Anda di halaman 1dari 7

aminmolek@gmail.

com
MenuUtama KandunganKursus ContohSoalan TugasanKerjaKursus NamaPelajar BahanPnP VideoP&P Galleri Pautan

CiriCiriPedagogiMasaKini
PostedonMarch8,2017March14,2017byamin

Apakahcabaranyangdihadapiolehgurumasakini?Kebanyakanguruyangditemuimenyatakanbahawaadacabaranyangdatang
daripadamuridmuriddanbidangtugasgurudalamkerjayapendidikandisekolah.Masihadamuridmuridyangtidakmenguasai3M
(membaca,menulis,danmengira0,muridmelanggardisiplinsekolah,bencisekolahdanbencipengetuadanperaturansekolah.Murid
tidakminatbelajardantidakmahuberusahauntukbelajar,kurangjatidiri,dankurangkeyakinandiri,muridlemahdanbersikapnegatif
kepadatugasanbelajar.KPMmenyedarimasalahinidanmasihberlakudalamsistempendidikandiMalaysia.Olehhalyangdemikian,
transformasipedagogimasakiniperludilakukandalammenjuruskepadamewujudkansuasanapembelajaranyangpositifdan
meningkatkankeberhasilanmelahirkanmuridyangcemerlangsecaraholistik.

Objektifpendidikanabadke21adalahuntuk:

1.Memberikankesedarankepadagurutentangkepentinganmindsetyangpositif.
2.Menggalakkanperkembanganyangmenyeluruhdalamdiriindividudenganmenyimbangkanaktivitiyangserasidengan
minda.
3.Meningkatkankreativitigurudalammengendalikanpengajarandanpembelajaran.
4.Membolehkangurumengaplikasikanideapedagogipengajarandanpembelajaransecarakreatif.Merangkapelantindakan
bagimenerapkanideapedagogipengajarandanpembelajaransecarakreatif.

Transformasidalampenyampaianpendidikanabadinimenuntutpengurusansekolahdangurugurumelakukanperubahandalamempat
bidangiaitu:

1.Persiapankepimpinan
2.Persiapanguru
3.Persekitaransekolah
4.Persekitaranbilikdarjah

Setiapgurudigesauntukmenguasaikemahirnpedagogiyangmerangkumpikemahiranpembelajarandaninovasi(learningand
innovationskills),kemahiranmaklumat,media,danteknologi(information,mediadantechnologyskills),dankemahiranhidupdan
kerjaya(lifeandcareerskills).PersediaanuntukmengubahlandskappendidikankearahmengutamakanpenghasilanatauOutcome
BasedEducation(OBE).Elementambahanyangperludikuasaioleggurusepertiberikut:

Kreativitidanionovasi
Pemikirankritisdanpenyelesaianmasalah
Komunikasidankolaborasi
Literasimaklumat
Literasimedia
LiterasiTeknologiMaklumatdanKomunikasi(TMK)
Fleksibilitidanmempunyaikeupayaanmenyesuaikandiri
Berinisiatifdanmempunyaihaluan
Kemahiransosialdanantarabudaya
Produktivitidanakauntabiliti
Kepimpinandantanggungjawab

KemahiranguruyangdisenaraikandiatasbolehdikuasaidenganmudahjikagurugurumemilikiciriciriyangmemenuhiFalsafah
PendidikanKebangsaan.Ciriciriabadiniadalahsepertiberikut:

Menguasaisubjek(kandungankurikumum)
Mahirdanberketrampilandalampedagogi(pengajarandanpembelajaran)
Memahamiperkembanganmuridmuriddanmenyayangimereka
Memahamipsikologipembelajaran
Menerapkanelemensenidalampendidikan
Memilikikemahirankaunseling
Menggunakanteknologiterkini

Denganmenguasaiteknologiterkini,gurulebihperihatinmkepadatugasdankeperluanmuridsehinggadapatmerancangdan
melaksanakanpengajaranyangefektifdanberkesan.Menyediakanmuridyangmampumenghadapicabaranmasadepannegara
melaluipendidikanadalahmenekankaninovasidalampengajarandanpembelajaran.Muriddilibatkansecaramaksimumdenganaktiviti
disokongdenganteknologisertamelaluipenilaianyangmengukurkemahiranberfikirarastinggi.Pengalamanmuridiniperluuntuk
membekalkansumbermanusiayangberkualititinggiagardapatmenjayakankekonomidalampersainganpasaranglobal.Ciriciri
muridmasakinimerangkumi:

Berupayamembuathubungkait
Yakinberkomunikasi
Dahagakanilmu
Menjanaidea
Bijakmenyoal
mengambilrisiko
Ingintahu
Fleksibel
Tidakputusasa
Berfikiarankritis
Beranimencuba
Membuatinisiatif
Membuatperubahan
Berkeperibadiantinggi
Mendengardanmembuatfefeleksi
Mampuberfikirsendiri
Mampubekerjadenganoranglain
Berintegriti
Berpegangteguhkepadaajaranagama

