Anda di halaman 1dari 88

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN ENAM
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
(KSSR)

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN ENAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

JANUARI 2015
Cetakan Pertama 2015

Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan
dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah,
Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya
RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
BAHAWASANYA negara kita Malaysia
mendukung cita-cita untuk mencapai Pendidikan di Malaysia adalah suatu
perpaduan yang lebih erat dalam kalangan usaha yang berterusan ke arah
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara memperkembang potensi individu secara
hidup demokratik; mencipta masyarakat yang menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan
adil bagi kemakmuran negara akan dapat insan yang seimbang dan harmonis dari segi
dinikmati bersama secara adil dan saksama; intelek, rohani, emosi dan jasmani
menjamin satu cara yang liberal terhadap berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan kepada Tuhan.
berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan Usaha ini adalah bagi bertujuan
menggunakan sains dan teknologi moden; melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan,
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan serta memberi sumbangan terhadap
atas prinsip-prinsip berikut :- keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
KANDUNGAN

Bil. Perkara Muka Surat

1. Kandungan ii

2. Pendahuluan 1

3. Matlamat 1

4. Objektif 2

5. Fokus Mata Pelajaran 3

6. Susunan Kandungan Kurikulum 3

7. Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran 4

8. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 5

9. Pentaksiran 6

10. Tafsiran Tahap Penguasaan Umum 9

11. Tafsiran Tahap Penguasaan Pendidikan Jasmani Tahun 4 10

12. Cadangan Agihan Masa 12

13. Modul kemahiran : Gimnastik Asas 13

14. Modul kemahiran : Pergerakan Berirama 19


Bil. Perkara Muka Surat

15. Modul Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 25

16. Modul Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 31

17. Modul Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang 37

18. Modul Kemahiran : Olahraga Asas 43

19. Modul Kemahiran : Akuatik Asas 49

20. Modul Kemahiran : Rekreasi dan Kesenggangan 55

22. Modul Kecergasan: Konsep Kecergasan 61

23. Modul Kecergasan: Komponen Kecergasan 67


PENDAHULUAN Kajian yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan
Malaysia, menunjukkan 60.1% rakyat Malaysia tidak
Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah
melakukan aktiviti yang aktif dan menghadapi pelbagai risiko
digubal berasaskan standard kandungan dan standard
penyakit kronik dan penyakit tidak berjangkit seperti sakit
pembelajaran yang perlu murid kuasai dan capai. Standard
jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi
kandungan ialah pernyataan spesifik tentang perkara yang
(Noncommunicable Disease Section - Disease Control
murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh
Division, 2006). Justeru, tahap kecergasan murid ditingkatkan
persekolahan yang merangkumi kemahiran, pengetahuan, dan
melalui amalan dan pengetahuan Pendidikan Jasmani sejak
nilai. Standard pembelajaran merupakan penetapan kriteria
awal lagi.
atau indikator pencapaian setiap standard kandungan.

Guru yang mengajar Kurikulum Standard Pendidikan


Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah
Jasmani Tahun Enam perlu mempunyai pengetahuan dan
Rendah juga digubal dengan mengekalkan prinsip-prinsip
kemahiran asas dalam pergerakan dan kecergasan
Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Pendidikan Jasmani
berdasarkan disiplin ilmu Pendidikan Jasmani. Antara displin
dan menggunakan Standard Antarabangsa Pendidikan
tersebut melibatkan pembelajaran motor, perkembangan
Jasmani dan Sukan Untuk Murid Sekolah oleh International
motor, biomekanik, suaian fizikal, fisiologi senam, psikologi
Council for Health, Physical Education, Recreational-Sports
sukan, dan sosiologi sukan dengan menerapkan nilai estetika.
And Dance (ICHPER-SD) sebagai panduan. Kandungan
Pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard Pendidikan
kurikulum ini juga masih mengekalkan tiga domain pendidikan,
Jasmani seharusnya dilaksanakan dalam suasana yang
iaitu psikomotor, kognitif, dan afektif.
menyeronokkan dengan menekankan aspek keselamatan.

Penggubalan Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani


MATLAMAT
Sekolah Rendah adalah bertujuan memenuhi hasrat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang Kurikulum Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah bertujuan
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan membina murid menjadi individu yang cergas dan sihat serta
jasmani. Kurikulum ini menyediakan murid ke arah pembinaan berkemahiran, berpengetahuan, dan mengamalkan nilai murni
modal insan yang sihat dan cergas. melalui aktiviti fizikal ke arah mencapai kesejahteraan hidup.

1
OBJEKTIF
Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Enam berkebolehan untuk;-

1. mengaplikasi konsep pergerakan semasa melakukan kemahiran asas pergerakan dengan lakuan yang betul;

2. menguasai kemahiran asas permainan mengikut kategori serangan, jaring, dan memadang dengan lakuan yang betul;

3. mengaplikasi kemahiran asas pergerakan dan komponen kecergasan semasa melakukan aktiviti rekreasi dan
kesenggangan;

4. melakukan senaman yang dapat meningkatkan tahap kecergasan fizikal;

5. mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakan;

6. mengenal pasti aktiviti yang dapat meningkatkan tahap kecergasan fizikal;

7. memerihal kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara berkala;

8. mematuhi peraturan dan mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal;

9. mempamerkan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal;

10. berinteraksi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal;

11. membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan; dan

12. mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.

2
FOKUS MATA PELAJARAN

Terdapat tiga fokus Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Modul Kemahiran terdiri daripada:-
untuk murid Tahun Enam iaitu: menguasai kemahiran
pergerakan berdasarkan konsep pergerakan dalam permainan 1. gimnastik asas;
dan sukan mengikut kategori; mengaplikasi konsep 2. pergerakan berirama;
kecergasan dalam meningkatkan tahap kecergasan fizikal 3. kemahiran asas permainan yang melibatkan kategori
berdasarkan kesihatan; dan memupuk elemen keselamatan, serangan, jaring, dan memadang;
pengurusan, tanggungjawab kendiri, dan interaksi sosial 4. olahraga asas yang melibatkan asas berlari,
semasa melakukan aktiviti fizikal. asas lompatan, dan asas balingan;
5. akuatik asas; dan
6. rekreasi dan kesenggangan.
SUSUNAN KANDUNGAN KURIKULUM
Modul Kecergasan pula terdiri daripada:-
Dokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun
Enam merupakan dokumen pembelajaran untuk satu tahun 1. konsep kecergasan;
persekolahan yang disusun secara modular mengikut 2. komponen kecergasan berdasarkan kesihatan iaitu
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Dalam kapasiti aerobik, kelenturan, kekuatan otot, daya
kurikulum modular, kandungan dikelompokkan kepada tahan otot, dan komposisi badan; dan
bahagian-bahagian yang dinamakan sebagai modul. Modul 3. pengukuran kecergasan fizikal.
merangkumi kandungan pembelajaran dalam bentuk unit
kendiri-lengkap (self-contained) yang terdiri daripada Kandungan bagi setiap modul disusun mengikut domain
pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang telah dikenal pasti psikomotor, kognitif, dan afektif. Domain-domain tersebut
untuk dikuasai dan dicapai. mewakili lima aspek iaitu:-

Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Enam Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor)
terdiri daripada Modul Kemahiran dan Modul Kecergasan. Melalui Aspek 1, murid menguasai pelbagai corak
Kandungan kurikulum ini juga dibahagikan pemberatannya pergerakan dan kemahiran motor yang diperlukan untuk
sebanyak 75% Modul Kemahiran dan 25 % Modul Kecergasan. melakukan pelbagai aktiviti fizikal yang terdapat di dalam
Modul Kemahiran.

3
Aspek 2: Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan Susunan kandungan kurikulum ini bertujuan
(Domain Kognitif) memudahkan pelaksanaan kurikulum. Setiap Modul dalam
Melalui Aspek 2, murid dapat mengaplikasi pengetahuan dokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun
berkaitan konsep, prinsip, dan strategi pergerakan dalam Enam yang hendak dicapai dinyatakan dalam lajur utama iaitu
pembelajaran serta mengembangkan kemahiran motor dalam Standard Kandungan, Standard Pembelajaran, dan Standard
melaksanakan aktiviti fizikal di dalam Modul Kemahiran. Prestasi. Lajur Standard Kandungan mengandungi kandungan
yang perlu murid pelajari dalam satu tempoh masa, manakala
Aspek 3: Kecergasan Meningkatkan Kesihatan (Domain lajur Standard Pembelajaran menunjukkan apa yang murid
Psikomotor) perlu kuasai dan capai. Lajur Standard Prestasi menunjukkan
Melalui Aspek 3, murid berkeupayaan meningkatkan dan tahap pencapaian murid menguasai modul-modul yang
mengekalkan tahap kecergasan untuk kesihatan dan prestasi dipelajari.
fizikal melalui Modul Kecergasan.

Aspek 4: Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Kecergasan (Domain Kognitif)
Melalui Aspek 4, murid dapat mengaplikasi pengetahuan Kandungan dalam Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani
berkaitan konsep, prinsip, dan strategi meningkatkan Tahun Enam adalah setara dengan pencapaian objektif
kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal melalui Modul psikomotor, kognitif, dan afektif dalam pengajaran dan
Kecergasan. pembelajaran Pendidikan Jasmani. Guru boleh memulakan
pengajaran dan pembelajaran dengan Modul Kemahiran atau
Aspek 5: Kesukanan (Domain Afektif) Modul Kecergasan tanpa terikat dengan susunan modul dalam
Melalui Aspek 5, murid berkeupayaan mengukuhkan kurikulum ini.
amalan Pendidikan Jasmani menerusi elemen keselamatan,
konsep sosiologi, dan psikologi, prinsip, dan strategi untuk Pengajaran dan pembelajaran Modul Akuatik Asas dan
melakukan aktiviti fizikal dengan berkesan yang melibatkan:- Modul Rekreasi dan Kesenggangan merupakan pilihan di
1. pengurusan dan keselamatan, sekolah. Bagi yang memilih akuatik asas, persekitaran sekolah
2. tanggungjawab kendiri, hendaklah mempunyai kemudahan kolam dan guru yang
3. interaksi sosial, dan berkelayakan.
4. dinamika kumpulan.
Bagi tujuan pengajaran kemahiran, guru menggunakan
Modul Kemahiran yang terdiri daripada Aspek 1, Aspek 2,
dan Aspek 5 secara serentak Manakala untuk pengajaran

4
kecergasan, guru menggunakan Modul Kecergasan yang KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
terdiri daripada Aspek 3, Aspek 4, dan Aspek 5 secara
serentak. Guru boleh membuat pilihan sama ada mengajar Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam
modul kemahiran atau modul kecergasan terlebih dahulu tanpa kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan
mengabaikan gabungan aspek yang telah ditetapkan. dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang
pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid.
Ringkasannya adalah seperti berikut;- Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
pemikiran seperti Jadual 1
Aspek 1 Kemahiran KBAT Penerangan
[psikomotor] Pergerakan Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan,
kemahiran, dan nilai dalam situasi
Aspek 2 Aplikasi Pengetahuan berlainan untuk melaksanakan
Modul 1:
[kognitif] dalam Pergerakan sesuatu perkara.
Kemahiran
Aspek 5 Kesukanan Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada
[afektif] bahagian kecil untuk memahami
dengan lebih mendalam serta
hubung kait antara bahagian
Aspek 3 Kecergasan berkenaan.
[psikomotor] Meningkatkan
Kesihatan Menilai Membuat pertimbangan dan
keputusan menggunakan
Aspek 4 Aplikasi Pengetahuan pengetahuan, pengalaman,
Modul 2: kemahiran, dan nilai serta
[kognitif] Meningkatkan
Kecergasan memberi justifikasi.
Kecergasan
Mencipta Menghasilkan idea atau produk
atau kaedah yang kreatif dan
Aspek 5 Kesukanan
inovatif.
[afektif]
Jadual 1: Tahap Pemikiran Dalam KBAT.

5
KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasi KEMAHIRAN ABAD KE-21
pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam membuat
penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, Kemahiran abad ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid
membuat keputusan, berinovasi, dan berupaya mencipta yang mempunyai profil berikut:
sesuatu.
Bil Profil Murid Penerangan
KBAT merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif, dan 1. Berdaya Mereka mampu menghadapi
menaakul serta strategi berfikir. tahan dan mengatasi kesukaran,
mengatasi cabaran dengan
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai kebijaksanaan, keyakinan,
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat toleransi, dan empati.
pertimbangan wajar dengan menggunakan alasan dan bukti
yang munasabah. 2. Pemikir Mereka berfikir secara kritikal,
kreatif dan inovatif; mampu
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk untuk menangani masalah yang
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai kompleks dan membuat
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir keputusan yang beretika.
tidak mengikut kelaziman. Mereka berfikir tentang
pembelajaran dan diri mereka
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat sebagai pelajar. Mereka
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. menjana soalan dan bersifat
terbuka kepada perspektif, nilai,
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan dan tradisi individu dan
berfokus untuk menyelesaikan masalah. masyarakat lain. Mereka
berkeyakinan dan kreatif dalam
KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui menangani bidang
aktiviti berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, pembelajaran yang baru.
penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu
membangunkan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta
minda, dan Thinking Hats serta penyoalan aras tinggi untuk
menggalakkan murid berfikir.

6
Bil Profil Murid Penerangan 6. Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur,
3. Mahir Mereka menyuarakan dan kesamarataan, adil, dan
berkomunikasi meluahkan fikiran, idea, dan menghormati maruah individu,
maklumat dengan yakin dan kumpulan dan komuniti. Mereka
kreatif secara lisan dan bertulis bertanggungjawab atas tindakan,
menggunakan pelbagai media akibat tindakan serta keputusan
dan teknologi. mereka.
4. Kerja Mereka boleh bekerjasama
sepasukan secara berkesan dan harmoni 7. Bermaklumat Mereka mendapatkan
dengan orang lain. Mereka pengetahuan dan membentuk
mengalas tanggungjawab pemahaman yang luas dan
bersama serta menghormati dan seimbang merentasi pelbagai
menghargai sumbangan yang disiplin pengetahuan. Mereka
diberikan oleh setiap ahli meneroka pengetahuan dengan
pasukan. Mereka memperoleh cekap dan berkesan dalam
kemahiran interpersonal melalui konteks isu tempatan dan global.
aktiviti kolaboratif, dan ini Mereka memahami isu-isu etika
menjadikan mereka pemimpin atau undang-undang berkaitan
dan ahli pasukan yang lebih baik. maklumat yang diperoleh.

5. Bersifat ingin Mereka membangunkan rasa 8. Penyayang Mereka menunjukkan empati,


tahu ingin tahu semula jadi untuk atau Prihatin belas kasihan, dan rasa hormat
meneroka strategi dan idea baru. terhadap keperluan dan
Mereka mempelajari kemahiran perasaan orang lain. Mereka
yang diperlukan untuk komited untuk berkhidmat
menjalankan inkuiri dan kepada masyarakat dan
penyelidikan, serta menunjukkan memastikan kelestarian alam
sifat berdikari dalam sekitar.
pembelajaran. Mereka menikmati
pengalaman pembelajaran 9. Patriotik Mereka mempamerkan kasih
sepanjang hayat secara sayang, sokongan, dan rasa
berterusan. hormat terhadap negara.
Jadual 2: Penerangan Profil Murid Berdasarkan
7
Kemahiran Abad Ke-21.
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN boleh menggunakan pelbagai kaedah untuk mengukur
pencapaian murid. Antaranya adalah seperti berikut:
Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan
bersesuaian dengan kemahiran yang diajar memainkan 1. Prestasi Kemahiran
peranan penting untuk menjadikan pembelajaran lebih seronok Prestasi kemahiran boleh diukur berdasarkan penguasaan
dan sesuai dengan keperluan murid yang pelbagai latar kemahiran mengikut petunjuk masa, jarak, ketepatan, dan
belakang dan kebolehan. Guru boleh menggunakan bentuk perlakuan. Elemen-elemen setiap kemahiran
pendekatan Teaching Games for Understanding (TGfU), dikenal pasti dan tahap penguasaan murid disenaraikan di
Masteri Learning, Kaedah Inkuiri, Pembelajaran Berasaskan dalam ruangan yang disediakan.
Projek dan strategi pdp lain.
2. Senarai semak
Senarai semak melibatkan senarai langkah-langkah
PENTAKSIRAN menandakan Ya atau Tidak berdasarkan perlakuan
murid.
Pentaksiran adalah satu proses mengumpulkan maklumat
murid dan membuat penghakiman tentang produk sesuatu 3. Rubrik
proses pendidikan. Pentaksiran bertujuan sebagai pengukur Rubrik melibatkan memerihal kemahiran yang perlu
untuk menilai pencapaian murid memperoleh pengetahuan, dikuasai berdasarkan kriteria penilaian. Rubrik juga
menguasai kemahiran, dan mengamalkan nilai semasa memberi maklum balas kualitatif terhadap prestasi murid
pengajaran dan pembelajaran. yang melibatkan apa yang murid telah lakukan dan tindakan
yang boleh dilakukan untuk memperbaiki kelemahan.
Pentaksiran juga menyokong pembelajaran murid dan Rubrik juga boleh digunakan oleh murid sebagai penilaian
memberi maklum balas berguna kepada pentadbir, guru, kendiri.
murid, dan ibu bapa atau penjaga tentang perkembangan dan
tahap pencapaian murid. 4. Portfolio
Portfolio melibatkan persembahan visual berbentuk
Bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani, pentaksiran sampel kerja dan data prestasi dalam bentuk koleksi yang
dibuat semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang dibuat oleh murid. Portfolio juga menunjukkan usaha,
sedang berlaku. Ianya boleh mengukur penguasan kemajuan, atau pencapaian dalam suatu tempoh tertentu.
kemahiran-kemahiran Pendidikan Jasmani menerusi domain Guru perlu membimbing murid menghasilkan portfolio.
psikomotor, kognitif, dan afektif. Guru Pendidikan Jasmani

8
5. Penilaian Kendiri berdasarkan taksonomi kognitif, psikomotor, dan afektif bagi
Penilaian kendiri membolehkan murid menilai tahap mengukur tahap pencapaian berdasarkan domain psikomotor,
pencapaian sendiri. Kaedah ini membolehkan murid lebih kognitif, dan afektif.
bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran. Melalui
kaedah ini murid boleh merancang penetapan matlamat, Standard prestasi mengandungi enam tahap
menyimpan progres penguasaan kemahiran dan pelan penguasaan yang disusun secara hieraki di mana Tahap
kecergasan dengan menggunakan buku log, diari atau Penguasaan 1 menunjukkan pencapaian terendah sehingga
carta. pencapaian tertinggi iaitu Tahap Penguasaan 6. Setiap
pernyataan tahap penguasaan ditafsirkan secara generik
6. Kertas-Pensel sebagai aras tertentu untuk memberi gambaran holistik tentang
Guru boleh mengemukakan soalan pendek yang pencapaian murid dan pelaporan individu. Tafsiran pernyataan
memerlukan murid menjawab secara ringkas berkaitan tahap penguasaan adalah seperti berikut:-
untuk menghasilkan pergerakan yang dikenal pasti atau
perlakuan sesuatu kemahiran atau pengetahuan
Kertas-pencil juga merupakan satu cara tradisional untuk
mengukur kefahaman murid dengan menggunakan item
berbentuk aneka pilihan, berstruktur, dan esei.

Guru-guru juga boleh menggunakan pelbagai kaedah


pentaksiran lain yang bersesuaian dengan keperluan sekolah,
ciri-ciri murid, dan tujuan pentaksiran.

Standard Prestasi

Standard prestasi merupakan skala rujukan guru untuk


menentukan pencapaian murid dalam menguasai standard
kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan.

Standard prestasi dibina berdasarkan rubrik yang


menunjukkan tahap penguasaan murid terhadap modul-modul
yang dikuasai melalui proses pengajaran dan pembelajaran
yang menggunakan pendekatan ansur maju. Rubrik juga dibina

9
TAFSIRAN TAHAP PENGUASAAN UMUM

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi
6 baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan mengikut prosedur atau secara
5 sistematik, serta tekal dan bersikap positif.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara
4 sistematik.

Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.
3

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta
2 menjelaskan apa yang telah dipelajari.

Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap
1 perkara yang asas.

10
TAFSIRAN TAHAP PENGUASAAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

TAHAP PERNYATAAN STANDARD PRESTASI


PENGUASAAN
Murid boleh menghasilkan idea kreatif dan inovatif, melaksanakan idea tersebut dalam kemahiran
6 pergerakan dan kecergasan, boleh menunjukcara sesuatu kemahiran secara tekal, mempamerkan
amalan kesukanan, dan boleh berkomunikasi tentang kemahiran tersebut, serta boleh mempraktikkan
kemahiran tersebut ke arah gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.

