Anda di halaman 1dari 11

Skor

Kertas Model Berbentuk PT3


100
Masa: Dua jam
Arahan : Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahagian B.

Bahagian A
[60 markah]
Jawab semua soalan

1 Lengkapkan proses pemikiran komputasional berikut.

Masalah Kenal pasti corak Tinggalkan perkara Sediakan satu model


dipecahkan yang sama tidak penting penyelesaian masalah

[3 markah]

2 Rajah berikut menunjukkan Afiq ingin membuat sandwic untuk rakan sekelasnya.

Mengikut teknik leraian, pecahkan masalah ini kepada tiga masalah kecil dalam membuat sandwic.
(i) Jenis roti yang ingin digunakan
______________________________________________________________________________________
(ii) Jenis bahan inti
______________________________________________________________________________________
(iii) Cara-cara membuat sandwic
______________________________________________________________________________________
[3 markah]

3 Tandakan () bagi teknik pemikiran komputasional yang betul dan () bagi yang salah pada petak yang
disediakan.

Teknik leraian

Teknik pengecaman corak

Teknik bahagi
[3 markah]

64
Asas Sains Komputer Tingkatan 1 Kertas Model Berbentuk PT3

4 Maklumat berikut menunjukkan suatu sistem nombor.

010 011 000 000 100 000 000 000 000 000 000
011 011 100 100 000 100 000 000 000 000 000
010 001 010 100 100 100 100 100 000 000 000
001 001 010 001 100 100 100 100 000 000 000
001 001 010 001 100 100 100 100 101 101 101
100 100 010 010 001 100 100 101 101 101 000
100 100 100 100 100 100 100 100 101 101 000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 000
100 100 100 100 100 100 100 101 101 000 000

Nyatakan tiga prinsip asas sistem nombor itu.


(i) Dikenali sebagai Sistem Asas 2
______________________________________________________________________________________
(ii) Menggunakan dua digit sahaja iaitu 0 dan 1
______________________________________________________________________________________
(iii) Digunakan dalam sistem komputer untuk menyimpan data
______________________________________________________________________________________
[3 markah]

5 Maklumat berikut adalah tentang nombor perduaan.

A 1011 B 10111010 C 101101

Padankan nombor perduaan dengan nilai perduaannya yang betul dengan menulis A, B atau C pada
petak yang disediakan.

186 B

45 C

11 A
[3 markah]

6 Padankan nombor perpuluhan berikut kepada nombor perduaan yang betul.

Nombor perpuluhan Nombor perduaan

84 1001110

29 1010100

78 11101

[3 markah]

65
Kertas Model Berbentuk PT3 Asas Sains Komputer Tingkatan 1

7 Tandakan () bagi aksara yang diwakili oleh hasil tolak kod ASCII 00111000 dan kod ASCII 00110111
yang betul dan () bagi yang salah pada petak yang disediakan.

Aksara 1

Aksara 2

Aksara a

[3 markah]

8 Rajah berikut menunjukkan satu imej digital.

Nyatakan tiga jenis ukuran bagi imej digital.


(i) Resolusi
______________________________________________________________________________________
(ii) Dimensi
______________________________________________________________________________________
(iii) Kedalaman bit warna
______________________________________________________________________________________
[3 markah]

9 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan audio digital?


Isyarat bunyi yang ditukarkan kepada nombor perduaan dan disimpan dalam bentuk pola-pola
_____________________________________________________________________________________
bit.
_____________________________________________________________________________________
[1 markah]

(b) Berikan dua jenis ukuran bagi audio digital.


Kadar sampel
(i) __________________________________________________________________________________
Kedalaman bit
(ii) __________________________________________________________________________________
[2 markah]

66
Asas Sains Komputer Tingkatan 1 Kertas Model Berbentuk PT3

10 Maklumat berikut adalah tentang kedalaman bit.

A Audio 1 bit B Audio 2 bit C Audio 4 bit

Padankan kedalaman bit dengan rajah kualiti audio yang betul dengan menulis A, B, dan C, pada petak
yang disediakan.

