iii. Menunjukkan keprihatinan terhadap tempat tinggal .
keselamatn kawasan setempat.
iii. Menghasilkan poster
bertemakan Keselamatan
Setempat Tanggung jawab
Bersama.

Warisan Kesenian i. Menerangkan jenis-jenis warisan i. Mendengar muzik pelbagai


Kepelbagaian Kaum. kesenian pelbagai kaum jenis kaum di Malaysia
ii. Mereka cipta alat muzik
i. Alat Muzik ii. Melibatkan diri dalam usaha dan menghasilkan
TEMA 4 : ii. Tarian. mengekallkan warisan kesenian gubahan muzik sendiri.
iii. Seni Bina. pelbagai kaum iii. Mereka cipta tarian
WARISAN iv. Lukisan. berdasarkan gubahan
KEPELBAGAIAN v. Permainan iii. Mengapresiasi sumbangan pelbagai muzik yang dihasilkan
BUDAYA MALAYSIA vi. Kraftangan. kesenian dalam pembentkan
budaya Malaysia

Sistem Dempokrasi i. Menjelaskan proses demokrasi i. Membuat simulasi proses


Berparlimen Di Malaysia berparlimen di Malaysia. pilihanraya :
ii. penamaan calon
i. Pilihanray ii. Mengamalkan tingkahlaku sopan iii. kempen
a dan beradab untuk menjaga imej iv. mengundi
ii. Parlimen Negara. v. mengira undi
TEMA 5 : iii. DUN vi. pengumuman pemenang
iii. Menghargai peranan kerajaan vii. ucapan calon yang
MALAYSIA NEGARA dalam pembangunan Negara. menang
BERDAULAT viii. Mencari maklumat

5
iv. Memberi sumbangan kepada rakyat manifesto parti-parti yang
dan negara bertanding.
ix. Membuat buku skrap
mengenai lambang parti-
parti yang bertanding di
Malaysia
x. Membuat simulasi proses
perbahasan di Parlimen
xi. Membuat carta aliran
proses penggubalan usul
di Parlimen.
xii. Kenali YB Anda
xiii. Membuat carta organisasi
Dewan Undangan Negeri
xiv. Menghasilkan sajak yang
bertemakan Demokrasi

Raja Berpelembagaan i. Menghuraikan system Raja i. Berbincang tentang Majlis


- Majlis Raja- Berpelembagaan di Malaysia. Raja-Raja.
Raja
ii. Menjalankan simulasi Majlis ii. Menjalankan simulasi
Raja-Raja Majlis Raja-Raja.

iii. Taat setia kepada raja dan Negara iii. Mengumpulkan gambar
raja-raja setiap negeri.
Peranan Dan i. Mengenalpasti Menjalankan simulasi hari
Tanggungjawab peranan dan tanggungjawab negara mengundi
Warganegara Dalam - mengundi
Kerajaan Demokrasi. ii. Mempraktikkan cara - mengira undi
memberi pendapat melalui saluran - pengumuman
ii. Mengundi yang betul pemenang

6
iii. Menunjukkan ucapan calon yang menang
tingkahlaku sopan dan beradab
untuk menjaga imej negara

iii. Melibatkan Diri i. Mengenalpasti peranan dan i. Membuat simulasi proses


Dalam tanggungjawab Negara perbahasan di Parlimen
Rancangan
Kerajaan ii. Mempraktikkan cara memberi
pendapat melalui saluran yang
iv. Memberi betul
Pendapat
Melalui Saluran iii. Menunjukkan tingkahlaku sopan
Yang Betul dan beradab untuk menjaga imej
negara

v. Menjaga i. Mengenalpasti peranan dan i. Gerak kerja kumpulan


Keamanan tanggungjawab negara -Potong dan tampal
artikel dari suratkhabar
ii. Memberi sumbangan kepada tentang ancaman
negara terhadap keamanan
Negara.
iii. Menunjukkan tingkahlaku sopan
dan beradab untuk menjaga imej
negara

vi. Menjaga Nama i. Mengenalpasti peranan dan i. Sumbangsaran tentang


Baik Negara tanggungjawab Negara langkah-langkah
menjaga keamanan
vii. Amalan ii. Memberi sumbangan kepada
Berterima Kasih negara

7
iii. Menunjukkan tingkahlaku sopan
dan beradab untuk menjaga imej
negara

TEMA 6 : Kestabilan Dan i. Menjelaskan peranan jentera i. Mengumpul maklumat


Keberkesanan Jentera pentadbiran kerajaan dalam mengenai sumbangan
Cabaran Masa Depan Pentadbiran Negara. mencapai wawasan negara. pemimpin negara.

i. Kepimpinan ii. Berinteraksi dan bekerjasama ii. Mencipta dan


Berwawasan. dalam menyelesaikan sesuatu mendeklamasikan sajak.
ii. Kerajaan Telus tugasan.
Dan Amanah iii. Lakonan yang
iii. Menghargai sumbangan tokoh memaparkan ciri-ciri
dalam membentuk masyarakat kepimpinan wawasan
yang mapan.

Bekerjasama Dan i. Menjelaskan kepentingan i. Mencipta sajak


Bersatu Padu Dalam mengekalkan keamanan negara bertemakan keamanan
Menghadapi Pelbagai dan dunia sejagat
Cabaran ii. Bekerjasama dan bersatu padu ii. Menyediakan buku skrap
i. Serantau dalam menangani sesuatu berkaitan dengan
ii. Dunia masalah kejadian dan bantuan
iii. Menghargai keamanan negara dan iii. peperangan
dunia iv. bencana alam
v. kemiskinan
vi. Mengemukakan
pandangan tentang
senario dunia pada masa

8
akan datang dalam
bentuk penulisan/peta
minda/ carta/lukisan