Murid boleh mengaplikasi pengetahuan tentang konsep pergerakan, prinsip, dan strategi dalam
5 kemahiran dan kecergasan ke dalam situasi baharu secara positif dengan melakukannya mengikut
prosedur yang sistematik, lakuan yang betul, dan tekal serta mempamerkan amalan kesukanan.

Murid boleh mengaplikasi pengetahuan tentang konsep pergerakan, prinsip, dan strategi dalam
4 kemahiran dan kecergasan semasa melakukan kemahiran pergerakan dan senaman kecergasan
fizikal dengan lakuan yang betul, turutan yang betul atau mengikut prosedur yang sistematik.

Murid boleh mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep, prinsip, dan strategi pergerakan bagi Modul
3 Kemahiran dan mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep, prinsip, dan strategi meningkatkan
kecergasan untuk kesihatan bagi Modul Kecergasan semasa melakukan kemahiran pergerakan dan
aktiviti kecergasan.

Murid boleh melakukan kemahiran pergerakan dan senaman kecergasan fizikal serta menyatakan
2 dengan ringkas atau menterjemahkan pengetahuan berkaitan kemahiran dan senaman tersebut
dalam bentuk penerangan atau pergerakan.

Murid boleh melakukan kemahiran pergerakan dan senaman kecergasan fizikal atau tahu perkara
1 asas tentang sesuatu kemahiran yang akan dilakukan.

11
PENCAPAIAN KESELURUHAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

Guru boleh menetapkan pencapaian keseluruhan murid menerusi proses pengajaran dan pembelajaran selama setahun dalam
menguasai kemahiran, pengetahuan, dan nilai berdasarkan profesional judgement guru. Berikut adalah rubrik yang mengambarkan
tahap penguasaan keseluruhan Pendidikan Jasmani Tingkatan Satu yang dijadikan sebagai panduan.

TAHAP PERNYATAAN STANDARD PRESTASI


PENGUASAAN

6 Boleh merancang dan melakukan persembahan gimnastik asas, pergerakan berirama secara
berkumpulan.
Boleh menggunakan pelbagai kemahiran asas permainan kategori serangan, jaring, dan
memadang untuk bermain dalam permainan kecil mengikut kategori dan mengaplikasikan
strategi yang sesuai dengan situasi permainan.
Boleh melakukan teknik berjalan kaki, kemahiran lari beritma, melompat tinggi gaya fosbury
flop, merejam rod, dan asas memutar dan melempar objek sfera bertali dalam pertandingan
mini dengan lakuan yang betul dan tekal.
Boleh mengetuai senaman memanaskan dan menyejukkan badan serta merancang
senaman meningkatkan kapasiti aerobik, kelenturan, dan daya tahan otot berdasarkan prinsip
FITT untuk diri sendiri.
Boleh melakukan kemahiran pergerakan berirama, kemahiran permainan mengikut kategori
serangan, jaring dan memadang, olahraga asas dan rekreasi dan kesenggangan serta
senaman kecergasan sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal secara berkala.
Boleh melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani dengan menunjukkan keyakinan, tanggung
jawab kendiri, berkomunikasi dalam pelbagai cara, dan bekerjasama dalam kumpulan.

12
TAHAP PERNYATAAN STANDARD PRESTASI
PENGUASAAN

5 Boleh melakukan lari landas, layang dan membuat pelbagai bentuk badan, mereka cipta
rangkaian pergerakan dalam kumpulan kecil dan membuat pelbagai bentuk badan semasa
bergayut songsang.
Boleh mereka cipta rangkaian pergerakan menggunakan langkah lurus berdasarkan konsep
pergerakan dalam kumpulan kecil serta mempersembahkan tarian rakyat atau etnik dalam
kumpulan kecil secara seagam mengikut muzik.
Boleh melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan, jaring, dan memadang
dengan lakuan yang betul dan tekal dalam situasi permainan.
Boleh melakukan teknik berjalan kaki, kemahiran lari beritma, melompat tinggi gaya fosbury
flop, merejam rod, dan asas memutar dan melempar objek sfera bertali pada satu jarak yang
disasarkan dengan lakuan yang betul dan tekal.
Boleh mereka cipta aktiviti pandu arah berdasarkan klu dan kad maklumat serta permainan
kecil yang menggunakan kemahiran berlari dan mengelak.
Boleh merancang dan melakukan aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan yang
sesuai dengan keperluan intensiti latihan mengikut prosedur yang betul dan tekal.
Boleh melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik, kelenturan dan daya tahan otot
dengan lakuan dan prosedur yang betul berdasarkan intensiti senaman.
Boleh melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani dengan menunjukkan keyakinan, tanggung
jawab kendiri, berkomunikasi dalam pelbagai cara, dan bekerjasama dalam kumpulan.

13
TAHAP PERNYATAAN STANDARD PRESTASI
PENGUASAAN

4 Boleh melakukan kemahiran asas lari landas dan layangan dari peralatan anjal, rangkaian
pergerakan dan imbangan serta putaran di atas trampolin dengan lakuan yang betul
berdasarkan mekanik lakuan, prinsip pergerakan dan prinsip mekanik yang dikenal pasti.
Boleh melakukan tarian rakyat atau etnik dengan langkah yang betul dan tekal mengikut
muzik yang didengar.
Boleh melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan, jaring, dan memadang
dengan lakuan yang betul berdasarkan mekanik lakuan, prinsip pergerakan, prinsip mekanik
atau strategi yang dikenal pasti.
Boleh melakukan teknik berjalan kaki, kemahiran lari beritma, melompat tinggi gaya fosbury
flop, merejam rod, dan asas memutar dan melempar objek sfera bertali dengan lakuan yang
betul berdasarkan mekanik lakuan, prinsip pergerakan dan prinsip mekanik yang dikenal
pasti.
Boleh melakukan aktiviti pandu arah dan permainan tradisional Libat dan Hidup Mati serta
mengaplikasi strategi untuk mencapai sasaran.
Boleh melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik, kelenturan dan daya tahan otot
berdasarkan lakuan yang betul berdasarkan aplikasi prinsip FITT serta boleh menghitung
kadar nadi sasaran untuk diri sendiri.

14
TAHAP PERNYATAAN STANDARD PRESTASI
PENGUASAAN

Boleh mengaplikasikan mekanik lakuan, prinsip pergerakan dan prinsip mekanik yang dikenal
3
pasti semasa melakukan layangan dari peralatan anjal, rangkaian pergerakan dan imbangan
serta putaran di atas trampolin dalam gimnastik asas.
Boleh mengaplikasikan konsep pergerakan yang digunakan dalam tarian rakyat atau etnik
yang ditiru dalam pergerakan berirama.
Boleh mengaplikasikan mekanik lakuan, prinsip pergerakan, prinsip mekanik atau strategi
yang dikenal pasti semasa melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan, jaring,
dan memadang.
Boleh mengaplikasikan mekanik lakuan, prinsip pergerakan dan prinsip mekanik yang dikenal
pasti semasa berjalan kaki, lari beritma, melompat tinggi gaya fosbury flop, merejam rod, dan
asas memutar dan melempar objek sfera bertali dalam olahraga asas.
Boleh melakukan aktiviti pandu arah dan bermain permainan tradisional Libat dan Hidup Mati
mengikut peraturan.
Boleh menghitung kadar nadi diri sendiri dan melakukan senaman meningkatkan kapasiti
aerobik secara berterusan dalam jangka masa yang ditetapkan secara berterusan.
Boleh mengenal pasti prinsip FITT yang digunakan dalam senaman meningkatkan kapasiti
aerobik, kelenturan, dan daya tahan otot.

15
TAHAP PERNYATAAN STANDARD PRESTASI
PENGUASAAN

Boleh menerangkan mekanik lakuan, prinsip pergerakan dan prinsip mekanik yang dikenal
2
pasti semasa melakukan layangan dari peralatan anjal, rangkaian pergerakan dan imbangan
serta putaran di atas trampolin dalam gimnastik asas.
Boleh menerangkan konsep pergerakan yang digunakan dalam tarian rakyat atau etnik yang
ditiru dalam pergerakan berirama.
Boleh mengenal pasti atau menerangkan mekanik lakuan, prinsip pergerakan, prinsip mekanik
atau strategi yang dikenal pasti semasa melakukan kemahiran asas permainan kategori
serangan, jaring, dan memadang.
Boleh mengenal pasti atau menerangkan mekanik lakuan, prinsip pergerakan dan prinsip
mekanik yang dikenal pasti semasa berjalan kaki, lari beritma, melompat tinggi gaya fosbury
flop, merejam rod, dan asas memutar dan melempar objek sfera bertali dalam olahraga asas.
Boleh menyatakan dengan ringkas peraturan permainan tradisional Libat dan Hidup Mati serta
mentafsir maklumat dalam aktiviti pandu arah.
Boleh menyatakan dengan ringkas prinsip FITT, senaman meningkatkan kelenturan, otot
utama terlibat semasa melakukan senaman daya tahan otot dan cara mengurangkan risiko
penyakit hipokinetik.

Boleh melakukan kemahiran asas membuat layangan dari peralatan anjal dan membuat
1
putaran di atas trampolin dalam gimnastik asas.
Boleh meniru langkah dalam pergerakan tarian rakyat atau etnik yang ditunjukkan mengikut
muzik dalam pergerakan berirama.
Boleh melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan, jaring, dan memadang.
Boleh melakukan kemahiran asas melompat tinggi gaya fosbury flop, merejam rod, dan asas
memutar dan melempar objek sfera bertali dalam olahraga asas.
Boleh melakukan kemahiran asas aktiviti pandu arah dalam rekraesi dan kesenggangan.
Boleh melakukan senaman asas meningkatkan kapasiti aerobik, kelenturan, dan daya tahan
otot dalam kecergasan fizikal.

16
CADANGANAGIHAN MASA

Modul Kandungan Kurikulum Bilangan Waktu


Kemahiran Aspek 1 dan 2
Gimnastik asas 8

Pergerakan berirama 4

Kemahiran asas permainan 20

Olahraga asas 8

Akuatik asas atau


4
Rekreasi dan kesenggangan

Kecergasan Aspek 3 dan 4


Konsep kecergasan 4

Kapasiti aerobik 4

Kelenturan 2

Kekuatan dan daya tahan otot 4

Komposisi badan 2

Pentaksiran kecergasan fizikal 2

Jumlah 62
Nota: 1. Guru boleh memilih antara akuatik asas atau rekreasi dan kesenggangan dalam pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Jasmani. Bagi yang memilih akuatik asas, persekitaran sekolah hendaklah mempunyai kemudahan dan guru
yang berkelayakan.
2. Aspek 5 dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran Modul Kemahiran dan Modul Kecergasan.
17
18
MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

13
14
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1


Boleh melompat, membuat layangan, dan
1.1 Berkebolehan 1.1.1 Melakukan lari landas ke peralatan anjal, mendarat di atas tilam pendaratan dengan
melakukan kemahiran menghambur, membuat layangan, dan kedua-dua belah kaki.
hambur dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Boleh melompat dan membuat putaran serta
pendaratan dengan mendarat di atas tilam pendaratan dengan
lakuan yang betul. kedua-dua belah kaki.

