Anda di halaman 1dari 7

PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA

942/2
PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA STPM 2017
PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA
GEOGRAFI
PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA
KERTAS 2
PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA
( Dua Jam)
PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSAANPERCUBAAN2017PEPERIKSA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ................................ ...............

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2

Arahan kepada calon :


Untuk Kegunaan
Pemeriksa
Jawab empat soalan.
BAHAGIAN A
Bahagian A : Jawab soalan1 dan satu soalan lain sama ada Soalan 2 1
atau soalan 3.
2
Bahagian B : Jawab soalan 4 dan satu soalan lain sama ada Soalan 5
atau soalan 6. 3
BAHAGIAN B
Jawapan untuk soalan 1 dan bagi Bahagian A dan Soalan 4 bagi
Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam 4
kertas soalan ini.
5
Untuk menjawab sama ada soalan 2 atau soalan 3 bagi Bahagian A 6
dan soalan 5 atau soalan 6 bagi Bahagian B, anda dikehendaki
menggunakan helaian jawapan yang disediakan. JUMLAH

Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]

Kertas soalan ini terdiri daripada 7 halaman bercetak.

STPM 942/2 [Lihat sebelah


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
BAHAGIAN A : ALAM SEKITAR FIZIKAL
[ 40 markah ]
1
Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3.

1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan keberkesanan kerpasan


[3]

(b) Huraikan faktor yang mempengaruhi keberkesanan kerpasan ?


[4]
i)

ii)

(c) Jelaskan pengaruh kurangan air terhadap aktiviti manusia.


[4]
i)

ii)

(d) Huraikan langkah penyesuaian yang boleh diambil oleh manusia untuk menghadapi

2
masalah kurangan air.
[4]
i)

ii)

Jawab sama ada soalan 2 atau 3

2. a) (i) Jelaskan bagaimana pertambahan gas rumah hijau boleh menyebabkan


pemanasan global
[12]
(ii) Bincangkan langkah menangani perubahan iklim global masa kini.
[13]

atau

b) (i) Huraikan proses pembentukan tekanan udara tinggi dan tekanan udara
rendah
[4]
(ii) Bagaimanakah pembentukan tekanan udara tinggi dan tekanan udara
rendah tersebut mempengaruhi pembentukan angin monsun barat
daya dan angin monsun timur laut.
[8]
(iii) Bincangkan pengaruh angin monsun timur laut dan dan angin monsun
barat daya terhadap aktiviti manusia di kawasan pinggir pantai
[13]

Jadual 1.Taburan Kerpasan dan Sejatan di Kawasan Y padaTahun 2015

Bulan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis

Kerpasan 80 90 86 75 90 92 116 102 70 74 76 100

Sejatan 60 72 58 62 84 120 130 120 110 62 28 20

3
3. (a). Berdasarkan jadual di atas, bina graf yang sesuai bagi menunjukkan
imbangan air di kawasan Y pada tahun 2015.
[10]

(b) Jelaskan pola imbangan air di kawasan Y pada tahun 2015.


[4]

(c) Bincangkan mengapa variasi imbangan air berbeza-beza mengikut ruang dan
masa di sesuatu tempat
[11]

BAHAGIAN B : ALAM SEKITAR MANUSIA


[ 40 markah ]

Jawab soalan 4 dan satu soalan lain sama ada soalan 5 atau soalan 6.

4. (a) Nyatakan teras dasar luar negara Malaysia


[3]
i)
ii)
iii)

4
(b) Huraikan tiga peranan Malaysia dalam prinsip memakmurkan jiran
melalui kerjasama serantau.
[6]
i)

ii)

iii)

(c) Jelaskan bagaimana Malaysia melibatkan diri dalam membantu dan menangani
isu alam sekitar serantau
[6]

i)

ii)

5
iii)

Jawab sama ada soalan 5 dan 6

Jadual di bawah menunjukkan Keluaran Dalam Negara


Kasar (KDNK) Malaysia (dalam RM Juta) pada tahun 2010.

Sektor Ekonomi KDNK (RM Juta)

Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 40 916


Perlombongan dan Kuari 39 270
Pembuatan 154 640
Pembinaan 18 220
Perkhidmatan 322 611
Jumlah 575 657
(Sumber : Buku Perangkaan Malaysia, 2011)

5. (a) Kira peratusan sumbangan sektor-sektor ekonomi Keluaran Negara


Kasar (KDNK) Malaysia pada tahun 2010
[5]
Berdasarkan jadual di atas, lukis rajah bulatan untuk menggambarkan
saiz relatif sumbangan sektor-sektor ekonomi kepada Keluaran Dalam
Negara Kasar pada tahun 2010
6
[10]
(c) Jelaskan kepentingan industri perkhidmatan kepada pembangunan
ekonomi sesebuah negara
[10]

6. (a) Bincangkan kaedah bioteknologi yang diamalkan dalam pembangunan


sektor ekonomi pertanian, penternakan dan pembuatan di Malaysia

[13]
(b) Jelaskan impak perkembangan penggunaan bioteknologi terhadap alam
sekitar manusia.
[12]

KERTAS SOALAN TAMAT