Anda di halaman 1dari 10

1(a) Tentukan nilai P, Q dan R.

0 3
Q R
P [3 markah]

Jawapan: P: Q: R:

1(b)(i) Hitungkan nilai

10 ( 15) (7)

Penyelesaian:

1(b)(ii) Sebuah syarikat mengalami kerugian sebanyak RM 54 000 dalam masa setengah
tahun.Hitung purata kerugian syarikat itu pada setiap bulan .
Penyelesaian:

[3markah]

1(c) Emak memberi RM 6 kepada Siti sebagai wang saku. Siti membeli sebatang pen yang
berharga RM 4. Kemudian, bapanya memberi RM20. Dia membelanjakan RM 3 setiap
hari di kantin sekolah selama lima hari berturut-turut. Berapakah baki wang saku Siti?
[4 markah]

Penyelesaian:

2
SOALAN 2
2(a) i)Nyatakan nombor perdana yang terdiri daripada nombor genap.
ii)Senaraikan semua faktor perdana bagi 36.
[3
Jawapan:
markah]
i) ii)

2(b) Lengkapkan langkah-langkah berikut dengan mengisikan petak-petak kosong dengan


jawapan yang betul.

[4
Jawapan: markah]
2
27 7
3 1
64 9

2


4 9

2
= 16

12 12
=

2(c) Umur Maria adalah dua kali umur adiknya. Umur bapa Maria adalah kuasa dua umur
adiknya. Jika umur Maria ialah 14 tahun, berapakah umur bapa Maria? [3 markah]
Penyelesaian:

3
SOALAN 3
3(a) Cari nilai bagi setiap yang berikut.
i) 22 = [3
ii) (-6)2 = markah]
iii) 142 =

3(b) Tandakan -0.4 ,-2.4 , -1.6 ,-0.6 ,-1.2 ,0.5 dan -2.8 pada garis nombor.

Jawapan: [4
markah]

3(c) Sebuah bekas berbentuk kubus dengan panjang tepi 12 cm diisi penuh dengan air. Air
itu kemudian dituang ke dalam sebuah bekas berbentuk kuboid dengan luas tapak
240 cm2. Cari kedalaman air dalam bekas berbentuk kuboid itu. .

Penyelesaian:
[3
markah]

SOALAN 4
4(a) Tandakan ( / ) pada pasangan sebutan algebra serupa.
[3
2
5x y , 8 yx 2 markah]
i)

3ab , abc
ii)

uvw
uvw ,
4
iii)

9u , 0.56u
iv)

4
4(b) Hitung nilai bagi
6
2
1 3
3 8
11 3
i) ii)
[3 markah]
Penyelesaian :

4(c) Tuliskan satu ungkapan bagi setiap peryataan yang berikut . [4 markah]
Jawapan:

3f g
i) Hasil tambah dan . : _________________

2m n
ii) Tolak 5 daripada hasil darab dan . :__________________

3ab 4bc
iii) Tolak daripada dan kemudian : _________________
ditambah 3.

2xy x y
iv) Tolak daripada hasil darab , dan :__________________
z
kuasa tiga .

SOALAN 5
5(a) Nyatakan sama ada persamaan yang berikut adalah persamaan linear dalam satu
pembolehubah.Bulatkan jawapan anda. [3 markah]

Penyelesaian:

Ya
7y 8 2y
(i) Tidak

Ya
Tidak
5
24k 10 30kl
(ii)

Ya
1
x 20 x 1 Tidak
8
(iii)

5(b) Tuliskan dua sebuatan serupa bagi setiap sebutan berikut. [4 markah]

mn 8u 2 v3
i) ii)

Jawapan :
i) _______, ______ ii) _______ , ______

5(c.) Permudahkan
2cd 3d 12 pq (4 p ) 8 pq p
i) ii)
[3 markah]
Penyelesaian :
i) ii)

SOALAN 6
6 (a) Tulis setiap nombor berikut dalam bentuk perkataan.
i) 5 910 :__________________________________________________
_________________________________________

ii) 47 536 :_________________________________________________


________________________________________
[2markah]

6(b) Bundarkan setiap nombor berikut kepada nilai tempat terhampir yang dinyatakan dalam
kurungan.
i) 3 745 (Ratus) :___________

ii) 43 195 (Puluh ) : ____________

iii) 756 287 (Puluh ribu): __________ [3 markah]

6
6c) i) Sebuah sekolah menerima 35 kotak syampu untuk diagih sama banyak kepada 42 buah
kelas. Diberi setiap kotak mengandungi 48 botol syampu , cari bilangan botol syampu
yang diterima oleh setiap kelas itu . [3 markah ]

Penyelesaian :

iii) Sebuah kilang menghasilkan 3418, 4782 , 2957 dan 3906 buah kalkulator pada empat
hari berturut-turut. Berapakah bilangan kalkulator yang dihasilkan pada keempat-empat
hari itu ? [ 2 markah ]
Penyelesaian :

SOALAN 7
7(a) (i) Rajah menunjukkan suatu urutan nombor.

1, 2, 4, 7 , p , 16 , 22 , 29 ,
Cari nilai bagi p+ q. [3 markah]
Penyelesaian:

(ii) Senaraikan semua faktor perdana bagi 210. [ 4 markah]


Jawapan :

7(b) Senaraikan gandaan 8 yang kurang daripada 70.

Jawapan : [1 markah]

7(c) Cari FSTB bagi 3 dan 15 dengan menggunakan kaedah algoritma. [2 markah]
Jawapan :

SOALAN 8
8(a) Pada ruang jawapan, tanda (/) pada rajah poligon dan ( ) pada rajah bukan poligon.
i) ii) iii)

7
[3 markah]

8(b) Dalam ruang jawapan, namakan pepejal tiga dimensi berdasarkan ciri-ciri yang
diberikan.
Jawapan :
[3 markah]

i) 6 muka segi empat sama


12 tepi dan 8 bucu ______________

ii) 3 muka
2 muka berbentuk bulatan
______________
1 muka melengkung

iii)
5 muka
1 muka segi empat sama _____________
4 muka berbentuk segi tiga

8c)Tukar setiap jisim yang berikut kepada unit yang dinyatakan dalam kurungan.
i) 432 kg [ g ] ii) 1 tan 99 kg [ kg ]
(2 markah)
Jawapan :
i) ii)

SOALAN 9
9(a) Pada ruang jawapan, tanda (/) bagi ungkapan linear dan ( ) bagi bukan ungkapan
linear. [ 3 markah ]

8
aaaaa ab 7 ab
i) ii)

4(4 xy z 2 w) 4ab bc 3ab 3bc


iii) iv)

1
2x
x
i)
4a 3b
ii)
p 2q 2
iii)

9(b) Permudahkan setiap ungkapan berikut.


(5 markah )

a2 b3 2ab 1
9(c) Diberi dan , hitung nilai bagi ungkapan . (2markah)
Penyelesaian :

SOALAN 10
9
3 y 2 17
10(a) Selesaikan

Penyelesaian : [3 markah]

10(b)
Asman, Bakri dan Chandra melaburkan sejumlah wang dalam suatu perniagaan. Nisbah
wang pelaburan Asman kepada wang pelaburan Bakri ialah 5 : 3 , manakalah nisbah wang
x
pelaburan Bakri kepada wang pelaburan Chandra ialah 2 : . Diberi bahawa Chandra
melaburkan RM3 600 dan wang yang dilaburkan oleh Chandra melebihi Bakri sebanyak
RM 1 200.

x
i) Hitung nilai
ii) Jumlah wang yang dilaburkan oleh Asman dan Bakri.

Penyelesaian : [4 markah]

10(c)
Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi tiga PQR.

10
Tentukan sama ada segi tiga PQR adalah bersudut tegak, cakah atau tirus. Terangkan
jawapan anda. Tandakan sudut tersebut pada segi tiga PQR.
Jawapan : [3markah]

-soalan tamat -

11