Anda di halaman 1dari 2

JUMAAT 5 MEI 2017 MALIA CHE MAT

4K Tema: Kenali Warisan


BM
0830-0930 Unit: Irama Warisan
S.K: 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan betul.

S.P: 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran an,


-kan, i, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata
adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai
situasi.

Objektif: Pada akhir p&p, murid dapat:


i)mengisikan sekurangnya lima ayat menggunakan imbuhan akhiran an pada
ayat yang diberikan.
ii)Menjawab 3 daripada 10 soalan pengukuhan.
Aktiviti:
Set induksi(5 minit)
1.Murid diminta melihat penerangan mengenai Imbuhan
Langkah 1(10 minit)
2.Murid diminta menjawab soalan objektif.
Langkah 2(15 minit)
4.Murid diminta mengisikan sekurangnya lima ayat menggunakan jawapan
sesuai.
5.Murid diminta menuliskan jawapan di hadapan.
Penutup(5 minit)
6. Murid diminta menyatakan apa yang telah dipelajari.
BBB: kertas latihan
Sistem bahasa: Imbuhan akhiran
EMK:
EK:1.1,1.5
Nilai:Rasional
Ilmu:Sains
KBAT:menilai
Refleksi:
JUMAAT 5 MEI 2017 MALIA CHE MAT

6M Tema: Pupuk Perpaduan


BM
1100-1200 Unit: Formula Perpaduan
S.K: 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan betul.

S.P: 5.22 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata ganda dalam
pelbagai situasi denga betul.

Objektif: Pada akhir p&p, murid dapat:


i)mengisikan sekurangnya lima ayat menggunakan KATA GANDA pada ayat
yang diberikan.
ii)Menyatakan lima kata ganda yang dipelajari.
Aktiviti:
Set induksi(5 minit)
1.Murid diminta melihat penerangan mengenai kata ganda
Langkah 1(10 minit)
2.Murid diminta menyatakan kata ganda.
Langkah 2(15 minit)
4.Murid diminta mengisikan sekurangnya lima ayat menggunakan kata ganda
5.Murid diminta menuliskan jawapan di hadapan.
Penutup(5 minit)
6. Murid diminta menyatakan apa yang telah dipelajari.
BBB: kertas latihan
Sistem bahasa: kata ganda
EMK:
EK:1.1,1.5
Nilai:Rasional
Ilmu:Sains
KBAT:menilai
Refleksi: