Anda di halaman 1dari 66

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL


http://www.uthm.edu.my

KOLEJ VOKASIONAL MUAR

LAPORAN ROS
(RANCANGAN ORIENTASI
SEKOLAH/INSTITUSI)
PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN TEKNIK &
VOKASIONAL
FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL
UTHM

NAMA PELATIH : KHAIRUL ANNUAR BIN SULAIMAN


NO. MATRIK : CB140155
INSTITUSI/ SEKOLAH : KOLEJ VOKASIONAL MUAR

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 1


ISI KANDUNGAN

BIL TAJUK MUKA SURAT


1 Muka hadapan 1
2 Isi kandungan 2
3 Penghargaan 3
4 Maklumat asas sekolah 4
5 Konteks sekolah 5-11
6 Visi dan misi sekolah 12-17
7 Organasasi pentadbiran 18-45
sekolah
8 Aktiviti sekolah dan 46-53
kurikulum sekolah
9 Pasarana dan kecerian 54-64
sekolah
10 Iklim sekolah 65-66
11 Lampiran
-laporan kedatangan
-laporan harian
-Laporan refleksi akhir
-Gambar-gambar Aktiviti

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 2


PENGHARGAAN
Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera,
Dengan nama Allah S.W.T yang maha Penyayang dan Mengasihani. Segala
pujian dan selawat buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah
bersyukur ke hadrat Ilahi dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyempurnakan
Laporan Rancangan Orientasi Sekolah ini dengan jayanya. Sepanjang menjalankan
Rancangan Orentasi Sekolah ini, pelbagai pengalaman yang telah saya memperolehi
sama ada pahit mahupun manis yang amat berharga dan bermakna dan boleh diguna
kelak ketika mengajar. Pengalaman yang saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan
ini mungkin hanya akan datang sekali sahaja dan berbeza-beza. Saya ingin mengucapkan
jutaan terima kasih kepada pensyarah yang terlibat dengan ROS ini kerana telah memberi
peluang, tunjuk ajar dan panduan untuk melaksanakan ROS di Kolej Vokasional ini serta
dapat menyiapkan laporannya.

Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih yang tidak
terhingga kepada pihak Kolej Vokasional Muar yang telah banyak memberi tunjuk ajar
kepada saya dalam menyiapkan laporan, menyesuaikan diri dengan keadaan dan
persekitaran sekolah. Tidak lupa juga kepada Timbalan Pengarah Encik Samson Bin
Hussin serta pensyarah-pensyarah Kolej Vokasional Muar staf staf sokongan, tukang
kebun, tukang cuci dan pekerja kantin Kolej Vokasional Muar. Selain itu juga jutaan
terima kasih kepada Puan Hanim binti Urif, Encik Saharudin Bin Abdullah dan Encik
Toh Leong di atas bantuan dalam memberikan tempat sementara untuk saya menjalani
ROS serta maklumat, nasihat, bimbingan dan tunjuk ajar kepada saya semasa berada di
Kolej Vokasional ini.

Penghargaan juga kepada ahli keluarga saya yang telah banyak memberi
sokongan moral dan bantuan kewangan bagi menyelesaikan tugasan ini. Selain itu, saya
turut berterima kasih kepada rakan rakan seperjuangan saya kerana telah banyak
menghulurkan bantuan dan kerjasama bagi merealisasikan usaha menyempurnakan
tugasan ini dengan jayanya.
Sekian Terima Kasih.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 3


BAB 1

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

1.0 NAMA DAN ALAMAT

NAMA : KOLEJ VOKASIONAL MUAR


ALAMAT : Kolej Vokasional Muar
Jalan Sungai Abong
84000 Muar
Johor Darul Takzim.
NO. TELEFON : 06-9512212
NO. FAKS : 06-232 9672

Peta di atas menunjukkan lokasi Kolej Vokasional Muar

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 4


BAB 2

KONTEKS SEKOLAH

2.0 SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Vokasional Muar telah dibina pada tahun 1973 yang dibiayai oleh Bank
Dunia. Pada 1 Januari 1973, guru-guru telah melaporkan diri tanpa adanya pelajar di
Pejabat Pelajaran Muar di bangunan Kerajaan Daerah Muar. Setelah pendaftaran pelajar
dilaksanakan, proses pengajaran dan pembelajaran telah dijalankan di sekolah Menengah
Raja Muda, Parit Jawa sehingga 3 Mei 1973. Bangunan Sekolah Menengah Vokasional
Muar hanya siap dibina pada 4 Mei 1973. Sejak tarikh tersebut bermulalah proses P&P
dilaksanakan di sekolah ini dengan peralatan yang masih tidak mencukupi. Namun,
segala peralatan dibekalkan secara beransur-ansur.

Pada peringkat awal proses pengajaran dilaksanakan dengan menggunakan bahasa


melayu dan bahasa Inggeris, guru-guru yang mengajar mata pelajaran bahasa melayu
terpaksa menterjemahkan bahan pengajaran tersebut. Pada tahun 1981, bahasa melayu
telah dijadikan bahasa penghantar sepenuhnya.

Pada tahun 1974 hingga 1987 pelajar-pelajar di sekolah Vokasional menduduki


peperiksaan Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia(SPMV) dengan sukatan pelajaran yang
berbeza daripada sekolah-sekolah menengah biasa bagi mata pelajaran akademik.Antara
kursus yang ditawarkan adalah seperti berikut:

1. Rawatan Radio, Televisyen dan Elektronik


2. Kerja kepingan Logam dan Kimpalan
3. Kajisawat Motor.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 5


Sistem pendidikan Vokasional telah berubah mulai tahun 1987. Nama kursus dan
sukatan pelajar akademik mahupon vokasional telah dipinda. Pelajar-pelajar diajar
matapelajaran akademik mengikut sukatan pelajaran yang sama seperti Sekolah
Menengah Akademik biasa bagi membolehkan mereka mendapat Sijil Pelajaran Malaysia
Vokasional (SPMV) yang diiktiraf sama dengan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Lepasan Sijil Rendah Pelajaran(SRP) ditawarkan dua aliran pendidikan , iaitu


Aliran Pendidikan Vokasional Malaysia (SPMV) dan aliran kemahiran(MLVK). Sistem
penilaian berterusan dilaksanakan bagi menetukan aliran-aliran ini . penilaian adalah
berdasarkan kepada ujian bulanan, peperiksaan pertengahan dan akhir tahun. Latihan dan
kerja kursus serta kecenderungan dan minat pelajar semasa berada di tingkatan 4. Pelajar
yang memperoleh tahap pencapaian yang baik akan disalurkan ke aliran pendidikan
vokasional untuk membolehkan mereka menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia
Vokasional(SPMV). Sementara itu, pelajar yang tidak layak akan disalurkan Aliran
Kemahiran(MLVK). Mulai tahun 1992, penyaluran ke aliran pendidikan vokasioal dan
aliran kemahiran dibuat oleh kementerian Pendidikan sebaik sahaja pelajar mendaftar di
sekolah Menengah Vokasional Tingkatan 4. Pada umumnya, pelajar-pelajar yang lulus
dengan gred C dan S disalurkan ke Aliran Kemahiran . Walau bagaimanapun, pelajar
Aliran Pendidikan Vokasional juga dibenarkan menduduki peperiksaan MLVK.

Mulai tahun 1990, bermulalah projek peningkatan taraf Sekolah Menengah


Vokasional Muar (SMVM). Beberapa buah bangunan tambahan telah dibina antaranya
Bengkel Elektronik, Amalan Bengkel Mesin, Binaan Bangunan dan Restoran.

Peningkatan taraf ini adalah dibawah ADB 3 untuk Kementerian Pelajaran


Malaysia. Setelah hampir 2 tahun, upacara penyerahan bangunan tambahan tersebut telah
diadakan pada 21 April 1992. Seterusnya pada tahun 1997 Seekolah Menengah
Vokasional Malaysia sekali lagi dinasikkan taraf menjaji Sekolah Menengah Teknik
Malaysia. Berikutan itu, pelbagai kursus aliran teknik trelah ditawarkan untuk memenuhi
keperluan pelajar antaranya Kursus Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Elektrik dan
Elektronik serta Kejuruteraan Mekanikal disamping kursus-kursus aliran vokasional yang
sedia ada. Pada tahun 2009, bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional. Kementerian
Pendidikan Malaysia telah menetapkan penstrukturan semula bertujuan memperkasa
pendidikan Vokasional dan Kemahiran.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 6


2.1 PENTADBIRAN
FOKUS PENGURUSAN KOLEJ VOKASIONAL/SEKOLAH

1. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN


Melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 : 2008 bagi P & P
Melaksanakan Prgoram dan aktiviti 5S secara menyeluruh di KV/SMVAS
Memperkemaskan pengkalan semua sistem data di sekolah
Menyediakan agihan tugas yang seimbang dalam kalangan staf
Meningkatkan kualiti perkhidmatan pejabat
Menggunakan prosedur kerja dan fail kerja
Meningkatkan komitmen semua staf kearah Budaya Kerja Cemerlang
Semua staf diberi peluang mengikut kursus dan Latihan Profesionalisme
Semua staf menyediakan Laporan Perisytiharaan Harta
Memastikan kebajikan staf sentiasa terbela
Membudayakan mesra pelanggan

2. PENGURUSAN KURIKULUM
Kelulusan 100% SPM dengan purata gred kurang daripada 3.9
Kelulusan 100% bagi semua mata pelajaran
Peningkatan kualiti dalam semua Mata Pelajaran melalui head count
Meningkatkan penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Meningkatkan Kualiti Pemantauan yang lebih berkesan
Memastikan bahan bantuan mengajar lengkap untuk semua Panitia
Buku buku SPBT diedarkan kepada semua pelajar
Meningkatkan profesionalisme guru melalui latihan dan kursus-kursus.
Meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan guru dan
pelajar.

3. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID


Mempertingkatkan dan memantapkan tahap disiplin dan akhlak pelajar
melalui program-program kerohanian
Mempertingkatkan jati diri dan semangat Patriotisme pelajar
Memberi perhatian kepada kebajikan khasnya dalam aspek kesihatan,
keselamatan dan bantuan
Mempertingkatkan pengurusan keceriaan kawasan, kamar dan bilik khas
asrama
Menekankan penghayatan nilai-nilai Islam sepanjang masa
Menanamkan sikap bertanggungjawab dan menyayangi harta benda
sekolah dan awam
Memantapkan pengurusan asrama dengan memperbanyakkan aktiviti
bersama antara penghuni asrama dengan pihak pengurusan

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 7


Mewujudkan kerjasama antara sekolah dengan waris bagi menangani
masalah pelajar secara berkesan.

4. PENGURUSAN KOKURIKULUM
Menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan di peringkat
daerah, zon, negeri dan kebangsaan sekaligus memastikan ada
peningkatan dari segi pencapaian.
Memastikan pelaksanaan aktiviti sukan, persatuan kelab dan pertubuhan
beruniform dijalankan secara lebih serius dan terancang.
Menambah keperluan pakaian seragam pelajar.
Menyediakan peruntukan khas untuk aktiviti-aktiviti Kokurikulum dan
sukan.
Memastikan kejayaan untuk permainan bola sepak, bola jaring, sepak
takraw dan softball.

5. FOKUS PENGURUSAN KEWANGAN


Mematuhi segala arahan Perbelanjaan.
Mengemaskini akaun sekolah sepanjang masa.
Meningkatkan penggunaan ICT dalam pengurusan kewangan.
Laporan Audit Sijil Tanpa Teguran (Baik).
Pengurusan stor utama berfungsi dengan berkesan.
Melaksanakan aktiviti pelupusan.
Memantapkan lagi pengurusan kewangan melalui eSPKB.

6. FOKUS PENGURUSAN FIZIKAL


Memastikan bangunan dan peralatan perabot dalam keadaan baik.
Menyenggara bangunan sepanjang masa.
Lanskap dan seni taman diurus secara teratur.
Menaiktaraf tandas dan kelas-kelas.
Menambah pondok-pondok bacaan.
Memilihara lanskap di sekeliling pagar dan pintu masuk utama.
Menyediakan taman-taman di sekitar sekolah dan asrama.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 8


2.2 BANGUNAN

Gambar di atas menunjukkan bangunan di SMV Muar

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 9


NAMA BARU BAGI BLOK KOLEJ VOKASIONAL MUAR 2015

NAMA LAMA LOKASI NAMA BARU

Blok A Pejabat Pentadbiran, Bilik Arif


TPSA, KJK, Ketua
Jabatan, Bilik Seminar,
Dewan Ilmu, Bilik Jabatan
Penilaian & Pentaksiran,
Bilik Unit Data

Blok B Bengkel Kosmetologi Bijaksana

Blok C Kelas-kelas Aras Bawah Cekal


& Aras 1 di hadapan
Dewan Terbuka

Blok D Bengkel Fesyen Dan Dedikasi


Pembuat Pakaian & Seni
Kulinari

Blok E Bilik Pensyarah & Pusat Elit


Sumber Kolej

Blok F Makmal Sains & Bilik Fikir


Kuliah

Blok G Bilik SPBT, Bilik Gigih


Mesyuarat, Bilik AutoCad
& Bilik Kuliah

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 10


2.3 JURUSAN
1. Amalan Bengkel Mesin
2. Automotif
3. Binaan Bangunan
4. Elektrik Dan Elektronik
5. Penyaman dan penyejukan udara
6. Catering
7. Reka Fesyen
8. Seni Kecantikan
9. Kimpalan dan Fabrikasi Logam

2.4 HUBUNGAN KEMASYARAKATAN

KPM BPTV KOLEJ


VOKASIONAL

Hubungan Kolej Vokasional dengan BPTV menjalinkan hubungan dua hala dari pelbagai
aspek. Sebarang arahan akan dilaksanakan oleh Kolej Vokasional tanpa keraguan. Secara
umumnya boleh disimpulkan bahawa kedua-dua pihak mempunyai hubungan yang agak
rapat. Segala maklumat akan dimaklumkan kepada pihak Kolej Vokasional mengenai
program-program yang akan dilakukan. Begitu juga dengan Kolej-Kolej Vokasional yang
berhampiran dan sekitar dengannya. Perhubungan dilakukan dengan surat rasmi, telefon,
faksimili, dan e-mel.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 11


BAB 3

VISI DAN MISI SEKOLAH

3.1 VISI

Visi Kv Muar

Peneraju Pendidikan Vokasional Dan Kemahiran Yang Unggul

3.2 MISI

Misi Kv Muar

Kolej Vokasional Muar Berusaha Mencapai Keunggulan Dalam Semua Aspek


Pengurusan Bagi Melahirkan Insaniah Teknokrat Berkualiti Yang Mampu Bersaing Pada
Peringkat Global.

3.3 MOTTO

Motto Kv Muar

Kreatif Dan Inovatif

3.4 PIAGAM PELANGGAN

Piagam Pelanggan

1. Membimbing pelajar membentuk sahsiah yang mulia melalui pemupukan ,


penghayatan dan amalan nilai-nilai murni selaras dengan falsafah pendidikan
Negara dan berdasarkan kepercayaan kepada tuhan.
2. Melahirkan tenaga manusia yang berilmu, berdisplin, berfikiran cerdas, mahir,
produktif, inovatif, dan berketrampilan dalam pelbagai bidang menjurus kepada
matlamat wawasan 2020.
3. Melahirkan pelajar-pelajar yang berbudi dan berbudaya penyayang.
4. Membimbing pelajar ke arah kecemerlangan akademik dan kokurikulum.
5. Mewujudkan iklim sekolah yang bersih, menarik, dan harmoni.
6. Bersedia menerima dan melayani pelanggan yang berurusan dengan sekolah.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 12


3.5 IKRAR PELAJAR

Ikrar Pelajar

Kami, pelajar-pelajar
Kolej Vokasional Muar,
Berikrar
Sentiasa taat kepada perintah Tuhan,
Berakhlak mulia,
Berdisplin,
Serta mematuhi peraturan Kolej,
Menghormati dan bersopan santun,
Kepada pengarah,
pensyarah dan kakitangan Kolej.
Kami berjanji untuk sentiasa berusaha
Bersungguh-sungguh dalam pelajaran dan kegiatan kokurikulum
Demi menjaga nama baik
Kolej Vokasional Muar.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 13


3.6 Lagu
Lagu Kv Muar

Kami Pelajar

Di Kolej Vokasional Muar

Dibentuk Peribadi

Berteraskan Teknologi

Akhlak Mulia

Berpendidikan Tinggi

Kreatif, Inovatif

Itulah Matlamat Kami

Kami Aset Pembangunan

Rela Gembleng Tenaga

Untuk Agama Bangsa

Dan Negara Yang Tercinta

Lencana KV Muar

Penerangan Logo
Merah : Berani, Percaya Pada Diri
Sendiri
Biru : Harmoni dan perpaduan
Kuning : Kesucian dan Kuasa
Motto : Kreatif & Inovatif

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 14


3.7 Matlamat

Matlamat Kv Muar

1. Menjadi sebuah kolej yang unggul dalam Pendidikan Vokasional dan Kemahiran.

2. Melahirkan pelajar yang unggul dalam kurikulum, kokurikulum dan sahsiah.

3. Mencapai 100% prestasi akademik dengan CGPA minima 2.00 (Gred C) dan
kompeten setiap Modul Vokasional memperolehi minima GPA 2.67(Gred B ) sehingga
akhir Semester 4.

4. Memastikan 100% Perantis SLDN mendapat SKM Tahap 3 selama 2 tahun.

5. Menjuarai 3 jenis pertandingan bidang kokurikulum di peringkat Daerah dan 1 di


peringkat Negeri/Kebangsaan serta sekurang-kurangnya tempat ke 3 dalam setiap
pertandingan yang disertai.

6. Semua pelajar melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan kokurikulum.

7. Meminimumkan kes salahlaku disiplin .

8. Penyertaan tenaga pengajar/staf sokongan mencapai 100% dalam setiap aktiviti rasmi
kolej.

9. Memastikan semua sumber dan prasarana kolej digunakan secara optimum.

10. Meningkatkan suasana kondusif untuk pelajar seronok belajar dan tenaga pengajar
seronok bekerja.

11. Melindungi masa instruksional dengan berkesan.

12. Merealisasikan budaya kolej penyayang.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 15


3.8 PRINSIP PENGURUSAN BERKUALITI

(Siri Standard MS IS09001 : 2008)

1. Tumpuan kepada pelanggan

Pelanggan merupakan sebabnya wujud sesebuah organisasi. Kehendak semasa dan masa
depan pelanggan perlu difahami organisasi. Oleh itu organisasi perlu dapat melebihi
ekspetasi pelanggan.

2. Kepimpinan

Pengurusan atasan perlu mewujudkan kesepakatan dalam memandu organisasi mencapai


matlamat pewujudannya serta menilai semula sistem pengurusan kualiti bagi memastikan
ianya masih sesuai dan berkesan.

3. Penglibatan Anggota Organisasi

Semua anggota merupakan sumber penting kepada organisasi. Penglibatan dan


kompetensi anggota-anggota ini amat diperlukan untuk menyumbang kepada peningkatan
prestasi organisasi.

4. Pendekatan Proses

Pendekatan proses bermakna input, proses transformasi input-input ini dan output kepada
proses tranformasi itu dikenalpasti. Hasil yang dihasratkan, iaitu output daripada proses
tranformasi ini akan dapat dicapai dengan lebih cekap apabila aktiviti-aktiviti dan
sumber-sumber yang terlibat diuruskan mengikut pendekatan proses.

