Anda di halaman 1dari 11

SULIT

BAHAGIAN A
60 MARKAH

Jawab semua soalan.

1. Tandakan () pada etika kerja yang betul dan (x) pada yang salah.

Menepati waktu
Mendengar arahan
Bergurau senda

[3 markah]

2. Senarai berikut adalah maklumat tentang satu kategori dalam peraturan


keselamatan bengkel.

Lantai tidak licin serta kerusi disusun kemas selepas digunakan.


Buka tingkap semasa bekerja dan tutup suis selepas digunakan.
Laporkan kemalangan atau kecemasan dengan segera kepada
guru bertugas.
Tandakan () pada peraturan yang betul dan (x) pada yang salah pada petak
yang disediakan.

Keselamatan diri
Keselamatan alatan
Keselamatan bengkel

[3 markah]

3. Rajah berikut menunjukkan langkah menggunakan alat pemadam kebakaran di


dalam bengkel yang tidak mengikut urutan.

A B C

Susun semula urutan langkah tersebut dengan menulis A, B atau C pada petak
yang disediakan.

[3 markah]

2
SULIT

4. Pernyataan di bawah berkaitan dengan satu daripada amalan 4M.

Melaksanakan system penyimpanan alatan


tangan
Tandakan () pada peraturan amalan 4M yang betul berkaitan dan (x) pada yang
salah pada petak yang disediakan.

Membersih
Menyusun atur
Menilai

[3 markah]
5. Senaraikan 3 amalan 4M.

a)

b)

c)
[3 markah]

6.Susun langkah-langkah menggunakan alat pemadam api mengikut urutan yang


betul dengan menulis 1, 2 dan 3 dalam petak yang disediakan.

Cara Menggunakan Alat Pemadam api


Halakan muncung pemancut alat pemadam api ke dasar api.
Cabut pin picu.
Tekan tuas rapat pada pemegang supaya bahan pemadam api
dapat disembur.

[3 markah]
7. Namakan jenis bahan api berdasarkan punca bahan bakar yang diberi.

Punca Bahan Bakar Label Jenis Bahan Api


Kayu, sampah sarap, plastic
a) A
dan kain
Minyak, cat, petrol, lekar, gas
b) B
dan thinner
c) Semua jenis bahan ABC
d) Karbon dioksida BC Karbon Dioksida
[3 markah]

3
SULIT

8.
Budaya kerja bermaksud cara peradaban yang menjadi amalan
semua pekerja dalam sesebuah organisasi.
Tandakan () bagi budaya kerja yang betuldan (x) bagi yang salah.

(a) Beratur di luar bengkel dan masuk dengan senyap.

(b) Formen memeriksa alatan dan melaporkan kepada guru.


(c) Murid menggunakan alat pemadam api untuk mengawal
P
kebakaran. Q R
[3 markah]
RAJAH 1
9.Rajah 1 menunjukkan sebahagian alatan untuk membina tanggam.

Berdasarkan Rajah 1 nyatakan nama alatan itu.

a. P = _________________________

b. Q = _________________________

c. R = _________________________

10. Maklumat berikut adalah mengenai alat tangan dan mesin.

Penebuk pusat Stapler gun Rivetter Mesin gergaji jig

Namakan alatan tangan dan mesin berdasarkan fungsi pada ruang jawapan yang
disediakan.

Fungsi Alatan tangan dan mesin


Digunakan untuk menyambung dua jenis bahan
yang nipis dan lembut.
Digunakan untuk mencantumkan logam secara
kekal.
Digunakan untuk menanda permukaan logam
sebelum kerja mengergaji.

4
SULIT
(3 markah)

11.Rajah berikut menunjukkan sejenis tukul.

Tandakan () pada jenis tukul yang betul dan tandakan (x) pada yang salah.

Tukul warrington
Tukul kuku kambing
Tukul bonggol bulat

[3 markah]

12.Rajah berikut menunjukkan keratin rentas selkering.

Nyatakan nama bahagian P, Q dan R.

P
Q
R

[3 markah]

13.Rajah berikut menunjukkan tiga jenis peralatan elektrik.

5
SULIT

Padankan peralatan elektrik di atas dengan kegunaan lektrik yang betul dengan
menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

Kegunaan elektrik
Untuk menghasilkan bunyi
Untuk menghasilkan haba
Untuk menghasilkan tenaga kinetik
[3 markah]
14.

Keperluan

KeperluanAsas Keperluan lain


a) Makanan a) Perhubungan
b) Pakaian b)
c) Tempat kediaman c)
d)
[3markah]
15.

Sistem barter ialah pertukaran barang dengan barang lain tanpa


menggunakan wang.
Berikan masalah yang timbul dalam menjalankan sistem barter.
a)
b)
c)
[3markah]

6
SULIT

16. Labelkan P, Q dan R di dalamruang yang disediakan

PERNIAGAAN ANTARABANGSA
Perniagaan yang melibatkan urusniaga dengan
negara lain

P Q R

Nyata Tidak Nyata


(Barang) (Perkhidamatan dan
teknologi)

P)

Q)

R)
[3markah]

17.Maklumat berikut menunjukkan bidang perkhidmatan.