B A C
[3 markah]

11 Tandakan () bagi pernyataan yang betul tentang algoritma dan () bagi yang salah pada petak yang
disediakan.

Algoritma ialah urutan tindakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah.

Penggunaan carta alir dan pseudokod adalah kaedah yang biasa digunakan oleh

pengatur cara untuk mewakilkan algoritma.

Algoritma ditulis dalam kod khas yang perlu diterjemah.

[3 markah]

12 Maklumat berikut merupakan penerangan bagi jenis struktur kawalan pilihan.

P Memilih di antara dua tindakan atau dua set tindakan untuk dilaksanakan.

Q Hanya mempunyai satu pilihan untuk melaksanakan satu set tindakan yang terbentuk.

Mempunyai lebih daripada dua set tindakan yang berlainan sebagai pilihan untuk
R
dilaksanakan.

Nyatakan P, Q, dan R.
P : Struktur kawalan dwipilihan (double selection)
_____________________________________________________________________________________
Q : Struktur kawalan pilihan tunggal (single selection)
_____________________________________________________________________________________
R : Struktur kawalan pelbagai pilihan (multi selection)
_____________________________________________________________________________________
[3 markah]

67
Kertas Model Berbentuk PT3 Asas Sains Komputer Tingkatan 1

13 Susun mengikut urutan yang betul tentang langkah-langkah menghasilkan pseudokod dan carta alir
bagi sesuatu algoritma dengan menulis 2, 4, dan 6 pada petak yang disediakan.
Jawapan 1, 3 dan 5 diberi.

Mengenal pasti masalah. 1

Menulis pseudokod dan melukis carta alir. 6

Mereka bentuk algoritma. 5

Menentukan output yang diingini. 4

Menentukan proses yang perlu dilakukan. 3

Menetapkan data yang perlu digunakan. 2

[3 markah]

14 Tandakan () bagi teknik menyemak semula ralat dalam pseudokod dan carta alir yang betul dan ()
bagi yang salah pada petak yang disediakan.

Teknik semakan meja (desk check)

Teknik peniskalaan (abstraction)

Teknik langkah demi langkah (step through)

[3 markah]

15 Maklumat berikut menunjukkan suatu jenis pseudokod melibatkan struktur kawalan ulangan.
:
:
ULANG
LAKSANAKAN Set tindakan
SEHINGGA syarat dipenuhi
:
:

(a) Berdasarkan maklumat di atas, apakah jenis pseudokod itu?


Struktur kawalan ULANG-SEHINGGA (REPEAT UNTIL)
__________________________________________________________________________________
[1 markah]
(b) Nyatakan dua lagi jenis pseudokod struktur kawalan ulangan.
Struktur kawalan SELAGI (WHILE)
(i) __________________________________________________________________________________
Struktur kawalan UNTUK (FOR)
(ii) __________________________________________________________________________________
[2 markah]

68
Asas Sains Komputer Tingkatan 1 Kertas Model Berbentuk PT3

16 Maklumat berikut menerangkan tentang pemboleh ubah.

Pemboleh ubah ialah storan ingatan yang digunakan oleh program


komputer untuk menyimpan data yang perlu diolahkan kemudian.
Ia boleh disimpan dalam tiga bentuk data.

Berdasarkan maklumat di atas, nyatakan tiga bentuk data itu.


(i) Nilai berangka
_____________________________________________________________________________________
(ii) Teks
_____________________________________________________________________________________
(iii) Nilai logik
_____________________________________________________________________________________
[3 markah]

17 Lengkapkan fasa-fasa yang terlibat dalam pembangunan atur cara.

Fasa analisis masalah

Fasa reka bentuk atur cara

Fasa pengekodan

Fasa pengujian dan penyahpepijatan

Fasa dokumentasi

[3 markah]

69
Kertas Model Berbentuk PT3 Asas Sains Komputer Tingkatan 1

18 Tandakan () bagi pernyataan yang betul tentang ralat dalam atur cara dan () bagi yang salah pada
petak yang disediakan.

Ralat dalam atur cara akan menyebabkan atur cara tidak dapat beroperasi
dengan betul.

Ralat mempunyai empat jenis iaitu sintaks, logik , masa larian, dan dwipilihan.

Ralat boleh menamatkan atur cara dengan tiba-tiba atau menghasilkan output
yang salah.

[3 markah]

19 Susun mengikut urutan yang betul tentang langkah-langkah mencari ralat dalam atur cara dengan
menulis 2, 3, dan 4 pada petak yang disediakan.
Jawapan 1 telah diberi.

Baiki ralat pada kod arahan yang ditemui. 3

Bandingkan hasil atur cara dengan algoritma (pseudokod atau carta alir). 1

Kesan ralat pada kod arahan dengan meneliti semula kod-kod arahan yang ditulis dalam
atur cara melalui perbincangan semakan meja. 2

Uji lari atur cara semula. 4

[3 markah]

20 Maklumat berikut menerangkan tentang menu HTML.

Menu ialah pautan pantas ke bahagian-bahagian tertentu dalam


laman sesawang. Dalam HTML, menu mempunyai beberapa jenis.

Berdasarkan maklumat di atas, nyatakan tiga jenis menu HTML.


(i) Menu senarai pautan statik (static links)
_____________________________________________________________________________________
(ii) Menu jenis jadual bawah ( drop-down menu)
_____________________________________________________________________________________
(iii) Menu terapung (floating menu)
_____________________________________________________________________________________
Menu pelbagai tingkat (multilevel menu) [3 markah]

70
Asas Sains Komputer Tingkatan 1 Kertas Model Berbentuk PT3

Bahagian B
[40 markah]
Jawab semua soalan

21 Baca situasi berikut:

Ali mempunyai sebidang tanah. Dia bercadang untuk membina satu


deretan rumah teres setingkat di tanah itu untuk dijadikan rumah sewa.

Berdasarkan situasi di atas, jawab soalan-soalan berikut :

(a) Dengan menggunakan teknik leraian, senaraikan empat masalah-masalah yang boleh dipecahkan
kepada yang lebih kecil.
Berapa buah rumah yang akan dibina
_____________________________________________________________________________________
Jangka masa pembinaan rumah
_____________________________________________________________________________________
Bilangan pekerja diperlukan untuk membina rumah
_____________________________________________________________________________________
Kos pembinaan rumah
_____________________________________________________________________________________
[4 markah]

(b) Berdasarkan teknik pengecaman corak, apakah tiga ciri-ciri kesamaan yang dapat membantu Ali
dalam menyelesaikan masalah itu?
Gaya reka bentuk rumah teres yang sama
_____________________________________________________________________________________
Saiz setiap rumah yang akan dibina adalah sama
_____________________________________________________________________________________
Bahan yang digunakan adalah sama
_____________________________________________________________________________________
[3 markah]

(c) Mengikut teknik peniskalaan, senaraikan satu aspek yang penting bagi menyelesaikan masalah ini
dan satu aspek yang tidak penting.
Aspek penting:
Saiz dan keluasan rumah
_____________________________________________________________________________________

Aspek kurang penting:


Saiz batu bata yang digunakan
_____________________________________________________________________________________
[2 markah]

(d) Apakah yang boleh dilakukan oleh Ali untuk memastikan masalah ini dapat diuruskan dengan
baik?
Membuat satu kertas kerja yang mencatatkan prosedur dan pelan membina rumah.
_____________________________________________________________________________________
[1 markah]

71
Kertas Model Berbentuk PT3 Asas Sains Komputer Tingkatan 1

22 Rajah berikut menunjukkan suatu imej digital.

Dimensi : 1024 768 piksel Dimensi : 85 64 piksel


Resolusi : 471 dpi Resolusi : 39 dpi
Kedalaman warna: 24 bit Kedalaman warna: 16 bit