5. Pengurusan Yang Mengamalkan Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem bermakna semua proses yang ada hubungkait dikenalpasti dan
diuruskan dengan baik supaya objektif organisasi dapat dicapai dengan lebih berkesan
dan cekap.

6. Penambahbaikan Secara Berterusan

Usaha-usaha penambahbaikan secara berterusan hendaklah menjadi objektif tetap


organisasi. Organisasi perlu merancang dan mengambil tindakan penambahbaikan secara

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 16


berterusan ke atas sistem pengurusan sistem kualitinya. Tindakan ini boleh diambil
berasaskan dasar kualiti, objektif-objektif kualiti, hasil audit, penganalisisan ke atas data,
tindakan pembetulan dan pencegahan serta kajian semula pengurusan.

7. Pendekatan Membuat Keputusan Berdasarkan Fakta

Keputusan-keputusan hendaklah berdasarkan kepada data dan maklumat yang tepat suaya
keputusan-keputusan ini lebih berkesan.

8. Hubungan Dengan Pelanggan Untuk Faedah Bersama

Organisasi dan pelanggannya saling bergantung antara satu sama lain. Hubungan yang
baik akan membawa faedah dan meningkatkan prestasi kedua-dua belah pihak.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 17


BAB 4

ORGANISASI PENTADBIRAN SEKOLAH

4.1 ORGANISASI PENTADBIRAN


4.1.1 Majlis Pengurusan Kolej

Pengerusi : Tn. Hj. Md Salim Bin Bahari - Pengarah

Timb. Pengerusi : Tn. Hj. Roslan Bin Ab. Aziz - Timb. Pengarah Akademik

Setiausaha : En. Zulkainain Bin Mohd - Guru Kanan Teknikal (Kemahiran)

Ahli-Ahli : Tn. Hj.Samson Bin Hussin - Timb. Pengarah Sokongan Akademik

Tn. Hj. Ismail Bin Mamat - Ketua Jaminan & Kualiti

Pn. Hjh. Zalekha Bte Baba - KJ Pendidikan Umum

En. Adnan Ngan Bin Abdullah - KJ Teknologi Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

Tn. Hj. Sanusi Bin Mohamed - KJ Teknologi Kejuruteraan Mekanikal

Dan Pembuatan

Pn. Teh Su Ee - KJ Hospitaliti

En. Mohd Saufi Bin Omar - KJ Teknologi Kejuruteraan Awam

En. Rozwin Bin Shahar - KJ Penilaian Dan Pentaksiran

En. Shamsudin Bin Md.Yusof - Ketua Pembantu Tadbir (N26)

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 18


4.1.2 JAWATANKUASA AKADEMIK KOLEJ 2015

Pengerusi : Tn. Hj. Md Salim Bin Bahari - Pengarah

Timbalan Pengerusi : Tn. Hj. Roslan Bin Ab. Aziz - Timb. Pengarah Akademik

Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Samson Bin Hussin - Timb. Pengarah Sokongan Akademik

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Ismail Bin Mamat - Ketua Jaminan & Kualiti

Setiausaha : Pn. Siti Fitriah Bte M. Rosly - Unit Teknologi Pembinaan

Ahli-Ahli : Tn. Hj. Sanusi Bin Mohamed - KJ Teknologi Kejuruteraan Mekanikal &
Pembuatan

En. Adnan Ngan Bin Abdullah - KJ Teknologi Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

Pn. Teh Su Ee - KJ Hospitaliti

Pn. Hjh. Zalekha Bte Baba - KJ Pendidikan Umum

En. Mohd Saufi Bin Omar - KJ Teknologi Kejuruteraan Awam

En. Rozwin Bin Shahar - KJ Penilaian & Pentaksiran

En. Zulkainain Bin Mohd - Guru Kanan Teknikal (Kemahiran)

En. Hairozi Bin Abdullah - KU Psikologi & Kerjaya

Pn. Rashidah Bte A.Kahar - KU Pusat Sumber

Semua Ketua Unit Vokasional

Semua Ketua Unit Akademik

Semua Penolong Ketua Unit Vokasional

Semua Penolong Ketua Unit Akademik

Pn. Akmar Laily Bte Ahmad - PKU Psikologi & Kerjaya

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 19


4.2 CARTA ORGANISASI SEKTOR PENGURUSAN SOKONGAN AKADEMIK

Rajah di atas menunjukkan Carta Organisasi Sektor Pengurusan Sokongan Akademik


Kolej Vokasional Muar Tahun 2015

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 20


4.3 JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN
PEMBUATAN
Ketua Jabatan : TN. HJ. SANUSI BIN MOHAMED

Unit : Pemesinan Industri


Ketua Unit : En. Hamdan Bin Othman
Penolong Ketua Unit Pemesinan Industri
En. Mustari Bin Mahat
Ketua Bengkel Pemesinan Industri
En. Ghazali Bin Ariffin
Pensyarah
En. Suadin Bin Jaffar
En . Jamian Bin Juri
En. Mohd. Nadzir Bin Md.Yusoh

Unit : Teknologi Automotif

Ketua Unit : En. Rosdi Bin Karim


Penolong Ketua Unit Teknologi Automotif
En. Jamaludin Bin Salimin
Ketua Bengkel Teknologi Automotif
En. Afizan Bin Mohd. Inshak
Pensyarah
En. Kamalrolzaman Bin Mohd.Aris
En. Hairul Anuar Bin Md.Isa
En. Mohd. Zulhilmi Bin Mohamad Zain

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 21


Unit : Teknologi Kimpalan

Ketua Unit : En. Shukor Bin Hamdan


Penolong Ketua Unit Teknologi Kimpalan
En. Mohd.Yusof Bin Azman
Ketua Bengkel Teknologi Kimpalan
En. Khuzir Bin Abd. Hamid
Pensyarah
En. Mohamed Zin Bin Sahat
En. Ishak Bin Melan
En. Mohd. Najakhi Bin Mohd. Zaid
En. Harin Hafian Bin Ramlan

Unit : Teknologi Penyejukbekuan Dan Penyaman Udara

Ketua Unit : En. Gan Kern Ong


Penolong Ketua Unit Teknologi Penyejukbekuan Dan Penyaman Udara
Pn. Aina Bte Salleh
Ketua Bengkel Teknologi Penyejukbekuan Dan Penyaman Udara
En. Shahzan Bin Pairan
Pensyarah
En. Mohd. Nizam Bin Mohd.Taib
En. Rosman Bin Din

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 22


4.4 JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN
ELEKTRONIK
Ketua Jabatan : EN. ADNAN NGAN BIN ABDULLAH

Unit : Teknologi Elektrik

Ketua Unit : Tn. Hj. Md. Muhsin Bin Moaet


Penolong Ketua Unit Teknologi Elektrik
En. Mohd. Zamberi Bin Bidin
Ketua Bengkel Teknologi Elektrik
Pensyarah
En. Zaini Bin Sanadi
En. Amran Bin Ab. Rahim
En. Rosli Bin Kadiman

Unit : Teknologi Elektronik

Ketua Unit : En. Wirahadi Bin Ali


Penolong Ketua Unit Teknologi Elektronik
Tn. Hj. Mohamad Saharudin Bin Abdullah
Ketua Bengkel Teknologi Elektronik
En. Toh Leong
Pensyarah
En. Ahmad Zaini Bin Mt Isa
Pn. Hanim Bte Urif

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 23


4.5 JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM

Ketua Jabatan : EN. MOHD SAUFI BIN OMAR

Unit : Tenologi Pembinaan

Ketua Unit : En. Ismail Bin Mustaffa


Penolong Ketua Unit Teknologi Pembinaan
Pn. Adzlawatee Bte Isnin
Ketua Bengkel Teknologi Pembinaan
En. Omarfirdaus Halup Abdullah
Pensyarah
Pn. Siti Fitriah Bte M. Rosly
En. Jamali Bin Sairon
En. Mohd Hanafi Bin Wawi

4.6 JABATAN HOSPITALITI

Ketua Jabatan : Pn. Teh Su Ee

Unit : Seni Kulinari

Ketua Unit : Pn. Hjh. Rozidah Bte Ruslei


Ketua Bengkel Ert : Pn. Wan Norizan Bte Wan Mohamad
Penolong Ketua Unit Seni Kulinari
Pn. Gan Bok Siang
Penolong Ketua Bengkel (ASET) Seni Kulinari
Pn. Hjh. Zarina Bte Abd. Majid
Pensyarah
En. Luqmanul Hakim Bin Iskandar
Cik Hjh. Murni Bte Pungut
Pn. Noorshuraya Bte Mohammad Safian

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 24


Unit : Fesyen Dan Pembuat Pakaian

Ketua Unit : Pn. Habibah Bte Salmin


Penolong Ketua Unit Fesyen Dan Pembuat Pakaian
Cik Nur Aqilah Bte Asrar
Penolong Ketua Bengkel (ASET) Fesyen Dan Pembuat Pakaian
Pn. Nor Izwah Bte Che Aziz
Pensyarah
Pn. Siti Khatijah Bte Shafia

Unit : Kosmetologi

Ketua Unit : Pn. Ajizah Bte Sudiman


Penolong Ketua Unit Kosmetologi
Cik Nurul Hidayah Bte Md.Lazi
Penolong Ketua Bengkel (ASET) Kosmetologi
Pn. Wan Norizan Bte Wan Mohamad
Pensyarah
Pn. Suhailah Bte Mohd. Wahid
Pn. Maziatul Dalila Bte Jamil Arif

