Anda di halaman 1dari 2

M/PELAJARAN

KANDUNGAN
MASA/KELAS
MATEMATIK Bidang : Nombor dan Operasi
Tajuk : Nombot Bulat Dalam Lingkungan 10,000
SK : 1.4 Menentukan nilai tempat
SP : Pada akhir PdP, murid dapat:

3 BAZLI (i) Mencerakinkan senarang nombor dalam bentuk ribu, ratus, puluh dan sa.
Aktiviti : 1. Set induksi

(___ orang)
2. Guru memintakan murid membaca nombor.

(1:35-2:35)
3. Guru menerangkan langkah mencerakinkan senarang nombor dalam bentuk ribu, ratus, puluh dan sa.

4. Murid diminta mencerakinkan senarang nombor dalam bentuk ribu, ratus, puluh dan sa.

5. Guru membimbing jawapan murid.

6.Murid diberi latihan pada buku tulis dan buku aktiviti untuk mencerakinkan senarang nombor.
EMK : Kemahiran berfikir.
BBB :, lembaran kerja.

Penilaian : Murid dapat mencerakinkan senarang nombor dalam bentuk ribu, ratus, puluh dan sa.
Refleksi
: ___ orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif PdP.

MATEMATIK Bidang : Nombor dan Operasi


Tajuk : Nombot Bulat Dalam Lingkungan 10,000
SK : 1.4 Melengkapkan sebarang nombor
SP : Pada akhir PdP, murid dapat:

3 DANISH
(i) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan
(___ orang)

menggunakan abakus 4:1


(3.35-405 (ii) Mencerakinkan sebarang nombor dalam sebutan ribu, ratus, puluh dan sa.

Aktiviti : 1. Set induksi


4.25-4.55)

2. Guru menerangkan nilai tempat dan digit bagi sebarang nombor menggunakan abakus.

3. Wakil murid menunjukkan nilai tempat dan digit bagi sebarang nombor menggunakan

abakus.

4. Guru membimbing jawapan murid.

5. Guru menerangkan langkah mencerakinkan sebarang nombor.

6. Murid mencatat nota yang diberikan oleh guru

7. Murid diberi latihan pada buku tulis dan buku aktiviti untuk melengkapkan rangkaian

nombor
EMK : Kemahiran berfikir.
BBB :, lembaran kerja.

Penilaian : Murid dapat menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan

menggunakan abakus 4:1 dan mencerakinkan sebarang nombor dalam sebutan ribu, ratus,
puluh dan sa.
Refleksi : ___ orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif PdP.

Bidang : Nombor dan Operasi


Tajuk : Nombot Bulat Dalam Lingkungan 10,000
SK : 1.4 Melengkapkan sebarang nombor
SP : Pada akhir PdP, murid dapat:

(iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan

menggunakan abakus 4:1


(iv) Mencerakinkan sebarang nombor dalam sebutan ribu, ratus, puluh dan sa.

Aktiviti : 1. Set induksi

2. Guru menerangkan nilai tempat dan digit bagi sebarang nombor menggunakan abakus.
MATEMATIK
3. Wakil murid menunjukkan nilai tempat dan digit bagi sebarang nombor menggunakan

abakus.
3 HAZIM

(___ orang) 4. Guru membimbing jawapan murid.

(5.25-6.25) 5. Guru menerangkan langkah mencerakinkan sebarang nombor.

6. Murid mencatat nota yang diberikan oleh guru

EMK
7. Murid diberi latihan pada buku tulis dan buku aktiviti untuk melengkapkan rangkaian

BBB
nombor
: Kemahiran berfikir.
Penilaian

:, lembaran kerja.
Refleksi

: Murid dapat menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus

4:1 dan mencerakinkan sebarang nombor dalam sebutan ribu, ratus, puluh dan sa.

: ___ orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif PdP.