A B
(a) Berdasarkan rajah, hubung kaitkan peranan resolusi, kedalaman warna dan dimensi terhadap
kualiti dan saiz imej itu. Tentukan imej yang manakah lebih berkualiti dan mempunyai saiz yang
besar.
_____________________________________________________________________________________
Imej A mempunyai resolusi yang lebih tinggi iaitu 471 dpi manakala resolusi imej B ialah 39 dpi.
Semakin kurang resolusi sesuatu imej, semakin kurang kualiti imej itu. Ini disebabkan oleh
_____________________________________________________________________________________
ketajaman dan kejelasan sesuatu imej ditentukan oleh resolusi iaitu ketajaman dan kejelasan
_____________________________________________________________________________________
imej turut berkurang jika resolusi dikurangkan.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imej A mempunyai kedalaman warna yang lebih tinggi iaitu 24 bit manakala imej B mempunyai
kedalaman warna kurang iaitu 16 bit. Kedalaman bit warna yang tinggi akan menambahkan saiz
_____________________________________________________________________________________
imej manakala kedalaman warna yang kurang akan mengurangkan saiz imej. Ini kerana
_____________________________________________________________________________________
semakin tinggi piksel per bit (ppb) pada imej, maka lebih banyak bit dan bait diperlukan untuk
_____________________________________________________________________________________
menyimpan maklumat piksel-piksel imej.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Dimensi imej A iaitu 1024 768 piksel lebih besar daripada imej B iaitu 85 64 piksel,
menyebabkan lebih banyak bit dan bait diperlukan untuk menyimpan maklumat tentang
_____________________________________________________________________________________
piksel-piksel dalam imej. Ini menyebabkan saiz imej menjadi besar.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Oleh itu, imej Aadalah lebih berkualiti dan bersaiz besar berbanding B.
[9 markah]

(b) Cadangkan satu format yang sesuai digunakan untuk menyimpan imej digital yang berkualiti
tinggi.
Format Bitmap (BMP)
_____________________________________________________________________________________
[1 markah]

72
Asas Sains Komputer Tingkatan 1 Kertas Model Berbentuk PT3

23 Anda ingin mendepositkan wang secara tunai (tanpa menggunakan kad) ke dalam akaun bank anda
melalui mesin deposit wang (CDM). Bina satu algoritma dalam bentuk carta alir untuk menunjukkan
tindakan pendepositan wang itu.

MULA

Tekan butang atau skrin mesin

Pilih bahasa

Pilih deposit tunai

Masukkan nombor akaun

Lihat nama penerima di skrin

Masukkan wang

Masukkan wang lain

Tidak
Wang diterima? Keluarkan wang

Ya

Semak jumlah wang yang dideposit

Ambil resit urusan

TAMAT

[10 markah]

73
Kertas Model Berbentuk PT3 Asas Sains Komputer Tingkatan 1

24 (a) Rajah berikut menunjukkan sebuah pull-down menu atau drop-down menu.

Profile

Profile

Inbox

Log-out

Berdasarkan rajah, bina satu atur cara HTML untuk meletakkan pull-down menu dalam sesuatu
laman sesawang.

<html>
<head>
<title> Pull-down menu </title>
<p> Profile </p>
</head>
<body>
<select>
<option value="Profile">Profile</option>
<option value="Inbox">Inbox</option>
<option value="Log-out">Log-out</option>
</select>
</body>
</html>

[5 markah]
(b) Bina satu atur cara HTML berdasarkan rajah Frame berikut.
Frame A Frame B Frame C

<html>
<head>
<title>HTML Frames</title>
</head>
<frameset cols="25%,50%,25%">
<frame name="left" src="/html/frame_a.htm" />
<frame name="center" src="/html/frame_b.htm" />
<frame name="right" src="/html/frame_c.htm" />
</frameset>
<body>
</body>
</html>
[ 5 markah ]
KERTAS SOALAN TAMAT
74