Anda di halaman 1dari 22

SULIT 1449/1

1449/1
Matematik
Kertas 1
1
1 jam
4 SMK NITAR

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

MATEMATIK
Kertas 1

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2 Jawab semua soalan.

3. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan.

4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja.

5. Sekiranya anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan.

7. Satu senarai rumus disediakan di halaman 2, halaman 3 dan halaman 4.

8. Anda dibenarkan menggunakan buku sifir matematik empat angka dan kalkulator
saintifik yang tidak boleh diprogram.
SULIT 2 1449/1

Kertas soalan ini mengandungi 29 halaman bercetak


[Lihat sebelah
OTI2 1449//1 SULIT

1449/1 SETENGAH TAHUN SPM 2014 Lihat Sebelah


SULIT
SULIT 3 1449/1

1449/1 SETENGAH TAHUN SPM 2014 Lihat Sebelah


SULIT
SULIT 4 1449/1

1449/1 SETENGAH TAHUN SPM 2014 Lihat Sebelah


SULIT
SULIT 5 1449/1

Jawab semua soalan

1 Bundarkan 0.007105 betul kepada dua angka bererti.

A 0.007
B 0.0071
C 0.00710
D 0.00711

2 Ungkapkan 202.01 102 dalam bentuk piawai.

A 2.0201 102
B 2.0201 104
C 2.0201 102
D 2.0201 104

3 1.6 105 + 66000 =

A 2.26 105
B 2.26 109
C 7.20 105
D 7.20 109

4 Luas sebuah tanah yang berbentuk segiempat tepat ialah 9.6 km 2 . Panjang tanah itu 4000m.
Lebar, dalam m, tanah itu ialah

A 9.6 103
B 4.8 103
C 3.0 103
D 2.4 103

1449/1 SETENGAH TAHUN SPM 2014 Lihat Sebelah


SULIT
SULIT 6 1449/1

5 Apakah nilai bagi digit 2, dalam asas sepuluh, dalam nombor 4230 8 ?

A 32
B 64
C 128
D 200

6 10111 2 + 1101 2 =

A 100100 2

B 100101 2

C 100110 2

D 101100 2

7 Dalam Rajah 1, PQRSTU ialah heksagon sekata. RPW dan RUV ialah garis lurus.

Q P 100

x
R V
U

S T
RAJAH 1
Carikan nilai x.

A 40
B 50
C 60
D 70

1449/1 SETENGAH TAHUN SPM 2014 Lihat Sebelah


SULIT
SULIT 7 1449/1

8 Dalam Rajah 2, PQ dan QR ialah tangen kepada bulatan berpusat O, pada P dan R
masing-masing.

30 S
O
100

x
Q
P

RAJAH 2

Carikan nilai bagi x.

A 70
B 60
C 50
D 40

1449/1 SETENGAH TAHUN SPM 2014 Lihat Sebelah


SULIT
SULIT 8 1449/1

9 Rajah 3 menunjukkan segiempat tepat K, imej bagi segiempat tepat J di bawah


putaran 900 ikut arah jam.

4
J

x
O 2 4 6 8
K
2

RAJAH 3
Koordinat bagi pusat putaran ialah

A (1, 2)
B (2, 1)
C (4, 1)
D (1, 4)
10 Yang manakah antara berikut adalah imej bagi P di bawah pantulan pada garis LM

A C

P P

L M L M

B D

P P

L M L M

1449/1 SETENGAH TAHUN SPM 2014 Lihat Sebelah


SULIT
SULIT 9 1449/1

11 Diberi bahawa kos x = 0.7314 dan 180o x 360 o, nilai x ialah

A 223o
B 227o
C 313o
D 317o

12 Rajah 4 menunjukkan segiempat tepat PQRS. T ialah titik tengah PS.

S R

y 12 cm
T

P Q
8 cm

RAJAH 4

Nilai tan y0 ialah

4
A
3
4
B
5
3
C
4
3
D
5

1449/1 SETENGAH TAHUN SPM 2014 Lihat Sebelah


SULIT
SULIT 10 1449/1

13 Antara yang berikut, yang manakah mewakili graf y sin bagi 0o 180o ?

y
A

0 x
180o

y
B

0 x
o
180

C y

0 x
180o

-1

D y

0 x
180o

-1

1449/1 SETENGAH TAHUN SPM 2014 Lihat Sebelah


SULIT
SULIT 11 1449/1

14 Rajah 5 menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak mengufuk PQRS dan keratan
rentas seragam UPQ berbentuk segitiga tegak.

S
R
P

RAJAH 5

Namakan sudut di antara satah UPR dengan satah UPQ.

A UPR
B UPQ

C QPR

D QUR

1449/1 SETENGAH TAHUN SPM 2014 Lihat Sebelah


SULIT
SULIT 12 1449/1

15 Dalam Rajah 6 , titik E dan F berada di atas tanah mengufuk. GE adalah sebuah menara
yang didirikan tegak di atas E.

20 m

E F
RAJAH 6

Diberi bahawa sudut tunduk titik F dari puncak menara, G, adalah 65o.
Hitung jarak, dalam m, EF.

A 0.11
B 5.60
C 9.33
D 12.52

16 Dalam Rajah 7, V dan W adalah dua titik di atas tanah mengufuk. ZV dan XYW adalah
tiang tegak dengan keadaan YW = ZV.

Z
Y

W V

RAJAH 7

Sudut dongakan titik X dari Z ialah


A XZW
B XVW
C YXZ
D YZX

1449/1 SETENGAH TAHUN SPM 2014 Lihat Sebelah


SULIT
SULIT 13 1449/1

17 Rajah 8 menunjukkan titik-titik P, Q dan R terletak pada satu satah mengufuk. Q


terletak ke timur P.

40o

R
110o

RAJAH 8
Bearing P dari R ialah

A 050o
B 150o
C 200o
D 230o
2
18 Dalam Rajah 10, titik N ialah imej bagi titik M di bawah translasi
3
y

N
-4 -2 O 2 4 x

-2

-4

RAJAH 10

1449/1 SETENGAH TAHUN SPM 2014 Lihat Sebelah


SULIT
SULIT 14 1449/1

cari koordinat titik M.

A 2, 4
B 2, 4
C 2, 2
D 2, 2
3
2
m 3
19 ringkaskan 2 m 3 n 1 .
n2
2n
A
m5
2m 6
B
n6
8n
C
m5
8m 6
D
n6

20 2(p 1)(p + 5) =

A 2p2 + 10p 8

B 2p2 + 8p 10

C 2p2 10p + 10

D 2p2 10p + 8

7 4g
21 Diberi 2 h , ungkapkan g dalam sebutan h.
3
1 3h
A g
4
1 h
B g
4
13 h
C g
4
7 9h
D g
4

1449/1 SETENGAH TAHUN SPM 2014 Lihat Sebelah


SULIT
SULIT 15 1449/1

22 Diberi 2 p 8 4(3 p ) , maka p =

A 20
B 4
10
C
3
20
D
3
2 2 33
23 Cari nilai 1 .
( 27 4 6 ) 3

A 36
B 108
C 343
D 576

h
24 Penyelesaian bagi 1 h 5 ialah
4

A h 8
B h8
C h 8
D h8

25 Carta pai dalam Rajah 10 menunjukkan jenis buku yang dijual di sebuah kedai buku.

Fiction
x 25%

Reference Novel
books 10%

RAJAH 10
Nilai x ialah

A 198 B 216
C 234 D 270

1449/1 SETENGAH TAHUN SPM 2014 Lihat Sebelah


SULIT
SULIT 16 1449/1

26 Jadual menunjukkan taburan skor sekumpulan murid dalam suatu kuiz

Score
0 1 2 3 4
Skor
Frequency
3 5 7 x 9
Kekerapan

JADUAL

Jika skor median ialah 2, nilai x yang terbesar ialah

A 3
B 4
C 5
D 6

27 carta palang dalam Rajah 11 menunjukkan bilangan pembeli yang mengunjungi sebuah
restoran pada hari Isnin, Selasa dan Rabu dalam satu minggu tertentu
Number of customers
Bilangan Pembeli

100

80

60
Male
40 Lelaki
Female
20 Perempuan

Monday Tuesday Wednesday Day


Isnin Selasa11 Rabu Hari
RAJAH
Beza antara jumlah pembeli lelaki dan perempuan dalam tempoh tiga hari itu ialah

A 30 B 60
C 90 D 150

1449/1 SETENGAH TAHUN SPM 2014 Lihat Sebelah


SULIT
SULIT 17 1449/1

28 Antara yang berikut , yang manakah mewakili graf bagi y 8 x 3 ?

A B

y
y

8 8

x
O x
C D O
y
y

x
O x
O

8 8

29 Diberi bahawa set semesta {x : 40 x 50, x ialah integer} dan set

A {x : x ialah nombor dengan keadaan hasil tambah dua digitnya ialah nombor ganjil}

Carikan set A .

A { 40, 42, 44, 46, 48 }


B { 41, 43, 45, 47, 49 }
C { 41, 43, 45, 47, 49, 50 }
D { 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50 }

1449/1 SETENGAH TAHUN SPM 2014 Lihat Sebelah


SULIT
SULIT 18 1449/1

30 Rajah 12 menunjukkan gambar rajah Venn dengan set semesta X Y .


X Y

RAJAH 12

Set X Y setara dengan set

A X
B
C Y
D Y

31 Rajah 13 menunjukkan bilangan unsur dalam set P, set Q dan set R.. Diberi set semester
P Q R dan n = 28.

P Q
R

8 4x x 2
3

RAJAH 13

Nilai x ialah

A 6
B 5
C 4
D 3

1449/1 SETENGAH TAHUN SPM 2014 Lihat Sebelah


SULIT
SULIT 19 1449/1

1
32 Dalam Rajah 14, MN ialah garis lurus dengan kecerunan .
3

N(6,3)

x
M O

RAJAH 14

Carikan koordinat bagi titik M.

A (1, 0)
B (2, 0)
C (3, 0)
D (4, 0)

3
33 Dalam Rajah 15, PQ ialah garis lurus dengan kecerunan .
4
y

x
O Q (4, 0)

RAJAH 15

Cari pintasan-y bagi garis lurus PQ.

1449/1 SETENGAH TAHUN SPM 2014 Lihat Sebelah


SULIT
SULIT 20 1449/1

A 12 B 3
C 3 D 12
34 Diberi persamaan garis lurus 4 x y 5. Carikan pintasan-x garis lurus itu

A 5

B 4

4
C
5

5
D
4

35 40 kupon dengan nombor siri 11 hingga 50 diletak dalam sebuah kotak. Satu
kupon dicabut secara rawak. Kebarangkalian kupon yang dicabut dengan nombor
siri bukan gandaan 5 ialah

7
A
40
1
B
5
9
C
40
4
D
5

36 Diberi 111010 2 = m 5 , maka m ialah

A 103
B 213
C 214
D 312

1449/1 SETENGAH TAHUN SPM 2014 Lihat Sebelah


SULIT
SULIT 21 1449/1

37 Rajah 16 ialah piktograf yang menunjukkan jualan buku pada satu hari tertentu. Bilangan
buku biologi yang telah dijual tidak ditunjukkan

fizik
[Kimia
Biologi

mewakili 6 naskah buku


RAJAH 16

Jualan buku kimia adalah 25% daripada jumlah jualan hari itu. Hitungkan bilangan buku
biologi yang telah dijual

A 14

B 28

C 42

D 56

3
38 Antara graf berikut, yang manakah mewakili graf bagi y , x>0?
x

A B
y
y

0 x
0 x
C y D
y

0 x
0 x

1449/1 SETENGAH TAHUN SPM 2014 Lihat Sebelah


SULIT
SULIT 22 1449/1

2 x 1 6
39 Diberi = , cari nilai x dan y
1 4 2 y
A x = 2, y=9
B x = 2, y=8
C x = 6, y=8
D x = 4, y=7

4 2 8 2
40 Diberi 2A + = , maka A adalah
3 1 3 9

4 0
A
0 8

12 4
B
6 10

6 2
C
3 5

2 0
D
0 4

END OF QUESTIONS PAPER


KERTAS SOALAN TAMAT

1449/1 SETENGAH TAHUN SPM 2014 Lihat Sebelah


SULIT