Kesumpulanyangbolehdibuatadalahpedagogimasakinidiibaratkanmahaguruyangmelatihparadoktordanjuruteradengan
menekankan90%kepadapenguasaanilmuyangmendalamdanmenguasaikemahiranbidangnya.Paragurumestimempunyai
persenolitidankualitiyangterbilang,berakauntabilitikepadanegara,danmahirmemindahkanpengalamanklinikaluntukmembinasikap
sertakepercayaanyangbetulkepadagenerasiyangakandatang.

1.KomunikasidanKolaborasi

Komunikasiialahperhubungan.Kolaborasibermaksudbekerjabersamasama.Komunikasiyangbaikmembolehkanjalinankerjasama
untukmenjayakansesuatuprojekatautugasanbagimencapaimatlamatyangsama.Tujuanberkomunikasiadalahuntuk
menyampaikanberita,mesejdanmaklumatkepadapendengar.Dalamkontekspendidikan,komunikasidiertikansebagaisatuproses
penyampaiandanpertukaranmaklumatantaraindividukepadaindividuyanglainsecaralisanataubertulisataubahasabadan.
KomunikasidalanP&Pbolehberlakusecarabersemukaatauatastaliandenganmenggunakanpelbagaimediatermasukmediadigital
yangmembolehkansemuaahliberhubungtanpahad,masadanlokasi.Kemahiranberkomunikasimelibatkankemahiranpengucapan
lisan,bertulis,danmendengarsertamenaakul.

Ciricirikomunikasiyangbaikadalahmenyampaidanmenerimamaklumatdenganjelas,padat,danberfokusdandapatmenyesuaikan
sertamenyampaikanmesejkepadaindividulaindengansopan,mesra,danhormat.Komunikasiyangberkesandapatdiukurapabila
mesejyangdisampaikandapatdifahamidenganmudah,tepat,danjelasolehpenerima.Keupayaanguruyangdapatberkomunikasi
denganbaikmembantumerekamenyesuaikandiridenganpelbagaipihaksepertipihakpengurusanatasan,rakansejawat,murid,ibu
bapadanorangawam.Halinidemikiankeranakomunikasimemainkanperananyangpentinguintukmengeratkanhubungandengan
pelangganatausasaranpendengardanhalinimemberiimpakyangpositif.

Ciriciripedagogimasakini:

KemahirankomunikasidalamBahasaMelayudanBahaInggerisdanlainlainbahasa.
Kebolehanmenyampaikanideadenganjelas.
Kebolehanmembuatpembentangansecaralancar,yakindansesuaidengantahappendengar.
Kebolehanberundinguntukmencapaipersetujuan.
Kebolehanberkomunikasidenganpesertayangberlainanbudaya.
Kebolehanmengembangkankemahirankomunikasiindividulain.
Kebolehanmenggunakankemahiranbukanlisan.

2.LiterasiTeknologiMaklumatdanKomunikasi(TMK)

LiterasiTeknologiMaklumatdanKomunikasibermaksudkebolehanmembaca,menulissertamenggunakanTMKsebagaimediauntuk
berinteraksi.Muridmasakiniberadagelombangteknologimaklumatyanghebat,makasetiaopmuridperlucelikkomputerdanpelbagai
media.komukikasiyanglain.Haldemikiankeranateknologimediamaklumattelahmenjadialatstandarddalamduniapendidikan.
MemandangkanaplikasiTMKterbuktiberupayameningkatklanmutupembelajaran,makakemahiranpenggunaanTMKperlu
dipindahkankepadamuridsecarabersungguhsungguhdalamprosespengajarandanpembelajaran.Terdapatbanyakkebaikanyang
bolehdimanfaatkandenganmenggunakanTMKjikateknologiinidigunakandenganberfaedahkeranajutaanilmudihimpunkandalam
talian.

PenggunaanmultimediasepertiCDROMdapatmembantumeningklatkanpenguasaanmuriddalampembelajaran.Haldemikiankerana
sesebuahCDROMmampumenyimpanmaklumathampir30buahensiklopediayangtelabdanmudahuntukmuridmengakses
maklumatsendiri.HampirsemuasekolahdiMalaysiadapatdihubungkanmelaluwebmenerusiaplikasiinternet.Halinibermakna
hamopirsemuamuriddiMalaysiaterlibatdenganglobalclassroomyangmemberipeluangkepadamerekauntukmembinahubungan
danberkongsitentangapaapasahajadenganmuriddisekilahlain.

LikmaciriterbaikapabilamembinakomunikasisecarainteraktifmelaluiTMKadalahsifatmobilitinyasepertimenggunakantelefon
pintar,sifatpenyambungan(connectivity)ssepertiWiFi,sifatyrangkaiansosialsepertiFacebookdanTwwiter,enginpencarianseperti
GoogledanYahoo,danportalperkongsianmaklumatsepertiYoutubedanWikipedia.Pendekatanpengajarannmasakinibanyak
berasaskanprojekterutamamatapelajaraSainsdanSejarah.Muriddigalakkanmenerokamaklumatdaripadapelbagaisumberdiluar
bilikdarjahsecarabersemukadanmendapatkanmaklumatdaripadamediainternet.

3.KemahiranBerfikirArasTinggi

KemahiranBerfikirArasTinggi(KBAT)ialahkeupayaanuntukmengaplikasikanpengetahuan,kemahiran,nilai,danmembuat
penaakulan,danmembuatrefleksibagimenyelesaikanmasalah,membuatkeputusan,berinovasisertaberupayamenciptasesuatu.
Bagimencapaihasratini,muridharuisberfikirpadaaraspemprosesankognitifyanglebihtinggidalamprosesP&P.Kualiti
pembelajaranmasakinimahukanmuridmenguasaikemahiranberfikirsepertimanayangtermaktubdalamaspirasikeduaPelan
PembangunanPendidikanMalaysia(PPPM20132025).

Menjelangtahun2016,strukturpentaksiranKBATdalamsistempendidikandiMalaysiaakanmembentuk:

80%daripadasoalanUPSR
80%daripadasoalanpenilaianTingkatanTiga
75%daripadasoalanpeperiksaaanSPM
50%daripadasoalanmatapelajaranelektifSPM

4.PembelajaranBerasaskanProjek

Pembelajaranberasaskanprojekmerupakankaedahpembelajaranapabilagurumenyediakanprojekuntukdilaksanakanolehmurid.
Guruakanmemberiarahandanpenjelasantentangprojek.yangagakkompleksertamencabaruntukdilaksanakan.Muridpula
dikehendakimelaksanakanprojeksecarahandsondanmindsonsertamelakukanaktivitikajian.Pembelajaranberasaskanprojek
adalahberfokuskepadatugasanamali,sertasistematikdanterancang.

Pembelajaranmelibatkankutipandatadananalisisdatasertamenyediakansatulaporanyangbetul.Aktivitiprojekdapatdilaksanakan
secaraindividuataudalamkumpulanuntukmencapaisesuatutujuandanmengambilmasayangpanjangsertamenjangkauwaktu
pembelajaranformal.Muriddikenalpastikaedahuntukmenyelesaikanmasalahyangdikemukakandanseterusnyamerancang
keseluruhanprojek.Hasilprojekdipaparkandalambentuklaporandanperludibentangkan.

Ciriciripembelajaranberasaskanprojek
1.Projekdijalankansecaraindividu.
2.Penilaiandijalankanpadasetiapprosessehinggapadatahapyangtelahsiap.
3.Praktikalnyamengintegrasikanpengetahuandenganaktiviti.
4.Interaksigurudenganmuridberupabimbingandanperundinganpadasetiaptahapproses.
5.Guruperlumenjelaskanprosedurpelaksanaansecaralengkap.
6.Prosesinimelibatkanpengumpulanbahan,maklumat,data,memprosesmaklumatdandata,pelapuranhasildanrefleksi
kendiri.
7.Projekharussesuaidenganmuriddanjugakurikulum.
8.Projekdipilihberasaskankemahiran,pengetahuan,pengalaman,dankebolehanmurid.

Kepentinganpembelajaranberasaskanprojek

1.Mengwujudkankomunikasipositifdikalanganpelajar.
2.Menarikminatdanmemotivasikanmuridyangkurangmenumpukanperhatiandalamprosespengajarandanpembelajaran.
3.Membantumuriddalammemahamidanmengaplikasikanpengetahuan.
4.Membantumuriddalampembelajarandanmenguasaikemahiranmenyelesaikanmasalah,berkomunikasidanpengurusan
kendiri.
5.Mengintegrasikanbidangkurikulum,pengajaranbertema,danisuisukomuniti.
6.Menggalakkanakauntabilitidanpenentuanmatylamat.
7.Memenuhikeperluanmuridyangmempunyaitahappembelajarandangayapembelajaranyangberbeza.

