Anda di halaman 1dari 13

SULIT

nnanana
942/2
Geografi
Kertas 2
Percubaan STPM
2017
2 jam

942
STPM
MODUL G-CAKNA
GEOGRAFI
KERTAS 2(set 1)

(Dua jam)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA BAHARU


(NEW MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT


DEMIKIAN.
Untuk kegunaan
pemeriksa
Jawab empat soalan. Bahagian A
1
Bahagian A: Jawab soalan 1 dan satu pilihan soalan 2 atau 3 soalan 2
Bahagian B: Jawab semua 4 dan satu pilihan soalan 5 atau 6 3
Jawapan untuk semua soalan bagi Bahagian A dan bagiBahagian B Bahagian B
hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.
4
Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].
5
6
Jumlah

Kertas soalan ini terdiri daripada 6 halaman bercetak dan 0 halaman kosong.

1
BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL
[40 markah]

Jawab semua soalan.

1. a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan bahangan? [3]

.......................................

b) Jelaskan dua cara bumi membebaskan bahangan ke atmosfera. [4]

i) ..

..

..

ii).

....

c ) Huraikan dua faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan bahangan. [4]

i)

ii)

2
d) Jelaskan dua kesan peningkatan bahangan terhadap alam sekitar fizikal [4]

i)

ii)

Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3

2 (a) Jelaskan proses pembentukan angin monsun timur laut [10]

(b) Bincangkan kesan tiupan angin monsun terhadap aktiviti manusia [15]

3(a) Sejauhmanakah faktor fizikal menyebabkan berlakunya masalah kekurangan bekalan air. [12]

(b) Bincangkan langkah penyesuaian bagi mengurangkan impak masalah kurangan air [13]

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA


[40 markah]
3
Jawab semua soalan.

4. a) Apakah yang dimaksudkan dengan bioteknologi pertanian? [3]

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

b) Jelaskan tiga kepentingan bioteknologi pertanian dalam meningkatkan kemajuan sektor pertanian
di Malaysia? [6]

(i) ........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

(ii)........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

(iii).......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

c) Huraikan tiga aktiviti pertanian yang menyebabkan pencemaran alam sekitar fizikal. [6]

4
(i)..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

(ii)........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

(iii).......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Jawab sama ada soalan 5 atau soalan 6.

5
5(a) Jadual di bawah menunjukkan bilangan kemasukan pelancong domestik
mengikut negeri pada tahun 2011.

Negeri Jumlah
(juta orang)
Johor 9,716
Kedah 9,751
Kelantan 9,210
Melaka 7,485
Negeri Sembilan 7,019
Pahang 7,102
Pulau Pinang 9,601
Perak 9,142
Perlis 1,448
Selangor 15,739
Terengganu 7,094
Sabah 14,673
Sarawak 8,902
WP Kuala Lumpur 13,353
WP Labuan 311
WP Putrajaya 458

Jumlah 131,002

(Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia,2011)

(i) Berdasarkan jadual diatas, lukis sebuah graf bar bagi menunjukkan
bilangan kemasukan pelancong domestik mengikut negeri pada tahun
2011. [9]

(ii) Huraikan kepentingan sektor pelancongan kepada pembangunan ekonomi Malaysia. [8]

(iii) Jelaskan pengaruh alam sekitar fizikal terhadap kedatangan pelancong ke Malaysia. [8]

ATAU

(b) (i) Bincangkan potensi pembangunan sumber alam yang boleh dimajukan secara bersama di
kawasan Segitiga Pertumbuhan ASEAN. [9]

(ii) Huraikan kelebihan yang dimiliki oleh pakatan Segitiga IMT-GT berbanding dengan pakatan
Segitiga Pertumbuhan ASEAN yang lain. [8]

(iii) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi
di kawasan segitiga IMT-GT. [8]

6 (a) Namakan tiga kerjasama ekonomi serantau yang dianggotai oleh Malaysia. [3]

6
(b) Jelaskan kepentingan penubuhan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). [10]

(c) Huraikan kepentingan Malaysia menyertai AFTA. [12]

SULIT
nnanana
942/2
Geografi
Kertas 2
Percubaan STPM
2017 7
2 jam
942
STPM
MODUL G-CAKNA
GEOGRAFI
KERTAS 2(set 2)

(Dua jam)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA BAHARU


(NEW MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT


DEMIKIAN.
Untuk kegunaan
pemeriksa
Jawab empat soalan. Bahagian A
1
Bahagian A: Jawab soalan 1 dan satu pilihan soalan 2 atau 3 soalan 2
Bahagian B: Jawab semua 4 dan satu pilihan soalan 5 atau 6 3
Jawapan untuk semua soalan bagi Bahagian A dan bagiBahagian B Bahagian B
hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.
4
Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].
5
6
Jumlah

Kertas soalan ini terdiri daripada 6 halaman bercetak dan 0 halaman kosong.

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL


[40 markah]
8
Jawab semua soalan.

1.a) Jelaskan maksud perubahan iklim? [3]

b) Jelaskan dua faktor semulajadi berlakunya peningkatan suhu [4]

i)

...

ii)

...

c ) Huraikan dua kesan peningkatan suhu ke atas proses geomorfologi [4]

i)

ii)

d) Jelaskan dua langkah perundangan bagi mengurangkan kesan peningkatan suhu keatas alam
sekitar manusia [4]

....
9

Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3

2 (a) Sejauhmanakah faktor aktiviti manusia menyebabkan berlakunya banjir [13]

(b) Jelaskan langkah pengurusan untuk mengurangkan kesan kejadian banjir [12]

3 (a) Sejauhmanakah faktor semulajadi menyebabkan hujan asid [12]

(b) Bincangkan kesan kejadian hujan asid terhadap alam sekitar fizikal. [13]

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA


[40 markah]

Jawab semua soalan.

4 a) Nyatakan tiga aspek saling kebergantungan dalam globalisasi ekonomi. [3]

10
(i).........................................................................................................................................................

(ii) ..........................................................................................................................................................

(iii).........................................................................................................................................................

b) Jelaskan tiga sebab perlunya kerjasama antara kawasan dalam globalisasi ekonomi. [6]

(i).........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(ii) .......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(iii).......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

c) Huraikan tiga kesan negatif globalisasi ekonomi terhadap sesebuah negara. [6]

(i).........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

11
................................................................................................................................................................

(ii)........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(iii).......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Jawab sama ada soalan 5 atau soalan 6.

5 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekopelancongan.


[3]

(b) Huraikan kepentingan ekopelancongan kepada pembangunan ekonomi di Malaysia. [10]

12
(c) Cadangkan langkah-langkah untuk memajukan ekopelancongan di Malaysia. [12]

6 (a) Nyatakan tiga aktiviti perikanan utama yang dijalankan di Malaysia [3]

(b) Huraikan kepentingan akuakultur kepada pembangunann negara [10]

(c) Jelaskan masalah yang dihadapi dalam memajukan aktiviti akuakultur di Malaysia [12]

13