Anda di halaman 1dari 6

BORANG PERBANDINGAN PENILAIAN KUMPULAN PAKAR

PAKAR 3 PERATUS
PAKAR 1 PAKAR 2
(%)
NO ITEM

SETUJU
TIDAK
SETUJU
SETUJU
TIDAK
SETUJU
SETUJU
TIDAK
SETUJU ( 3y ) x 100
BAHAGIAN A: PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN KOLABRATIF
Anda pernah didedahkan secukupnya kepada
A1
pembelajaran kolaboratif 100 %
Pelaksanaan aktiviti kolaboratif
A2 mendatangkan masalah dari segi kekangan 100 %
masa
Pembelajaran kolaboratif dapat mengukuhkan
A3
pertimbangan intelek para pelajar 100 %
Kebanyakan persoalan yang ditimbulkan
A4
dalam kelas boleh dijawab oleh guru 100 %
Pelajar yang memberikan reaksi yang berbeza
A5 dianggap sebagai pengganggu dalam bilik 100 %
darjah.
Pengajaran menggunakan teknik atau
A6 pendekatan tradisional lebih berkesan dan X X 33.3%
sesuai dipraktikkan.
Aktiviti pembelajaran kolaboratif atau
berkumpulan sesuai dan berkesan dalam
A7 pengajaran dan pembelajaran Pendidikan 100 %
Islam.

1
BORANG PERBANDINGAN PENILAIAN KUMPULAN PAKAR

Pengajar memainkan peranan penting sebagai


fasilitator, jurulatih, atau moderator dan bukan
seperti pendeta yang bercakap di atas pentas
kepada pendengarnya.
A8 100 %

Pengajaran dan pembelajaran adalah


A9 pengalaman yang dikongsi antara pelajar dan X X 33.3%
guru.
Pembelajaran dalam bentuk aktif perlu
A10 sentiasa diberikan kepada pelajar berbanding 100 %
dengan pembelajaran bentuk pasif
BAHAGIAN B: PERLAKSANAAN PENGAJARAN KOLABRATIF DALAM BILIK DARJAH
Anda menilai dan membina ilmu
B1 pengetahuan, pengalaman personal dan 100 %
pembinaan bahan komunikasi.
Sebagai guru, anda berkongsi kuasa aoutoriti
B2 dengan pelajar dalam beberapa keadaan 100 %
tertentu.
Anda menyediakan tugasan Pendidikan Islam
yang memberatkan kepada kegemaran pelajar
B3
dan menggalakkan pelajar menilai apa yang 100 %
diajar.

Anda mewujudkan persekitaran yang aktif


B4 dan kaya dengan idea baru, memberi aktiviti 100 %
secara kolaboratif dan penyelesaian masalah.

2
BORANG PERBANDINGAN PENILAIAN KUMPULAN PAKAR

Bilik darjah anda ditempatkan ruangan jurnal,


majalah, buku rujukan, akhbar bagi
B5
memudahkan pelajar mendapatkan 100 %
maklumat.

Anda memberikan peluang bertanya untuk


penjelasan, menyumbangkan idea,
B6
menghargai pendapat yang berbeza termasuk 100 %
membuat bantahan.

Anda menjalankan aktiviti pengajaran


pembelajaran melalui pembangunan
B7
kemahiran sosial dan kumpulan melalui 100 %
pembinaan consensus secara bertolak ansur.

Guru Matematik berkongsi idea sesama


B8 mereka untuk menghasilkan satu pengajaran 100 %
yang berkesan.

Anda memilih untuk melibatkan seluruh


B9 kelas dalam membincangkan idea pelajar 100 %
yang menarik.

Anda menghubung pengetahuan baru dengan


B10 pengalaman sedia ada serta membimbing 100 %
pelajar
Saya sentiasa berdiri sewaktu mengajar di
B11
dalam kelas 100 %

3
BORANG PERBANDINGAN PENILAIAN KUMPULAN PAKAR

Anda mengutamakan penyelesaian tugasan


B12
secara berkumpulan di kalangan pelajar.
X X 33.3%

Anda menggalakkan pelajar melibatkan diri


B13
secara aktif dalam aktiviti kelas 100 %

Anda menggunakan kemahiran kolaboratif


B14 menyampaikan terima kasih kepada pelajar X X 33.3 %
yang membentangkan tugasan.
Anda berkongsi bahan, sumber maklumat
dengan pelajar bagi meningkatkan kejayaan
B15
semua pelajar dalam kumpulan secara 100 %
menyeluruh.
Anda menggalakkan pelajar
menghubungkaitkan kandungan pelajaran
B16
dengan pengalaman dalam mata pelajaran 100 %
lain atau dalam kehidupan seharian.
Anda mempertingkatkan kemahiran diri
B17 dengan belajar daripada rakan-rakan sebaya X X 33.3%
melalui perbincangan.
Anda berkomunikasi dengan pelajar dalam
B18
kelas yang sebagai tanda menghargai bakat 100 %
Anda boleh mengarahkan pelajar anda berada
B19 dalam kumpulan kecil ketika pengajaran 100 %
pembelajaran berlangsung.
Pelajar anda secara aktif menyelesaikan
B20 masalah dan selalu berbincang. 100 %

BAHAGIAN C: KESEDIAAN PERUBAHAN KEPADA PENDEKATAN KOLABRATIF


Saya bersedia untuk mempraktikkan
C1
pembelajaran kolaboratif di dalam kelas saya 100 %
Saya tidak kisah memberi peluang kepada
C2 pelajar untuk turut serta menyumbang kepada 100 %
keberhasilan objektif pembelajaran
Saya berpendapat kaedah syarahan sudah
C3
memadai bagi pelajar peringkat sekolah. 100 %

4
BORANG PERBANDINGAN PENILAIAN KUMPULAN PAKAR

Saya sentiasa bersedia untuk mencuba


C4 pendekatan baru dalam aktiviti pengajaran 100 %
saya
Saya risau untuk mempraktikkan pendekatan
C5
baru dalam aktiviti PdPc saya. 100 %
Saya mencari peluang-peluang untuk
C6 membuat perubahan yang radikal dan 100 %
berterusan di dalam kelas saya.
Pendekatan kolaboratif tidak sesuai digunakan
C7
untuk Matematik 100 %
Pelajar wajar digalakkan untuk berinteraksi
C8
secara aktif di dalam kelas 100 %
Saya selesa dengan pendekatan sedia ada dan
C9
tiada apa yang perlu diubah 100 %
Kaedah kolaboratif tidak praktikal digunakan
C10 dan hanya menambahkan beban guru untuk 100 %
menghabiskan sukatan
Saya sentiasa mencari peluang untuk
C11 memantapkan kaedah pelaksanaan PdPc bagi 100 %
kelas saya.
Saya sedia untuk mengikuti kursus yang boleh
C12 menambah kemahiran saya berkaitan 100 %
pendekatan kolaboratif.
Saya tidak kisah meluangkan lebih masa
C13 untuk meraikan aktiviti pembentangan pelajar X 33.3%
X
Saya tidak kisah apa sahaja pendekatan yang
C14 diguna asalkan pelajar dapat memahami apa 100 %
yang disampaikan.

5
BORANG PERBANDINGAN PENILAIAN KUMPULAN PAKAR