Anda di halaman 1dari 33

BAB 1- KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN
kjhiu Pembelajaran - proses dalaman yang
PENGAJARAN dialami oleh individu atau seseorang
3. Mazhab Humanis pelajar
1) Perhatian melalui
& Motivasipengalaman,
Pengajaran - aktiviti yang berkaitan pengetahuan, dan mudah
kemahiran yang
-Utk mmbuat murid nenangkap
-dengan penyebaran
Pembelajaran ilmu pengetahuan
manusia bergantung diberikan dan membawa
isi pljaran, guru hrus perubahan
mmbrikn
yang meliputi
kepada aktiviti
emosi dan perancangan,
perasaannya. kognitif dankpd
tingkah laku secara kekal.
prhatian murid.
-pengelolaan, penyampaian,
Setiap individu ada carabimbingan
belajar -Perhatian murid akn timbul apabila
dan penilaian.
yang berbeza. Belajar - memperoleh ilmu
bahan pelajaran yg dihadapinya
- Strategi P&P hendaklah mengikut pengetahuan, kemahiran. Manusia
Pegajaran - sesuatu aktiviti emosi
yang sesuai dgn keperluannya.
kehendak dan perkembangan guna deria untuk dapat rangsangan
-motivasi jga mmpunyai prnan pnting
meliputi
pelajar. pengajaran guru dan dan ilmu pengetahuan dari
dlm pmbljarn. Motivasi adlh tenaga
pembelajaran, ataupun
- Mengikut ahli mazhab humanis,pengajaran persekitaran. Deria akan perlakuan
memilih
utk mggerakkan
merupakan
termasuksesuatu
Carl tugasan.
Rogers, individu rangsangan yang sesuai untuk diproses
sseorang.
mempunyai potensi dan keinginan -Motivasimenjadi
di otak dlm halpengalaman
ini meliputi 2@prkara:
ilmu yg
Mengajar - menukar tingkah laku dan
untuk capai kecemerlangan kendiri. bermakna. apa yang akan dipelajari,
-mengetahui
-kelakuan pelajar
Guru perlu melalui
menjaga perolehan
kendiri pelajar -memahami mengapa hal tersebut
ilmu pengetahuan atau kepercayaan TEORI
dan beri bimbingan supaya potensi patutPEMBELAJARAN
dipelajari
baru. (Latihan/Pelaziman)
dapat dikembangkan ketahap -Kedua hal ini sbg unsur motivasi yg
1. Mazhab Behavioris
optimum
PERKEMBANGAN PENGERTIAN mnjdi dasar permulaan yg baik utk
- Parlov, Thorndike dan Skinner.
PENGAJARAN
4. Mazhab Sosial - belajar.
Pembelajaran berkait dengan
perubahan tingkah laku.
1. Pengajaran sebagai suatu 2) Keaktifan
-Mazhab behavioris + Mazhab kognitif = - Teori dihasilkan daripada
proses -Dri segi psikologi, murid adlh makhluk
Mazhab sosial pemerhatian dan ujian ke atas
sesuatu proses yang berkaitan yg aktif. Murid mmpunyai dorongan
-Teori ini juga dikenali sebgai Teori haiwan di dalam makmal.
dengan
Perlakuan Sosial.penyebaran ilmu - utk mmbuat dan
Rangsangan ssuatu,
gerakmmpunyai
balas
pengetahuan atau kemahiran kmmpuan dan aspirasi
hasilkan perubahan sendiri.
tingkah laku.
-Proses pembelajaran dapat
supaya murid-murid
dilaksanakan dengan lebih berkesan dapat - Tingkahmenyangkut
-Belajar laku bolehapa yg hrus
diperhatikan,
mempelajari dan menguasainya dilakukan
dikawal dan o murid
diramal.utk diri sendri dgn
dengan menggunakan pendekatan
dengan berkesan
permodelan 2. inisiatif
Mazhabyang tertntu dari diri sndri.
Kognitif
2. Pengajaran sebagai suatu Guru hanya mnjadi
- Kohler, Bruner, Gagne pmbimbing.
dan Ausubel.
-Aspek pemerhatian pelajar terhadap
bidangyangkomunikasi -Thomdike-
- Pembelajan mengemukakan
adalah suatukeaktifan
proses
apa disampaikan atau
pengajaran hanya boleh berlaku murid dlm bljar dengan
dalaman yg berlaku dalam akalhukum low
dilakukan oleh guru dan juga aspek
apabila guru dapat berkomunikasi offikiran
exercise dimana kegiatan bljar
peniruan oleh pelajar akan dapat
dengan murid secara langsung - mmerlukan
Kajian terhadap
latihan2nya.pelbagai jenis
memberikan kesan yang optimum
dalam bilik darjah (interaksi dua pembelajaran dalam proses
kepada kefahaman pelajar. 3) penyelesaian
Keterlibatan langsung/
hala). masalah dan celik
3. Pengajaran sebagai suatu berpengalaman
akal mengikut peringkat umur dan
PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN
bidang sains -belajar hruslahpelajar.
kebolehan dialami atau dilakukan
pengajaran
-Pktaan prinsip yang
berasalberkesan
drp bhs hanya
Latin - sndri
Dikenalioleh
juga murid2. Prinsip
sebagai Teori ini
Gestalt
boleh
yg berlaku
bererti asasatas penggunaan
(kebenaran yang berhubungan prinsip aktiviti, di
(bentuk,pola,tatarajah)
prinsip-prinsip
menjadi pokokdan dasar
kaedah-kaedah
berfikir, - mana setiap individu
Tertumpu harus terlibat
kepada cara
yang telah
bertindak, dandikaji dan diuji oleh
sebagainya). secara
pembelajaranlangsung untuk
seperti pemikiran
pakar-pakar pendidik mengalaminya.
celik akal, penyelesaian masalah,
Prinsip
4. Pengajaran satu
sebagai kbnran
suatu atau -sesuai dgn konsep
penemuan, Edgepembelajaran
kategori Dale dalam
kepercayaan
bidang seni yg diterima sbg dasar dlm Dimyati
dan resepsi. mengatakan bahwa:
berfikir
setiapatau bertindak
individu mempunyai potensi - belajar
Manusia yg mempunyai
baik adalah struktur
belajar
melalui pengalaman langsung
Pmbljrn suatu xtvt atau proses -Pbljran dgn pengalaman ini bkn
mengajar dan belajar. sekedar duduk dlm kelas ketika guru
sedang menjalankan pelajaran,
Prinsip2 Pmbljrn landasan berfikir,
4) Pengulangan
- Pngulangan sgt pnting dlm
pembljran spt yg dkmukakan mlalui
teori psikologi daya.
- Drp teori ini, belajar adalh utk mlatih
daya2 atau kmhiran yg ada pd
mnusia. (daya mengingat,
menghafal, brfikir dan sbgnya)
- dgn adanya pngulangan ini, daya2
tersebut dpt dkmbgkan.
- Slain itu, Thorndike dgn teorinya
law of evercise di mana bljar ialah
pmbntukan antra stimulus dan
respon (rnsangan dan tindk blas).
- dgn pengulangan pngalaman2itu, ia
akn mngkatkan tindk blas yg nyata.
- dlm pmbljaran, pengulangan dan
ltihan2 sgt dititikberatkan.

5) Prinsip cabaran
- Dlm bljar, akan munculnya cabaran.
Tnpa cbaran, murid2 akn kurang
kreatif.
- utk menimbulkan motivasi yg tggi
dlm konsep pmbljaran individu,
maka bhn pmbljaran harus
mencabar tahap penguasaan murid2
agar mereka brasa seronok (ghairah)
utk mngatasinya.
- proses bljar tdk selalu lancar, ada
kelambatan dan perhentian. Masalah
ini muncul apbla blum adanya
pnyuesuaian individu dgn tugasnya,
ketisaksuaian potrnsi yg dmiliki dan
kurangnya motivasi.
6) Prinsip Maklum balas dan
Pengukuhan
BAB 2- PROSES PEMBELAJARAN Kesediaan psikomotor
- Murid akn lbih bsmgat jika
KESEDIAAN BELAJAR - mngetahui
Merujuk dan mndpt penguasaan
kepada kptusan yg
baik.
kemahiran yang berpusat kepada
Merujuk kepada keadaan dalaman - Selain
tindakanitu, keputusan yg baik ini
fizikal.
individu yang bersedia dan berupaya mampu mmbwa
- Kesediaan perubahan
individu untuk arah
melakukan
untuk mempelajari sesuatu dengan yang menyeronokkan dan
aktiviti yang memerlukan koordinasi baik dlm
tujuan memperolehi pengalaman yang usaha pembelajaran
pergerakan otot yangyg seterusnya.
sempurna
baru -- Mklum
Misalnya blas segera
kanak-kanak oleh murid
cuba
selepas
mengikat pembelajaran
tali kasut, memegang melalui
Kesediaan afektif pemerhatian
pensel untul seperti
menulis,soal jawab,
menyebut
perbincangan, ujian,
perkataan atau membutang baju kaedah
- Melibatkan emosi dan perasaan penemuan, dan sebagainya akan
dan sebagainya.
seseorang menyebabkan pelajar bermotivasi
- Pdp dalam suasana yang kondusif FAKTOR
untuk KESEDIAAN
belajar dengan BELAJAR
lebih tekun
dan murid perlu sentiasa bersedia
dan bsmgat.
- Apabila pelajar bersedia dari aspek 1. Kematangan
afektif, ia merujuk kepada aspek 2. Pengalaman
7) perbezaan individu
sikap keinginan, ketekunan dan 3. Motivasi
- Stiap individu adalah berbeza.
minat murid-murid terhadap 4. Pemerhatian
Perbezaan
5. Kemahiran ini dpt dilihat dri segi ciri2
asas
pelajaran yang disampaikan oleh fizikal,
6. Aspekkeperibadian,
sosial sifat2 dan
guru sbgnya.
7. Aspek emosi
- Menurut Thondike dalam Hukum - Prbezaan pd stiap individu
Kesediaan, apabila seorang murid PERSEPSI/PENGAMATAN
mmpngaruhi cara mreka bljar dan DAN
bersedia untuk bertindak, maka PENANGGAPAN
hassil pmbljaran mereka.
tindakan itu akan membawa - Oleh itu, stiap murid hrus dibntu utk
kepuasan. - Satu proses klebihan
mngetahui apabila otakdanmenerima
kelemhan
maklumat
diri msing2. daripada deria-deria bagi
Kesediaan kognitif menyusun maklumat dan
- Dlm konsep perbezaan indibidu ini, memberi
Bunyi kepadanya.
makna Saraf Otak
Guru boleh mnggunakan pndekatan
- Apabila seorang kanak-kanak Kapal
pembelajaran yg bervariasi.
bersedia dari aspek kognitif, dia Terban
sudah bersedia daripada aspek g
mental untuk melakukan sesuatu
kerja, dapat berfikir, menaakul,
menganalisis, membina konsep dan
menyelesaikan masalah.
- Piaget membahagikan
perkembangan kepada 4 peringkat :-

Persepsi Ruang (linear)


Persepsi Objek Bertindih
Persepsi Kontras
Persepsi Gerakan
Persepsi Masa
Persepsi Ilusi
FAKTOR PERSEPSI/PENGAMATAN PENANGGAPAN

Pengalaman Penanggapan - menangkap atau


Pengamatan bergantung kepada menerima rangsangan dgn
pengalaman pancaindera, diikuti dgn membentuk
FAKTOR
Tugasan MEMPENGARUHI
jelas INGATAN
gambaran (bayangan) dalam hati
Pengamatan dibantu oleh
1. Bahan Pembelajaran
pengetahuan tugasan kita. Konsep - pengertian atau pendapat yg
2. Kaedah Pembelajaran
Jangkaan
3. Faktor Umur terbentuk dlm fikiran tentang sesuatu
BendaJantina
4. Faktor yang kita amati juga idea.
bergantung
5. Emosi dan Ingatanpada jangkaan kita.
Penanggapan = pengkategorisasi/
Hubungan latar depan dan
CARA MENINGKATKAN DAYA konseptualisasi
belakang
INGATAN
Ketika kita mengamati sesuatu CARA MENINGKATKAN
latar hadapan dengan latar PENANGGAPAN
Gunakan bahan pembelajaran yg
belakang adalah rangsangan yang
bermakna
amat penting. gunakan konsep sedia ada
Gunakan panjang pembelajaran yg
Penumpuan gunakan bahan konkrit
berpatutan
Penumpuan&telitiberimemberikan
masa yg cukup mula dgn atribut utama yg mudah
utk kekalkan
rangsangan dlm ingatan dgn akt bimbing guna kaedah induksi beri
sokongan
Tanpa penumpuan, kita tidak dapat contoh
Ajar dgn carasesuatu
mengamati yg menarik
itu dengan gunakan kaedah deduksi
Bhn pembelajaran dgn kesukaran yg pemeringkatan isi pelajaran
baik
berpatutan
Susunan objek menolong kuasai bahasa utk
Bentuk
Susunan iklim pembelajaran
juga mempengaruhi yg digunakan bentuk konsep & prinsip
kondusif
pengamatan kita baru
Gunakan
Tempohkaedah
masa nemonik contoh
warna
Tempoh pelangi
masa yang mencukupi INGATAN DAN LUPAAN
Tarik perhatian dgn menonjolkan
perlu untuk mengamati sesuatu isi
atau fakta penting dgn highlighter, Ingatan
dengan baik.
etc.
Beri cukup ulangkaji utk kukuh Proses mental yg menyimpan
perkara-perkara yg telah dipelajari &
ingatan
kemudian mengeluarkannya kembali
Elakkan gangguan retroaktif
sebagai tindak balas dlm situasi yg
pembelajaran baru ganggu yg lama diperlukan
sehingga hilang dlm ingatan; Proses kebolehan manusia utk
proaktif kesulitan ingat kembali menerima maklumat, memproses &
bahan pembelajaran yg berikutnya menyimpannya dlm otak, kemudian
Ajar dgn carta
Ransang Orga / gambarajah
Otak Konsutk mengeluarkannya jika perlu
PROSES PENGAMATAN
an luar n
ilustrasikan bhg / fakta yg penting ep
deria Lupaan
PEMINDAHAN PEMBELAJARAN
Perkara,Melihat, analisis, Pengert Maklumat yg telah diterima dlm stor
menden tafsir, ian
peristiw
Kecekapan & kebolehan
gar, menggunakan
interpre pendap ingatan tetapi tidak dpt diingat atau
a,
pengalaman,
menyen tasi, at,
dikeluarkan sebagai tindak balas
fenome tuh,pengetahuan
rumus atau
tangga
kemahiran
na, sedia
menghiada dlm ingatan utk
pan, adalah dilenyapkan dlm proses
du, gagasa
benda,
aplikasi kpd proses
ataupu pembelajaran n, idea
lupaan
ataupun n Lupaan sebagai kelenyapan atau
JENIS PEMINDAHAN kehilangan dlm persepsi seseorg
PEMBELAJARAN

Pemindahan Positif
Pemindahan mendatar
pengalaman & aplikasi kpd sesuatu
situasi yg serupa & mengandungi prgkt
kesukaran sama

Pemindahan menegak kenaikan


BAB 3- PERBEZAAN INDIVIDU DAN CARA MENANGANI
pengalaman PERBEZAAN
yg telah diperoleh kpd
PEMBELAJARAN INDIVIDU
tahap 1 tahap yg lebih tinggi bagi
Perbezaan Individu - Variasi atau Pengunaan
tahap pembelajarankaedah kumpulan
yg lebih tinggi
ketidaksamaan individu daripada (cerdas, sederhana dan lambat)
norma kumpulan, sama ada sifat-sifat Pemindahan bilateral
Kumpulan cerdas dan P. sederhana
Jasmani
kognitif, emosi, fizikal, moral, tingkah Latihan tangan
diberi pengayaan kiri
dan dipercayai
kumpulan
laku, sosial, bakat dan lain-lain aspek membantu tangan kanan
yang lambat diberi pemulihan
yang mungkin terdapat dikalangan
individu atau kumpulan Pemindahan Pengantara
mempelajari lakaran boleh
JENIS PERBEZAAN INDIVIDU
Diftong biasa mempengaruhi ukiran
i. Fizikal Berbeza dari segi sek,
penampilan, saizDiftong
badanlebar
dsb
Pemindahan Set Pembelajaran
ii. Kognitif Berbeza
Diftong dari segi
keupayaan berfikir, menaakul dsb Berlaku apabila banyak latihan
menurun
iii. Sosial Berbeza dari segi suka
Diftong CARA MENINGKATKAN
bersosial atau bersendirian
iv. Emosi - sempit
Beremosional, sensitif, PEMINDAHAN POSITIF DALAM PDP
gembira, muram dsb
v. Kerohanian Sistem kepercayaan Memberitahu objektif pembelajaran
yang berbeza sebelum P&P
Mengutamakan pemerolehan konsep
KESAN PERBEZAAN INDIVIDU dan memupuk kemahiran berfikir
KECERDASAN
Menggunakan pengalaman kumulatif
Ada murid yang dapat belajar
Kecerdasan - kebolehan
(lama) dan organisasi manusia
sistematik
dengan lebih cepat berbanding
dengan murid lain dalam
Mengajar konsep dengan
melaksanakan contoh
sesuatu aktiviti
Ada murid yang dapat selaras
yang dengan
sesuai fitrahnya
menyelesaikan tugasan mereka
dengan cara yang lebih cepat, tepat TEORI KECERDASAN STERNBERG
dan kreatif berbanding dengan Tingkah laku yang cerdas muncul
murid yang lain daripada imbangan antara kebolehan
Ada murid yang bersemangat analitikal, kreatif dan praktikal.
belajar dan ada pula yang lemah,
putus asa dan rasa terganggu K. ANALITIKAL - Kebolehan untuk
menilai, menganalisis dan
IMPLIKASI KEPADA GURU membandingbeza maklumat.
Mendat
Guru dapat merancang kaedah K. KREATIF - Kebolehan untuk
pengajaran dan pembelajaran yang
Menega merekacipta, membuat penerokaan
efektif sesuai dengan tahap kognitif
/ kemahiran murid dan usaha-usaha kreatif yang lain
Guru dapat merancang aktiviti K. PRAKTIKAL - Kebolehan
pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasi apa yang telah dipelajari
dapat menarik minat dan dalam keadaan yang sesuai
semangat murid untuk belajar
Guru dapat mengambil tindakan - Untuk berjaya amat penting kita
untuk membantu murid yang memaksimumkan kebolehan, bakat
bermasalah supaya masalah dalam
dan potensi dalam ketiga kebolehan
pembelajaran dapat diatasi
Guru dapat mengambil tindakan tersebut
- Penyesuaian dan adaptasi dalam diri
pencegahan awal bagi menagatasi
individu adalah penting untuk
masalah pembelajaran
kejayaan.
TEORI KECERDASAN PELBAGAI TEORI KECERDASAN EMOSI
HOWARD GARDNER (MULTIPLE GOLEMAN
INTELLIGENCES)
Kecerdasan emosi - kesedaran diri
1. Kecerdasan Linguistik (mengurus emosi). Melalui kecerdasan
Membaca, menggunakan emosi sesorang itu dapat mempelajari
perbendaharaan kata, tulisan kreatif, cara-cara meningkatkan perhubungan
puisi, berbahasa dan berjenaka diri dan juga perhubungannya dengan
2. Kecerdasan Logikal Matematikal
orang lain.
(Mengira, menyelesaikan masalah
dan menaakul)
CARA GURU MEMBANTU MURID
3. Kecerdasan Visual Spatial
(Melukis, membentuk corak, MENGURUS KECERDASAN EMOSI
mewarna, mencipta, membina DIRI
gambaran dan mengamati dunia
visual) 1. Kesedaran diri mengenali emosi
4. Kecerdasan Muzik (Mengenal dan mempunyai kesedaran tentang
pasti bunyi, vokal, bunyian alam pemikiran, perasaan dan tindakan
sekitar, menyanyi, mencipta lagu 2. Mengurus Emosi Memberi
dan peka kepada ritma dan muzik) pandangan positif kepada diri
5. Kecerdasan Tubuh Kinestatik sendiri dalam menangani masalah
(Mempunyai kecerdasan gerak spt perasaan marah, takut, sedih,
badan, gimnastik, kawalan dan
tertekan dsb.
anggota badan)
3. Empati Merasai situasi dan
6. Kecerdasan Interpersonal
(Mempunyai kecerdasan interaksi bertindak mengikut perspektif
sosial, kepandaian memimpin dan situasi tanpa dipengaruhi oleh
komunikasi berkesan) perasaan emosi
7. Kecerdasan Intrapersonal 4. Komunikasi Kebolehan
(Mempunyai kecerdasan ilmu menyatakan perasaan tanpa
pengetahuan dan kefahaman perasaan marah dapat
terhadap diri dan agama)
meningkatkan perhubungan yang
8. Kecerdasan Naturalis (Mengakui
dan menerima keindahan alam berkualiti
semulajadi) 5. Bekerjasama Kebolehan
memimpin dan dipimpin.
CARA GURU MENGAPLIKASIKAN Kepimpinan berkesan dibina bukan
PELBAGAI KECERDASAN DALAM atas dasar dominasi tetapi saling
P&P bantu membantu antara satu sama
1. Kecerdasan Linguistik Menyuruh lain bagi mencapai sesuatu
kanak-kanak meringkas dan membaca matlamat (memberi pengiktirafan)
cerita 6. Menyelesaikan Masalah
2. Kecerdasan Logikal Permainan Penyelesaian masalah memerlukan
Logik, aktiviti matematik kefahaman diri sesorang itu
3. Kecerdasan Visual Aktiviti tentang bagaimana sesuatu
kreatif, visualisasi tempat yang pernah mekanima itu berfungsi dan bukan
dilawati, melukis peta atas perasaan emosi
4. Kecerdasan Muzik Peluang 7. Elakkan konflik - kebanyakkan
bermain alat muzik, pergi ke konsert, masalah tidak dapat
mencipta lagu sendiri diselesaikankerana konflik sering
5. Kecerdasan Tubuh Adakan dikunci oleh perasaanemosi yang
BAB 4 - PERBEZAAN INDIVIDU DAN GAYA PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN MODEL DUNN & DUNN
Gaya Pembelajaran - merujuk merujuk kepada cara seseorang
kepada syarat dalam pendidikan yang memfokus, memproses dan
membenarkan pembelajaran berlaku mengekalkan pengetahuan yang
secara efektif dan paling diminati oleh
baru dan pelbagai
murid.
merujuk kepada perlakuan
Gaya Pembelajaran - merujuk personaliti guru yang menjadikan
kepada cara seseorang individu strategi pengajaran guru mungkin
memproses, mengamalkannya dan sesuai untuk murid-murid yang
mempelajari sesuatu yang baru dan tertentu sahaja
mencabar secara optima
1) PERSEKITARAN
GAYA KOGNITIF
Bunyi: Suka belajar tanpa bising
FIELD DEPENDENT/FIELD atau bunyi latar belakang spt muzik.
INDEPENDENT Cahaya: Suka belajar di tempat yg
Field Dependent Individu yang cerah atau di temapt kurang cahaya.
bersifat global adalah individu yang Suhu: Suka belajar di tempat yg
menerima sesuatu lebih secara global panas atau di temapt yg nyaman.
dan mengalami kesulitan untuk Pola kelas: Suka belajar di tempat
memisahkan diri dari keadaan formal yg ada kerusi dan meja atau
sekitarnya atau lebih dipengaruhi oleh di tempat tdk formal spt berbaring
lingkungan. atau duduk di lantai.
Field Independent Mereka 2) EMOSI
memandang keadaan sekitarnya lebih Motivasi: Boleh merangsang diri
secara analitis
untuk belajar atau perlu dirangsang
HABITS OF MIND oleh guru.
16 gambaran kebiasaan berfikir: Ketabahan: Boleh belajar dlm masa
yg panjang atau belajar dalam masa
(1) Persisting yg pendek.
(2) Managing impulsivity Tanggungjawab:
(3) Listening with Understanding and Bertanggungjawab utk belajar atau
Empathy perlu bimbingan guru.
(4) Thinking Flexibly Struktur: Suka belajar mengikut
(5) Thinking About Thinking jadual waktu atau suka belajar
(6) Striving for Accuracy sekiranya diberikan lebih byk masa
(7) Questioning and Posing Problems utk sesuatu mata pelajaran atau
(8) Applied Past Knowledge To New perkara.
Situation
(9) Thinking and Communicating with 3) SOSIOLOGI
Clarity and Precision Sendiri: Suka belajar sendiri.
(10) Gathering Data Through All Senses Pasangan: Suka belajar secara
(11) Creating, imagining, and berpasangan.
innovating Rakan sebaya: Suka belajar
(12) Responding with Wonderment and bersama rkn sebaya
Pasukan: Suka belajar dlm
Awe
4) FISIOLOGI
Persepsi: Suka belajar dengan
benda atau pengalaman maujud
atau perkara abstrak.
Makan: Suka atau tidak suka makan
dan minum ketika belajar.
Waktu: Suka belajar pada waktu
yang sesuai atau bila-bila masa
sahaja.
Gerakan: Suka atau tidak suka
bergerak ketika belajar

5) PSIKOLOGI
Global atau analitik: Murid global
suka belajar secara menyeluruh;
murid analitikal suka belajar
mengikut uRutan dan membuat
analisis.
Otak kiri atau otak kanan: Murid
otak kiri cenderung utk memproses
maklumat, belajar bahagian demi
bahagian, pengiraan dan analisis;
otak kanan, belajar secara
keseluruhan, sintesis, melukis,
membuat gerakan dan mencipta
sesuatu.
Impulsif atau reflektif: Murid
impulsif bertindak secara spontan
manakala murid yg reflektif akan
berfikir sebelum bertindak
melakukan sesuatu.

MODEL KOLB
Pembelajaran dianggap sebagai
proses yang holistik dan tidak ada
titik hujungnya.
Proses pembelajaran akan
menunjukkan dengan jelasnya cara
bagaimana pengetahuan diperolehi
dan dicipta melalui interaksi
seseorang itu dengan
persekitarannya.
A) AKOMODATOR
Merupakan gbungan aktif dan
D) KONVERGER 2. Reflektif
pnglman konkrit.
Gabungan peringkat konseptualisasi berminat
Orientasi ygdlmtertentu
mengulas pengalaman
harus diberikan
abstrak dan eksperimen aktif. dan suka
kepada pelajar.membuat pemerhatian,
I. Menerima maklumat yang memikir
Pelajar dan membuat
belajar melalui refleksi
kaedah
bersifat abstrak dan rumit dan kendiri terhadap apa
mencuba hgga berjaya dan yang adaxtvtdi
memprosesnya dengan cara persekitaran.
penyelesaian masalah. Ciri2 pelajar
melakukan percubaan sentiasa mengimbas kembali thdap
akomodator adalah spt berikut:
II. Tidak gemar berimaginasi. I.keputusan
Menerima yg belumyg bersifat
maklumat diambil
III. Mencari hanya satu idea yang ataupun
nyatatelahdandiambil.spesifik dan
paling logik dan tepat dalam mereka memperosesnya mengumpulkan
akan dgn cara
menyelesaikan masalah maklumat yg percubaan
byk berkaitan dgn
melakukan
IV. Tidak gemar menjana pelbagai
II.pembelajaran
Cenderungdan membuat
mencari analisis
pengalaman
idea
pengalaman tersebut.
baru dan melakukan pelbagai
akanpercubaan.
bekerja dgn sistematik utk
MODEL HONEY DAN MUMFORD III.mengelakkan
Cenderungmmbuat
mencariksilapan.
pengalaman
Kecenderungan ini termasuklah Persepsibaru dandan pengamatan
melakukan merekaplbagai
kecenderungan untuk memiliki agakpercubaan.
tajam dan sensitif.
pengalaman semasa mempelajari IV. Berkebolehan membiasakan diri
sesuatu, kecenderungan untuk 3. Teorisdlm suasana yg baru dan asing.
mengimbas kembali, kecenderungan sentiasa memiliki fikiran yg rasional
untuk membuat kesimpulan dan B) dan logikal.
DIVERGER
kecenderungan memastikan Gabungan
mudah peringkatdgnpengalaman
terangsang teori dan
implementasi. konkrit dan
sistem pemerhatian
pemikiran yangyg reflektif.
praktikal
Sebagai penerangan ke atas sikap Ciri-ciri
atau menerima unsur logik. seperti
pelajar adalah
dan individu yang mengamalkannya. mereka
berikut: merupakan golongan yg
Sikap dan tingkah laku terbahagi I.kurang
Menerima
kreatif maklumat
dan suka ygmbntuknyata
kpd 4 kmpln: dan dan
hipotesis spesifik
mgkajidan membuat
fenomena yg
pemerhatian
berlaku mendalam
di persekitaran mereka.
Secra terhadap
ksimpulan,maklumat
mereka tersebut
sentiasa
1. Aktivis sebelum membuat keputusan
mggunakan teori utk membuat
Muird yg ada gaya pmbljaaran II.kesimpulan
Kebolehan berimaginasi.
serta lebih
aktivis ialah murid yg mempunyai III. Berkebolehan menjana pelbagai
mementingkan rumusan yg
sikap ingin mencuba sesuatu yang idea
berdasarkan bukti, analisis,
baru dan kehidupan mereka adalah IV. Cenderung dlm bidang
kenyataan atau idea yang wujud.
penuh dgn aktiviti yg mencabar kemanusiaan dan sastera.
4. Pragmatis
supaya dpt memberi pengalaman yg
C) memiliki fikiran yg rasional dan
ASSIMILATOR
baru kpd mereka.
logikal
Merupakan terhadap
gabungan pembelajaran
dimensi
mudah membuat sesuatu tanpa
mereka.
pemikiran Mereka hanya
reflektifpentingkandan
memikir panjang kerana mereka
bukti dan hakikat yg
konseptualisasi abstrak. dapat dilihat
tidak akan mengambil kira kesan
I.olehMenerima maklumat bersifat
mereka sendiri.
pada sesuatu perkara.
mereka gemar dan
abstrak mencuba idea , serta
rumit teori
Murid jenis ini dpt bekerja dgn
dan memprosesnya
teknik utk menguji dgn sama ada caraia
berdikari kerana mereka tidak
berguna
membuatatau tidak dlm situasi yg
pemerhatian
mmerlukan dorongan drp orang lain.
sebenar.
mendalam sebelum membuat
Secara ksimpulan, murid jenis ini
sebarang keputusan.
merupakan seorang yg peramah dan
suka bersosial tetapi xtvt yg
PRINSIP-PRINSIP ASAS GAYA
PEMBELAJARAN

Semua murid mempunyai kekuatan


sendiri
Semua individu mahu belajar
Guru boleh menjalankan
pengajaran secara individu
Guru perlu mengajar mengikut
gaya pembelajaran murid
Semua murid dpt meningkatkan
gaya pembelajaran mereka

IMPLIKASI GAYA PEMBELAJARAN KE


ATAS PROSES PDP
Menjadikan guru lebih sensitif
terhadap keperluan murid
Boleh memandu guru untuk
menggunakan kaedah pengajaran
yang dapat disesuaikan dengan
gaya pembelajaran murid
Sekiranya guru dapat menyediakan
pembelajaran yang dapat
disesuaikan dengan gaya
pembelajaran murid,mereka akan
dapat belajar dengan berkesan dan
begitu sebaliknya
Guru dapat mengesan bila murid
menunjukkan tindak balas yang
bertentangan dengan keadaan
semulajadi atau persekitaran
Guru dapat mengajar muridnya
untuk mengenali gaya
pembelajaran yang sesuai
Teori
4 Pembelajaran Kohler Teori Pembelajaran Kognitif Piaget
Experimen Cimpanzi
Perkaitan menyelesaikan
Gerak
- Pengubahsuaian diri dalam alam
Rangsanga
masalah
n Terlazimuntuk mendapatkan
Baru balas sebiji
Tak sekitar sebagai faktor yang penting
pisang
(loceng pisang yang tergantung
Terlazim untuk perkembangan kognitif
dibumbung
diganti dgn sangkar (CR = UCR individu
makanan) air liur - Pembelajaran:
1. Cimpanzi melompat-lompat tiba-
dikesan)
tiba dapat melihat pertalian antara Skema (kebolehan atau
susunan kotak kotak dengan cara pengalaman) & berubah mengikut
mendapatkan pisang. masa
2. Cimpanzi menggunakan alatan Adaptasi dan Kesimbangan
untuk menyelesaikan masalah individu perlu mengubahsuai dan
berdasarkan pengalaman dan mengadaptasikan diri dengan
persepsinya tentang perkaitan
alam sekitar yang sebenarnya
kotak-kotak dan pisang dalam situasi
masalah yang dihadapinya. merupakan proses pembelajaran
Asimilasi dan akomodasi
Implikasi Teori Kohler menggunakan struktur kognitif
Membimbing pelajar menggunakan yang sedia ada dalam
persepsi untuk hubungkait unsur- pengalaman baru untuk
unsur dalam persekitaran megadaptasikan keperluan baru
Menggunakan contoh khusus dan dalam situasi yang dihadapi
membimbing pelajar supaya (asimilasi) mengubahnya apabila
menggunakan celik akal demi tidak sesuai dan proses adaptasi
membuat kesimpulan atau
ini dikenali sebagai akomodasi
generalisasi
Mengajar pengalaman berdasarkan Implikasi Teori Piaget
kebolehan dan pengalaman pelajar
Isi pelajaran mesti disusun mengikut
Teori Pembelajaran Isyarat Tolman peringkat perkembangn kognitif
Experimen menggunakan tikus. kanak-kanak
1. Tikus melalui T- Maze suatu jenis Guru perlu mengalakkan pelajar
reka bentuk jalan yang mempunyai terlibat aktif dalam aktiviti P&P
sekatan untuk mendapatkan
makanan Teori Pembelajaran Maklumat
2. Tikus berkenaan mendapat suatu Gagne
peta kognitif dan memilih jalan yang
tepat apabila telah dapat - Teorinya tentang bagaimana
memahami keseluruhan situasi manusia manusia memperolehi
sebenar. maklumat
- Lapan fasa yang biasa dialami oleh
Implikasi Teori Tolman manusia dalam suatu proses
Pembelajaran mesti ada unsur pembelajaran
perkaitan rangsangan-rangsangan 1. Fasa Motivasi
dengan objektif dan melatih pelajar 2. Fasa Kefahaman
menggunakan persepsi mereka 3. Fasa Penyimpanan
dengan tepat 4. Fasa Penahanan
Hukum, prinsip, teorem mestilah 5. Fasa Ingatan kembali
dipersepsikan secara keseluruhan 6. Fasa Generalisasi
Guru perlu membimbing pelajar 7. Fasa Prestasi (perubahan tingkah
supaya membentuk peta kognitif
laku pembelajaran telah berlaku)
yang tepat dalam proses
8. Fasa Maklum balas
pembelajaran memberi gambaran
Teori Pembelajaran Bruner, Implikasi Teori Konstruktivisme
Ausubel dan Metakognisi Dalam PdP
Teori pembentukan konsep Guru sebagai penolong, pemudah
Bruner (membentuk konsep dan cara dan perancang
membuat generalisasi) Pelajar memainkan peranan yang
Teori pembelajaran resepsi aktif
Ausubel (pembelajaran bermakna ) Model pengajaran yang sesuai ialah
Teori Metakognisi berkait rapat koperatif dan kolaboratif
dengan pemikiran seperti Pengalaman dan kesediaan belajar
merancang, mengarah, mengawal, diutamakan
menyemak, menilai termasuk Keutamaan pembelajaran ialah hasil
berfikir kritis , kreatif membuat perolehan
keputusan dan menyelesaikan Penilaian dibentuk oleh guru dan
masalah (Ilmu, Kemahiran dan bersama murid
Pengalaman)
TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL
TEORI PEMBELAJARAN - Mazhab Behaviouris + Mazhab
KONSTRUKTIVISME Kognitif = Mazhab Sosial
- Asal daripada perkataan (Neobehaviouris)
Constructivism bermaksud - Teori Pembelajaran Sosial
membina melibatkan tiga unsur utama
- Ilmu dibina daripada proses saling individu (proses), persekitaran
pengaruh dan mempengaruhi (environment) dan tingkah laku
pengalaman lama dengan (behaviour)
pengalaman baru bagi mencapai
kefahaman baru
- Merupakan proses metakognitif
- Individu harus melihat dirinya
secara aktif
- Berbentuk evolusi , tidak tetap
dan sering berubah
- Imu tidak digunakan untuk
menjelaskan kebenaran tetapi
sebagai rasionalisasi tindakan dan
pengalaman
- Ilmu diperoleh setiap individu adalah - Individu dirujuk sebagai keadaan
berbeza motivasi intrinsik, persekitaran
sebagai rangsangan luar dan
Teori Von Glaserfeld tingkah laku sebagai perlakuannya.
- Imu pengetahuan dibentuk atas - Pembelajaran = I X P X T
inisiatif sendiri
- Tujuan ilmu ialah mengubahsuai Model Bandura (1986)
diri dalam alam sekitar Terdapat 4 unsur utama dalam proses
- Proses pembentukan ilmu adalah pembelajaran melalui pemerhatian
hasil daripada rasionalisasi atau permodelan iaitu
pengalaman individu
perhatian (attention)
Zon Perkembangan Prokimal mengingat (retention)
1. Perhatian pembelajaran akan Teori Pembelajaran Abraham
berlaku jika ada penumpuan perhatian Maslow
- Seseorang manusia akan
2. Mengingat butir-butir tingkah memenuhi keperluan asas sebelum
laku boleh dikekalkan dgn memenuhi keperluan sekunder
menggunakan bahasa dan imaginasi

3. Reproduksi pemerhatian akan


berjaya melakukan semula tingkah laku
yang ditirunya

4. Peneguhan/Motivasi - Individu
biasa meniru tingkah laku sekiranya
mendatangkan kepuasan atau
ganjaran dan tidak melakukannya
sekira ditegur/ didenda