1.2 Berkebolehan 1.2.1 Mereka cipta rangkaian pergerakan TAHAP PENGUASAAN 2


melakukan lokomotor, imbangan, dan putaran Boleh melakukan lari landas ke peralatan anjal,
pergerakan yang dalam kumpulan kecil. menghambur, dan mendarat dengan kedua-dua
memerlukan kawalan 1.2.2 Mempersembahkan rangkaian belah kaki.
badan dan sokongan. pergerakan lokomotor, imbangan, dan Melompat dan membuat putaran 180 di atas
putaran yang telah direka cipta dalam trampolin serta mendarat di atas trampolin
kumpulan kecil. dengan kedua-dua belah kaki.
Boleh menerangkan cara memutarkan badan
1.3 Berkebolehan 1.3.1 Bergayut pada palang dengan posisi semasa di udara.
melakukan kemahiran badan songsang (inverted).
gayut dan ayun dengan TAHAP PENGUASAAN 3
lakuan yang betul. Boleh melakukan lari landas ke peralatan anjal,
menghambur, membuat layangan, dan mendarat
1.4 Berkebolehan 1.4.1 Melakukan putaran menegak 360 di dengan kedua-dua belah kaki.
melakukan kemahiran atas trampolin dan mendarat di atas Boleh menerangkan penghasilan daya lonjakan
putaran dengan lakuan trampolin. semasa melakukan hambur dan layangan di
yang betul. udara.

15
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN Melompat dan membuat putaran 360 di atas
KOGNITIF trampolin serta mendarat di atas trampolin
dengan kedua-dua belah kaki.
2.1 Berkebolehan 2.1.1 Menerangkan penghasilan daya Boleh meniru rangkaian pergerakan lokomotor,
mengaplikasi konsep lonjakan bagi melakukan hambur dan imbangan, dan putaran yang ditunjukkan secara
hambur dan layangan di udara. berterusan dalam kumpulan kecil, serta
pendaratan dalam mengenal pasti pergerakan yang digunakan.
pergerakan. Boleh mengawal dan mengimbang badan
dengan posisi songsang semasa bergayut pada
2.2 Berkebolehan 2.2.1 Mengenal pasti pergerakan lokomotor, palang.
mengaplikasi konsep imbangan, dan putaran yang digunakan
kawalan badan dan dalam rangkaian pergerakan yang TAHAP PENGUASAAN 4
sokongan dalam direka cipta. Boleh melakukan lari landas ke peralatan anjal,
pergerakan. menghambur, membuat layangan, dan mendarat
dengan kedua-dua belah kaki dengan lakuan
2.3 Berkebolehan 2.3.1 Mengenal pasti genggaman yang sesuai yang betul.
mengaplikasi konsep dengan posisi badan songsang semasa Melompat dan membuat putaran 360 di atas
gayut dan ayun dalam bergayut pada palang. trampolin serta mendarat di atas trampolin
pergerakan. dengan kedua-dua belah kaki dengan lakuan
yang betul.
2.4 Berkebolehan 2.4.1 Menerangkan cara memutarkan badan. Boleh melakukan rangkaian pergerakan
mengaplikasi konsep lokomotor, imbangan, dan putaran secara
putaran dalam berterusan dalam kumpulan kecil dengan lakuan
pergerakan. yang betul.
Mengaplikasikan genggaman yang sesuai
semasa bergayut pada palang pada posisi badan
songsang dengan lakuan yang betul.

16
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) TAHAP PENGUASAAN 5


Boleh melakukan lari landas ke peralatan anjal,
Pengurusan dan menghambur, membuat pelbagai bentuk badan
Keselamatan semasa layangan, dan mendarat dengan
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan kedua-dua belah kaki.
dan mengamalkan elemen pakaian berdasarkan jenis aktiviti yang Boleh menyusun dan mereka cipta rangkaian
pengurusan dan dijalankan. pergerakan lokomotor, imbangan, dan putaran
keselamatan. 5.1.2 Menerangkan situasi dan peralatan yang secara berterusan dalam kumpulan kecil.
boleh membahayakan diri. Boleh bergayut pada posisi badan songsang
5.1.3 Menyenaraikan kebaikan mematuhi sambil melakukan pelbagai bentuk badan.
peraturan keselamatan. Boleh mematuhi dan mengamalkan elemen
5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk pengurusan dan keselamatan.
melakukan aktiviti.
TAHAP PENGUASAAN 6
Tanggungjawab Kendiri Boleh merancang dan melakukan persembahan
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti hambur dan layangan, imbangan dan putaran,
dan tanggungjawab kendiri fizikal dalam pendidikan jasmani sebagai bergayut pada palang dengan posisi badan
semasa melakukan aktiviti satu cara meningkatkan tahap songsang dan putaran menegak 360 di atas
fizikal. kecergasan. trampolin dengan pelbagai variasi.
5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk Boleh mempersembahkan rangkaian
mencapai matlamat yang ditetapkan. pergerakan kemahiran asas gimnastik yang
5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti direka cipta dalam kumpulan kecil.
fizikal dan membuat keputusan. Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggung
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok jawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.
semasa melakukan aktiviti.

Interaksi Sosial
5.3 Berkebolehan 5.3.1 Memberi kritikan membina dan
berkomunikasi dalam menerima kritikan secara terbuka di
pelbagai cara semasa dalam kumpulan.

17
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

melakukan aktiviti fizikal. 5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan


menyumbang idea dalam
menyelesaikan masalah.
5.3.3 Menghormati pendapat orang lain.
5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam
pelbagai situasi semasa melakukan
aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Berkebolehan membentuk 5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua
kumpulan dan kumpulan.
bekerjasama dalam 5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli
kumpulan. kumpulan.
5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti.
5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan
sebagai cabaran untuk meningkatkan
prestasi.
5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

18
MODUL KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA

19
20
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1


Boleh melakukan pergerakan langkah lurus yang
1.5 Berkebolehan 1.5.1
Mereka cipta rangkaian pergerakan ditiru mengikut muzik yang didengar.
melakukan pelbagai yang menggunakan pelbagai langkah Boleh melakukan tarian rakyat atau etnik yang
corak pergerakan lurus mengikut muzik yang didengar. ditiru.
mengikut irama. 1.5.2 Mempersembahkan rangkaian
pergerakan langkah lurus yang telah TAHAP PENGUASAAN 2
direka cipta mengikut muzik yang Boleh melakukan rangkaian pergerakan yang
didengar. menggunakan dua langkah lurus mengikut muzik
1.5.3 Melakukan pergerakan tarian rakyat yang didengar.
atau etnik mengikut muzik yang Boleh melakukan tarian rakyat atau etnik dengan
didengar. bimbingan mengikut muzik yang didengar.
Boleh menyatakan pergerakan lokomotor dan
ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN bukan lokomotor yang digunakan dalam
KOGNITIF) pergerakan.

2.5 Berkebolehan 2.5.1 Mengenal pasti langkah lurus yang TAHAP PENGUASAAN 3
mengaplikasi konsep digunakan dalam rangkaian pergerakan Boleh melakukan rangkaian pergerakan
pergerakan mengikut yang direka cipta. menggunakan pelbagai langkah lurus dengan
irama. 2.5.2 Mengenal pasti konsep pergerakan yang mengaplikasikan konsep pergerakan mengikut
diaplikasikan dalam rangkaian muzik yang didengar.
pergerakan langkah lurus. Boleh melakukan tarian rakyat atau etnik dengan
2.5.3 Mengenal pasti pergerakan lokomotor mengaplikasi konsep pergerakan mengikut muzik
dan bukan lokomotor serta konsep yang didengar.
pergerakan yang digunakan dalam
tarian rakyat atau etnik.

21
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) TAHAP PENGUASAAN 4


Boleh melakukan rangkaian pergerakan yang
Pengurusan dan menggunakan pelbagai langkah lurus dengan
Keselamatan lakuan yang betul secara berterusan mengikut
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan muzik yang didengar.
dan mengamalkan elemen pakaian berdasarkan jenis aktiviti yang Boleh melakukan satu pergerakan tarian rakyat
pengurusan dan dijalankan. atau etnik dengan lakuan yang betul mengikut
keselamatan. 5.1.2 Menerangkan situasi dan peralatan yang muzik yang didengar.
boleh membahayakan diri.
5.1.3 Menyenaraikan kebaikan mematuhi TAHAP PENGUASAAN 5
peraturan keselamatan. Boleh mengenal pasti langkah lurus, konsep
5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk pergerakan, dan muzik yang digunakan untuk
melakukan aktiviti. mereka cipta pergerakan.
Boleh mereka cipta rangkaian pergerakan yang
Tanggungjawab Kendiri menggunakan pelbagai langkah lurus mengikut
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti muzik yang didengar dalam kumpulan kecil.
dan tanggungjawab kendiri fizikal dalam pendidikan jasmani sebagai Boleh melakukan satu pergerakan tarian rakyat
semasa melakukan aktiviti satu cara meningkatkan tahap atau etnik secara seragam mengikut muzik yang
fizikal. kecergasan. didengar dalam kumpulan kecil.
5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara
mencapai matlamat yang ditetapkan. semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti
fizikal dan membuat keputusan. TAHAP PENGUASAAN 6
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok Boleh mempersembahkan rangkaian pergerakan
semasa melakukan aktiviti. yang direka cipta mengikut muzik yang didengar.
Boleh menggunakan kemahiran pergerakan
berirama sebagai aktiviti meningkatkan
kecergasan fizikal.

