Anda di halaman 1dari 17

Bahagian A ( 20 soalan )

Jawab semua soalan diruang yang disediakan

1. Bundarkan 0.36973 betul kepada tiga angka bererti.


A 0.370 C 0.36
B 0.37 D 0.369

2. Ungkapkan 1.52 x 104 sebagai nombor tunggal.


A 0.000152 C 152
B 0.152 D 15200

3. Hitungkan 1.2 x 10-4 5.3 x 10-5


A 6.9 x 10 5 C 6.9 x 10 -5
B 6.7 x 10 5 D 6.7 x 10 -5

4. Sebuah prisma dengan luas keratan rentas tapaknya 3.4 x 102 m2, hitungkan isipadunya
jika tingginya 0.3m. Nyatakan jawapan dalam cm3 sebagai nombor dalam bentuk piawai.
A 1.02 x 108 C 1.02 x 106
B 1.02 x 107 D 1.02 x 105

5. Nyatakan nilai bagi digit yang bergaris 101018


A 100 C 64
B 512 D 8

6. 110012 11002 =
A 10012 C 10112
B 11012 D 11002

7.
M
N o
x

35o P
TO

Rajah 1
o
y Q
1 Q
R
Dalam rajah di atas, O adalah pusat dan RQP ialah tangen kepada bulatan MNTQ di Q.
Cari nilai bagi xo + yo.
A 125o C 145o
B 130o D 150o

8. Rajah 2 menunjukkan dua pentagon, M dan N, dilukis pada grid segiempat sama.

B
C
D
A
A

Rajah 2

Pentagon N ialah imej bagi pentagon M di bawah satu putaran 90o lawan arah jam
pada satu pusat putaran.
Antara titik A, B, C atau D, yang manakah merupakan pusat putaran itu?

9. Dalam Rajah 3, menunjukkan graf bagi y = sin x


y

a --

x
O b Rajah 3

-a --
2
Nilai bagi a dan b ialah

a b
A 1 180
B -1 180
C 1 90
D -1 90

10. Rajah 4 menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak segiempat tepat PQRS.

Rajah 4

Namakan sudut di antara satah PQT dengan satah SRWT

A QTR C PTU
B QTS D PTS

11. Rajah 5 menunjukkan sebuah bukit dengan ketinggian AB, 1200 m dari aras laut
dan sudut tunduk bagi C dari A ialah 350 20.

Rajah 6

Kira jarak BC
A 1692.7 m C 2074.9 m
B 850.7 m D 693.9 m

3
2. Dalam rajah 5, PS, UV dan QR ialah dua batang tiang tegak pada satah mengufuk. T
adalah satu titik pada tiang PS dengan keadaan TS = QR dan V adalah titik tengah satah
mengufuk SR.

Rajah 5
Diberi bahawa sudut dongak Q dari V ialah 45 o. Antara penyataan berikut, manakah
yang mewakilli situasi tersebut?
A Sudut dongakan P dari V ialah 22.5o
B Sudut dongakan P dari V ialah 26.56o
C Sudut dongakan P dari V ialah 45o
D Sudut dongakan P dari V ialah 63.43o

13. Jadual 1 di bawah menunjukkan jadual kekerapan longgokan yang menunjukkan skor
yang diperoleh dalam suatu pertandingan. Jika skor mod ialah 3, nyatakan satu nilai
yang terbesar bagi x.

Skor Kekerapan longgokan


1 x
2 8
3 13
4 15
5 16
Jadual 1

A 2 C 4
B 3 D 5

4
14. Graf manakah yang mewakilli y x 3 27

A C

y y

27 3

-3 O x
- O x
B D 27

y y

27 3

O 3 x 27
O x

15. Antara yang berikut, yang manakah mewakili graf y 6 x x 2 ?

A C y
y

x
O x
O
B D
y y

x x
O O
16.

M
P
3
5 2
1 5 4
Rajah menunjukkan gambar rajah Venn dengan set semesta, M P . Nyatakan
bilangan subset M P .
A 2 C 4
B 3 D 5

17.

N
M
a h b
P
k d c
g
Rajah menunjukkan gambar rajah fVenn dengan
e set semesta, M N P .
Senaraikan unsur set M N ' P .
A {a, g} C {a, g , b, d, e}
B {a, g , c} D {a, b, d, e, f, g, h, k}

18.
y

S
Rajah di atas menunjukkan garis lurus O x persamaan ky 2 x 10k , dengan
ST dengan
-
keadaan k ialah pemalar. Cari15
nilai k. -
10
A - 15 C 15
B -3 D 3

19. Tentukan pintasan-x bagi garis lurus 4 x 3 y 16 0 .


A 4 C -3
B 3 D -4

20.
Warna Kuantiti

Merah 25
6 40
Biru

Hitam 35

Hijau 20
Jadual 2
Jadual 2 di atas menunjukkan bilangan bola yang berlainan warna di dalam sebuah
beg. Sebiji bola dipilih secara rawak daripada beg itu. Cari kebarangkalian bahawa bola
yang terpilih itu sebiji bola biru.
1 5
A C
6 6
1 2
B D
3 3

BAHAGIAN B (48 markah)


Jawab semua soalan.

y
21 Pada graf di ruangjawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan
8
y x 8 , y x 1 dan y 1
y x 1

6
Jawapan :

2 2 4 7 6 8 10 x

-2 y x 8
0

[ 3 markah]

22 Rajah di ruang jawapan menunjukkan Gambarajah Rajah Venn bagi set P,Qdan R.

Di ruang jawapan, lorekkan


(a) P R
(b)
P' Q R
[ 3 markah]
Jawpan :
(a) PR

P R Q

(b) P Q R
'

P 8
R Q
23 Selesaikan persamaan kuadratik berikut dengan menggunakan pemfaktoran.

y (3 y 10) 8

[ 4 markah]

Jawapan :

24

Rajah 24

Rajah 24 menunjukkansebuahkuboid. Diberi I ialahtitiktengah AB dan G ialahtitiktengah FH

a) Kenalpasti di antarasatah BEI dengansatah DEFH

b) Seterusnya, kirakansudutantarasatah BEI dengansatah DEFH


9
[ 4 markah]

Jawapan:

a)

b)

25 a) Nyatakan sama ada pernyataan beriku tbenar atau palsu

Sebilangan nombor genap boleh dibahai dengan 3

b) Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut:

x3 64 jika dan hanya jika x = - 4

c)
Buatsatukesimpulanumumsecaraaruhanbagiurutannombor1, 7, 17, 31 yang
mengikutpolaberikut:

1 = 2(1)2 1
7 = 2(2)2 1
17 = 2(3)2 1
31 = 2(4)2 1

[5 markah]
10
Jawapan:

a) _______________________________________________________

b) Implikasi 1:
______________________________________________________________________
Implikasi 2:
______________________________________________________________________

c) Kesimpulan :
______________________________________________________________________

26 Rajah 26 menunjukkan sebuah segiempat selari OABC, di mana O ialah asalan.

y
A (7,5)

x
O

C (2 ,-4)
Rajah 26
Cari,
(a) persamaan AB,

(b) pintasan-xbagi AB. [5 markah]

jawapan:

11
a)

b)

27 (a) Lengkapkan Jadual 27 di ruang jawapan bagi persamaan y = 2x2 5x + 4,


[2 markah]
(b) Denganmenggunakanskala 2 cm kepada 1 unit padapaksi-x dan 2 cm kepada 5 unit
padapaksi-y, lukisgraf y = 2x2 5x + 4 baginilai x dalamjulat3 x 4.
[ 4 markah]
(c) Daripadagrafanda, cari
(i) nilai y apabila x = 3.5,
(ii)nilai x apabila y = 30. [2 markah]

(d) Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari semua nilai x yang
memuaskan persamaan 2x26x = -1 dalam julat3 x 4.
[ 4 markah]
Jawapan
a)

x 3 2 1 0 1 2 3 4

y 22 11 4 1 7 16
Jadual 27
b) Rujuk graf
c) i)..

12
ii)
d)

x = ., ..

Graf untuk soalan 27(b)

13
14
29 Data dalam rajah 29 menunjukkan derma dalam RM yang dikutipoleh 40 orang murid

49 26 38 39 41 45 45 43 40 37

22 30 33 54 45 43 39 31 48 25

27 24 32 40 43 51 38 35 47 30

34 34 25 34 46 23 35 34 29 28

rajah 29

a) Berdasarkan data dalam rajah 29, lengkapkan jadual kekerapan dalam ruangan jawapan
[ 4 markah]

b) Berdasarkan jadual kekerapan di 29(a),hitung min anggaran bagi derma yang dikutip
oleh seorang murid.
[ 3 markah]

c) Dengan menggunakan skala 2cm kepada RM5 pada paks imengufuk dan 2 cm kepada
seorang murid pada paksi mencancang, lukis polygon kekerapan bagi data.
[ 4 markah]

d) Berdasarkan polygon kekerapan, cari bilangan murid yang mengutip derma lebih daripada
RM40

jawapan

15
a)
Selangkelas Titiktengah Kekerapan

21 25
26 30

b)

c) Rujuk graf

b)

Graf untuk soalan 29(c)

16
17