Implikasi Teori Permodelan


Bandura
Penyampaian guru mesti cekap dan
- Keperluan kekurangan mesti
menarik supaya dapat menjadi role
dipenuhi sebelum seseorang
model
Demontrasi mesti cekap dan berusaha menggunakan potensinya
yntuk memenuhi kekurangan dalam
menarik agar pelajar dapat
keperluan penyuburan (kognitif fdan
menirunya dengan cepat
Hasil guru mesti tinggi nilai mutunya estetik)
- Menurut maslow apabila individu
Guru boleh menggunakan rakan
telah mendapat kepuasan dalam
cemerlang sebagai role model
sesuatu hieraki ,keperluan dalam
Guru boleh mengajar nilai-nilai
hieraki yang lebih tinggi akan
murni melalui watak-watak
berlaku secara semulajadi
bersejarah dengan mnggunakan
teknik main peranan atau simulasi Implikasi Pendekatan Pendidikan
Mengikut Abraham Maslow
TEORI PEMBELAJARAN
HUMANISTIK Pastikan keperluan asas pelajar
Pendekatan Pendidikan Mengikut dipenuhi
Jadikan suasana bilik darjah kondusif
Carl Rogers
Bersifat penyayang dan memenuhi
- Pendidikan mesti berpusatkan keperluan kasih sayang
pelajar Memupuk nilai penghargaan kendiri /
- Prinsip pembelajarn mesti memberi motivasi
berasaskan kebebasan Merancang aktiviti pengajaran
mengikut naluri mengikut kebolehan pelajar.
pembelajaran berlaku sekiranya
bermakna
keberkesanan pembelajaran
sekiranya tiada ancaman
- Keberkesanan aktiviti sekiranya
BAB 7- MODEL-MODEL Inkuiri
PENGAJARAN
Murid akan melibatkan diri dalam
Model Pengajaran - Panduan untuk proses penaakulan
merancang kurikulum, kursus dan unit Bagi mengasahkan kemahiran-
pengajaran. kemahiran menyoal dan membuat
kesimpulan, serta membina dan
Menyediakan bahan-bahan pengajaran: menguji konsep dan hipotesis.
- program multi-media Ketara digunakan pembelajaran
- berbantukan komputer sains.
- lembaran-lembaran kerja Contoh: murid mengumpul data,
menyemak hipotesis dan teori,
FUNGSI UTAMA MODEL
kemudian membuat refleksi
PENGAJARAN
terhadap pembentukan ilmu yang
1. Memberi panduan kepada guru timbul.
tentang langkah-langkah mengajar
Ekspositori
yang utama.
2. Membentuk rangka pengajaran yang Maksud penerangan yang jelas dan
lengkap untuk penyelia dan terperinci.
penyelidik sebagai rujukan. Penyampaian maklumat atau isi
3. Panduan asas bagi guru dalam sesi kandungan secara langsung kepada
maklum balas serta pelajar di dalam kelas.
pengubahsuaian. Kaedah :
JENIS-JENIS MODEL PENGAJARAN menerang bercerita
Model Pemprosesan Maklumat demonstrasi
- Berfokuskan kepada naluri Implikasi Model Pemprosesan
semulajadi kita melalui : Maklumat dalam PdP
i. kepekaan terhadap masalah
yang timbul Guru dapat menghuraikan konsep
ii. pemerolehan dan penyusunan secara lisan sambil menulis fakta-
maklumat fakta yang penting.
iii. penjanaan cara-cara
Guru dapat menjimatkan masa
penyelesaian yang
ketika mengajar.
sesuai
iv. pengembangan konsep yang Hanya sesuai digunakan untuk
berkenaan menyampaikan pelajaran dalam
peringkat perkembangan pelajaran
Pengajaran Konsep sahaja. Jika tidak, kaedah ini akan
menjadi kaedah syarahan.
Model ini berpaksikan kajian Bruner, Kaedah ekspositori merupakan
Goodnow dan Austin. kaedah berkesan dalam penyapaian
Direkabentuk untuk meningkatkan kemahiran, konsep dan prinsip
kecekapan pelajar. matematik, sains dan sebagainya.
Mengembangkan konsep-konsep.
Menunjukkan cara-cara
persembahan maklumat yang
berkesan
Model Behavioral Model Sosial
- Dikenali sebagai pembelajaran - Guru perlu memberi tugas p&p yg
masteri. perlukan interaksi sosial bagi
- Berasaskan eksperimen klasik mencapai matlamat.
Pavlov, Thorndike dan kajian Watson. - Apabila murid-murid bekerjasama
- Untuk memastikan pelajar dapat dalam menyiapkan sesuatu
tugas,mereka akan lebih berjaya
menguasai apa yang diajar
menjana tenaga berbentuk kolektif
adalah berkesan dan mencapai yang dikenali sebagai sinergi.
objektif pelajaran. - Budaya sekolah yang positif dapat
mengembangkan cara-cara
Pengajaran Langsung berinteraksi yang berintegrasi dan
Kenalpasti hasil-hasil pembelajaran produktif.
yang ingin dicapai.
Rangsangkan minat murid-murid Model
terhadap apa yang akan
disampaikan.
Tinjau semula pengetahuan dan Pembelaja Main Simulas
kemahiran lalu yang perlu dikuasai ran Perana i
Koperatif
Pembelajaran Koperatifn
bagi memudahkan kefahaman
mereka. Berfokuskan perkembangan
Tinjau semula praktis tersebut konsep dan kemahiran melalui
kerja berkumpulan.
melalui kuiz yang akan dijawab Selain meningkatkan kemahiran
mereka. sosial dan perpaduan antara ahli
Beri maklumbalas ke atas kertas kumpulan, pembelajaran
jawapan yang betul, dan ajar semula koperatif mempunyai impak ke
kemahiran-kemahiran tertentu jika atas pencapaian akademik dan
perlu. harga diri murid-murid berkenaan.
Beri kerja rumah untuk Melalui kerja kumpulan bersifat
koperatif, murid-murid belajar
mengukuhkan kefahaman kereka
bersama-sama untuk menguasai
lagi. maklumat, idea dan kemahiran yang
penting di samping memikirkan
Pembelajaran Masteri
cara-cara penyelesaian bagi
masalah yang timbul.
Memastikan pelajar mempunyai
Mereka boleh bersaing antara
kemahiran yang diwajibkan sebelum satu sama lain dalam suasana yang
boleh maju ke unit yang berikut. kondusif.
Melakukan analisis tugas agar lebih
bersedia. Main Peranan
Menyatakan hasil pembelajaran Membantu murid-murid kita
terlebih dahulu sebelum merancang untuk memahami tingkahlaku
sosial, peranan mereka dalam
aktiviti pembelajaran yang sesuai.
interaksi sosial dan cara-cara bagi
Menyediakan pelbagai bahan menyelesaikan masalah dengan
pengajaran bagi pengajaran semula berkesan.
mana-mana unit pelajaran yang Membantu mereka mengumpul
difikirkan perlu. serta mengurus maklumat
Menyediakan ujian-ujian pelbagai mengenai isu-isu sosial,
bentuk bagi setiap unit yang mengembangkan sifat empati
terhadap orang lain, dan
Simulasi Synectics

Menggabungkan maklumat Model ini direkabentuk untuk


mengenai satu-satu kemahiran mengajar kemahiran menyelesaikan
melalui demonstarasi, praktis dan masalah, aktiviti penulisan dan
latihan khusus sehingga kemahiran bidang-bidang yang lain.
tersebut berjaya dikuasai oleh Dalam konteks bilik darjah, murid-
murid-murid kita. murid kita akan mengikuti satu siri
Simulasi dibentuk berasaskan bengkel sehingga mereka berupaya
perihalan mengenai situasi sebenar untuk mengaplikasi prosedur-
di mana kita mewujudkan situasi prosedur tertentu secara individu
yang mirip kepada situasi yang dan kumpulan koperatif.
hidup dalam sesi pengajaran. Melalui sumbangsaran yg
Simulasi dapat membantu murid- digunakan, murid-murid akan
murid kita untuk melihat perwakilan menjadi lebih kreatif dan bebas
objek yang sebenar. daripada kongkongan pemikiran
Contoh: bersifat rigid.
Pembedahan katak dgn Akibatnya mereka akan
menggunakan komputer. memperoleh satu kerangka
Menunjukkan cara seorang pemikiran dan perspektif yang baru.
juruterbang memandu kapal Ia dpt memupuk rapo dan
terbang. kemesraan satu sama lain serta
menggalakkan penglibatan yang
Model Personal aktif.
- Model ini berpegang pada unsur
keperibadian individu
- Model ini cuba membentuk
pendidikan agar membolehkan
kita lebih memahami diri kita,
bertanggungjawab atas pendidikan
kita seterusnya mencapai tahap
perkembangan yang jauh melebihi
tahap maksimum ke arah kualiti
hidup yang tinggi.
- Model ini menekankan perspektif
bersifat individu serta
menggalakkan sifat berdikari
yang produktif demi peningkatan
kesedaran kendiri dan
tanggungjawab terhadap nasib
masing-masing.
- Dengan meningkatkan kualiti
peribadi serta perasaan mereka
dan mewujudkan satu suasana p&p
berasaskan komunikasi yg berkesan
sesama kita.
- Dgn menggunakan synectics utk
BAB 8- PENDEKATAN, STRATEGI, Pendekatan Mengajar Eklektik
KAEDAH PENGAJARAN - Pendekatan eklektik merupakan
gabungan pendekatan-pendekatan
PENDEKATAN MENGAJAR yang digunakan sebagai strategi
Pendekatan dalam bidang pendidikan
pengajaran untuk melaksanakan
merujuk kepada satu set teori
pembelajaran yang beraksiomatik dan sesuatu pelajaran di dalam kelas
diamalkan dalam pengajaran sesuatu - Contoh Pendekatan Induktif dengan
mata pelajaran berdasarkan kepada Pendekatan Deduktif
objektifnya - Melaksanakan aktiviti pemulihan
dengan pengayaan serentak
Pendekatan Mengajar Induktif
Pendekatan induktif melibatkan aktiviti Pendekatan Mengajar Bersepadu
mengumpul, mentafsir maklumat- - Dalam KBSR kesepaduan diamalkan
maklumat kemudian membuat dalam penggunaan strategi
generalisasi atau kesimpulan
penggabungjalinan dan penyerapan
dan KBSM pula konsep kesepaduan
berlaku dalam semua peringkat
aktiviti P&P, aktiviti kokurikulum ,
bahan pelajaran, bahasa, dan nilai-
nilai murni di antara mata
pelajaran.

Penggabungjalinan
- Penggabungjalinan melibatkan
beberapa kemahiran asas seperti
mendengar, lisan, membaca,
menulis secara besrsepadu dan
menyeluruh dalam sesuatu waktu
Pendekatan Mengajar Deduktif pelajaran.
Pendekatan deduktif digunakan untuk - Penggabungjalinan boleh melibatkan
mendapatkan kesimpulan atau bahasa atau bahasa dengan
generalisasi yang baru daripada kemahiran lain seperti matematik
rumus, prinsip, hukum atau teorem
yang diketahui. Penyerapan
- Manakala penyerapan pula
Penyelesaian masalah :
melibatkan proses menyepadu atau
Setelah murid diajar fungsi imbuhan
ber, mereka disuruh membuat mengintegrasikan unsur-unsur isi
beberapa ayat menggunakan imbuhan kandungan daripada dua atau lebih
ber. mata pelajaran dalam suatu
pelajaran spt. Moral, Pend. Seni dan
Membentuk generalisasi baru :
Muzik diserap dalam program
Setelah murid mempelajari rumus luas
segi empat, mereka diminta Bahasa sebagai aktiviti sokongan.
menggunakan rumus tersebut mencari
luas segitiga.

Membentuk Hipoteis :
Setelah murid mempelajari teorem
sudut-sudut bersebelahan atas garis
Pendekatan Mengajar Tematik Strategi Pemusatan Murid
- Pendekatan tematik merupakan
pengajaran yang disampaikan Murid memainkan peranan yang
melalui konsep atau idea besar. penting dalam proses pembelajaran
- Contoh satu tema akan dipecahkan Murid melibatkan diri secara aktik
kepada komponen-komponen kecil dalam pembelajaran sama ada
- Keluarga- ahli-ahli keluarga kumpulan atau individu
Guru memimpin murid-murid
STRATEGI PENGAJARAN menjalankan aktiviti pembelajaran
Lebih banyak masa diperuntukkan
- Merupakan rancangan yang teratur
untuk pembelajaran murid
untuk mencapai matlamat atau
Kaedah kumpulan, inkuiri-penemuan
kejayaan
, perbincangan, penyoalan,
- Merujuk kepada kebijaksanaan
penyelesaian masalah, bermain,
dalam menguruskan sesuatu
simulasi, main peranan dan
perkara
- Dalam pendidikan strategi merujuk sumbangsaran digunakan
Guru membimbing murid berfikir
kepada kebijaksanaan memilih
pendekatan serta kecekapan dan bertindak balas dengan
merancang kaedah dan teknik memberi jawapan
Murid digalakkan memberi pendapat
pengajaran berdasarkan objektif
Strategi lebih mengutamakan
pelajaran yang telah ditentukan
pencapaian objektif pembelajaran
Strategi Pemusatan Guru murid

Guru memainkan peranan utama Strategi Pemusatan Bahan


Guru menguasai dan mengawal
Merujuk kepada dua kategori iaitu
segala aktiviti pelajaran banyak
bahan pengajaran dan bahan
memberi penerangan dan murid
pembelajaran
hanya mendengar
Bahan pengajaran carta, graf,
Kaedah keseluruhan kelas,
peta, spesimen, model, gambar,
demonstrasi, syarahan, becerita,
slaid, radio, pita rakaman, video,
pengajaran berkumpulan.
Strategi P&P lebih mengutamakan telivisyen, projektor
Bahan pembelajaran buku teks,
pencapaian objektif pengajaran guru
Strategi ini mementingkan kad kerja, bahan bercetak, radas,
pencapaian murid berdasarkan alat-alat ujikaji dan komputer
Bahan pelajaran memainkan
keputusan ujian dan peperiksaan
Teknik pengajaran guru ialah peranan utama
Guru dapat menyampaikan
ditumpukan kepada penyampaian
pelajaran dengan mudah dan
fakta-fakta secara menghafal. Murid
menarik serta berkesan
kurang berupaya membuat
Murid-murid dapat memahami
intepretasi
pelajaran dengan lebih berkesan
Murid-murid menjadi kurang kreatif
serta dapat menjalankan aktiviti
dan tidak berinisiatif
pembelajaran secara bersendiri
atau kumpulan tanpa kehadiran
guru
Strategi lebih mengutamakan
Strategi Berasaskan Tugasan Dan Demonstrasi (Tunjuk cara)
Aktiviti Merupakan teknik PdP yang
Merujuk kepada gerakkerja atau melibatkan kemahiran guru
mendemonstrasikan cara atau
tindakan
langkah melakukan sesuatu aktiviti
Melalui aktiviti murid, intelek, rohani,
dihadapan murid
sosial dan jasmani mereka dapat Biasanya 3 cara digunakan
dikembangkan secara menyeluruh - Model hidup
dan seimbang - Model simbolik (langkah-langkah
Murid belajar dengan lebih seronok bertulis)
melalui cara praktik - Model persepsi (tayangan video)
Guru banyak membimbing murid
Belajar Sambil Main
menjalankan aktiviti pembelajaran Memberi peluang kepada murid-
Aktiviti tugasan yang boleh
murid melakukan aktiviti berpura-
digunakan ialah membaca, menulis, pura di bawah keadaan yang
mengira , bermain, membuat model, terkawal
melukis, menyelesai masalah , Aktiviti permainan biasanya
menyanyi dsb dijalankan untuk aktiviti pengukuhan
, pengayaan dan pemulihan
KAEDAH PENGAJARAN Contoh teka teki, lakonan,
Kaedah mengajar satu siri tindakan mencari benda dll.
guru yang sistematik dan berlandaskan
Main Peranan
kepada sesuatu pendekatan yang Merupakan lakonan spontan yang
dipilih dengan tujuan mencapai objektif melibatkan sekumpulan murid tanpa
pelajaran dalam jangka masa yang menggunakan sebarang skrip.
pendek. Aktiviti ini adalah berdasarkan
situasi atau masalah yang timbul.
Sumbangsaran Tujuan main peranan supaya murid
Merujuk kepada percambahan fikiran dapat mengukuhkan kemahiaran
(brainstorming) pertuturan, melatih diri untuk
Merupakan satu sesi perbincangan berfikir spontan supaya dapat
menyelesaikan masalah secepat
yang membolehkan setiap ahli
mungkin dalam situasi terkawal.
kumpulan menyumbangkan
pendapat dan idea terhadap seuatu Penyelesaian Masalah
topik (sesi buzz) Merupakan aktiviti-aktiviti yang
melibatkan masalah berbentuk
Perbincangan perkataan, bukan mekanis, teka-teki,
Merupakan kaedah dan teknik kuiz atau kemahiran matematik
mengajar yang melibatkan aktiviti dalam situasi sebenar.
Melibatkan kaedah penyelesaian
perbualan di antara guru dan murid-
masalah sendiri, sumbangsaran,
murid dalam kelas atau sejenis kaedah inkuiri, kaedah dapatan dan
aktiviti pembelajaran secara teknik TOC
bertukar fikiran atau idea serta
berkongsi maklumat tentang Kanak-Kanak Berkeperluan Khas
sesuatu perkara di bawah Guru perlu mempunyai ilmu
penyeliaan seorang guru. pedagogi yang meluas dan boleh
( melibatkan sumbangsaran ) mengubahsuai proses pdp selaras
Guru perlu membimbing murid dengan kebolehan fizikal, minat dan
untuk membuat rumusan terhadap gaya pembelajaran murid yang
BAB 9- PEDAGOGI MASA KINI Peningkatan mutu pendidikan adalah
satu perkara penting yang boleh
CIRI-CIRI PEDAGOGI MASA KINI mencorakkan suatu masa depan
2. Komunikasi Dan Kolaborasi yang cerah.
serta Literasi TMK Sistem pendidikan di Malaysia perlu
mengikut perkembangan Pedagogi
Berbantukan ICT yang semakin
meledak.
ICT pada masa kini digunakan
secara global dan revolusi ini telah
meresap ke semua sektor dalam
kehidupan masyarakat. Untuk
mengharungi cabaran ini serta
mencapai matlamat Lebuhraya
Multimedia (MSC) dan Wawasan
2020, inisiatif untuk
mengintegrasikan ICT dalam
pengajaran dan pembelajaran
Pelbagai usaha telah dijalankan
untuk memaksimakan penggunaan
ICT dalam mentransformasikan
masyarakat Malaysia kepada
masyarakat bermaklumat
(knowledge based society). Ini
selaras dengan matlamat Wawasan
2020 yang telah diutarakan oleh
bekas Perdana Menteri.
Proses pengajaran dan pembelajaran
berkembang mengikut peredaran
masa dan zaman.
1. KBAT

KBAT Keupayaan untuk


mengaplikasikan pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam membuat
penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah membuat
keputusan, berinovasi dan berupaya
mencipta sesuatu.
3. Penyelesaian Masalah
guru akan menggalakkan murid
menjanakan idea-idea kritis dan
kreatif
6. Pembelajaran Kontekstual d. Bekerjasama
aktiviti sumbangsaran yang boleh
Pembelajaran Kontekstual konsep Tujuan murid-murid bekerja secara
digunakan oleh guru ialah seperti
belajar yang membantu guru berkumpulan
pemetaan minda,adalah untuk
pemikiran lateral
mengaitkan antara materi yang meningkatkan
dan kreatif. keyakinan dan motivasi
diajarkannya dengan situasi dunia
murid
banyak
dalam menggunakan aktiviti
pembelajaran. Aktiviti
nyata pelajar dan mendorong pelajar
membuat hubungan antara pengajaran dan pembelajaran
kumpulan akan menstrukturkan suatu
pengetahuan yang dimilikinya dengan sepertikebergantungan
bentuk membandingkan dan
positif dan
penerapannya dalam kehidupan membezakan,
menggalakkan mengumpul
interaksi dan
dan
mereka seharian. mengelaskan, mencirikan, membuat
menimbulkan rasa tanggungjawab.
- Lima langkah yang boleh urutan, menganalisis, mengesan
kecondongan, menilai serta
digunakan untuk melaksanakan e. Pemindahan
membuat kesimpulan.
pengajaran kontekstual Dalam kelas
banyak kontekstual peranan
mementingkan guru
aspek seperti
a. Menghubungkait diperluaskan
menjanakan untuk
idea, merangkumi
membuat
Strategi menghubungkait adalah pencipataan pelbagai hubungkaitan,
inferens, membuat pengalaman
strategi pengajaran yang pembelajaran
meramal, dengan
membuat memberi focus
hipotesis,
menggunakan pengalaman kehidupan mesinfesis,
kepada membuat berbanding
pemahaman analogi,
pelajar atau pengetahuan sedia ada membuat
penghafalan. gambaran
Keupayaan mental,
murid
pelajar. Pengajaran yang baik biasanya merekacipta Strategi berfikir
menggunakan pengetahuan baru alam terdiri
kemahiran mengkonsepsi,
bermula dengan soalan dan fenomena pelbagai konteks akan bertambah
menyelesaikan masalah, membuat
yang menarik dan merupakan melebihi apa kemahiran
keputusan, yang dipelajari di dalam
menaakul.
pengalaman biasa pelajar, bukan kelas apabila guru membuat
dengan pengabtrakan dan fenomena di 4. Pembelajaran
generalisasi Berasaskan
terhadap maklumat Projek
asas
luar lingkungan persepsi, kefahaman selepas
Merupakan kaedah maklumat
menggunakan pembelajaran
atau
atau pengetahuan pelajar (American dan pengajaran yang
pengalaman di dalam konteks yang berfokus
Association for the Advancement of tugasan
spesifik secara
(Perfetto et al.,sistematik
1983). atau
Science Project 2061, 1993). perancang:
KAEDAH
Melibatkan pembelajaran
DAN TEKNIK PENGAJARAN
b. Mengalami berpusatkan
MASA KINI pelajar,
Strategi ini melibatkan murid dengan Boleh menghubungkaitkan antara
akiviti penerokaan, penemuan dan pelbagai
Flipped bidang dan kesepaduan
Classroom
dengan masalah kehidupan
perekaan. Pengalaman hands-on ini
seharian,
termasuklah penggunaan Merupakan satu kaedah yang amat
manipulative, aktiviti penyelesaian menarik untuk memantapkan minat
masalah dan aktiviti makmal. pelajar.
Memberikan pengalaman berbentuk
c. Menggunakan praktikal. Contoh melukis pelan
Strategi menggunakan ialah strategi sekolah, projek mural dan lain-lain.
yang memberikan focus kepada
penggunaan pengetahuan. Latihan- 5. Kreativiti dan Inovasi
latihan yang relevan dan realistic Ciri-ciri Guru Inovatif:
member motivasi kepada pelajar Menilai keberhasilan yang ingin
dicapai
mempelajari konsep-konsep akademik
Kreatif
pada aras kefahaman yang lebih
Pemikiran Strategik
mendalam. Masalah yang
Mengenali diri pelajar
mengandungi situasi kehidupan
sebenar akan menggalakkan pelajar
untuk menghubungkan kandungan
pengetahuan sains dengan situasi
Unsur-Unsur pembelajaran berbasis
blended learning mengkombinasikan
antara tatap muka dan e-learning
yang memiliki 6 unsur:
a. tatap muka
b. belajar mandiri,
c. aplikasi,
d. tutorial,
e. kerjasama, dan
f. evaluasi.
Pembelajaran tatap muka dilakukan
seperti yang sudah dilakukan
sebelum ditemukannya teknologi
cetak, audio visual, dan komputer,
pendidik sebagai sumber belajar
utama.
Blended Learning memiliki
tujuan:
a. Membantu peserta didik untuk
berkembang lebih baik di dalam
proses belajar, sesuai dengan gaya
belajar dan preferensi dalam
belajar.
b. Menyediakan peluang yang praktis
realistis bagi pendidik dan peserta
didik untuk pembelajaran secara
mandiri, bermanfaat, dan terus
berkembang.
c. Peningkatan penjadwalan
fleksibilitas bagi peserta didik,
dengan menggabungkan aspek
terbaik dari tatap muka dan
Blended Learning instruksi online.
Kelebihan dan Kekurangan
Blended learning merupakan Blended Learning
Kelebihan blended learning:
pendekatan pembelajaran yang
Pembelajaran terjadi secara mandiri
mengintegrasikan pembelajaran
dan konvensional, yang keduanya
tradisonal tatap muka dan memiliki kelebihan yang dapat
pembelajaran jarak jauh yang saling melengkapi.
menggunakan sumber belajar online Pembelajaran lebih efektif dan
dan beragam pilihan komunikasi yang efisien.
dapat digunakan oleh guru dan siswa. Meningkatkan aksesbiltas. Dengan
Pelaksanaan pendekatan ini adanya blended learning maka
memungkinkan penggunaan sumber peserta didik semakin mudah dalam
mengakses materi pembelajaran.
belajar online, terutama yang berbasis
web, tanpa meninggalkan kegiatan Kekurangan blended learning:
tatap muka. Media yang dibutuhkan sangat
beragam, sehingga sulit diterapkan
apabila sarana dan prasarana tidak
mendukung.
Tidak meratanya fasilitas yang
Project Based Learning 4. Active Learning
Anak sebagai subyek belajar yang
PBL sebuah model pembelajaran aktif menentukan, melakukan dan
yang menggunakan proyek (kegiatan) mengevaluasi (PLAN-DO-REVIEW)
sebagai inti pembelajaran. Dalam 5. Learning Interesting
kegiatan ini, siswa melakukan Pembelajaran lebih menarik dan
eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan menyenangkan bagi anak karena
sintesis informasi untuk memperoleh anak terlibat langsung dalam
berbagai hasil belajar (pengetahuan, menentukan masalah.
keterampilan, dan sikap)
Fasa-fasa PBM:
Langkah-langkah PBL adalah; Fase 1: Pengajuan permasalahan.
Fase2: Apa yang diketahui diketahui
1. menentukan pertanyaan dasar;
dari permasalahan?
2. membuat desain proyek;
3. menyusun penjadwalan; Fase 3: Apa yang tidak diketahui dari
4. memonitor kemajuan proyek; permasalahan?
5. penilaian hasil; Fase 4: Alternatif Pemecahan.
6. evaluasi pengalaman. Fase 5: Laporan dan Presentasi Hasil.
Fase 6: Pengembangan Materi.
Problem Based Learning
Inquiry Based Learning
PBM metode pengajaran yang
IBL suatu pendekatan yang
bercirikan adanya permasalahan nyata
digunakan dan mengacu pada suatu
sebagai konteks untuk para peserta
cara untuk mempertanyakan, mencari
didik belajar berfikir kritis dan
pengetahuan (informasi), atau
keterampilan memecahkan masalah,
mempelajari suatu gejala.
dan memperoleh pengetahuan
Strategi pembelajaran inkuiri akan
Unsur-unsur yang mendasar pada
efektif manakala :
pendidikan dalam PBM:
1. Siswa dapat menemukan sendiri
1. Integrated Learning
jawaban dari suatu permasalahan
Pembelajaran mengintegrasikan
yang ingin dipecahkan
seluruh bidang pelajaran 2. Bahan pelajaran yang akan
Pembelajaran bersifat menyeluruh
diajarkan tidak berbentuk fakta
melibatkan aspek-aspek
atau konsep yang sudah jadi
perkembangan anak 3. Proses pembelajaran berangkat
Anak membangun pemikiran melalui
dari rasa ingin tahu siswa terhadap
pengalaman langsung sesuatu
2. Contextual Learning 4. Guru akan mengajar sekelompok
Anak belajar sesuatu yang nyata,
siswa yang rata-rata memiliki
terjadi, dan dialami dalam
kemauan dan kemampuan berpikir.
kehidupannya 5. Jumlah siswa yang belajar tidak
Anak merasakan langsung manfaat
terlalu banyak.
belajar untuk kehidupannya 6. Guru memiliki waktu yang cukup
3. Constructivist Learning untuk menggunakan pendekatan
Anak membangun pemikirannya
yang berpusat pada siswa.
melalui pengalaman langsung (hand
on experience)
Tujuan utama pembelajaran melalui Kelebihan dan Kelemahan IBL
model inquiry based learning ini adalah
menolong siswa untuk dapat Kelebihan
mengembangkan disiplin intelektual Dapat membentuk dan
dan keterampilan berpikir dengan mengembangkan self-concept pada
memberikan pertanyaan-pertanyaan diri siswa, sehingga siswa dapat
dan mendapatkan jawaban atas dasar mengerti tentang konsep dasar dan
rasa ingin tahu mereka. ide-ide lebih baik.
Langkah-langkah model IBL: Membantu dalam menggunakan
Orientasi ingatan dan transfer pada situasi
proses belajar yang baru.
langkah untuk membina suasana atau
iklim pembelajaran yang responsif. Mendorong siswa berpikir dan bekerja
atas inisiatifnya sendiri, bersikap
Merumuskan masalah obyektif, jujur dan terbuka.

langkah membawa siswa pada suatu Mendorong siswa untuk berpikir intuitif
persoalan yang mengandung teka-teki. dan merumuskan hipotesisnya sendiri.

Merumuskan hipotesis Memberi kepuasan yang bersifat


intrinsik.
jawaban sementara dari suatu
permasalahan yang sedang dikaji. Situasi proses belajar menjadi
merangsang.
Mengumpulkan data
Dapat mengembangkan bakat atau
aktifitas menjaring informasi yang kecakapan individu.
dibutuhkan untuk menguji hipotesis
yang diajukan Memberi kebebasan siswa untuk
belajar sendiri.
Menguji hipotesis
Siswa dapat menghindari dari cara-
menentukan jawaban yang dianggap cara belajar yang tradisional.
diterima sesuai dengan data atau
informasi yang diperoleh berdasarkan Dapat memberikan waktu pada siswa
pengumpulan data. secukupnya sehingga mereka dapat
mengasimilasi dan mengakomodasi
Merumuskan kesimpulan informasi.
proses mendeskripsikan temuan yang Kelemahan
diperoleh berdasarkan hasil pengujian
hipotesis. Diharuskan adanya kesiapan mental
pada siswa.

Perlu adanya proses


penyesuaian/adaptasi dari metode
tradisional ke pendekatan ini.
BAB 10 MOTIVASI DAN Menurut Ormord, 2008, aktiviti yang
PEMBELAJARAN menyeronokkan boleh ditingkatkan
melalui peneguhan ekstrinsik.
Motivasi dibahagikan kepada dua iaitu Perlakuan akan merosot jika
motivasi intrinsik dan motivasi peneguhan itu dihentikan.
ekstrinsik.
Peneguhan ekstrinsik akan
memberikan kesan jika murid
mempunyai tanggapan bahawa
peneguhan sebagai mengawal atau
memanipulasi, bukan sahaja
merangsang penambahbaikan dan
kemajuan.

Peneguhan ekstrinsik amat berguna


jika murid tidak mempunyai keinginan
untuk bertingkah laku sedemikian bagi
mewujudkan suasana bilik darjah yang
teratur dan produktif. Peneguhan
ekstrinsik yang berterusan akan
Motivasi perlu diberikan kepada murid- meningkatkan kemahiran dan
murid untuk memenuhi keperluan; kompetensi murid bertambah baik.

fizikal / biologikal

pelaziman operan tingkah laku

kognitif

afektif

sosial

PERSPEKTIF BEHAVIORIS
PERSPEKTIF KOGNITIF
Ahli behavioris motivasi merujuk kpd
Ahli kognitivis memberi penekanan
perubahan tingkahlaku akibat interaksi
kepada kepercayaan, jangkaan dan
pengalaman seseorang dengan
keperluan untuk peraturan, ramalan
persekitaran.
dan pemahaman.
cth: kata-kata pujian, komen positif.
Dimotivasikan untuk memenuhi
Ahli behaviorisme menitikberatkan keperluan kita memahami dunia kita.
persekitaran luaran bagi
Motivasi memperlihatkan tingkah
memotivasikan seseorang.
laku dipelajari melalui peneguhan
Salvin, 200; motivasi dari perspektif kognitif individu tentang pemikiran
behaviorisme amat berkait rapat atau konseptualisasi ( Joiner dan
dengan prinsip dimana tingkah laku Swayer, 1992 ).
yang telah diberikan peneguhan akan Menurut Woolfolk, pandangan
berlaku berbanding dengan tingkah kognitif menekankan bahawa
i. keperluan untuk membina suatu b.Teori atribusi ( Weiner, 1979 )
asas pengetahuan yang teratur dan
konsisten. o Merupakan teori kontemporari yang
ii. harapan seseorang untuk berpengaruh terhadap implikasi
menyempurnakan tugasan dengan untuk motivasi akademik.
berjaya. o Menegaskan bahawa murid akan
iii. faktor-faktor di mana seseorang bermotivasi jika memperoleh sesuatu
percaya akan menghasilkan hasil yang diingini.
kejayaan atau kegagalan. o Teori ini mengandungi teori efikasi
iv. kepercayaan seseorang terhadap kendiri, dimana penekanan
kebolehan kognitif. ditumpukan kepada persepsi pelajar
yang mempengaruhi cara mereka
Pengaruh motivasi terhadap mentafsir kejayaan atau kegagalan
terhadap teori-teori kognitf; usaha.
o Teori ini menerangkan kejayaan atau
Teori dissonance kognitif
kegagalan boleh dianalisis seperti
( convington )
Teori atribusi ( Weiner, 1979 ) berikut :
Teori ekspektansi x nilai Kejayaan atau kegagalan boleh
Teori efikasi kendiri ( Bandura ) disebabkan oleh faktor luaran atau
dalaman
a. Teori dissonance kognitif kejayaan atau kegagalan mungkin
( convington ) stabil atau tidak stabil.
o Dibentuk oleh Festinger ( 1957 ) Sebab kejayaan atau kegagalan
menekankan hubungan antara mungkin boleh dikawal atau tidak
kognisi. boleh dikawal.
o Terdapat kecenderungan individu untuk o Faktor dalaman boleh dikawal
mencari ketekalan antara kognisi, sepertimana jika kita lebih berusaha
iaitu kepercayaan atau pandangan. atau tidak boleh dikawal jika kita
o Apabila terdapat ketidakketekalan
agak sukar mengubah kebolehan kita
antara sikap atau tingkah laku
(dissonansi), sesuatu harus dilakukan
untuk mengurangkan dissonansi.
o Dua faktor yang mempengaruhi o Peranan guru dalam meningkatkan
kekuatan dissonansi; motivasi murid adalah seperti
Bilangan kepercayaan dissionansi. berikut;
Kepentingan yang berkait dengan
setiap dissonansi. Guru perlu membantu murid
o Tiga cara untuk menghapuskan dengan memastikan mereka
dissonansi; percaya bahawa mereka adalah
Kurangkan kepentingan kompeten.
kepercayaan dissonansi tersebut. Galakkan mereka untuk berusaha
Tambahkan lebih banyak dan jika berjaya, mereka akan
kepercayaan konsonansi untuk melipat gandakan usaha mereka.
melebihi kadar bilangan Pastikan murid berusaha dan
kepercayaan dissonansi. beranggapan bahawa mereka boleh
o Ubah kepercayaan dissonansi supaya berjaya.
mereka tidak konsisten lagi. Adalah baik jika guru membantu
o Dissonansi berlaku dalam situasi murid memahami bahawa tingkah
c.Teori ekspektansi x nilai PERSKPEKTIF HUMANISTIK

Pendekatan ini menekankan kebebasan


peribadi, pilihan, kegigihan kendiri dan
menuju ke arah pertumbuhan kendiri.

Bagi memotivasi murid, guru harus


menyentuh domain afektif,
kompetensi, harga kendiri, autonomi
dan penyempurnaan diri mereka.
Menurut Atkinson 1964,teori ini
Manusia didorong untuk melakukan
bermakna bahawa motivasi ialah
tingkah laku tertentu kerana
gabungan antara dua kekuatan, iaitu
penyempurnaan kendiri iaitu semua
harapan seseorang itu untuk mencapai
manusia mempunyai keinginan
ke arah matlamat yang ditujunya dan
dalaman untuk mencapai segala yang
nilai matlamat itu untuk dirinya.
diingini oleh mereka.
Daripada teori, dua prediktor motivasi
Antara cara bagi membantu murid
ialah nilai tugas dan ekspektasi
supaya menjadi lebih berautonomi
(Pintrich dan Schunk)
ialah;
Jika salah satu elemen iaitu
membantu mereka menentukan
ekspektansi atau nilai tidak ada, maka
matlamat yang realistik.
kemungkinan besar motivasi untuk
berusaha mencapai matlamat itu akan merancang aktiviti yang boleh
menjadi lemah dan tidak signifikan mencapai matlamat.
lagi.
memberikan tanggungjawab kepada
Nilai adalah kepercayaan kognitif mereka atas tindakan yang mereka
peribadi setiap individu dan ini lakukan.
termasuklah matlamat, nilai dan minat
mereka. memberi mereka peluang berdikari
dalam pelaksanaan tugasan dan
Merupakan kepercayaan tentang membuat keputusan.
kompetensi peribadi serta kebolehan
individu terhadap sesuatu tugasan. memberi mereka peluang untuk
membuat pilihan.
d.Teori efikasi kendiri ( Bandura )
menilai prestasi mereka.
Pandangan kognitif menekankan
bahawa tingkah laku dipengaruhi oleh IMPLIKASI MOTIVASI TERHADAP
cara mereka berfikir tentang diri PdP
mereka dan persekitaran.
Guru memainkan peranan penting
Arah dimana tingkah laku diambil bagi memastikan setiap pendekatan
diterangkan berdasarkan empat motivasi yang digunakan memberi
pengaruh; kesan terhadap pengajaran dan
pembelajaran murid.
untuk membina suatu asas Pembelajaran murid biasanya akan
pengetahuan yang teratur dan
1. Berikut adalah antara cara guru boleh memberikan motivasi bagi setiap peringkat yang berkenaan;
Sebelum Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Guru-guru mesti membuat rancangan mengajar dengan mengambilkira soalan-soalan yang
ingin ditanya dan alat-alat bantuan pengajaran yang akan digunakan.
Guru-guru mesti merancang bagaimana dapat menimbul & mengekalkan rasa minat murid-
murid sepanjang pelajaran dan selepas tamat pengajaran.
mesti menimbulkan rasa minat dalam kalangan murid.
4 prinsip penting bagi motivasi dalam bilik darjah;
i. Merangsang murid-murid dalam bilik darjah - Menarik perhatian dan menumpukan
murid-murid agar terus berusaha dalam bilik darjah.
ii. Memenuhi kehendak murid-murid yang berbeza - Bertindak segera atas keperluan
murid-murid.
iii. Mengizinkan murid-murid meluahkan perasaan marah dengan positif terhadap
rakan - rakan yang tidak berkelakuan baik.
iv. Meransang murid-murid supaya memotivasikan diri sendiri - Mewujudkan semangat
persaingan dengan penyediaan tawaran ganjaran.

Semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran


Semasa proses pengajaran dan pembelajaran, guru-guru menggunakan pelbagai kaedah
untuk memperkenalkan sesuatu topik.
Pengajaran yang melibatkan murid akan meningkatkan motivasi mereka.
Pembelajaran yang jelas matlamatnya akan meningkatkan proses pembelajaran.
Murid-murid yang memahami tentang apa yang disampaikan akan sentiasa mempunyai
motivasi intrinsik terhadap pembelajaran.
Sesuatu pembelajaran itu adalah bermakna apabila perkara yang dipelajari dapat diingati dan
diaplikasikan dalam situasi baru.
Kejayaan merupakan motivasi untuk belajar.
Murid-murid yang mempunyai motivasi tinggi akan segera melibatkan diri dalam apa jua
akiviti.
Antara motivasi-motivasi yang boleh diwujudkan semasa proses pengajaran dan
pembelajaran adalah seperti berikut;
i. Galakkan melalui kata-kata lisan dan isyarat tubuh badan
ii. Penawaran ganjaran
iii. sikap positif
iv. Memenuhi keperluan murid-murid

Selepas Proses Pengajaran dan Pembelajaran


murid perlu diberikan waktu untuk membuat renungan/refleksi.
Proses refleksi ini membantu mereka untuk menilai kekuatan dan kelemahan yang terdapat
pada diri mereka.
Antara motivasi yang boleh diwujudkan selepas proses pengajaran dan pembelajaran adalah;
i. hasil daripada penilaian kemajuan pembelajaran murid-murid.
ii. Aktiviti-aktiviti lanjutan untuk mengukuhkan pembelajaran.
iii. Sikap keprihatinan guru-guru terhadap keperluan murid-murid.
2. Antara cara yang boleh dilaksanakan untuk memotivasikan murid adalah seperti berikut;
Memberikan bantuan pengajaran
Penerangan yang jelas
Pemberian ganjaran
Tetapkan matlamat
Ambil berat
Penglibatan murid
Penuhi keperluan murid.
Lebihkan pembelajaran visual.
Gunakan pelbagai emosi untuk merangsang pembelajaran dan motivasi.
o Terima murid seadanya.
o Berikan kata perangsang
3. Kesan motivasi

Terdapat pelbagai kesan motivasi terhadap seseorang murid. Berikut adalah antara kesan yang biasa
mereka alami dan boleh diperhatikan oleh guru;

Kebimbangan
Bimbang sekiranya tidak Berjaya
Guru menetapkan hukuman keras mengakibatkan murid gagal kerana risau kepada hukuman
yang diberi
Sebahagian murid-murid perlukan tahap kerisauan yang sederhana untuk Berjaya
Perubahan sikap
Dari sikap yang buruk kepada sikap yang baik
Kurang harga diri kepada sikap yang positif
Peneguhan positif seperti kata perangsang, pujian dapat membantu murid nakal membuang
sikap negative
Murid yang tidak serius dalam pembelajaran dimotivasikan secara ekstrinsik melalui ganjaran
kecil apabila memperolehi kejayaan
Murid dengan perasaan harga diri yang rendah sukar dipujuk untuk mengubah sikap melalui
ganjaran mungkin disebabkan oleh sosioekonomi yang serba kekurangan
Melalui galakan dan dorongan daripada guru, sikap ini dapat diubah kepada yang lebih baik
Perasaan ingin tahu
Secara semulajadi murid-murid mempunyai perasaan ingin tahu.
Guru perlu menggalakkan murid menggunakan motivasi intrisik dengan merangsang naluri
asasi mereka seperti menggunakan persembahan slaid ketika mengajar bagi mencetuskan
perasaan ingin tahu.