Anda di halaman 1dari 24

Bola Baling SKAM

PERANCANGAN STRATEGIK
:: PROGRAM GEMILANG BOLA BALING SEKOLAH ::
SEKOLAH KEBANGSAAN AYER MOLEK 2017

1.0 PENDAHULUAN

Pasukan Bola Baling Sekolah Kebangsaan Ayer Molek mampu melahirkan satu pasukan yang berwibawa dan
berpotensi untuk mencipta kejayaan dan kecemerlangan yang dapat mengharumkan nama sekolah ,daerah,
dan negeri ke peringkat kebangsaan.

Segala halangan dan batasan dari segi penyertaan, peralatan, masa, tempat latihan serta teknik permainan
akan dapat di atasi melalui program-program yang dirancang dengan teliti melalui pemantauan dari masa ke
semasa.

2.0 MATLAMAT

2.1 Program ini diwujudkan memandangkan bola baling adalah satu bidang sukan yang mementingkan
unsur-unsur disiplin,ketekunan, serta kemahiran-kemahiran yang khusus.
2.2 Membentuk pasukan yang mantap bagi membentuk amalan bekerjasama, tolong-menolong, percaya-
mempercayai antara satu sama lain serta hormat-menghormati.
2.3 Membentuk generasi berketerampilan, disiplin, bersefahaman serta memperkukuhkan kualiti diri
pelajar serta sahsiah mereka.

3.0 OBJEKTIF

3.1 Memperkembangkan minat murid dalam bidang kesukanan.


3.2 Memberi pendedahan kepada kemahiran-kemahiran asas pendidikan jasmani.
3.3 Melahirkan generasi yang kreatif, inovatif, mempunyai perwatakan yang mulia, emosi yang stabil dan
peribadi yang seimbang dari segi jasmani dan rohani.
3.4 Memberi peluang kepada pelajar untuk menceburi diri dalam aktiviti yang betul dengan bersistematik
dan ada kesinambungan.
3.5 Mengenalpasti bakat sedia ada pelajar melalui pembelajaran Pendidikan Jasmani.

-NZ-
2017
1
Bola Baling SKAM

3.6 Melahirkan pelajar yang berdaya saing dalam setiap pertandingan.


3.7 Sebagai asas bagi memilih wakil-wakil sekolah dalam pertandingan peringkat daerah, negeri,
kebangsaan dan antarabangsa.

4.0 VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

5.0 VISI KELAB BOLA BALING

Pasukan Bola Baling Sekolah tersenarai sebagai 10 pasukan terbaik dalam negeri Melaka

6.0 MISI KELAB BOLA BALING

Mencapai kejayaan yang cemerlang di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.
Melahirkan generasi yang kreatif, inovatif dan mempunyai kepakaran dalam bidang kesukanan.
Sentiasa cinta akan negara dan dapat meningkatkan bidang sukan negara.
Tersenarai antara 10 pasukan terbaik dalam Negeri Melaka.

7.0 PENCAPAIAN / SASARAN

PERINGKAT PENCAPAIA SASARAN


BIL AKTIVITI / PERTANDINGAN Z D N K N 2016 2017
SEMASA
1 Bola Baling Peringkat Zon
Kumpulan SKAM (P) / / JOHAN 10 terbaik
kawasan Negeri
Ayer Keroh Melaka

2 Bola Baling Peringkat Daerah 2 orang Penyertaan 10 terbaik


murid Negeri
terpilih Melaka
mewakili
kawasan

-NZ-
2017
2
Bola Baling SKAM

Ayer Keroh

SEKOLAH KEBANGSAAN AYER MOLEK


ANALISIS PERSEKITARAN SWOT
PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH

KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN ( W )