A Agihan
B Khidmat nasihat
C Perlindungan

Padankan bidang perkhidmatan di atas dengan contoh perniagaan yang tepat


dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

Pakar runding pemakanan


Firma penyiasat persendirian
Syarikat pengangkutan
[3 markah]
18.Lengkapkan jadual berikut dengan menulis cara jualan yang betul berdasarkan
penerangan yang diberi.
Penerangan Cara Jualan
Pembeli membayar terlebih dahulu nilai yang
ditetapkan sebelum mendapatkan
perkhidmatan
Pengguna membeli barang atau
perkhidmatan serta membuat bayaran
kemudiannya.
Urusniaga secara langsung antara penjual
dan pembeli.

7
SULIT
[3 markah]

19.Tandakan () pada kelemahan sistem barter yang betul berdasarkan Rajah 7 dan
(x) pada yang salah di petak yang disediakan.

Rajah 7

Barang sukar dibawa


Barang sukar dibahagi
Kemahuan tidak serentak
[3 markah]

20.Rajah 8

menunjukkan iklan bagi sebuah kereta.

Rajah 8
Nyatakan fungsi wang berdasarkan rajah 8 di atas.

a)
b)
c)
[3 markah]

Bahagian B
(40 markah)
Jawabsemuasoalan

21 Rajah 5 merupakan projek yang dihasilkan dengan menggunakan bod MDF.

8
SULIT

(a) Senaraikan kelebihan dan kelemahan bod MDF.

Kelebihan

(i) ______________________________________________________________

(ii) ______________________________________________________________

(iii) ______________________________________________________________

(iv) ______________________________________________________________

(v) ______________________________________________________________

Kelemahan

(i) ______________________________________________________________

(ii) ______________________________________________________________

(7 markah)

(b) Apakah bahan lain yang boleh digunakan untuk menggantikan bod MDF bagi
projek diatas.

(i) ______________________________________________________________

(ii) ______________________________________________________________

(iii) ______________________________________________________________

(3 markah)

22.Isikan ruang kosong dengan jawapan yang betul.


(a) Ringkasan ciri-ciri milikan perniagaan.

Jenis MILIKAN
Milikan PERKONGSIAN KOPERASI
TUNGGAL
Ciri-ciri

9
SULIT
Maksimum:tidak
ada had
1. Milikan Seorang
Minimum:100
orang
Simpanan,
pinjaman keluarga
2. Sumber Sumbangan rakan-
dan rakan,
Modal rakan
pinjaman institusi
kewangan
3.
Rakan kongsi aktif Lembaga Pengarah
Pengurusan
4.
Pendaftar Pendaftar
Pembentuka
Perniagaan Perniagaan
n

5. Liabiliti Tidak terhad Terhad

6. Agihan Sesama rakan


Dividen dan bonus
untung rugi kongsi

Pendapatan Dikecualikan
7. Cukai
individu daripada cukai
[7markah]

(b) Nyatakan tiga alat pembayaran masa kini.


1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
[3markah]

23.Jadual berikut menunjukkan ujian dan hasil aktiviti amali pendawaian lampu
pendarfluor yang dilakukan oleh pelajar. Beberapa masalah telah dikesan hasil
daripda ujian itu. Setelah pemeriksaan dilakukan didapati pendawaian dilakukan
dengan betul.

Ujian Hasil
Lampu A Menyala
Lampu B Takmenyala

10
SULIT
Lampu C Berkelip-kelip tetapi tidak menyala

Berdasarkan jadual di atas :


a) Nyatakan tiga kemungkinan punca masalah pada lampu B.

(i)
(ii)
(iii)
[3 markah]

b) Nyatakan dua kemungkinan punca masalah pada lampu C.

(i)
(ii)
[2markah]
c) Apakah yang akanberlakupadalampu A jika:
(i) Suis penghidup dicabut.

______________________________________________________________________

(ii) Suis penghidup dicabut, suis lampu pendarfluor ditutup dan


dihidupkan semula.

______________________________________________________________________
[2markah]
d) Nyatakan fungsi suis penghidup.

_______________________________________________________________________________
[1markah]

e) Nyatakan dua langkah keselamatan yang perlu diambil dalam aktiviti itu.

(i)
(ii)
[2markah]

24.Rajah 11 di bawah menunjukkan satu logo milikan perniagaan.

11
SULIT

Rajah 11

a) Nyatakan milikan perniagaan di atas.

____________________________________________________________________________
[1 markah]

b) Nyatakan cara pembentukan milikan perniagaan tersebut.

(i)
(ii)
[2 markah]

c) Terangkan ciri-ciri milikan perniagaan di atas.

[4 markah]

d) Nyatakan kekurangan milikan perniagaan ini.

[3 markah]

12

Anda mungkin juga menyukai