22
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Interaksi Sosial Boleh menunjukkan keyakinan dan


5.3 Berkebolehan 5.3.1 Memberi kritikan membina dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti
berkomunikasi dalam menerima kritikan secara terbuka di fizikal.
pelbagai cara semasa dalam kumpulan.
melakukan aktiviti fizikal. 5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan
menyumbang idea dalam
menyelesaikan masalah.
5.3.3 Menghormati pendapat orang lain.
5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam
pelbagai situasi semasa melakukan
aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Berkebolehan membentuk 5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua
kumpulan dan kumpulan.
bekerjasama dalam 5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli
kumpulan. kumpulan.
5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti.
5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan
sebagai cabaran untuk meningkatkan
prestasi.
5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

23
24
MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN
KATEGORI SERANGAN

25
26
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1


Boleh menghantar dan menerima bola ketika
1.6 Berkebolehan 1.6.1
Menghantar bola kepada rakan yang diadang oleh pemain lawan yang statik.
melakukan kemahiran diadang oleh pemain lawan.
asas permainan 1.6.2 Menerima bola ketika diadang oleh pemain TAHAP PENGUASAAN 2
kategori serangan lawan. Boleh mengelecek bola melepasi pemain lawan
dengan lakuan yang 1.6.3 Mengelecek bola melepasi pemain lawan yang bergerak dan menghantar kepada rakan
betul. dan menghantar kepada rakan sepasukan. sepasukan.
1.6.4 Memintas bola yang dihantar oleh pemain Boleh menyatakan dengan ringkas ruang yang
lawan dan menghantar kepada rakan di sesuai untuk menghantar dan menerima bola
posisi yang sesuai. kepada rakan yang diadang.
1.6.5 Melakukan takel, mengawal bola, dan
menghantar kepada rakan di posisi yang TAHAP PENGUASAAN 3
sesuai.
Boleh mengaplikasi strategi semasa mengelecek
1.6.6 Menjaring dengan melepasi pengadang
melepasi pemain lawan, memintas, melakukan
yang bergerak.
takel, dan mengawal bola serta menghantar bola
kepada rakan sepasukan yang berada di ruang
ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN yang sesuai.
KOGNITIF)
TAHAP PENGUASAAN 4
2.6 Berkebolehan 2.6.1 Mengenal pasti ruang yang sesuai untuk Boleh mengelecek, memintas, melakukan takel,
mengaplikasi konsep menghantar bola kepada pemain yang mengawal bola dengan lakuan yang betul dan
pergerakan dan prinsip diadang. menghantar bola kepada rakan di posisi yang
mekanik dalam 2.6.2 Mengaplikasi strategi yang sesuai semasa sesuai.
kemahiran asas menerima bola apabila diadang oleh pemain Boleh mengenal pasti posisi rakan sepasukan
permainan kategori lawan. yang sesuai untuk menerima bola.
serangan. 2.6.3 Mengenal pasti situasi dan ruang yang
sesuai untuk mengelecek dan menghantar
bola kepada rakan.

27
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

2.6.4 Mengenal pasti posisi pemain sepasukan TAHAP PENGUASAAN 5


yang sesuai untuk dihantar bola selepas Boleh melakukan kemahiran menghantar dan
takel atau memintas bola. menjaring bola dengan lakuan yang betul
2.6.5 Menentukan pemasaan yang sesuai untuk melepasi pengadang yang bergerak.
menjaring dengan melepasi pengadang Boleh mengenal pasti pemasaan yang sesuai
yang bergerak. untuk menjaring dengan melepasi pengadang
yang bergerak.
Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara
ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) semasa melakukan aktiviti fizikal.

Pengurusan dan TAHAP PENGUASAAN 6


Keselamatan Boleh menggunakan pelbagai kemahiran kategori
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian serangan dan strategi mengikut situasi dalam
dan mengamalkan elemen berdasarkan jenis aktiviti yang dijalankan. permainan kecil.
pengurusan dan 5.1.2 Menerangkan situasi dan peralatan yang Boleh menggunakan kemahiran kategori
keselamatan. boleh membahayakan diri. serangan sebagai aktiviti meningkatkan
5.1.3 Menyenaraikan kebaikan mematuhi kecergasan fizikal.
peraturan keselamatan. Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama
5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk dalam kumpulan.
melakukan aktiviti.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal
dan tanggungjawab kendiri dalam pendidikan jasmani sebagai satu cara
semasa melakukan aktiviti meningkatkan tahap kecergasan.
fizikal. 5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk
mencapai matlamat yang ditetapkan.
5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti
fizikal dan membuat keputusan.

28
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok


semasa melakukan aktiviti.

Interaksi Sosial
5.3 Berkebolehan 5.3.1 Memberi kritikan membina dan menerima
berkomunikasi dalam kritikan secara terbuka di dalam kumpulan.
pelbagai cara semasa 5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan
melakukan aktiviti fizikal. menyumbang idea dalam menyelesaikan
masalah.
5.3.3 Menghormati pendapat orang lain.
5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai
situasi semasa melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Berkebolehan membentuk 5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua
kumpulan dan kumpulan.
bekerjasama dalam 5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli
kumpulan. kumpulan.
5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.
5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan
sebagai cabaran untuk meningkatkan
prestasi.
5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

29
30
MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN
KATEGORI JARING

31
32
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARING

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1


Boleh melakukan servis dan menerima bola atau
1.7 Berkebolehan 1.7.1 Melakukan servis ke ruang sasaran bulu tangkis yang diservis dengan anggota
melakukan kemahiran menggunakan anggota badan dan alatan. badan dan alatan.
asas permainan 1.7.2 Menerima bola yang diservis menggunakan
Boleh menganggarkan arah bola jatuh semasa
kategori jaring dengan anggota badan, menghantar kepada rakan
lakuan yang betul. sepasukan, atau mengembalikan ke menerima servis.
gelanggang lawan.
1.7.3 Menerima bola atau bulu tangkis yang TAHAP PENGUASAAN 2
diservis dengan menggunakan alatan dan Boleh melakukan servis ke ruang yang
menghantar ke gelanggang lawan. ditetapkan dengan menggunakan anggota
1.7.4 Melakukan voli pepat dan voli kilas badan dan alatan.
menggunakan alatan dengan gerak kaki Boleh melakukan voli ke gelanggang lawan.
yang betul.
Boleh menyatakan cara bertindak balas untuk
1.7.5 Melakukan adangan menggunakan anggota
badan untuk menyekat bola masuk ke menerima bola atau bulu tangkis yang diservis
gelanggang sendiri. oleh pemain lawan.

TAHAP PENGUASAAN 3
ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN Boleh melakukan servis dan mengembalikan
KOGNITIF) bola atau bulu tangkis ke gelanggang lawan.
Boleh mengaplikasikan kemahiran
2.7 Berkebolehan 2.7.1 Menyatakan perkaitan antara pemindahan mengembalikan bola dengan melakukan voli
mengaplikasi konsep daya dengan jarak objek ke ruang sasaran
pepat dan voli kilas ke gelanggang lawan.
pergerakan dan prinsip semasa melakukan servis.
mekanik dalam 2.7.2 Mengenal pasti arah bola atau bulu tangkis Boleh menyatakan perbezaan antara voli pepat
kemahiran asas yang diservis dan bertindak balas mengikut dengan voli kilas.
permainan kategori situasi. Boleh mengadang menggunakan anggota
jaring. 2.7.3 Membezakan lakuan voli pepat dengan badan dan mengenal pasti pemasaan untuk
lakuan voli kilas. mengadang.

33
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARING

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

2.7.4Mengenal pasti pemasaan yang sesuai TAHAP PENGUASAAN 4


untuk mengadang. Boleh melakukan servis dan menerima dengan
2.7.5 Menyatakan perkaitan antara sudut anggota badan dan alatan ke gelanggang lawan
mengadang dengan arah bola jatuh selepas dengan lakuan yang betul.
diadang. Boleh menyatakan perkaitan antara pemindahan
daya dengan jarak bola atau bulu tangkis yang
diservis ke gelanggang lawan atau ruang
ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)
sasaran.
Boleh mengadang menggunakan anggota
Pengurusan dan
Keselamatan badan untuk menyekat bola masuk ke
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian gelanggang sendiri dengan lakuan yang betul
dan mengamalkan elemen berdasarkan jenis aktiviti yang dijalankan. dan menyatakan perkaitan antara sudut
pengurusan dan 5.1.2 Menerangkan situasi dan peralatan yang mengadang dengan arah bola jatuh.
keselamatan. boleh membahayakan diri. Boleh melakukan voli pepat dan voli kilas serta
5.1.3 Menyenaraikan kebaikan mematuhi gerak kaki dengan lakuan yang betul.
peraturan keselamatan.
5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk TAHAP PENGUASAAN 5
melakukan aktiviti. Boleh melakukan kemahiran servis ke ruang
sasaran dan mengembalikan bola atau bulu
Tanggungjawab Kendiri tangkis ke gelanggang lawan dengan lakuan
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal yang betul dan konsisten.
dan tanggungjawab kendiri dalam pendidikan jasmani sebagai satu cara Boleh menggunakan pelbagai kemahiran
semasa melakukan aktiviti meningkatkan tahap kecergasan. menerima bola atau bulu tangkis dari pemain
fizikal. 5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk lawan atau rakan sepasukan dan
mencapai matlamat yang ditetapkan. mengembalikan ke gelanggang lawan dengan
5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti lakuan yang betul dan konsisten dalam situasi
fizikal dan membuat keputusan. permainan.
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti.
34
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARING

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Interaksi Sosial Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara


5.3 Berkebolehan 5.3.1 Memberi kritikan membina dan menerima semasa melakukan aktiviti fizikal.
berkomunikasi dalam kritikan secara terbuka di dalam kumpulan.
pelbagai cara semasa 5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan TAHAP PENGUASAAN 6
melakukan aktiviti fizikal. menyumbang idea dalam menyelesaikan Boleh menggunakan pelbagai kemahiran
masalah. kategori jaring dan strategi mengikut situasi
5.3.3 Menghormati pendapat orang lain. dalam permainan kecil.
5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai
situasi semasa melakukan aktiviti. Boleh menggunakan kemahiran kategori jaring
sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.
Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama
Dinamika Kumpulan dalam kumpulan.
5.4 Berkebolehan membentuk 5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua
kumpulan dan kumpulan.
bekerjasama dalam 5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli
kumpulan. kumpulan.
5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.
5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan
sebagai cabaran untuk meningkatkan
prestasi.
5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

35
36
MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN
KATEGORI MEMADANG

37
38
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI MEMADANG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1


