Anda di halaman 1dari 3

NAMA NIM

1. I Putu Siladana PO 7125016657


2. NI Nyoman Rusmiati PO 7125016657
3. Lilih Mugi Lestari PO 7125016657
4. Komang Ely Kristiana PO 7125016657
5. Ni Luh Putu Sukasih PO 7125016657
6. Dewa Ayu Ketut Widiastuti PO 7125016657
7. I Nyoman Suastawan PO 7125016657
8. Ida Ayu Made Sudiyasning PO 7125016657
9. Ni Ketut Irmiayuning PO 7125016657
10. Desak Putu Sekarini PO 7125016657
11. Ni Nyoman Ludri PO 7125016657
12. I Ketut Abra Binawa PO 7125016657
13. Ni Nyoman Dasni PO 7125016657
14. Ni Nyoman Sri Winarti PO 7125016657

Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar


Jurusan Keperawatan Gigi
Jl. Pulau Moyo No. 33 A Denpasar

KATA PENGANTAR
Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Ida Sanghyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang
Maha Esa , yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami, hingga
penulisan makalah ini dapat terselesaikan.
Dalam penyusunanya makalah ini, tidak akan dapat terselesaikan tanpa dorongan,
petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Terimaksih sebesar-besarnya kami ucapkan
kepada

1. Pihak Dosen Pembimbing mata kuliah PPAKG.


2. Teman-teman klompok kami atas kerjasamanya dengan baik.

Sehingga tugas mata kuliah PPAKG dapat kami selesaikan dengan baik, Kami
menyadari bahwa Makalah ini masih jauh dari unsur-unsur kesempurnaan, oleh sebab
itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan
demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata , Kami sampaikan terima kasih kepada
semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Makalah ini dari awal sampai
akhir.

Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI
Kata Pengantar...........................................................................................................ii
Daftarisi......................................................................................................................iii
Bab I Pendahuluan.....................................................................................................1
1.1 Latarbelakang.......................................................................................................1

2
1.2 Rumusan Masalah................................................................................................3
1.3 Tujuan...................................................................................................................3
Bab II Pembahasan.....................................................................................................4
2.1 Alat Preklinik.......................................................................................................4
2.2 Alat-Alat Diagnostik............................................................................................5
2.3 Alat-Alat Penambalan..........................................................................................9
Bab III Penutup..........................................................................................................29
3.1 Kesimpulan .........................................................................................................29
3.2 Saran.....................................................................................................................29
Daftarpustaka