Strategipelaksanaan

1.Memberitugasanberdasarkankurikulum.
2.Tugasanmengambilkirakemampuandankeupayaanmurid.
3.Melibatkansemuamurid.
4.Menyediakanjadualkerja.
5.Memastikanjumlahahlidalamkumpulankecilsupayamudahdikendalikan.
6.Penilaianprojekperludiadakan.Penilaianiniperlumengambilkiradayausahasetiapmuriddalamkumpulan.
7.Guruperlumemberibimbingandanpemantauansepanjangprojekdilaksanakan.
8.Pelaksanaanprojekseharusnyadilaksanakansecaraberperingkat.
9.PenentuanJadualPenentuTugasandanpanduanmemberimarkah.
10.Pembentangan,penyelerasandanpemurnianprojek.
11.Muriddikehendakimembuatrefleksisepanjangpelaksanaanprojek.

Pembelajaranberasaskanprojekmembolehkanmuridberfikirsecarakritisdankreatifterhadappenyelesaianmasalah.Pendekatanini
menggalakkanmuriduntukmenyoalsecaraterperinci,peningkatanperasaaningintahu,membuatpilihan,memberipandangan,
melibatkanaudienssecaraterbuka,membinakemahiranmembuatrefleksi.Prosesyangdilaluiuntukmenjayakansesuatuprojek
membolehkanmuriduntukmenguasaiisidankemahirankemahiranyangdisarandalampedagogimasakini.

5.PenyelesaianMasalah

Setiapmanusiamempunyaimasalahtersendiridalamhidup.Kemahiranmenyelesaikanmaslahmerupakansatukeperluanuntuk
menguruskanmasalahyangtimbul.Dalamkontekpendidikanmasakini,kaedahpenyelesaianmasalahmerupakansatuproses
pengajarandanpembelajaranyangberasaskanpengalamandanmemerlukanmuridberfikirsecaraaktif.Muriddapatmenjanaideayang
kritisdankreatifuntukmembentukbeberapapenyelesaianmasalahsecarasistematikdantersusun,praktikaldanberkesan.

Peringkatperingkatpenyelesaianmasalahadalahsepertiberikut:

1.Mengenalpastimasalah
2.Mencaraimaklumatdenganmasalahyangdiberi
3.Membuathipotesisatauramalan
4.Mengujihipotesis
5.Membuatpenilaian
6.Membuatrumusanberdasarkanmasalahyangtelahdiselesaikan
Kaedahpenyelesaianmasalahmelibatkanmuridbergeraksecaraaktifdalamkumpulankumpulankecildanmenyelesaikanmasalahyang
diberisecaraberhatihati(Glen&Wilkie,2000).Semasamuridmelaluiprosesini,merekadapatmengerakkanmindasecaraaktif
denganmeransangpemikirankritis.Kaedahinidapatmenyediakanpeluanguntukmuridmengaplikasikankonsep.prinsip,danteori
yangtelahdipelajariwalaupundalammodpembelajaranjarakjauhatauatastalian.

6.PembelajaranKontekstual

Pembelajaransecarakontekstualialahprosespengajaranguruyangmengaitkanilmuyangdipelajaridenganpengalamanseharian
muriddengankehidupansebenardirancangmengikutkontekspersekitaranmurid.Aktivitimerancangdanmenindahkanisipelajaran
kepadamuridberdasarkankurikulumsemasa,iaituKSSRdanobjektifpelajaranyangtelahditentukan.Paragurudisaranberhatihati
dankreatifsertamemahamilatarbelakangmuridnyasemasamemilihaktivitipembelajaran.Guruperlucekapmenggabungkanisi
pelajaranberasaskankurikulumstansardsemasadenganpengalamanhidupmuriddidalampesekitaransekolahdanpersekitaran
kehidupansebenarmereka.Pendekataninimembantumuridmemahamiisipelajarandenganjelasdanmudah.

Ciriciripembelajarankontekstual:

1.Pembelajarandilaksanakansecarakonkritiaitusecarapraktikyangmelibatkanaktivitihandondanmindson.
2.Pelbagaikemudahanpembelajaranperludisediakansepertipersekitaranbilikdarjahyangselesa,makmalyanglengkapdan
teratursertaalatbantubelajaryangsesuandenganpengalamansediaadamurid.
3.Aktivitipembelajaranbanyakmengembangkanpotensiintelek,jasmani,rohani,emosidansosialsertabudayamurid.

PostedinUncategorized.

KerangkaKemahiranPedagogi IngatandanLupaan

LeaveaReply

Youremailaddresswillnotbepublished.Requiredfieldsaremarked*

Comment

Name*

Email*

Website

PostComment
Andapelawatyangke
Clickfordetail

OnLine3

Search

Archives

April2017(14)
March2017(12)
February2017(12)

Kelender

March2017
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Feb Apr

RecentPosts

ContohIsiJawapan
ContohSoalan
ImplikasiMotivasiterhadapPnP
ContohProjectBasedLearningBM
ContohProjectBasedLearningPA

RecentComments

Archives

April2017
March2017
February2017

Categories

Uncategorized
MetaSlider1

Login
EntriesRSS
CommentsRSS
WordPress.org

ASiteOriginTheme