Membaling bola pada pelbagai kelajuan.
1.8 Berkebolehan 1.8.1 Melakukan balingan tangan lurus ke Menangkap bola dari pelbagai aras dan
melakukan kemahiran sasaran dengan pelbagai kelajuan. kelajuan.
asas permainan 1.8.2 Memukul bola yang dibaling dengan
kategori memadang pelbagai kelajuan. TAHAP PENGUASAAN 2
dengan lakuan yang 1.8.3 Menahan bola yang dibaling dengan Boleh membaling bola dengan tangan lurus ke
betul. pelbagai kelajuan dengan menggunakan sasaran dengan pelbagai kelajuan.
alatan pemukul. Boleh menyatakan dengan ringkas perkaitan
1.8.4 Melakukan balingan dari pelbagai aras dan mekanik lakuan membaling dengan kelajuan
kelajuan mengikut situasi. bola.
1.8.5 Menangkap bola dari pelbagai aras dan
kelajuan. TAHAP PENGUASAAN 3
Boleh memukul dan menahan bola yang
ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN dibaling perlahan menggunakan alatan
KOGNITIF) pemukul.
Boleh menyatakan kelajuan ayunan alatan
2.8 Berkebolehan 2.8.1 Menyatakan perkaitan antara mekanik pemukul ketika kontak dengan bola yang
mengaplikasi konsep lakuan membaling dengan kelajuan dibaling pada pelbagai kelajuan.
pergerakan dan prinsip balingan. Boleh mengaplikasi penggunaan serap daya
mekanik dalam 2.8.2 Mengenal pasti kelajuan ayunan pemukul semasa menangkap bola dengan tangan dan
kemahiran asas ketika kontak dengan bola yang dibaling menahan bola dengan alatan pemukul.
permainan kategori pada pelbagai kelajuan.
memadang. 2.8.3 Mengenal pasti pemasaan memukul bola TAHAP PENGUASAAN 4
yang datang pada pelbagai kelajuan. Boleh memukul bola yang dibaling dengan
2.8.4 Membezakan penggunaan daya semasa pelbagai kelajuan menggunakan alatan pemukul
membaling bola pada pelbagai kelajuan. dengan lakuan yang betul.
2.8.5 Menerangkan penggunaan serap daya Boleh mengenal pasti pemasaan yang sesuai
semasa menangkap bola yang dibaling. untuk memukul bola yang datang pada pelbagai
kelajuan.

39
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI MEMADANG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

2.8.6 Menerangkan penggunaan serap daya Boleh menahan bola yang dibaling pada
semasa menahan bola dengan alatan pelbagai kelajuan menggunakan alatan pemukul
pemukul. dengan lakuan yang betul.

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) TAHAP PENGUASAAN 5


Boleh membaling, menahan, dan memukul ke
Pengurusan dan sasaran serta menangkap bola pada pelbagai
Keselamatan aras dan kelajuan mengikut situasi dengan
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian lakuan yang betul dan konsisten.
dan mengamalkan elemen berdasarkan jenis aktiviti yang dijalankan. Boleh membezakan penggunaan daya semasa
pengurusan dan 5.1.2 Menerangkan situasi dan peralatan yang membaling bola pada pelbagai kelajuan.
keselamatan. boleh membahayakan diri. Berkebolehan menunjukkan keyakinan dan
5.1.3 Menyenaraikan kebaikan mematuhi tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti
peraturan keselamatan. fizikal.
5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk
melakukan aktiviti. TAHAP PENGUASAAN 6
Boleh menggunakan pelbagai kemahiran
kategori memadang dan strategi mengikut situasi
Tanggungjawab Kendiri dalam permainan kecil.
5.2 Menunjukkan keyakinan Boleh menggunakan kemahiran kategori
5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal
dan tanggungjawab kendiri memadang sebagai aktiviti meningkatkan
dalam pendidikan jasmani sebagai satu cara
semasa melakukan aktiviti kecergasan fizikal.
meningkatkan tahap kecergasan.
fizikal. 5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk Berkebolehan membentuk kumpulan dan
mencapai matlamat yang ditetapkan. bekerjasama dalam kumpulan.
5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti
fizikal dan membuat keputusan.
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti.

40
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI MEMADANG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Interaksi Sosial
5.3 Berkebolehan 5.3.1 Memberi kritikan membina dan menerima
berkomunikasi dalam kritikan secara terbuka di dalam kumpulan.
pelbagai cara semasa 5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan
melakukan aktiviti fizikal. menyumbang idea dalam menyelesaikan
masalah.
5.3.3 Menghormati pendapat orang lain.
5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai
situasi semasa melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Berkebolehan membentuk 5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua
kumpulan dan kumpulan.
bekerjasama dalam 5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli
kumpulan. kumpulan.
5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.
5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan
sebagai cabaran untuk meningkatkan
prestasi.
5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

41
42
MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS

43
44
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1


Boleh berjalan pada jarak yang jauh dan lari
1.9 Berkebolehan 1.9.1 Melakukan lari beritma dengan pantas dan beritma melepasi halangan.
melakukan kemahiran melepasi halangan secara berterusan. Boleh melompat pada satu ketinggian dan
asas berlari dan 1.9.2 Berjalan kaki pada satu jarak yang jauh. mendarat dengan bahagian belakang badan.
berjalan dengan Boleh melangkah silang dan merejam objek
lakuan yang betul. berbentuk rod.
Boleh memutar objek berbentuk sfera yang
1.10 Berkebolehan 1.10.1 Melakukan lompat tinggi dengan gaya bertali.
melakukan kemahiran Fosbury Flop.
asas lompatan TAHAP PENGUASAAN 2
dengan lakuan yang Boleh lari beritma melepasi beberapa
betul. halangan secara berterusan.
Boleh melonjak dengan kedua-dua belah kaki
1.11 Berkebolehan 1.11.1 Berlari, melangkah silang, dan merejam serta melompat pada satu ketinggian dan
melakukan kemahiran objek berbentuk rod pada satu jarak. mendarat dengan bahagian belakang badan.
asas balingan dengan 1.11.2 Memutar dan membaling objek berbentuk Boleh menyatakan bahagian badan yang
lakuan yang betul. sfera yang bertali pada satu jarak. terlebih dahulu menyentuh tilam semasa
mendarat.
ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN Boleh berlari, melangkah silang, dan merejam
objek berbentuk rod serta boleh menyatakan
KOGNITIF)
sudut pelepasan semasa merejam.
Boleh memutar dan membaling objek
2.9 Berkebolehan 2.9.1 Mengenal pasti perkaitan antara kelajuan
berbentuk sfera bertali.
mengaplikasi konsep terkawal dengan lari beritma melepasi
dan prinsip pergerakan halangan. Boleh menyatakan bahagian tapak kaki yang
dalam kemahiran asas 2.9.2 Mengenal pasti teknik berjalan kaki yang menyentuh permukaan semasa berjalan kaki.
berlari dan berjalan. betul.

45
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

2.10 Berkebolehan 2.10.1 Mengenal pasti bahagian badan yang TAHAP PENGUASAAN 3
mengaplikasi konsep terlebih dahulu menyentuh tilam semasa Boleh mengawal kelajuan semasa lari beritma
pergerakan dan prinsip mendarat dalam lompat tinggi dengan gaya melepasi beberapa halangan secara
mekanik dalam Fosbury Flop. berterusan.
kemahiran asas 2.10.2 Mengenal pasti sudut lonjakan semasa Boleh berlari landas, melonjak sebelah kaki
lompatan. melakukan lompat tinggi dengan gaya melepasi palang dan mendarat dengan
Fosbury Flop. bahagian belakang badan serta tahu sudut
lonjakan.
2.11 Berkebolehan 2.11.1 Mengenal pasti sudut pelepasan semasa Boleh berlari, melangkah silang, dan merejam
mengaplikasi konsep merejam objek berbentuk rod. objek berbentuk rod pada satu jarak.
pergerakan dan 2.11.2 Mengenal pasti kedudukan badan semasa Boleh memutar dan membaling objek
prinsip mekanik dalam membaling objek berbentuk sfera yang berbentuk sfera bertali pada satu jarak.
kemahiran asas bertali. Boleh mengawal koordinasi kaki dan tangan
balingan. semasa berjalan kaki pada jarak yang jauh.

TAHAP PENGUASAAN 4
ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) Boleh lari beritma melepasi beberapa
halangan secara berterusan dengan lakuan
Pengurusan dan yang betul.
Keselamatan Boleh mengaplikasikan sudut lonjakan
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian semasa melakukan lompat tinggi dengan
dan mengamalkan elemen berdasarkan jenis aktiviti yang dijalankan. gaya Fosbury Flop dengan lakuan yang betul.
pengurusan dan 5.1.2 Menerangkan situasi dan peralatan yang Boleh berlari, melangkah silang, dan merejam
keselamatan. boleh membahayakan diri. objek berbentuk rod pada satu jarak dengan
5.1.3 Menyenaraikan kebaikan mematuhi lakuan yang betul.
peraturan keselamatan. Boleh memutar dan membaling objek
5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk berbentuk sfera bertali pada satu jarak
melakukan aktiviti. dengan lakuan yang betul serta tahu
kedudukan badan yang betul semasa
memutar dan membaling.
46
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Tanggungjawab Kendiri Boleh berjalan kaki pada jarak yang jauh


5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal dengan teknik yang betul.
dan tanggungjawab kendiri dalam pendidikan jasmani sebagai satu
semasa melakukan aktiviti cara meningkatkan tahap kecergasan. TAHAP PENGUASAAN 5
fizikal. 5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk Boleh lari beritma dengan pantas melepasi
mencapai matlamat yang ditetapkan. beberapa halangan secara berterusan
5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti dengan langkah yang konsisten.
fizikal dan membuat keputusan. Boleh mengaplikasi sudut lonjakan semasa
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok melakukan lompat tinggi gaya Fosbury Flop
semasa melakukan aktiviti. dengan lakuan yang betul pada pelbagai
ketinggian.
Boleh berlari, melangkah silang, dan merejam
Interaksi Sosial objek berbentuk rod pada jarak yang
5.3 Berkebolehan 5.3.1 Memberi kritikan membina dan menerima disasarkan dengan lakuan yang betul.
berkomunikasi dalam kritikan secara terbuka di dalam kumpulan. Boleh memutar dan membaling objek
pelbagai cara semasa 5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan berbentuk sfera bertali pada satu jarak
melakukan aktiviti fizikal. menyumbang idea dalam menyelesaikan sasaran dengan lakuan yang betul.
masalah. Boleh berjalan kaki pada satu jarak yang jauh
5.3.3 Menghormati pendapat orang lain. dengan teknik yang betul dan konsisten.
5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai Boleh mematuhi dan mengamalkan elemen
situasi semasa melakukan aktiviti. pengurusan dan keselamatan semasa
melakukan aktiviti lari beritma melepasi
Dinamika Kumpulan halangan, lompatan, rejaman dan balingan.
5.4 Berkebolehan membentuk 5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua
kumpulan dan kumpulan. TAHAP PENGUASAAN 6
bekerjasama dalam 5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli Boleh berjalan kaki pada jarak jauh, lari
kumpulan. kumpulan. beritma melepasi halangan, melompat tinggi
5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan semasa gaya Fosbury Flop, merejam objek berbentuk
melakukan aktiviti. rod, dan membaling objek bentuk sfera bertali
dalam pertandingan mini dengan lakuan yang

47
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan betul secara konsisten.


sebagai cabaran untuk meningkatkan Boleh menggunakan kemahiran berlari dan
prestasi. melompat sebagai aktiviti meningkatkan
5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa kecergasan fizikal.
melakukan aktiviti. Boleh menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa melakukan
aktiviti olahraga asas.