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 25


4.7 CARTA ORGANISASI UNIT SUKAN DAN KOKURIKULUM
TAHUN 2015

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 26


4.8 MAJLIS SUKAN DAN KOKURIKULUM 2015

Pengerusi : Tn. Hj. Md Salim Bin Bahari - Pengarah KV


Timb. Pengerusi : Tn. Hj. Samson Bin Hussin - Tim. Pengarah Sokongan Akademik
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Roslan Bin Ab. Aziz - Tim. Pengarah Akademik
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Ismail Bin Mamat - Ketua Jaminan & Kualiti
Setiausaha : En. Bani Amin Bin Md. Ali - KU Sukan & Kokurikulum
Ahli-Ahli : Tn. Hj. Sanusi Bin Mohamed - KJ Tek. Kejuruteraan Mekanikal &
Pembuatan
En. Adnan Ngan Bin Abdullah - KJ Tek. Kej. Elektrik & Elektronik
En. Mohd Saufi Bin Omar - KJ Tek. Kej. Awam
Pn. Teh Su Ee - KJ Hospitaliti
Pn. Hjh. Zalekha Bte Baba - KJ Pendidikan Umum
En. Rozwin Bin Shahar - KJ Penilaian & Pentaksiran
En. Ghazali Bin Ariffin - Penyelaras Pasukan Badan Beruniform
Tn. Hj. Zakaria Bin Ibrahim - Penyelaras Kelab & Persatuan
Pn. Pn. Zurina Bte Tahad - Penyelaras Kelab Sukan & Permainan & 1M1S

4.9 JAWATANKUASA SUKAN DAN KOKURIKULUM 2015

Pengerusi : Tn. Hj. Md Salim Bin Bahari - Pengarah KV


Timb. Pengerusi : Tn. Hj. Samson Bin Hussin - Tim. Pengarah Sokongan Akademik
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Ismail Bin Mamat - Ketua Jaminan & Kualiti
Naib Pengerusi 2 : En. Bani Amin Bin Md. Ali - KU Sukan & Kokurikulum
Setiausaha : En. Harin Hafian Bin Ramlan - SU Kokurikulum
Pen. Setiausaha : Pn. Nur Afrina Heng Bte Abdullah - Setiausaha Sukan
Ahli-Ahli : En. Adnan Ngan Bin Abdullah - KJ Tek. Kej. Elektrik & Elektronik
En. Ghazali Bin Ariffin - Penyelaras Pasukan Badan Beruniform
Tn. Hj. Zakaria Bin Ibrahim - Penyelaras Kelab & Persatuan
Pn. Pn. Zurina Bte Tahad - Penyelaras Kelab Sukan & Permainan & 1M1S

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 27


5.0 PENGURUSAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM
Penyelaras : En. Ghazali Bin Ariffin
Kadet Remaja Sekolah Kadet Polis
Platun 1 Lelaki Platun 1 Lelaki
En. Mohd. Zulhilmi Bin Mohd. Zain En. Jamaludin Bin Salimin Tahun 1
Tahun 1 En. Muhamad Yasmin Bin Kalivan Tahun
En. Kamarolzaman Bin Mohd. Aris Tahun 1
1 En. Mustari Bin Mahat Tahun 2
Platun 2 Lelaki Platun 2 Perempuan
En. Mohd. Yusof Bin Azman Tahun 2 Pn. Nor Izwah Bte Che Aziz Tahun 1
En. Zukiplee Bin Hassan Tahun 2 Pn. Norhayatie Bte Harun Tahun 2
Platun 3 Perempuan
Pn. Siti Norazah Bte Satam Tahun 1
Pn. Muhairiza Bte Mohamad Tahun 1
Platun 4 Perempuan
Cik Hjh. Murni Bte Pungut Tahun 2
Pn. Azimah Bte Kamsir Tahun 2
Kadet Pertahanan Awam
Platun Lelaki
En. Ghazali Bin Ariffin Tahun 1
En. Al Hisham Bin Kasim Tahun 1
En. Mohamed Zin Bin Sahat Tahun 2
En.Mohd.Hanafi Bin Wawi Tahun 2
Platun Perempuan
Pn. Siti Fitriah Bte M. Rosly Tahun 1
Pn. Adzlawatee Bte Isnin Tahun 1
Pn. W. Norizan Bte W. Mohamed Tahun 2
Pn. Rozidah Bte Ruslei Tahun 2

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 28


5.2 PENGURUSAN KELAB DAN PERSATUAN

Penyelaras : Tn. Hj. Zakaria Bin Ibrahim

Persatuan Sains & Matematik Kelab Rekacipta & Inovasi


Pn. Soriani Bte Mohd. Tabiee (Ketua) En. Harin Hafian Bin Ramlan (Ketua)
Tn. Hj. Abd. Rahim Bin Razali En. Wirahadi Bin Ali
En. Abd. Aziz Bin Omar Pn. Habibah Bte Salmin
En. Ahmad Faisal Bin Mokhtar Pn. Ajizah Binti Sudiman
Pn. Hjh. Zarina Bte Abd. Majid
Kelab 1 Malaysia Kelab Koperasi & Keusahawanan
Cik Hjh Ross Bte Mahat (Ketua) Pn. Norliah Bte Sidek (Ketua)
Pn. Noorshuraya Bte Mohammad Safian En. Mohamed Zin Bin Sahat
Pn. Siti Khatijah Bte Shafia Pn. Suhailah Bte Mohd. Wahid
Kelab Pusat Sumber Kelab Kebudayaan Dan Kesenian
Pn. Rashidah Bte A. Kahar (Ketua) Tn. Hj. Zakaria Bin Ibrahim (Ketua)
Pn. Norazalin Bte Busin Cik Nurul Hidayah Bte Md. Lazi
Pn. Siti Norazah Bte Satam Cik Hjh. Alina @ Elena Bte Hasan
Kelab PROSTAR
Pn. Nur Afrina Heng Bte Abdullah (Ketua)
Pn. Hjh. Nor Aishah Bte Kandar
En. Hairul Anuar Bin Md.Isa

5.3 PENGURUSAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN / 1M1S

Penyelaras : Pn. Zurina Bte Tahad Bola


Sepak Bola Tampar Perempuan
En. Nor Iskandar Bin Hasan (Ketua) En. Omar Firdaus Halup Bin Abdullah (Ketua)
En. Jamali Bin Sairon En. Shahril Bin Asan Barseni
En. Rosdi Bin Karim Pn. Maziatul Dalila Bte Jamil Arif
Ragbi Bola Tampar Lelaki
En. Amran Bin Ab. Rahim (Ketua) En. Mohd. Najakhi Bin Mohd. Zaid (Ketua)
En. Shahzan Bin Pairan En. Zulkifli Bin Hassan
En. Mohd Saufi Bin Omar
Bola Jaring Sofbol
Pn. Zurina Bte Tahad (Ketua) En. Mohd. Nizam Bin Mohd. Taib (Ketua)
Pn. Hjh. Azizah Bte Ali En. Adnan Ngan Bin Abdullah
Pn. Nur Afrina Heng Bte Abdullah En. Kamarolzaman Bin Mohd. Aris
Cik Hjh. Alina @ Elena Bte Hasan
Cik Nurul Hidayah Bte Md. Lazi
En. Shahril Bin Asan Barseni
Catur Sepak Takraw
En. Harin Hafian Bin Ramlan (Ketua) En. Mohd. Zamberi Bin Bidin (Ketua)
Pn. Nor Izwah Bte Che Aziz En. Md Zan Bin Bakri
En. Al Hisham Bin Kasim En. Ahmad Zaini Bin Mt Isa
Olahraga & Merentas Desa Pentanque
En. Afizan Bin Mohd. Inshak (Ketua) En. Wirahadi Bin Ali (Ketua)
Cik Nuraqilah Bte Asrar En. Gan Kern Ong
Pn. Aina Bte Salleh Pn. Norsiah Binti Abu Bakar

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 29


5.4 MAJLIS SUKAN

Pengerusi : Tn. Hj. Md Salim Bin Bahari Pengarah KV Muar


Timb. Pengerusi : Tn. Hj. Samson Bin Hussin Timb. Pengarah Sokongan Akademik
Setiausaha : En. Bani Amin Bin Md.Ali Ketua Unit Sukan & Kokurikulum
Penolong Setiausaha : Pn. Nur Afrina Heng Bte Abdullah SU Sukan
Ahli-Ahli : 1. Unit Sukan & Permainan
2. Unit Rumah Sukan

Pengurusan Sukan Dan Permainan Pasukan Kolej Vokasional Muar


Bola Sepak Futsal
P : En. Nor Iskandar Bin Hasan P : En. Rosman Bin Din
J : En. Rosdi Bin Karim J : En. Jamali Bin Sairon
En. Ismail Bin Mustaffa En. Nasarudin Bin Dahlan
Sofbol (P) Catur
P : Cik Hjh. Alina @ Elena Bte Hasan P : En. Al Hisham Bin Kasim
J : En. Adnan Ngan Bin Abdullah J : En. Harin Hafian Bin Ramlan
Cik Nurul Hidayah Bte Md. Lazi C : Pn. Nor Izwah Bte Che Aziz
Bola Jaring Bola Tampar
P : Pn. Hjh. Azizah Bte Ali P : En. Omarfirdaus Halup Abdullah
J : Pn. Zurina Bte Tahad J : En. Mohd. Najakhi Bin Mohd. Zaid
C : Pn. Nur Afrina Heng Bte Abdullah
Ragbi Sepak Takraw
P : En. Amran Bin Ab. Rahim P: En Md Zan Bin Bakri
J : En. Shahzan Bin Pairan J : En. Zaini Bin Mt. Isa
C : En. Mohd Saufi Bin Omar J : En. Mohd. Zamberi Bin Bidin
Olahraga dan Merentas Desa
P : Pn. Zurina Bte Tahad
J : En. Bani Amin Bin Md. Ali
J: Pn. Nur Afrina Heng Bte Abdullah
J: En. Afizan Bin Mohd. Inshak
C: Cik Nuraqilah Bte Asrar

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 30


5.5 RUMAH-RUMAH SUKAN

RUMAH ALFA
(ETE/ETN)
Ketua : Tn. Hj. Mohamad Saharudin Bin Abdullah
Penolong Ketua (L) : En. Abd. Rahim Bin Razali
Penolong Ketua (P) : Cik Nurul Hidayah Bte Md. Lazi
Setiausaha : Pn. Goh Mey Kee
Bendahari : Pn. Hjh. Chahaya Bte Meni
Ahli :
1) En. Rozwin Bin Shahar
2) En. Amran Bin Ab. Rahim
3) Pn. Muhairiza Bte Mohamad
4) Pn. Azimah Bte Kamsir
5) Pn. Ajizah Bte Sudiman
6) En. Toh Leong
7) Pn. Yap Yong Lin
8) Pn. Akmar Laily Bte Ahmad
9) Pn. Habibah Bte Salmin
10) Cik Hjh. Ross Bte Mahat
11) En Adnan Ngan Bin Abdullah
12) En Zaini Bin Sanadi
13) En Zamberi Bin Bidin
14) En Rosli Bin Kadiman
15) En Wira Hadi Bin Ali
16) En Ahmad Zaini bin Mt Isa
17) Pn Anim Bte Urif
18) Pn. Azean Bte Abdullah

19) Pn. Norhayatie Bte Harun


20) En Muhamad Yasmin Bin Kalivan

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 31


RUMAH BETA
(WTP & MPP)
Ketua : En Jamali Bin Sairon
Penolong Ketua (L) : En. Abd. Aziz Bin Omar
Penolong Ketua (P) : Pn. Suhaida Bte Mohd. Shah
Setiausaha : Pn. Adzlawatee Bte Isnin
Bendahari : Pn. Aina Bte Salleh
Ahli :
1) En. Nasaruddin Bin Dahlan
2) En. Noor Iskandar Bin Hasan
3) Pn. Norsiah Bte Abu Bakar
4) En. Omarfirdaus Halup Abdullah
5) Cik Hjh. Alina @ Elena Bte Hasan
6) Pn. Norazalin Bte Busin
7) Pn. Zurina Bte Tahad
8) En. Mohd Saufi Bin Omar
9) En. Ismail Bin Mustaffa
10) En. Shahzan Bin Pairan
11) En. Gan Kern Ong
12) En. Rosman Bin Din
13) En. Mohd Nizam Bin Mohd Taib
14) Tn. Hj Ahmad Juhari Bin Adnan
15) En. Mohd. Hanafi Bin Wawi
16) Pn. Siti Fitriah Bte M. Rosly
17) En. Hairozi Bin Abdullah
18) Pn. Norliah Bte Sidek
19) Pn. Nur Izwah Bte Che Aziz
20) Pn. Siti Khatijah Bte Shafia

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 32


RUMAH GAMMA
(MTK & HSK)
Ketua : En Luqmanul Hakim Bin Iskandar
Penolong Ketua (L ) : En. Mohd Najakhi Bin Md Zaid
Penolong Ketua (P) : Pn Noorshuraya Bte Mohammad Safian
Setiausaha : Pn Gan Bok Siang
Bendahari : Pn. Rozidah Bte Roslei
Ahli :
1) En. Shukor Bin Hamdan
2) En. Shahril Bin Asan Barseni
3) Pn. Hjh. Azizah Bte Ali
4) En. Ishak Bin Melan
5) En. Mohd. Yusof Bin Azman
6) En. Zulkiplee Bin Hassan
7) En. Mohamed Zin Bin Sahat
8) Pn. Rashidah Bte A.Kahar
9) En. Mohd. Zan Bin Bakri
10) En. Harin Hafian Bin Ramlan
11) Pn. Siti Norazah Bte Satam
12) Tn. Hj. Zakaria Bin Ibrahim
13) En. Khuzir Bin Abd. Hamid
14) Pn. Wan Norizan Bte Wan Mohamad
15) En. Zulkainain Bin Mohd
16) Pn. Hjh Zarina Bte Abd Majid
17) Cik Hjh Murni Bte Pungut
18) Tn. Hj Sanusi Bin Mohamed
19) Pn. Maizatul Dalila Bte Jamil Arif

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 33


RUMAH SIGMA
( MPI & MTA )
Ketua : En. Jamian bin Juri
Penolong Ketua (L) : En. Hairul Anuar Bin Md. Isa
Penolong Ketua (P) : Pn. Hjh. Nor `Aishah Bte Kandar
Setiausaha : Pn. Soriani Bte Tabiee
Bendahari : En. Ghazali Bin Ariffin
Ahli :
1) En. Rusdi Bin Karim
2) En. Suadin Bin Jaafar
3) En. Al Hisham Bin Kasim
4) En Mohd Nazir Bin Md Yusoh
5) En. Mustari Bin Mahat
6) En. Hamdan Bin Othman
7) En. Afizan Bin Mohd Inshak
8) En Jamaluddin Bin Salimin
9) Tn. Hj. Mohamad Ghazali Bin Abdul Kadir
10) En Kamaruzaman Bin Mohd Aris
11) En Mohd Zulhilmi Bin Mohamad Zain
12) Pn. Hjh. Nurussadah Bte Yasin
13) Pn. Hjh. Zalekha Bte Baba
14) En. Ahmad Faizal Bin Mokhtar
15) En. Chin Hin Thau
16) Pn. Norazuan Bte Hamzah

17) Pn. Nor Haslin Bte Misni


18) Pn. Suhaila Bte Abd Wahid
19) Cik Nuraqilah Bte Mohd Asrar
20) Pn. Teh Su Ee

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 34


5.6 SEKTOR PENGURUSAN JAMINAN KUALITI

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 35


5.6.1 STRUKTUR ORGANISASI SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK) PASUKAN
JAMINAN KUALITI KOLEJ VOKASIONAL MUAR 2015

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 36


5.7 PERANAN GURU DAN KAKITANGAN MENGIKUT PANDUAN TUGAS
MINGGUAN 2015
Giliran pensyarah bertugas akan dipamerkan di papan kenyataan pejabat.
5.7.1 Tugas Dan Peranan :
- Nama yang teratas ialah Ketua dan bertanggungjawab memastikan tugas ahli-ahli
dilaksanakan dengan sempurna.
- Sekiranya Ketua tidak hadir pada minggu tersebut, pensyarah yang kedua dalam
kumpulan itu akan mengambilalih tugas Ketua .
- Sekiranya terdapat pensyarah bertugas yang tidak hadir, Ketua hendaklah memastikan
ahli-ahli lain dalam kumpulan tersebut melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan .
- Ketua hendaklah memastikan setiap ahli kumpulan atau wakilnya menulis laporan
dalam buku yang disediakan dan menyerahkan buku laporan tersebut pada ketua pada
hari akhir minggu berkenaan .
- Ketua kumpulan atau wakilnya dikehendaki menyampaikan rumusan laporan
bertugas mingguan semasa perhimpunan pada hari Isnin minggu berikutnya.
- Semua pensyarah bertugas dalam kumpulan perlu bertugas setiap hari dalam minggu
tersebut.

5.7.2 PERHIMPUNAN
1. Memastikan persiapan untuk perhimpunan berjalan lancar termasuk sistem PA (Rujuk
AJK sistem PA.)
2. Memberi arahan kepada pelajar berhimpun mulai jam 7.30 pagi (dua minggu sekali
rujuk Jadual Perhimpunan Rasmi Kolej Vokasional Muar 2015 pada muka surat
24 atau apabila keadaan memerlukan).
3. Semua pensyarah bertugas hendaklah berada di tapak perhimpunan pada pagi
perhimpunan rasmi diadakan dan menyampaikan maklumat kepada pelajar sekiranya ada,
kecuali pensyarah yang bertugas untuk pelajar yang datang lewat.
4. Semua pensyarah yang ingin menyampaikan apa jua maklumat hendaklah
memaklumkan kepada pensyarah bertugas sehari sebelumnya.
5. Semua pengumuman hanya boleh disampaikan oleh pensyarah bertugas sahaja.
6. Menulis laporan dalam Buku Laporan Perhimpunan Rasmi yang disediakan.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 37


5.7.3 RAWATAN
1. Menguruskan penghantaran atau menghantar pelajar-pelajar yang memerlukan rawatan
ke klinik / hospital.
2. Merekod nama pelajar yang terlibat dalam buku rekod rawatan pelajar.
3. Menulis laporan dalam Buku Rawatan Pelajar yang disediakan dan menyerahkan
buku laporan tersebut pada ketua pada hari akhir minggu berkenaan.

5.7.4 DATANG LEWAT


1. Mencatat dan merekodkan nama pelajar-pelajar yang datang lewat.
2. Melaporkan kepada pensyarah disiplin / HEP untuk tindakan selanjutnya.
3. Menulis laporan dalam Buku Kedatangan Pelajar Lewat yang disediakan dan
menyerahkan buku laporan tersebut pada ketua pada hari akhir minggu berkenaan.

5.7.5 PEMANTAUAN BLOK BLOK KULIAH


1. Memastikan pelajar-pelajar sentiasa dalam keadaan terkawal dan berdisiplin.
2. Memantau blok kuliah/kelas semasa sesi P&P dan juga pada waktu rehat.
3. Memantau kebersihan semua blok kuliah/kelas dan tandas dalam keadaan bersih, ceria
dan berfungsi.
4. Menulis laporan dalam Buku Laporan Pemantauan Blok Kuliah yang disediakan
dan menyerahkan buku laporan tersebut pada ketua pada hari akhir minggu berkenaan.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 38


5.7.6 TUGAS PENGURUS KELAS

Tugas Pengurus Kelas

Memungut bayaran koperasi/MPKV.


Melengkapkan, menandakan, mengemaskinikan dan menutup
Buku Kedatangan pelajar.
Menyerahkan Buku Kedatangan pelajar ke pejabat setiap hari
sebelum pukul 9.00 pagi setelah diisi kedatangan pelajar.
Mengambil tindakan kes tidak hadir, sakit, disiplin dan pindah
kolej.
Menguruskan keputusan pentaksiran.
Menguruskan SPBT.
Menguruskan Biasiswa.
Menyimpan dokumen pelajar dengan selamat.
Mengurus data APDM, SMM.
Melantik Jawatankuasa 3K, 5S dalam kalangan pelajar di dalam
bilik kuliah.
Memastikan bilik kuliah sentiasa bersih dan ceria.
Memastikan sumber maklumat di dalam bilik kuliah berinformasi
dan terkini.
Memastikan bilik kuliah ada sudut membaca.
Memastikan pelajar mematuhi disiplin terutama di dalam bilik
kuliah.
Menguruskan Sijil Berhenti, Sijil Kokurikulum.
Menguruskan Data Techmis.
Menguruskan Lawatan Sambil Belajar.
Merekod nama murid dalam buku daftar kolej.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 39


5.8 PERANAN GURU DAN KAKITANGAN

5.8.1 PENGARAH

Menyelenggarakan kutipan yuran- yuran tabungan sekolah.


Menyelenggarakan berbagai bagai tuntutan dari kerajaan dan lain-lain.
Menyelenggarakan pendapatan lain (Contohnya : koperasi atau
perkhidmatan).
Merancang dan meyediakan belanjawan tahunan.
Menguruskan menyelenggarakan perbelanjaan dan pembayaran.
Menyelenggarakan tender dan sebut harga sekolah.
Membuat pengauditan.
Sentiasa mencari jalan untuk memajukan sekolah.
Sentiasa membuat semakkan mengenai disiplin pelajar.
5.8.2 PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

Menjalankan tugas-tugas Pengarah semasa ketiadaannya.


Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengarah.
Bertanggungjawab kepada Pengarah dalam hal kurikulum pentadbiran
pengurusan guru serta kakitangan sekolah.
Membantu Pengarah menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran
di sekolah.
Menentukan perlaksanaan kursus pengajian.
Menentukan rancangan pengajaran harian, mingguan, penggal dan lain-
lain.
Memastikan perjalanan panitia-panitia matapelajaran.
Membantu di dalam pengurusan penyediaan peralatan pendidikan
teknologi dan pusat sumber.
Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber
pendidikan.
Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru
yang baru mengajar, guru-guru pelatih did alam menjalankan tugas-tugas
harian mereka.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 40


Membantu dalam merancang dan menyelaraskan hal-hal berkaitan ujian,
peperiksaan dan penilaian serta mencadangkan tindakan susulan.
Membantu menentukan beban tugas guru-guru dan kakitangan bukan
guru.
Membantu menyelaraskan hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan
untuk guru serta kakitangan bukan guru.
Membantu menyenggara dan menyelaras kutipan data @ maklumat dan
perangkaan.
Membantu merancang, melaras dan melaksanakan Takwim Sekolah.
Membantu menyeliakan kerja-kerja kakitangan bukan guru.

5.8.3 PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

Bertanggungjawab mempertingkatkan disiplin, kebajikan dan penetapan


nilai-nilai murni.
Menjalankan tugas-tugas Pengarah semasa ketiadaan Pengarah dan
Penolong Kanan Pentadbiran.
Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengarah.
Bertanggungjawab kepada Pengarah dalam pengurusan dan pentadbiran
Hal Ehwal Murid.
Membantu Pengarah dalam aspek perancangan dan pengurusan sekolah.
Menentukan penerapan amalan dan nilai-nilai yang murni.
Memmastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah
dikuatkuasa.
Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar
peraturan-peraturan tatatertib dan salah laku.
Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid.
Merancang dan menyelaras perlaksanaan program Bimbingan dan
Kaunseling.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 41


Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi
murid-murid baru.
Menguruskan kemudahan kesihatan murid.
Menyelia penyeliaan yang berkaitan dengan kantin dan dewan makan
sekolah.
Menyelaras hal-hal pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapu kira.
Merancang dan melaksanakan latihan kebakaran dan kegiatan yang
berkaitan.
Menguru dan mengemaskini rekod pendaftaran murid.
Menyemak buku kedatangan harian.
Menguruskan kemasukkan dan penempatan murid.
Menguruskan pertukaran sekolah murid.
Menguruskan surat akuan, sijil-sijil murid, surat-surat pengesahan dan
pengedaran sijil berhenti sekolah.
Menyemak buku/kad kemajuan murid dan jadula markah.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 42


5.8.4 PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM

Menjalankan tugas-tugas Pengarah semasa ketiadaan Pengarah, Penolong


Kanan Pentadbiran dan Penolong Kanan HEM.
Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengarah.
Bertanggungjawab kepada Pengarah di dalam aspek pengurusan
kokurikulum.
Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum.
Membantu Pengarah di dalam aspek perancangan dan pengurusan sekolah.
Merancang takwim kegiatan sukan dan permainan.
Menyelaraskan aktiviti-aktiviti sukan dan permainan, Badan Beruniform
dan Persatuan dan Kelab.
Menyusun dan menyelaras kegiatan kokurikulum.
Menyediakan anggaran benlanjawan pengurusan kokurikulum.
Membantu di dalam segala jenis penerbitan sekolah dalam hal
kokurikulum.
Bertanggungjawab mengenai lawatan-lawatan anjuran pihak sekolah.
Menlaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan
oleh Pengarah dari semasa ke semasa.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 43


5.8.5 GURU

Melaksanakan tugas sebagai guru seperti :-


a. Memasuki kelas tepat pada waktunya.
b. Menyiapkan buku rekod pengajaran.
c. Mengurus Kelas
d. Memastikan kehadiran pelajar.
e. Menyimpan semua maklumat berkaitan latar belakang pelajar.
f. Memeriksa tugasan pelajar.
Menguruskan hal-hal yang berhubung dengan kurikulum dan kokurikulum
sekolah.
Merancangan proses pembelajaran pelajar.
Memberi bimbingan kepada guru pelatih dan guru sementara dengan
kerjasama guru-guru.
Menggalakkan semangat kerjasama oleh semua guru.
Mengambil tindakan tentang laporan-laporan rasmi.
Mendidik dan membimbing pelajar-pelajar.
Mengadakan sistem perhubungan efektif antara pihak pentadbiran dengan
guru.
Menguruskan hal-hal yang berhubung dengan kurikulum dan
kokurikulum.
Menyelesaikan masalah kerja.
Memberi nasihat dan menggerakkan guru-guru untuk menghasilkan kerja
yang lebih cekap.
Menyediakan soalan peperiksaan dan memeriksa kertas jawapan.
Menyediakan sukatan pelajaran.
Sentiasa berusaha meningkatkan mutu pelajaran.
Bertanggungjawab menentukan keselamatan dan kebajikan pelajar.
Bertanggungjawab menentukan kebersihan kawasan sekolah dan bilik
darjah.
Bertanggungjawab mengendalikan perhimpunan.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 44


Sentiasa memberi galakkan dan dorongan kepada palajar serta
menanamkan sifat kepimpinan dan akhlak yang baik kepada mereka.
Sentiasa berbincang dengan Pengarah/Penolong Kanan dan guru-guru lain
tentang pengajaran dan pembelajaran.
Mewujudkan hubungan yang baik dengan ibubapa pelajar.
Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama dengan rakan sekerja.
Mempamerkan tingkah laku yang boleh menjadi model atau contoh
kepada pelajar.
Membina jaringan dengan rakan, murid, ibubapa dan komuniti sekolah.
Meningkatkan pengetahuan untuk pembangunan profesionalisme
berterusan secara formal dan informal.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 45


BAB 5

AKTIVITI SEKOLAH DAN KURIKULUM SEKOLAH

6.1 PENGOPERASIAN JAMINAN & KUALITI


6.1.1 PASUKAN JAMINAN KUALITI (MS ISO 9001:2008)
6.1.2 STRUKTUR ORGANISASI ISO

- JK AUDIT DALAMAN
- JK PENGURUS REKOD
- JK PENGURUS ADUAN
- JK PENGURUS LATIHAN
- JK PENGURUS TUGAS KHAS
- JK PENGURUS DOKUMEN
- JK PENGURUS KEWANGAN DAN PEROLEHAN
- JK PELAKSANA / PEMEGANG PROSEDUR

6.2 PELAKSANA AMALAN 5S


6.2.1 STRUKTUR ORGANISASI 5S

- ZON HARUAN
- ZON PATIN
- ZON TALAPIA
- ZON KELI
- ZON TEMAKANG
- ZON LIMBAT
- ZON PUYU
- ZON SEPAT

6.3 JK LATIHAN DAN KEMAJUAN STAF (ULKS)


6.4 JK KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KEPEKERJAAN

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 46


6.5 STRUKTUR ORGANISASI MS IS09001 : 2008

Pengerusi Tn. Hj. Md Salim Bin Bahari


Wakil Pengurusan / Penyelaras Tn. Hj. Ismail Bin Mamat
Pengurus Kualiti / Setiausaha Cik Hjh. Ross Bte Mahat
Pen. Pengurus Kualiti / Pen. Setiausaha Pn. Hjh. Chahaya Bte Meni
AJK Audit Dalaman
1. Tn. Hj. Abd. Rahim Bin Razali (K)
2. Pn. Siti Fitriah Bte M. Rosly
3. Pn. Soriani Bte Tabiee
4. En. Mohamed Zin Bin Sahat

5. Semua Ketua Jabatan


6. Semua Ketua Unit
AJK Pengurus Rekod
1. 1. Pn. Gan Bok Siang (K)

2. Pn. Suhaida Bte Mohd. Shah


3. Pn. Hanim Bte Urif
4. En. Mustari Bin Mahat
AJK Pengurus Aduan
1. En. Hairozi Bin Abdullah (K)
2. Pn. Akmar Laily Bte Ahmad
3. En. Noor Iskandar Bin Hasan
4. En. Shahril Bin Asan Barseni

AJK Pengurus Latihan


1. En. Zulkainain Bin Mohd (K)
2. Pn. Nur Afrina Heng Bte Abdullah
3. En. Hairul Anuar Bin Md. Isa

AJK Pengurus Tugas Khas


1. En. Gan Kern Ong (K)
2. En. Mohd. Sharif Bin Palal

AJK Pengurus Dokumen


1. Pn. Norsiah Bte Abu Bakar (K)
2. En. Al Hisham Bin Kasim
3. Pn. Hjh. Azizah Bte Ali
4. En. Mohd. Yusof Bin Azman
5. Pn. Noorshuraya Bte Muhammad Safian

AJK Pengurus KEW dan Perolehan


1. En. Shamsudin Bin Hj. Md. Yusof (K)
2. En. Rosman Bin Din
3. Pn. Nazatul Akmar Bte Mohamad Nasir
4. En. Jailani Bin Kadiran

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 47


6.6 PENGURUSAN 5S

6.6.1 STRUKTUR ORGANISASI 5S

Pengerusi - Pengarah
Timbalan Pengerusi - Timb. Pengarah Sokongan
Akademik
Naib Pengerusi 1 - Timb. Pengarah Akademik
Naib Pengerusi 2 - Ketua Jaminan Dan Kualiti
Penyelaras - En. Hamdan Bin Othman
Penolong Penyelaras - En. Khuzir Bin Abd. Hamid
Setiausaha - Cik Nuraqilah Bte Asrar
Penolong Setiausaha - En. Mohd. Sharif Bin Palal
Ketua Jawatankuasa Kerja Promosi Pn. Yap Yong Lin
Setiausaha JK Pomosi Pn. Goh Mey Kee
AJK Pomosi - Pn. Hjh. Azizah Bte Ali

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 48


6.6.2 SENARAI ZON 5S

Bil Nama Ketua Zon/PIC Audit Zon Latihan ( L ) /


Zon/Lokasi Promosi ( P )
1.0 HARUAN En.Harin Hafian Bin
Ramlan
1.1 Pejabat En. Shamsudin En. Mohd. Ali En. Shamsudin
Pentadbiran Bin Hj Md. Bin Atan Bin
Yusof Hj. Md. Yusof
En. Mohd. Ali L
Bin Atan Pn. Nazatul
Pn. Nazatul Akmar Bte
Akmar Bte Mohd. Nasir P
Mohamad Nasir
En. Ashady Fadli
BinAhmad
En. Hashim Bin
Mamat
Pn. Hashimah
Bte Hussain
1.2 Bilik Tn. Hj. Samson JK Audit 5S Tn. Hj. Samson
TPSA/KJK/KJ Bin Hussin Bin Hussin
1.3 Bilik Pensyarah En. Shahril Bin JK Audit 5S En. Shahril Bin
Asan Barseni Asan Barseni
1.4 Makmal Sains Pn. Suzana Bte Pn. Suzana Bte Pn. Hjh. Norihan
Yahya Yahya Bte Zawawi
Pn. Hjh. Norihan
Bte Zawawi
1.5 Kafeteria Pn. Hjh. JK Audit 5S Pn. Hjh.
Nurussaadah Nurussaadah
Bte Yasin Bte Yasin
1.6 Bilik Komputer En. Shukor Bin En. Shukor Bin Pn. Nur Zaidah
Hamdan Hamdan Bte Razali
Pn. Nur Zaidah
Bte Razali
1.7 Bilik SPBT Pn. Hanim Bte JK Audit 5S Pn. Hanim Bte
Urif Urif
1.8 Stor Sukan / PJ Pn. Nur Afrina JK Audit 5S Pn. Nur Afrina
Heng Bte Heng
Abdullah Bte Abdullah
1.9 Bilik Galeri Pn. Azean Bte JK Audit 5S Pn. Azean Bte
Sejarah Abdullah Abdullah

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 49


Bil Nama Ketua Zon/PIC Audit Zon Latihan ( L ) /
Zon/Lokasi Promosi ( P )
2.0 PATIN En. Hairozi Bin Abdullah
2.1 Bilik Pn. Nor Haslin JK Audit 5S Pn. Nor Haslin
Mesyuarat/Bilik Bte Misni Bte Misni
Gerakan
2.2 Perpustakaan Pn. Rashidah Pn. Rashidah Pn. Hjh.
Bte A. Kahar Bte Kahar Kamariah
Pn. Hjh. Bte Abd. Hamid
Kamariah Bte
Abd. Hamid
2.3 Bilik Pn. Akmar JK Audit 5S Pn. Akmar
Kaunseling Laily Bte Laily Bte
Ahmad Ahmad
2.4 Bilik Jabatan En. Rozwin Bin En. Rozwin b. En. Mohd.
Penilaian & Shahar Shahar Hanafi
Pentaksiran En. Mohd. Bin Wawi L
Hanafi Bin En. Mohd. Zan
Wawi Bin Bakri - P
En. Mohd. Zan
Bin Bakri
2.5 Dewan Ilmu Pn. Norazalin JK Audit 5S Pn. Norazalin
Bte Busin Bte Busin
2.6 Bilik A004 Pn. Muhairiza JK Audit 5S Pn. Muhairiza
Bte Mohamad Bte Mohamad
2.7 Dewan Terbuka En. JK Audit 5S En.
Lizatulakmam Lizatulakmam
Bin Laimi Bin Laimi
2.8 Bilik Data En. Mohd. JK Audit 5S En. Mohd.
Nizam Bin Nizam Bin
Mohd. Taib Mohd. Taib - L
En. Mohd En. Mohd
Nadzir Bin Nadzir Bin Md.
Md. Yusoh Yusoh - P
2.9 Bilik Fail En. Azahar Bin JK Audit 5S En. Azahar Bin
Bakar Bakar
2.10 Anjung En. Nasruddin JK Audit 5S En. Nasruddin
Informasi Bin Dahlan Bin Dahlan

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 50


Bil Nama Ketua Audit Zon Latihan ( L ) /
Zon/Lokasi Zon/PIC Promosi ( P )
3.0 TALAPIA En. Mohd Saufi Bin Omar
3.1 Bengkel En. Toh Leong En. Wirahadi En. Toh Leong
Teknologi En. Wirahadi Bin Ali -L
Elektronik Bin Ali En. Ahmad Zaini
En. Ahmad Bin Mt. Isa - P
Zaini Bin Mt.
Isa
3.2 Bengkel En. Zaini Bin Tn. Hj. Md. En. Zaini b.
Teknologi Sanadi Muhsin Bin Sanadi - L
Elektrik Tn. Hj. Md. Moaet En. Amran Bin
Muhsin Bin Ab. Rahim - P
Moaet En. Rosli Bin
En. Amran Bin Kadiman - P
Ab. Rahim
En. Rosli Bin
Kadiman
3.3 Bengkel En. En. Pn. Siti Fitriah
Teknologi Omarfirdaus Omarfirdaus Bte M.Rosly - L
Pembinaan Halup Abdullah Halup Abdullah En. Jamali Bin
Pn. Siti Fitriah Sairon-L
Bte M.Rosly En. Ismail Bin
En. Jamali Bin Mustaffa-P
Sairon
En. Ismail Bin
Mustaffa
3.4 Bengkel En. Sahzan Bin En. Rosman En. Sahzan Bin
Teknologi Pairan Bin Pairan - L
Penyaman & En. Rosman Din
Penyejukbekua Bin Din
n Tn. Hj Ahmad
Juhari Bin
Adnan

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 51


JK KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KEPEKERJAAN

Pengerusi : Pengarah
Timb. Pengerusi : Timbalan Pengarah Akademik
Naib Pengerusi 1 : Timbalan Pengarah Sokongan
Akademik
Naib Pengerusi 2 : Ketua Jaminan & Kualiti
Penyelaras : En. Ishak Bin Melan
Setiausaha : Pn. Maziatul Dalila Bte Jamil
Arif
Ahli Jawatankuasa
1. Semua Ketua Jabatan
2. Semua Ketua Unit

JAWATANKUASA LATIHAN DAN KEMAJUAN STAF (ULKS)

Pengerusi : Tn. Hj. Md Salim Bin Bahari - Pengarah


Tim. Pengerusi : Tn. Hj. Roslan Bin Ab. Aziz - Timb. Pengarah Akademik
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Samson Bin Hussin - Timb. Pengarah Sokongan Akademik
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Ismail Bin Mamat - Ketua Jaminan & Kualiti
Penyelaras : En. Zulkainain Bin Mohd - Guru Kanan Teknikal
(Kemahiran)
Setiausaha : En. Zulkiplee Bin Hassan
Penolong Setiausaha : Pn. Nur Afrina Heng Bte Abdullah
Ahli-Ahli : En. Adnan Ngan Bin Abdullah - KJ Teknologi Kejuruteraan Elektrik &
Elektronik
Pn. Hjh. Zalekha Bte Baba - KJ Pendidikan Umum
Tn. Hj. Sanusi Bin Mohamed - KJ Teknologi Kejuruteraan Mekanikal & Pembuatan
Pn. Teh Su Ee - Ketua Jabatan Hospitaliti
En. Mohd. Saufi Bin Omar - Ketua Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
En. Rozwin Bin Shahar - Ketua Jabatan Penilaian Dan Pentaksiran

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 52


JK SCHOOL ENTERPRISE PERINGKAT KOLEJ

Ketua Eksekutif : Tn Hj. Md Salim Bin Bahari - Pengarah


Timbalan Ketua Eksekutif : Tn. Hj. Ismail Bin Mamat - Ketua Jaminan & Kualiti
Pengurus Pentadbiran : Pn. Adzlawatee Bte Isnin - PKU Teknologi Pembinaan
Pengurus Pemasaran : Pn. Rozidah Bte Ruslei - PKU Seni Kulinari
Pengurus Kewangan : Pn. Suhailah Bte Mohd. Wahid - Pensyarah Kosmetologi
Pengurus Operasi : Pn. Hjh. Zarina Bte Abd. Majid
Penyelia Operasi : Semua Ketua Bengkel
Ahli-Ahli : Semua Pelajar KV Muar

JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN


Pengerusi : Tn Hj. Md Salim Bin Bahari - Pengarah
Timb. Pengerusi : Tn. Hj. Ismail Bin Mamat - Ketua Jaminan & Kualiti
Naib Pengerusi : Tn. Hj. Roslan Bin Ab. Aziz - Timb. Pengarah Akademik
Penyelaras : Pn. Hjh. Zalekha Bte Baba - KJ Pendidikan Umum
Setiausaha : En. Nasruddin Bin Dahlan
Ahli-Ahli : En. Adnan Ngan Bin Abdullah - KJ Teknologi Kejuruteraan
Elektrik & Elektronik
Tn. Hj. Sanusi Bin Mohamed - KJ Teknologi Kejuruteraan
Mekanikal & Pembuatan
Mohd Saufi Bin Omar - KJ Teknologi Kejuruteraan Awam
Pn. Teh Su Ee - KJ Hospitaliti
En. Rozwin Bin Sahar - KJ Penilaian & Pentaksiran
Semua Ketua Unit Vokasional & Akademik
Semua Ketua Bengkel

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 53


BAB 6

PASARANA DAN KECERIAN SEKOLAH

7. MUKADIMAH

Kecerian sekolah memainkan peranan yang amat penting bagi mendapatkan


suasana sekolah yang ceria dan tenang. Kecerian bukan sahaja pada landskap
malah dititik beratkan juga pada kebersihan peserkitaran sekolah. Semua skop
kerja ini telah dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah kepada syarikat yang
terlibat. Kebersihan sekolah adalah tanggungjawab bersama.

7.1 KEBERSIHAN SEKITAR SEKOLAH


Kebersihan sekitar kolej dilakukan oleh pekerja syarikat pembersihan.
Mereka dibahagikan kepada Zon yang telah ditetapkan.

Gambar di atas menunjukkan Kebersihan Kawasan bengkel di KV Muar

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 54


7.2 KANTIN, TANDAS, BILIK DARJAH

Gambar di atas menunjukkan kantin KV Muar

Gambar di atas menunjukkan tandas Guru Lelaki pada salah satu bangunan di KV Muar

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 55


Gambar di atas menunjukkan keadaan kelas pada salah satu bangunan di KV Muar

7.3 KATA MURAL PADA DINDING, TANGGA DAN KORIDOR

Gambar di atas menunjukkan papan maklumat pada salah satu koridor bangunan di KV
Muar

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 56


Gambar di atas menunjukkan kata-kata nilai murni pada salah satu bangunan di KV Muar

7.4 PAPAN TANDA

Gambar di atas menunjukkan papan tanda pada salah satu bengkel pada bangunan di KV
Muar

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 57


Gambar di atas menunjukkan papan tanda pada salah satu makmal di KV Muar

Gambar di atas menunjukkan pintu gerbang keluar masuk di KV Muar

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 58


7.5 KECERIAN DI PERPUSTAKAAN

Gambar-gambar di atas menunjukkan keadaan dan keceriaan dalam perpustakaan di KV


Muar

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 59


7.6 GAMBAR-GAMBAR AKTIVITI KOLEJ VOKASIONAL MUAR

Gambar-gambar di atas menunjukkan keadaan dan aktiviti semasa sukan setara


dijalankan di KV Muar

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 60


Gambar-gambar di atas menunjukkan keadaan dan aktiviti semasa perhimpunan pada
waktu pagi yang dijalankan di KV Muar

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 61


Gambar di atas menunjukkan pelajar sedang menyusun komponen elektronik semasa
aktiviti 5S dijalankan dalam Bengkel Elektronik di KV Muar

Gambar di atas menunjukkan aktiviti sesi pengajaran dan pembelajaran P&P dalam
Bengkel Elektronik di KV Muar

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 62


8.1 PENDEKATAN PENGAJARAN GURU

Pendekatan Pengajaran Guru yang digunakan di Kolej Vokasional Muar ialah


komunikasi dua hala, antara pensyarah dan pelajar. Pelajar-pelajar lebih berminat untuk
berinteraksi dua hala dengan pensyarah. Sekiranya pensyarah berdamping dengan pelajar
yang bermasalah beliau akan menggunakan teknik kasih saying iaitu berinteraksi seperti
Ibubapa mereka.

8.2 PENGARUH PERSEKITARAN DAN IKLIM SEKOLAH

8.2.1 BUDAYA SEKOLAH

Kolej Vokasional Muar telah mengamalkan budaya yang murni sebagai pengajaran
kepada para pelajar. Daripada amalan budaya yang murni ini adalah sebagai langkah
pertama untuk melahirkan insan yang baik dari semua aspek. Disamping itu juga, ia dapat
melahirkan insan yang seimbang dari konteks rohani, emosi, intelek dan jasmani.
Beberapa amalan yang murni atau budaya yang diamalkan di sekolah tersebut adalah
seperti berikut :-

a. Bersalam dengan guru setelah tamat pembelajaran.

b. Memberi salam apabila berjumpa dengan guru.

c. Budaya kerja di kalangan guru dan kakitangan sekolah

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 63


a. Bersalam dengan guru setelah tamat pembelajaran

Budaya bersalam dengan guru setelah tamat pembelajaran ini telah menjadi amalan
beberapa tahun yang lalu sehinggalah sekarang. Budaya ini dapat melahirkan insan yang
patuh, hormat dan taat kepada guru-guru dan orang yang lebih tua daripada pelajar.
Budaya ini juga dapat mengeratkan hubungan antara guru-guru dengan para pelajar serta
melahirkan kasih sayang antara guru dan pelajar.

b. Memberi salam apabila berjumpa dengan guru

Budaya ini merupakan amalan yang diamalkan di semua sekolah muslim. Dimana
memberi salam adalah sunat dan menjawab adalah wajib. Budaya sekolah seperti ini
adalah sangat baik kerana ia mengucapkan kesejahteraan kepada seseorang.

c. Budaya kerja di kalagan guru dan kakitangan sekolah

Budaya kerja di kalangan guru dan kakitangan sekolah juga unik. Ini kerana kebanyakkan
guru datang awal ke sekolah dan pulang lewat bagi memastikan semua pengurusan dan
proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan baik. Guru-guru di sekolah
juga turut membantu kakitangan sokongan bagi menceriakan kawasan sekolah. Amalan
kerjasama ini mewujudkan hubungan yang erat antara mereka.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 64


8.2.2 IKLIM SEKOLAH

Iklim Sekolah ialah sifat dan suasana yang ada di sekolah yang membezakannya dengan
sekolah lain. Sifat dan suasana yang ada di sekolah adalah hasil interaksi antara guru dan
pelajar serta masyarakat yang terdapat di dalam sekolah tersebut secara keseluruhannya.

Iklim Sekolah sangat mempengaruhi perkembangan pelajar, terutamanya melalui


pengenalan konsep kendiri, keberkesanan keupayaan bekerja dan kemampuan membina
hubungan yang baik dengan orang lain. Pengaruh sekolah memainkan peranan utama
selepas keluarga dalam pembentukkan personaliti pelajar.

8.2.3 Kepimpinan Pentadbiran

Pengarah sentiasa memberi sokongan kepada guru terhadap amalan pengajaran mereka
dan menggalakkan mereka menggunakan inovasi dalam kerja seharian mereka.

8.2.4 Kemudahan Fizikal

Pelajar dan guru di sekolah merasa sangat selesa ketika berada di perkarangan sekolah.
Persekitaran sekolah sentiasa berada dalam keadaaan bersih dan teratur. Sekolah yang
berkesan mempunyai ruang yang mencukupi untuk pengajaran dan pembelajaran.

8.2.5 Menghargai Permuafakatan

Guru guru di Kolej Vokasional Muar ini sentiasa menyelesaikan masalah dan membuat
keputusan bersama-sama dan sentiasa bantu membantu antara satu sama yang lain.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 65


8.2.6 Mengamalkan Nilai Kesejawatan

Pengarah dan jawatankuasa tertinggi sekolah sentias mewujudkan suasana kesejawatan


atau collegiality di kalangan guru-guru, untuk mengekalkan suasana harmoni dan
perpaduan sepanjang masa di samping mengelakkan dan mencegah unsure-unsur
kronisme, nepotisme, favouritisme, rodogisme, pilih kasih, berat sebelah, adu - domba,
fitnah memfitnah, hasad dengki dan iri hati di dalam interaksi dengan staf dan
kakitangan lain di sekolah.

8.2.7 Guru Guru Berkeyakinan Tinggi

Guru guru Kolej Vokasional penuh yakin dalam tugasannya setiap hari. Mereka lebih
bersedia menerima cabaran cabaran, mengambil risiko dan melahirkan idea idea
kreatif serta rumusan rumusan. Ini membuatkan hubungan antara guru guru tiada
masalah dan mudah untuk berinteraksi dan meminta pendapat.

8.2.8 Komitmen Yang Tinggi

Setiap guru di Kolej Vokasional mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasi
dan kebajikan murid. Dapat dilihat melalui pemerhatian, perilaku guru guru yang
datang awal, mengajar dengan bersemangat, tidak curi tulang, tumpuan kepada kerja dan
mutu kerja, menepati masa dan paling utama meletakkan kepentingan organisasi
mengatasi kepentingan peribadi.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (KVM) 66