-NZ-
2017
3
Bola Baling SKAM

S1. Guru penasihat yang bersemangat. W1. Masa latihan yang terhad
S2. Murid berminat dan berbakat W2. Kurang pemain pelapis
S3. Guru komited dengan tugas W3. Murid kurang stamina
S4. Kawalan murid lebih mudah W4. Murid kurang melibatkan diri dalam
latihan permainan yang diadakan
W5. Guru kurang kemahiran secara formal
terutama dalam pengadilan

PELUANG ( O ) CABARAN ( T )
O1. Membimbing murid-murid menjalankan T1. Masa dan cuaca ketika latihan dijalankan
aktiviti dengan berkesan. kurang sesuai
O2. Mengadakan perlawanan persahabatan T2. Ibu bapa kurang memberi galakan
dengan sekolah lain T3. Kehadiran murid kurang menggalakkan
O3. Bantuan latihan dari ibu bapa yang T4. Tiada kemudahan pengangkutan awam
berkemahiran

ANALISIS PERSEKITARAN SWOT

-NZ-
2017
4
Bola Baling SKAM

DALAMAN S Terdapat ramai pelajar yang W Kekangan masa untuk


1 berminat dan berkemahiran 1 mengadakan latihan kerana
dalam bidang sukan. murid terlibat dengan kelas
tambahan (tahun 6)

S Peralatan yang mencukupi W Tenaga pengajar yang


2 untuk sesi latihan untuk tiga 2 berkebolehan tidak
kumpulan mencukupi

S Ada seorang tenaga pengajar


LUARAN 3 yang berkebolehan

O1 Prasarana sekolah yang amat SO WO


memuaskan Memberi peluang kepada murid Menyusun masa yang bersesuaian
yang berminat elak pertindihan aktiviti
O2 Pihak PIBG sentiasa
memberikan komitmen yang
baik

O3 Hubungan baik dengan


pihak PPD JPN dan lain-lain

T1 Mengatur masa latihan yang ST WT


tidak bertindih dengan aktiviti Pendedahan / kursus kepada guru Mohon Sumbangan/Yuran
lain pelajar yang berminat sebagai jurulatih

BIDANG, ISU STRATEGI, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI , SASARAN DAN STRATEGI

SASARAN
BIDANG ISU STRATEGI MATLAMAT OBJEKTIF KPI STRATEGI
TOV 2016 2017

Penyertaan Memberi Lebih ramai Mencungkil Bilangan 40 50 60 1. Keahlian Kelab

-NZ-
2017
5
Bola Baling SKAM

Murid peluang kepada murid terlibat bakat untuk murid orang orang orang secara terbuka
murid yang diketengahkan ber- kepada murid thn
berminat untuk sebagai tambah 4,5,dan 6.
menyertai kelab pasukan 2. Memberi sijil
sekolah keahlian kepada
setiap penyertaan
mengikut
keaktifan.

Perancangan Menyusun masa Murid dapat Murid 100% 85% 95% 100% 1. Minta
masa latihan yang melibatkan mendapat Murid pengecualian
bersesuaian diri dalam latihan dapat sehari dalam
elak pertindihan semua aktiviti secukupnya hadir sebulan kelas
aktiviti secara bagi menguji semasa tambahan tahun 6
tarancang kebolehan dan aktiviti daripada pihak
keupayaan diri dijalan pengurusan
kan sekolah
2. Sistem giliran dan
kumpulan untuk
sesi latihan

BIDANG, ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI , SASARAN DAN STRATEGI

-NZ-
2017
6
Bola Baling SKAM

SASARAN
BIDANG ISU STRATEGI MATLAMAT OBJEKTIF KPI STRATEGI
TOV 2016 2017
Kursus Pendedahan / Peningkatan Pengukuhan Bilangan 1 3 5 1. Menjalankan
Kejurulatih kursus kepada jumlah latihan jurulatih orang orang orang kursus
guru yang jurulatih yang pengendalian terlatih kejurulatihan
berminat berkemahiran aktiviti bertamb secara berkala
sebagai tinggi ah dengan
jurulatih kerjasama PPD
dan JPN.
2. Mengadakan
kursus dalaman

Kewangan Mohon Menyediakan Guru dan murid Peratus 1. Muird dikenakan


Sumbangan/ kemudahan selesa sumban yuran setiap kali
Yuran dan keperluan menjalankan gan perjumpaan.
yang lengkap aktiviti ADUN
bagi dan 2. Memohon
melancarkan orang sumbangan
perlaksanaan perseor ihsan daripada
aktiviti angan ADUN dan orang
perseorangan.

PELAN TEKTIKAL
PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING 2017

STRATEGI 1 : Memberi peluang kepada murid yang berminat untuk menyertai kelab

-NZ-
2017
7
Bola Baling SKAM

STRATEGI : Lebih ramai murid terlibat

PELAN
BI TANGGUNGJAW KOS/SUMB OUTPUT
PROGRAM/PROJEK TEMPOH KPI KONTINGE
L AB ER ( HASIL )
NSI

1. Keahlian Kelab secara Guru Penasihat Januari - Jumlah ahli Iklan dan
terbuka kepada murid bertambah promosi
thn 4,5,dan 6.

2. Memberi sijil keahlian Guru Penasihat Sepanjang RM 5.00 Jumlah ahli Majlis
kepada setiap Tahun dan penyerahan
penyertaan mengikut kesungguha sijil
keaktifan. n murid

PELAN TEKTIKAL
PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2017

STRATEGI 2 : Menyusun masa yang bersesuaian elak pertindihan aktiviti

-NZ-
2017
8
Bola Baling SKAM

STRATEGI : Murid dapat melibatkan diri dalam semua aktiviti secara terancang

PELAN
BI TANGGUNGJAW KOS/SUMB OUTPUT
PROGRAM/PROJEK TEMPOH KPI KONTINGE
L AB ER ( HASIL )
NSI

1. Minta pengecualian Pengurusan Januari - Persefahama Hantar surat


sehari dalam sebulan Sekolah/PK n dan makluman /
kelas tambahan tahun kokurikulum sepakatan rundingan
6 daripada pihak bersemuka
pengurusan Sekolah

2. Sistem giliran dan Guru Penasihat Sepanjang - Aktiviti kelab Jadual


kumpulan untuk sesi Tahun dapat aktiviti dan
latihan dilaksananka pengagihan
n dengan kumpulan
terancang

PELAN TEKTIKAL
PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2017

STRATEGI 3 : Pendedahan / kursus kepada guru yang berminat sebagai jurulatih

-NZ-
2017
9
Bola Baling SKAM

STRATEGI : Peningkatan jumlah jurulatih yang berkemahiran tinggi

BI PROGRAM/PROJ TANGGUNGJAW TEMPO KOS/SUMB OUTPUT PELAN


KPI
L EK AB H ER ( HASIL ) KONTINGENSI

1. Menjalankan Pengurusan Febuari Peruntukan Ramai guru Pertambahan Wujud


kursus Sekolah/PK Koku - Mei yang berkebolehan guru kerjasama dua
kejurulatihan PPD dan JPN disediakan sebagai berkebolehan hala dengan
secara berkala oleh jurulatih sebagai pihak ber
dengan kerjasama PPD/JPN jurulatih tanggungjawab
PPD dan JPN.

2. Mengadakan Pengurusan Februar PIBG / Kelab Perkongsian Pertambahan Guru Penasihat


kursus dalaman sekolah / PK Koku i - Mei Guru ilmu dan guru Atau guru-guru
En. Wan Mohd lebih ramai berkebolehan dari sekolah
Khairuddin dan guru sebagai berhampiran
guru-guru dari berkebolehan jurulatih sebagai
sekolah dalam mentor/fasilitat
berhampiran melatih or
murid

PELAN TEKTIKAL
PROGRAM KECEMERLANGAN BOLA BALING 2017

-NZ-
2017
10
Bola Baling SKAM

STRATEGI 4 : Mohon Sumbangan / Yuran


Menyediakan kemudahan dan keperluan yang lengkap bagi melancarkan perlaksanaan
STRATEGI :
aktiviti.

PELAN
BI TANGGUNGJAW KOS/SUMB OUTPUT
PROGRAM/PROJEK TEMPOH KPI KONTINGENS
L AB ER ( HASIL )
I

1. Muird dikenakan yuran Guru Penasihat Sepanjang Yuran murid Kewangan - Surat
setiap kali perjumpaan. Tahun kelab pemberitahua
bertambah n kepada ibu
bapa / penjaga
murid

2. Memohon sumbangan Pengurusan Awal - Kewangan - Surat mohon


ihsan daripada ADUN Sekolah / PK Koku Tahun kelab sumbangan
dan orang bertambah
perseorangan.

PELAN OPERASI
PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2017

PELAN OPERASI : 1

-NZ-
2017
11
Bola Baling SKAM

Nama Projek / Program : Keahlian Kelab secara terbuka kepada murid thn 4,5,dan 6.
Objektif : 1. Dapat mengenalpasti bakat dan kebolehan murid
2. Dapat membentuk pasukan pelapis dan pasukan sekolah
3. Lebih ramai murid berpeluang menimba ilmu
Tempoh / Tarikh : Januari
Kumpulan Sasaran : Tahun 4, 5, dan 6

LANGKA
PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
H
Mesyuarat antara Guru-guru Penasihat dan
1 Guru Penasihat 1 hari
pihak Pengurusan Sekolah
Pengumuman dan iklan dipemerkan serta
2 Guru Penasihat 2 minggu
pengedaran borang pemohoman keahlian

3 Mendapatkan kembali borang permohonan Guru Penasihat 2 minggu

Proses borang keahlian mengikut ketetapan


4 Guru penasihat 1 minggu
yang diputuskan oleh semua guru penasihat

5 Pengagihan kumpulan Guru Penasihat 2 hari

Mesyuarat pertama dan jumlah keahlian


6 Guru Penasihat 1 hari
diumumkan
Laporan perlaksanaan sama keahlian mencapai Selepas mesyuarat
7 Guru penasihat
target atau tidak pertama
PELAN OPERASI
PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2017

PELAN OPERASI : 2
Nama Projek / Program : Memberi sijil keahlian kepada setiap penyertaan mengikut keaktifan.

-NZ-
2017
12
Bola Baling SKAM

Objektif : 1. Menarik minat murid untuk menyertai kelab


2. Menarik minat murid untuk bergiat aktif dan menunjukkan kebolehan dan bakat
3. Menarik minat murid untuk bergiat secara bersungguh- sungguh sehingga terpilih
sebagai pasukan sekolah
Tempoh / Tarikh : Sepanjang Tahun
Kumpulan Sasaran : Tahun 4, 5, dan 6

LANGKA
PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
H

Perbincangan dan perbincangan tentang proses


1 pembahagian sijil dan kreatiria yang perlu ahli Guru Penasihat 1 hari
kelab kuasai.

Penyampaian sijil tahap paling rendah


disampaikan semasa perjumpaan, manakala
Guru Penasihat dan Guru
2 untuk tahap yang lebih tinggi seperti sijil layak 1 hari
Bertugas Mingguan
mewakili sekolah disampaiakan dalam
perhimpunan pagi.

Sebelum
3 Penyediaan sijil Guru Penasihat
Penyampaian Sijil

PELAN OPERASI
PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2017

PELAN OPERASI : 3
Nama Projek / Program : Minta pengecualian sehari dalam sebulan kelas tambahan tahun 6 daripada pihak
pengurusan Sekolah

-NZ-
2017
13
Bola Baling SKAM

Objektif : 1. Mewujudkan kerjasama dan sepakatan dalam memberi peluang yang terbaik
kepada murid murid yang terlibat
Tempoh / Tarikh : Sepanjang Tahun
Kumpulan Sasaran : Tahun 4, 5, dan 6

LANGKA
PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
H
Pentadbiran sekolah / PK
1 Perbincangan antara pihak pengurusan sekolah 1 hari
kokurikulum
Penyediaan dokumen rasmi atau surat Pentadbiran sekolah / PK
2 1 hari
pengecualian kokurikulum

3 Merekodkan semua maklum balas Guru Penasihat Sepanjang Tahun

PELAN OPERASI
PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2017

PELAN OPERASI : 4
Nama Projek / Program : Sistem giliran dan kumpulan untuk sesi latihan
Objektif : 1. Memberi peluang sama rata antara peserta

-NZ-
2017
14
Bola Baling SKAM

2. Mempastikan peserta yang tidak terlibat dengan latihan dapat hadir kelas
tambahan tahun 6
3. Memudahkan Jurulatih memberi tumpuan kepada peserta ( dalam jumlah sedikit )
Tempoh / Tarikh : Sepanjang Tahun
Kumpulan Sasaran : Tahun 4, 5, dan 6

LANGKA
PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
H
Penerangan Guru Penasihat tentang perjalanan
1 Guru Penasihat 1 hari
latihan

2 Pengagihan kumpulan dan giliran latihan Guru Penasihat 1 hari

Latihan dijalankan dengan memberi kemahiran


3 Guru Penasihat Setiap Kali Latihan
asas kepada komplek mengikut tahap peserta

4 Rekod kehadiran Guru Penasihat Setiap Kali Latihan

5 Laporan latihan Guru Penasihat Setiap Kali Latihan

Penilaian dan kajian setiap permasalahan yang


6 Guru Penasihat Setiap Kali Latihan
timbul dan cuba selesaikan secepat mungkin

PELAN OPERASI
PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2017

PELAN OPERASI : 5
Nama Projek / Program : Menjalankan kursus kejurulatihan secara berkala dengan kerjasama PPD dan JPN.

Objektif : 1. Menambah bilangan guru yang berkemahiran dan berpengetahuan dalam melatih

-NZ-
2017
15
Bola Baling SKAM

pasukan Bola Baling


Tempoh / Tarikh : Februari - Mei
Kumpulan Sasaran : Tahun 4, 5, dan 6

LANGKA
PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
H
Mesyuarat dan perbincangan dengan pihak PPD
1 Pentadbiran / PK Kokurikulum 1 hari
dan JPN
Penetapan Tarikh dan peserta kursus
2 Pentadbiran / PK Kokurikulum 1 hari
kejurulatihan
Pentadbiran / PK Kokurikulum
3 Kursus berlangsung 2 hari
PPD / JPN

4 Maklum balas terhadap perlaksanaan kursus Peserta kursus 1 hari

PELAN OPERASI
PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2017

PELAN OPERASI : 6
Nama Projek / Program : Mengadakan kursus dalaman

-NZ-
2017
16
Bola Baling SKAM

Objektif : 1. Menambah bilangan guru yang berkemahiran dan berpengetahuan dalam melatih
pasukan Bola Baling
Tempoh / Tarikh : Februari - Mei
Kumpulan Sasaran : Tahun 4, 5, dan 6

LANGKA
PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
H
Mesyuarat dan perbincangan dengan pihak
Pengurusan sekolah / PK Koku bersama
1 En. Salleh (Pegawai Teknik Negeri) dan guru- Pentadbiran / PK Kokurikulum 1 hari
guru dari sekolah berhampiran yang
berkemahiran
Penetapan tarikh dan peserta kursus
2 Pentadbiran / PK Kokurikulum 1 hari
kejurulatihan

3 Kursus berlangsung En. Salleh / Fasilitator kursus 2 hari

4 Maklum balas kursus Peserta kursus 1 hari

PELAN OPERASI
PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2017

PELAN OPERASI : 7
Nama Projek / Program : Muird dikenakan yuran setiap kali perjumpaan.

-NZ-
2017
17
Bola Baling SKAM

Objektif : 1. Sebagai cara untuk menampung kos latihan


2. Memupuk semangat kerjasama dalam menangani setiap masalah
3. Peserta lebih menghargai setiap apa yang diperolehi
Tempoh / Tarikh : Sepanjang Tahun
Kumpulan Sasaran : Tahun 4, 5, dan 6

LANGKA
PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
H
Menyuarat Agung dan menetapkan Yuran yang
1 Guru Penasihat
dikenakan
1 hari semasa
2. Pelantikan Bendahari Guru Penasihat
Mesyuarat Agung
Mematuhi segala prosuder kutipan yuran yang
3 Guru Penasihat
telah ditetepkan

PELAN OPERASI
PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2017

PELAN OPERASI : 8
Nama Projek / Program : Memohon sumbangan ihsan daripada ADUN dan orang perseorangan.
Objektif : 1. Sebagai cara untuk menampung kos latihan dan peralatan

-NZ-
2017
18
Bola Baling SKAM

2. Memupuk semangat kerjasama dalam menangani setiap masalah pihak sekolah


dengan komuniti setempat
3. Peserta lebih menghargai setiap apa yang diperolehi
Tempoh / Tarikh : Sepanjang Tahun
Kumpulan Sasaran : Tahun 4, 5, dan 6

LANGKA
PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
H
Mesyuarat dan perbincangan dengan pihak-
Pentadbitan Sekolah /
1 pihak tertentu yang dijangaka dapat memberi 1 hari
PK Kokurikulum
sumbangan
PK Kokurikulum / Guru
2. Surat pemohonan dan kertas cadangan projek 1 hari
Penasihat
PK Kokurikulum / Guru
3 Surat Penghargaan 1 hari
Penasihat

SEKOLAH KEBANGSAAN AYER MOLEK, MELAKA


PELAN STRATEGIK 2017
UNIT KOKURIKULUM : PERMAINAN BOLA BALING

FOKUS : Memupuk minat dan mempertingkatkan kemahiran murid dalam permainan Bola Baling.

Bil Perkara Strategi PELAN TAKTIKAL Pelaksana Indicator Kejayaan


Tindakan Masa
1. Permainan 1. meningkatkan minat murid 1. Mesyuarat Januari Guru Penasihat Murid dapat mengetahui peraturan
Bola Baling untuk turut serta dalam Agung Februari dan kemahiran asas permainan bola

-NZ-
2017
19
Bola Baling SKAM

Permainan Bola Baling. baling.

2. Kemahiran asas 2. Peraturan dan Januari- Penasihat/AJK Dapat menilai teori dan praktikal
permainan bola baling. teknik bermain Oktober

3. Demontrasi dan latihan 3. Latihan Murid dapat meningkatkan


kemahiran asas kemahiran asas Januari Penasihat/AJK pengetahuan bermain bola baling
permainan. Oktober dengan mahirg
4. Mengadakan
4. Perlawanan Kecil. pertandingan Murid dapat menggunakan semua
dalaman Jun Ogos Penasihat/AKJ kemahiran semasa bermain

Murid dapat bertanding dalam


5. Latihan peringkat sekolah 5. Pemilihan kumpulan
pemain untuk Sepanjang Pasukan bola
perlawanan tahun baling

Disediakan Oleh, Disahkan oleh,

.
(NURAZLINA BINTI ZAMRAN)
Guru Penasihat Bola Baling,SK Ayer Molek

SEKOLAH KEBANGSAAN AYER MOLEK, MELAKA


PELAN TINDAKAN 2017
UNIT KOKURIKULUM: PERMAINAN BOLA BALING

Aktiviti : Mesyuarat Agung Tahunan


Penyataan Visi : Melahirkan murid-murid yang dapat menggunakan kemahiran permainan bola baling dengan baik.
Penyataan Objektif : Membentuk struktur organisasi yang mantap.

Jadual Pelan Taktikal

-NZ-
2017
20
Bola Baling SKAM

Tempoh masa
Sumber Tanggunjawab
Bil Aktiviti Indikator Kejayaan
Diperlukan (Pengurus)

10

12
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Mengadakan Mesyuarat Agung GPK Kokurikulum x x 1. Terbentuknya struktur
Tahunan untuk: organisasi Permainan
Guru Penasihat Bola Baling.
i. melantik ahli jawatankuasa Guna Tenaga:
yang baru Guru Penasihat 2. Dapat berbincang dan
ii. menyenaraikan aktiviti menyenaraikan aktiviti
sepanjang tahun. yang akan dijalankan
iii. menyediakan takwim. sepanjang tahun.
iv. Penetapan masa berlatih
v. Melaksanakan latihan
berkala

SEKOLAH KEBANGSAAN AYER MOLEK, MELAKA


PELAN TINDAKAN 2017
UNIT KOKURIKULUM: PERMAINAN BOLA BALING

Aktiviti : Kemahiran asas permainan bola baling


Penyataan Visi : Melahirkan pelajar yang dapat mengetahui peraturan dan kemahiran asas bermain permainan bola
baling.
Penyataan Objektif : Memberi pendedahan kepada guru-guru dan murid tentang permainan bola baling.

-NZ-
2017
21
Bola Baling SKAM

Jadual Pelan Taktikal

Tempoh masa
Sumber Tanggunjawab
Bil Aktiviti Indikator Kejayaan
Diperlukan (Pengurus)

10

12
11
1

9
1. Dapat mengetahui tentang
1. Mengetahui penerangan Guna GPK x x x x x x x x undang-undang kepada
tentang peraturan dan Tenaga: Kokurikulum guru yang terlibat
kemahiran teknik bermain Guru sebelum,semasa, selepas
bola baling. Penasihat Guru Penasihat bermain.

i. Undang-undang 2. Dapat mempraktikkan


permainan bola baling. kemahiran-kemahiran
ii. Peraturan-peraturan yang terdapat dalam
yang ada semasa permainan.
bermain.
iii. Kemahiran asas dalam
permainan.

SEKOLAH KEBANGSAAN MAHKOTA SARI, GERIK, PERAK.


PELAN TINDAKAN 2017
UNIT KOKURIKULUM: PERMAINAN BOLA BALING

Aktiviti : Demontrasi dan latihan kemahiran asas permainan.bola baling.


Penyataan Visi : Melahirkan pelajar yang dapat mengetahui peraturan dan kemahiraran asas bermain
permainan
bola baling.
Penyataan Objektif : Meningkatkan keyakinan pelajar yang mereka boleh bermain dengan teknik yang betul.

-NZ-
2017
22
Bola Baling SKAM

Jadual Pelan Taktikal

Sumber Tempoh masa


Tanggunjawa
Bil Aktiviti Diperluka Indikator Kejayaan

10

11

12
b (Pengurus)

9
n
1. Memberikan
1. Mengetahui Guna GPK x x x x x x x x pendedahan kepada
penerangan tentang Tenaga: Kokurikulum guru-guru tentang
peraturan dan Guru undang-undang.
kemahiran teknik Penasihat Guru
bermain bola baling. Penasihat 2. Memberi penerangan
tentang peraturan
i. Undang-undang kepada guru yang
permainan bola terlibat untuk
baling. sebelum,semasa dan
ii. Peraturan- selepas bermain.
peraturan
yang ada semasa 3. Memperkenalkan
bermain. dan mempraktikkan
iii. Kemahiran asas kemahiran-
dalam kemahiran yang
permainan. terdapat dalam
permainan.
iii.

Disediakan Oleh, Disahkan oleh,


(PN NURAZLINA BINTI ZAMRAN)
Guru Penasihat Bola Baling,
SK Ayer Molek, Melaka

-NZ-
2017
23
Bola Baling SKAM

-NZ-
2017
24