48
MODUL KEMAHIRAN : AKUATIK ASAS

49
50
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : AKUATIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1


Boleh menyenaraikan peralatan menyelamat
1.12 Berkebolehan 1.12.1 Melakukan tindakan menyelamat serta bagi reaching rescue dan throwing rescue.
melakukan kemahiran merta dengan cara reaching rescue dan Boleh melakukan aksi kaki semasa menjejak air
keyakinan dan throwing rescue mengikut situasi dengan bantuan alat apungan di dalam air
keselamatan di air. kelemasan di dalam kolam. cetek.
1.12.2 Melakukan kemahiran menjejak air (water Boleh menolak dinding dengan kaki, luncur
treading) dengan bantuan. dengan badan streamline untuk mendapatkan
jarak.
1.13 Berkebolehan 1.13.1 Melakukan kuak dada atau kuak rangkak
melakukan kemahiran pada satu jarak. TAHAP PENGUASAAN 2
renang dengan lakuan Boleh menunjuk cara menggunakan peralatan
yang betul. menyelamat.
Boleh melakukan aksi kaki dan tangan semasa
menjejak air dengan bantuan alat apungan di
ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN dalam kolam serta boleh menyatakan cara
KOGNITIF) mengekalkan kepala di permukaan air.
Boleh melakukan kuak rangkak atau kuak dada
2.12 Berkebolehan 2.12.1 Mengenal pasti tindakan menyelamat serta dengan bantuan pada satu jarak.
mengaplikasi konsep merta yang wajar dilakukan bagi menangani
keyakinan dan situasi kelemasan di dalam kolam. TAHAP PENGUASAAN 3
keselamatan di air. 2.12.2 Mengenal pasti pergerakan tangan dan kaki Boleh menunjuk cara dan menerangkan kaedah
yang boleh membantu mengekalkan kepala menyelamat menggunakan reaching rescue dan
di permukaan air semasa menjejak air. throwing rescue berdasarkan situasi kelemasan
di dalam kolam.
Boleh melakukan aksi kaki dan tangan semasa
2.13 Berkebolehan 2.13.1 Mengenal pasti teknik pernafasan semasa
menjejak air dengan bantuan alat apungan di
mengaplikasi konsep melakukan kuak dada atau kuak rangkak
dalam kolam serta boleh mengekalkan kepala di
pergerakan dan prinsip pada satu jarak.
permukaan air.
mekanik dalam
kemahiran renang.
51
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : AKUATIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) Boleh melakukan kuak rangkak dan kuak dada
dengan bantuan serta bernafas pada satu jarak.
Pengurusan dan Boleh menyatakan perkaitan kaki, tangan
Keselamatan dengan pernafasan semasa melakukan kuak
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian rangkak dan kuak dada.
dan mengamalkan elemen berdasarkan jenis aktiviti yang dijalankan.
pengurusan dan 5.1.2 Menerangkan situasi dan peralatan yang TAHAP PENGUASAAN 4
keselamatan. boleh membahayakan diri. Boleh melakukan tindakan menyelamat serta
5.1.3 Menyenaraikan kebaikan mematuhi merta dengan prosedur yang betul berdasarkan
peraturan keselamatan. situasi dalam simulasi kelemasan di dalam
5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk kolam.
melakukan aktiviti. Boleh menjejak air dengan lakuan yang betul
tanpa bantuan dan mengenal pasti pergerakan
Tanggungjawab Kendiri tangan dan kaki yang boleh mengekalkan
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal kepala di permukaan air semasa menjejak air.
dan tanggungjawab kendiri dalam pendidikan jasmani sebagai satu Boleh melakukan kuak rangkak dan kuak dada
semasa melakukan aktiviti cara meningkatkan tahap kecergasan. dengan teknik pernafasan yang betul pada satu
fizikal. 5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk jarak dengan lakuan yang betul.
mencapai matlamat yang ditetapkan.
5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti TAHAP PENGUASAAN 5
fizikal dan membuat keputusan.
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok Boleh menjejak air dengan pergerakan tangan
semasa melakukan aktiviti. dan kaki untuk mengekalkan kepala di
Interaksi Sosial permukaan air.
5.3 Berkebolehan 5.3.1 Memberi kritikan membina dan menerima Boleh melakukan kuak rangkak dan kuak dada
berkomunikasi dalam kritikan secara terbuka di dalam kumpulan. dengan lakuan yang betul dan meningkatkan
pelbagai cara semasa 5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan jarak serta kelajuan.
melakukan aktiviti fizikal. menyumbang idea dalam menyelesaikan Boleh mematuhi dan mengamalkan elemen
masalah. pengurusan dan keselamatan semasa
5.3.3 Menghormati pendapat orang lain. melakukan aktiviti akuatik asas.

52
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : AKUATIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai TAHAP PENGUASAAN 6


situasi semasa melakukan aktiviti. Boleh menjejak air dalam tempoh masa yang
ditetapkan.
Dinamika Kumpulan Boleh melakukan kuak rangkak dan kuak dada
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.
membentuk kumpulan dan kumpulan. Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara
bekerjasama dalam 5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli semasa melakukan kemahiran akuatik asas.
kumpulan. kumpulan.
5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.
5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan
sebagai cabaran untuk meningkatkan
prestasi.
5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

53
54
MODUL KEMAHIRAN : REKREASI DAN KESENGGANGAN

55
56
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : REKREASI DAN KESENGGANGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1


Boleh melakar dan melabel lapan arah mata
1.14 Berkebolehan 1.14.1 Melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan angin dengan betul.
melakukan aktiviti clue.
rekreasi dan 1.14.2 Bermain permainan tradisional yang TAHAP PENGUASAAN 2
kesenggangan. menggunakan kemahiran berlari dan Boleh bergerak ke arah mata angin yang dikenal
mengelak dalam permainan Libat dan pasti dan menyatakan maklumat atau objek yang
Hidup Mati. dicari berdasarkan clue.
Boleh bermain permainan tradisional Libat dan
ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN Hidup Mati serta boleh menyatakan peraturan
KOGNITIF) permainan.

TAHAP PENGUASAAN 3
2.14 Berkebolehan 2.14.1 Mentafsir clue pada kad maklumat semasa
Boleh melakukan aktiviti pandu arah dengan
mengaplikasi melakukan aktiviti pandu arah.
mentafsir clue dalam kumpulan kecil.
pengetahuan dan 2.14.2 Mengenal pasti strategi yang sesuai
strategi dalam aktiviti digunakan semasa bermain permainan Boleh bermain permainan tradisional Libat dan
rekreasi dan tradisional seperti permainan Libat dan Hidup Mati dengan mengaplikasi peraturan
kesenggangan. Hidup Mati. permainan.

TAHAP PENGUASAAN 4
ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) Boleh melakukan aktiviti pandu arah secara
berkumpulan dan mentafsir clue serta
Pengurusan dan menyelesaikan tugasan berdasarkan kad
Keselamatan maklumat.
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian Boleh mengaplikasi strategi untuk menang
dan mengamalkan berdasarkan jenis aktiviti yang dijalankan. dalam permainan tradisional Libat dan Hidup
elemen pengurusan dan 5.1.2 Menerangkan situasi dan peralatan yang Mati.
keselamatan. boleh membahayakan diri.
5.1.3 Menyenaraikan kebaikan mematuhi
peraturan keselamatan.

57
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : REKREASI DAN KESENGGANGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk TAHAP PENGUASAAN 5


melakukan aktiviti. Boleh mereka cipta permainan kecil dengan
mengaplikasikan kemahiran berlari dan
Tanggungjawab Kendiri mengelak.
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal Boleh mereka cipta aktiviti pandu arah
dan tanggungjawab kendiri dalam pendidikan jasmani sebagai satu berdasarkan clue dan kad maklumat dalam
semasa melakukan aktiviti cara meningkatkan tahap kecergasan. kumpulan kecil.
fizikal. 5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara
mencapai matlamat yang ditetapkan. semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti
fizikal dan membuat keputusan. TAHAP PENGUASAAN 6
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok Boleh melakukan aktiviti pandu arah dan
semasa melakukan aktiviti. permainan tradisional Libat dan Hidup Mati atau
permainan yang direka cipta sebagai aktiviti
Interaksi Sosial rekreasi dan kesenggangan untuk mengekalkan
5.3 Berkebolehan 5.3.1 Memberi kritikan membina dan menerima tahap kecergasan fizikal.
berkomunikasi dalam kritikan secara terbuka di dalam kumpulan. Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama
pelbagai cara semasa 5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan dalam kumpulan sebagai aktiviti meningkatkan
melakukan aktiviti fizikal. menyumbang idea dalam menyelesaikan kecergasan fizikal.
masalah.
5.3.3 Menghormati pendapat orang lain.
5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai
situasi semasa melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Berkebolehan membentuk 5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua
kumpulan dan kumpulan.
bekerjasama dalam 5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli
kumpulan. kumpulan.
5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti.
58
TAHUN 6
MODUL KEMAHIRAN : REKREASI DAN KESENGGANGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan


sebagai cabaran untuk meningkatkan
prestasi.
5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

59
60
MODUL KECERGASAN : KONSEP KECERGASAN

61
62
TAHUN 6
MODUL KECERGASAN : KONSEP KECERGASAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 3 : KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN (DOMAIN TAHAP PENGUASAAN 1


PSIKOMOTOR) Boleh melakukan aktiviti memanaskan badan
dan menyejukkan badan dalam kumpulan kecil.
3.1 Berkebolehan melakukan 3.1.1
Melakukan aktiviti memanaskan badan dan
aktiviti fizikal berdasarkan menyejukkan badan. TAHAP PENGUASAAN 2
konsep kecergasan. 3.1.2 Mengira kadar nadi sebelum dan selepas Boleh mengira kadar nadi selama satu minit
melakukan aktiviti fizikal. sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal.
Boleh menyatakan dengan ringkas peranan
ASPEK 4 : APLIKASI PENGETAHUAN MENINGKATKAN KECERGASAN kadar nadi sebagai petunjuk beban aktiviti.
(DOMAIN KOGNITIF)
TAHAP PENGUASAAN 3
4.1 Berkebolehan 4.1.1 Merancang aktiviti memanaskan dan Boleh melakukan aktiviti memanaskan badan
mengaplikasi konsep menyejukkan badan. sehingga kadar nadi meningkat melebihi 120
kecergasan semasa 4.1.2 Menggunakan kadar nadi sebagai petunjuk denyutan seminit dalam kumpulan kecil.
melakukan aktiviti fizikal. intensiti dalam merancang aktiviti fizikal.
TAHAP PENGUASAAN 4
Boleh melakukan aktiviti memanaskan badan
ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) sehingga kadar nadi meningkat melebihi 120
denyutan seminit dan menyejukkan badan dalam
Pengurusan dan kumpulan kecil mengikut prosedur yang betul.
Keselamatan
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian TAHAP PENGUASAAN 5
dan mengamalkan elemen berdasarkan jenis aktiviti yang dijalankan. Boleh merancang dan melakukan aktiviti
pengurusan dan 5.1.2 Menerangkan situasi dan peralatan yang memanaskan badan dan menyejukkan badan
keselamatan. boleh membahayakan diri. yang sesuai dengan keperluan intensiti latihan
5.1.3 Menyenaraikan kebaikan mematuhi mengikut prosedur yang betul dan konsisten.
peraturan keselamatan. Boleh menunjukkan keyakinan dan
5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk tanggungjawab kendiri semasa melakukan
melakukan aktiviti. aktiviti.

63
TAHUN 6
MODUL KECERGASAN : KONSEP KECERGASAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Tanggungjawab Kendiri TAHAP PENGUASAAN 6


5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 Mengamalkan senaman sebagai satu gaya Boleh mengetuai aktiviti memanaskan dan
dan tanggungjawab kendiri hidup sihat. menyejukkan badan sebelum dan selepas
semasa melakukan aktiviti 5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani atau
fizikal. mencapai matlamat yang ditetapkan. fizikal yang sesuai dengan keperluan intensiti
5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti latihan mengikut prosedur yang betul dan
fizikal dan membuat keputusan. konsisten.
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok Boleh bekerjasama dalam kumpulan semasa
semasa melakukan aktiviti. melakukan aktiviti.

Interaksi Sosial
5.3 Berkebolehan 5.3.1 Memberi kritikan membina dan menerima
berkomunikasi dalam kritikan secara terbuka di dalam kumpulan.
pelbagai cara semasa 5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan
melakukan aktiviti fizikal. menyumbang idea dalam menyelesaikan
masalah.
5.3.3 Menghormati pendapat orang lain.
5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai
situasi semasa melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Berkebolehan membentuk 5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua
kumpulan dan kumpulan.
bekerjasama dalam 5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli
kumpulan. kumpulan.
5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti.
5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan
sebagai cabaran untuk meningkatkan
prestasi.

64
TAHUN 6
MODUL KECERGASAN : KONSEP KECERGASAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa


melakukan aktiviti.

65
66
MODUL KECERGASAN : KOMPONEN KECERGASAN

67
68
TAHUN 6
MODUL KECERGASAN : KOMPONEN KECERGASAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 3 : KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN (DOMAIN TAHAP PENGUASAAN 1


PSIKOMOTOR) Boleh melakukan senaman meningkatkan
kapasiti aerobik dalam jangka masa yang
3.2 Berkebolehan 3.2.1 Melakukan senaman meningkatkan kapasiti ditetapkan secara berterusan.
melakukan senaman aerobik dalam jangka masa yang ditetapkan Boleh menyatakan senaman regangan khusus
meningkatkan kapasiti pada intensiti rendah dan sederhana. pada otot utama dan boleh melakukan
aerobik. senaman tersebut.
Boleh mengukur dan merekod pertumbuhan diri
3.3 Berkebolehan 3.3.1 Melakukan senaman regangan khusus dari segi ketinggian dan berat badan.
melakukan senaman pada otot-otot yang terlibat dalam aktiviti
meningkatkan kelenturan. fizikal yang akan dilakukan. TAHAP PENGUASAAN 2
Boleh melakukan senaman meningkatkan
3.4 Berkebolehan 3.4.1 Melakukan senaman kekuatan dan daya kapasiti aerobik pada intensiti rendah dalam
melakukan senaman tahan otot yang menggunakan otot-otot jangka masa yang ditetapkan secara
meningkatkan kekuatan utama. berterusan.
dan daya tahan otot. Boleh melakukan senaman meningkatkan
kekuatan dan daya tahan otot yang
3.5 Berkebolehan mengenal 3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat menggunakan otot-otot utama dan boleh
pasti komposisi badan. badan. menyatakan nama otot tersebut.
Boleh menyatakan dengan ringkas prinsip
3.6 Berkebolehan mengukur 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal dengan FITT.
tahap kecergasan menggunakan Bateri Ujian Standard Boleh membanding Indeks Jisim Badan (BMI)
fizikal berasaskan Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk sendiri dengan norma.
kesihatan. Murid Sekolah Malaysia (SEGAK).
3.6.2 Merekod keputusan ujian SEGAK. TAHAP PENGUASAAN 3
Boleh melakukan pelbagai senaman
meningkatkan kapasiti aerobik dalam jangka
masa yang ditetapkan secara berterusan.
Boleh menghitung kadar nadi maksimum
dengan rumus 220- umur untuk diri sendiri.

69
TAHUN 6
MODUL KECERGASAN : KOMPONEN KECERGASAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 4 : APLIKASI PENGETAHUAN MENINGKATKAN KECERGASAN TAHAP PENGUASAAN 4


(DOMAIN KOGNITIF) Boleh menghitung kadar nadi sasaran bagi
intensiti sederhana untuk diri sendiri.
4.2 Berkebolehan 4.2.1 Menyatakan penggunaan teknologi dalam Boleh melakukan senaman aerobik pada
mengaplikasi konsep asas memantau intensiti latihan semasa intensiti sederhana dengan kadar denyutan
kapasiti aerobik. melakukan senaman meningkatkan kapasiti nadi yang telah dikenal pasti dan boleh
aerobik. menamakan alat untuk memantau intensiti
4.2.2 Merancang sesi senaman bagi semasa melakukan senaman meningkatkan
meningkatkan kapasiti aerobik berdasarkan kapasiti aerobik.
prinsip FITT. Boleh melakukan senaman daya tahan otot
untuk mendapatkan bilangan ulangan dalam
4.3 Berkebolehan 4.3.1 Mengenal pasti senaman regangan yang jangka masa 20-30 saat.
mengaplikasi konsep asas boleh meningkatkan kelenturan pada
kelenturan. sendi-sendi tertentu. TAHAP PENGUASAAN 5
4.3.2 Merancang sesi senaman regangan bagi Boleh melakukan senaman meningkatkan
meningkatkan kelenturan berdasarkan kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan
prinsip FITT. dengan lakuan dan prosedur yang betul.
Boleh menentukan intensiti senaman dan jenis
4.4 Berkebolehan 4.4.1 Menamakan otot-otot utama yang terlibat senaman bagi diri sendiri untuk meningkatkan
mengaplikasi konsep asas semasa melakukan aktiviti kekuatan dan kapasiti aerobik, kelenturan, dan daya tahan
kekuatan dan daya tahan daya tahan otot. otot.
otot. 4.4.2 Merancang aktiviti senaman untuk Boleh menunjukkan keyakinan dan
meningkatkan daya tahan otot berdasarkan tanggungjawab kendiri semasa melakukan
prinsip FITT. aktiviti kecergasan.

4.5 Berkebolehan memahami 4.5.1 Membanding Indeks Jisim Badan (BMI) TAHAP PENGUASAAN 6
perkaitan antara sendiri dengan norma. Boleh merancang senaman meningkatkan
komposisi badan dengan 4.5.2 Menyatakan cara-cara untuk kapasiti aerobik, senaman regangan, dan daya
kecergasan. mengurangkan risiko penyakit hipokinetik. tahan otot berdasarkan prinsip FITT untuk diri
sendiri.

70
TAHUN 6
MODUL KECERGASAN : KOMPONEN KECERGASAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

4.6 Berkebolehan mengenal 4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diri Boleh melakukan senaman kecergasan secara
pasti tahap kecergasan dengan norma Ujian SEGAK. berkala sebagai aktiviti meningkatkan
fizikal. 4.6.2 Menilai tahap kecergasan fizikal diri dan kecergasan.
melakukan tindakan susulan berdasarkan Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara
keputusan Ujian SEGAK. semasa melakukan aktiviti fizikal.
ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)
Pengurusan dan
Keselamatan
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian
dan mengamalkan elemen berdasarkan jenis aktiviti yang dijalankan.
pengurusan dan 5.1.2 Menerangkan situasi dan peralatan yang
keselamatan. boleh membahayakan diri.
5.1.3 Menyenaraikan kebaikan mematuhi
peraturan keselamatan.
5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk
melakukan aktiviti.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal
dan tanggungjawab kendiri dalam pendidikan jasmani sebagai satu
semasa melakukan aktiviti cara meningkatkan tahap kecergasan.
fizikal. 5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk
mencapai matlamat yang ditetapkan.
5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti
fizikal dan membuat keputusan.
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti.

71
TAHUN 6
MODUL KECERGASAN : KOMPONEN KECERGASAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Interaksi Sosial
5.3 Berkebolehan 5.3.1 Memberi kritikan membina dan menerima
berkomunikasi dalam kritikan secara terbuka di dalam kumpulan.
pelbagai cara semasa 5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan
melakukan aktiviti fizikal. menyumbang idea dalam menyelesaikan
masalah.
5.3.3 Menghormati pendapat orang lain.
5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai
situasi semasa melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Berkebolehan membentuk 5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua
kumpulan dan kumpulan.
bekerjasama dalam 5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli
kumpulan. kumpulan.
5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.
5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan
sebagai cabaran untuk meningkatkan
prestasi.
5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

72
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
ARAS 4-8, BLOK E9
KOMPLEKS KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA