Anda di halaman 1dari 103

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU BAHASA MELAYU

(PEDAGOGI DAN KOMPETENSI BAHASA MELAYU)

Dr. MASKIAH BINTI MASROM


IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM

KHAMBALI BIN RUKINI


IPG KAMPUS RAJA MELEWAR
OBJEKTIF MATA PELAJARAN BM
Pada umumnya objektif yang berkait dengan Didik Hibur ialah

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan bukan sastera dengan menggunakan teknik membaca yang
sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis
ii. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan dengan kemahiran
menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul
iii. menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya bukan sastera
iv. mengemukakan maklumat dengan tepat dalam Bahasa Melayu secara lisan dan tulisan.
v. berinteraksi dengan baik dalam Bahasa Melayu di dalam dan di luar bilik darjah.
vi. mengamalkan nilai murni dan semangat patriotik.
PENGENALAN
Teknik Didik Hibur telah diperkenalkan kepada murid-
murid sebagai kaedah semasa proses pengajaran
Bahasa Melayu bermula dengan keputusan kabinet
pada 8 Julai 2009 yang memutuskan bahawa PPSMI Apakah fokus utama
dimansuhkan. Kerajaan berhasrat memperkenalkan pendekatan didik hibur?
pendekatan Didik Hibur di sekolah rendah untuk
menjadikan proses pembelajaran dan pengajaran
lebih interaktif serta berpusatkan murid.
Fokus pelaksanaan adalah kepada penguasaan
kemahiran asas Bahasa Melayu dalam kalangan
murid melalui pendekatan Didik Hibur dan apresiasi
bahasa.
APAKAH DIDIK HIBUR
Didik Hibur bermaksud mendidik sambil
menghibur. Kamus Dewan (2000) mentakrifkan
didik sebagai pelihara, jaga dengan hati-hati
dan ajar manakala hibur bermaksud
menyenangkan atau menggirangkan hati.
Didik Hibur memerlukan suasana pembelajaran
dan pengajaran yang santai, lucu, gembira,
tiada unsur tekanan, tiada unsur dendaan, tiada
pemberian ganjaran secara material dan
mementingkan aktiviti berkumpulan.
JENIS DIDIK HIBUR
1. Bermain - teras
2. Bercerita - teras
3. Berlakon pertengahan
4. Bernyanyi - pertengahan Bagaimanakah anda Strategi, pendekatan,
menggunakan kaedah kaedah dan teknik.
5. Berpuisi lanjutan http://husniupsi680.blogspot.my/2
dan teknik tersebut 012/11/strategi-pendekatan-
kaedah-dan-teknik.html
dalam PdP?
Justifikasi bagi kelas peralihan, bermain merupakan satu
alternatif terbaharu yang jarang diberi pendedahan kepada para
guru, sedangkan bermain merupakan pendekatan yang boleh
mendekatkan murid mempelajari bahasa; bercerita merupakan
perkara yang biasa dilakukan oleh guru; berlakon dan bernyanyi
pula agak kurang dilakukan kerana aktiviti menulis lebih
diutamakan; berpuisi pula amat kurang dilaksanakan kerana para
guru kurang menguasai kemahiran.
CIRI DIDIK HIBUR
i. Sesi pembelajaran yang menyeronokkan kerana terkandung
unsur kelakar, kecindan, ada unsur estetik, permainan muzik,
lakonan dan sebagainya.
ii. Mengurangkan tahap kebimbangan dan ketakutan murid
kepada guru. Didik Hibur berkonsepkan santai dan berhibur. Apakah aspek yang
Murid sentiasa berada dalam keadaan pembelajaran yang perlu ada untuk
positif dan tertunggu-tunggu untuk melalui sesi pembelajaran menjadikan sesi
pada hari berikutnya. pembelajaran lebih
iii. PdP penuh dengan aktiviti menarik dan pelbagai. Menerusi menyeronokkan?
aktiviti nyanyian dan lakonan umpamanya, murid-murid boleh
main peranan sambil berhibur. Arahan perlu jelas dan ringkas
di samping penggunaan ICT dan BBM untuk menarik
penglibatan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran.
CIRI DIDIK HIBUR
iv. Objektif aktiviti cenderung kepada pelbagai cara
penyelesaian masalah dan kepelbagaian cara
persembahan yang tiada unsur kalah atau menang, tiada
ganjaran atau dendaan serta latihan.
Senaraikan ciri-ciri didik
v. Salah atau betul, bukan matlamat aktiviti Didik Hibur hibur.
tetapi yang penting berjaya melibatkan seramai mungkin
murid dan aktivitinya bersahaja dan santai.
vi. Aktiviti yang dipilih lebih menjurus kepada aktiviti
berkumpulan atau berpasangan supaya wujud semangat
kerja berpasukan, kerjasama dan toleransi.
vii. Murid bebas bersuara, mengeluarkan pendapat dan idea
secara logik tetapi terkawal untuk memberikan satu
persembahan yang paling menarik.
CIRI DIDIK HIBUR
viii. Murid bebas untuk bergerak, berlakon, menyanyi,
berpantun dan bercerita dalam bilik darjah tetapi
terkawal.
ix. Aktiviti Didik Hibur banyak menggunakan komunikasi Bagaimanakah anda Bahasa tubuh
https://www.google.com/search?q=body+la

melalui bahasa tubuh. menggunakan bahasa nguage&espv=2&biw=1745&bih=885&site=


webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi

tubuh untuk
=2&ved=0ahUKEwiqzsCMy67QAhXMAsAK
HQTLCNYQ_AUIBygC

berkomunikasi?
BAHASA BADAN
Bahasa badan juga dikenali bahasa gerak badan merupakan
sebahagian daripada proses komunikasi dan ia berperanan
menunjukkan sebarang reaksi dalam perbualan sama ada Bahasa Badan
positif ataupun negatif. https://youtu.be/RbIq-
f1_Dr4
Ia boleh membabitkan apa jua anggota badan seperti mata,
kening, bibir, tangan ataupun lengan. Walau bagaimanapun
pengguna perlu beringat ketika melakukan gerak badan bagi
mengelakkan reaksi tidak selesa ketika berbual. Bahasa Badan
Dalam konteks didik hibur bahasa tubuh merupakan bahasa https://www.google.com/search
?q=body+language+mr+bean&es
gerak badan yang digunakan untuk meningkatkan pv=2&biw=1745&bih=864&sourc
keberkesanan penyampaian ketika menjalankan aktiviti e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a
hUKEwj78pHLqdzRAhUHdCwKH
lakonan, bercerita, nyanyian dan pantun dua kerat. W-1CF0Q_AUIBygC
MENGENALI DIDIK HIBUR

Aspek
Kebahasaan Seni Bahasa
http://samsiahghani.blogspot.m
Apakah aspek y/2012/12/aspek-seni-bahasa-
dalam-kssr.html

kebahasaan
keindahan
kehalusan Keindahan pantun
kebahasaan lisan http://jusohmajid.blogspot.my/2011/07/kei
DIDIK kebahasaan tulisan
ndahan-bahasa-dalam-pantun.html

HIBUR
dalam Didik Hibur?
Aspek Aspek Kesantunan BM
http://hydayahnur.blogspot.my/2014/09/
Kehalusan Keindahan kesantunan-berbahasa-masyarakat-
melayu.html
FAKTOR PENENTU

Kecindan
Arahan yang Bahasa
tepat dan yang
menarik sesuai
Bagaimanakah faktor-
faktor tersebut menjadi
penentu kejayaan
Prihatin Pelakon kaedah didik hibur?
GURU

Peka Pelbagai
& Suara
Tajam

Fleksibel Pengurus
FAKTOR PENENTU
KECINDAN
Kecindan atau sense of humor di istilahkan sebagai satu
jenaka, lawak, dan kata-kata atau perbuatan yang kelakar.
Kecindan boleh ditakrifkan sebagai kebolehan seseorang Apakah unsur
manusia, objek, situasi atau perkataan untuk mencetuskan kecindan yang ada
perasaan gembira atau terhibur. pada anda?
Menurut kajian yang dilakukan oleh Frymier et al. (2008),
jenaka dalam bilik darjah membantu berlakunya interaksi guru
dan murid dengan lebih lancar untuk meningkatkan
keberkesanan pengajaran.
Plato pernah menulis We laugh when we see the weakness of
another.
FAKTOR KEJAYAAN
i. Perwatakan guru yang menarik, kecindan, tidak menakutkan.
ii. Bahasa yang digunakan sesuai dengan tahap murid.
iii. Tidak menjatuhkan air muka atau memalukan murid.
iv. Guru seorang pengurus atau penganjur aktiviti yang baik. Apakah ciri kecindan Maksud kecindan
http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=kecin
yang ada pada diri dan
v. Guru boleh melakonkan pelbagai watak dalam pelbagai anda?
aktiviti.
vi. Guru boleh membuat pelbagai suara.
vii. Boleh memberi arahan dengan tepat dan menarik.
viii. Seorang yang prihatin dan peka serta tajam pemerhatian.
ix. Guru berkebolehan melakukan penyesuaian mendadak, dan
x. Guru atau fasilitator seorang yang fleksibel.
OBJEKTIF DIDIK HIBUR
i. Mengguna dan memahami lirik lagu secara didik hibur;
ii. Mengguna dan memahami bahasa yang indah dan bahasa
badan dalam lakonan dan bercerita; dan
iii. Mengguna dan memahami pantun secara didik hibur. Bagaimanakah anda
menggunakan lirik lagu
sebagai bahan untuk
teknik didik hibur?

Senaraikan aktiviti yang


sesuai untuk memahami
pantun dengan
menggunakan didik
hibur.
CIRI-CIRI AKTIVITI
i. Aktiviti perlu disesuaikan dengan tahap murid.
ii. Jalankan aktiviti yang murid-murid sedia ketahui berdasarkan
silang budaya yang sama.
iii. Penyerapan didik hibur memerlukan tempoh pelaksanaan dan
peruntukan masa pembelajaran yang sesuai.
iv. Aktiviti didik hibur boleh dibuat, dijalan dan diselesaikan oleh
murid-murid tanpa ada banyak masalah dan halangan.
v. Aktiviti yang dipilih tidak menjurus ke arah permusuhan atau
konflik antara murid.
vi. Sediakan peraturan yang jelas, senang, mudah difahami atau
diikuti oleh murid.
vii. Aktiviti didik hibur yang akan dirancang perlu memberikan
kepuasan kepada mereka yang menyertainya, serta boleh
disertai seramai mungkin murid.
TEKNIK DIDIK HIBUR
PERINGKAT TERAS
BERMAIN
PENGENALAN

Definisi Bermain
Permainan adalah suatu konsep yang ringan,
mudah dan menyeronokkan. Permainan
dalam konteks yang luas melibatkan mental,
fizikal dan spiritual. Walau bagaimanapun,
permainan memberi konotasi yang ringan,
santai dan bermakna. Hal ini sejajar dengan
konsep kreativiti itu sendiri yang menekankan
keseronokan, tenang dan menceriakan.
KEBAIKAN AKTIVITI BERMAIN

1. Menggalakkan minda mencari hubung kait,


membuat analogi dan melakukan metafora
semasa mencari penyelesaian. Analogi = kias, perbandingan
2. Melatih minda supaya dapat menerima (lihat ciri persamaan)
sesuatu permasalahan yang bukan bersifat Metafora = pemakaian kata-
konvensional. kata yang menyatakan
3. Melatih murid mencari pelbagai alternatif sesuatu makna atau maksud
yang lain daripada makna
jawapan untuk memperolehi jawapan yang biasa.
terbaik. Konvensional = kebiasaan
KEBAIKAN AKTIVITI BERMAIN

4. Membina personaliti individu supaya berfikir


secara terbuka.
5. Memupuk motivasi, perasaan ingin tahu dan
kesediaan menghadapi cabaran.
6. Melahirkan individu dan kumpulan yang boleh
menerima kelainan idea dan bersikap terbuka
kepada kritikan membina
PRINSIP-PRINSIP BERMAIN

MESTI DILAKUKAN SEBELUM PERMAINAN


1. Sampaikan arahan permainan dengan jelas dan terang
2. Galakkan murid bertanya soalan dan menerima soalan
3. Nyatakan objektif permainan yang hendak dicapai Kesantunan BM
4. Sediakan peralatan permainan yang mencukupi
5. Sediakan suasana persekitaran yang kondusif
6. Kumpulan terdiri daripada individu yang beragam
7. Tetapkan masa permainan
8. Elakkan daripada terlalu banyak memberi arahan
9. Elakkan pertandingan/persaingan kerana murid akan terburu-
buru
PRINSIP-PRINSIP BERMAIN

MESTI DILAKUKAN SEMASA BERMAIN


1. Menggalakkan pembelajaran aktif dan ceria
2. Menggalakkan pembelajaran kolaboratif
3. Memberi murid autonomi bagi menyelesaikan masalah
4. Menggalakkan permainan kreatif yang berasaskan
penyelesaian masalah
5. Tidak memberi arahan baharu semasa permainan sedang
berjalan
6. Memberi kata kunci jawapan semasa permainan sedang
berjalan
7. Mewujudkan suasana kecindan
PRINSIP-PRINSIP BERMAIN

MESTI DILAKUKAN SELEPAS BERMAIN


1. Memberikan murid autonomi untuk melahirkan pendapat
2. Menggalakkan peserta memberi alasan-alasan daripada
penyelesaian yang diberikan
3. Membimbing murid mencapai matlamat pembelajaran
4. Memberikan pandangan yang membina dalam konteks
objektif yang hendak dicapai
5. Menyediakan ruang dan peluang untuk peserta melakukan
penilaian kendiri
JENIS-JENIS BERMAIN

1. KREATIVITI LISAN
2. KREATIVITI TULISAN
3. KREATIVITI PERSEPTUAL
4. KREATIVITI LAKARAN
5. KREATIVITI MENDENGAR
1. KREATIVITI LISAN

OLAH CERITA
Kreativiti lisan adalah kreativiti yang berasaskan kepada
pertuturan atau percakapan antara ahli kumpulan. Permainan Kaedah Permainan:
bagi kreativiti ini dapat menggalakkan ahli bercakap, berkongsi Olah suatu cerita dengan Mohd. Azhar Abd.
pengetahuan dan pengalaman. memasukkan semua Hamid, Mohd. Nasir
maklumat di bawah. Markom, Othman
Contoh: a. Kuda A.Kassim. 2004.
b. Tembikai Permainan Kreatif.
Pada suatu hari ada seekor kuda yang lapar terjumpa sebiji
c. Telefon pintar Bentong: PTS
tembikai. Semasa makan tembikai, kuda itu ternampak sebuah d. Gelang Publications &
telefon pintar yang berkilat seperti gelang emas. Kuda itu e. Periuk Distributors Sdn. Bhd.
terkejut lalu melompat ke dalam periuk besar.

Semua olahan cerita adalah dianggap betul dan diterima.


2. KREATIVITI TULISAN

Kreativiti tulisan adalah permainan yang menjurus kepada


pergerakan tangan dan keupayaan pemikiran individu iaitu
penglibatan ahli dalam menulis dan melakar permainan. Kreativiti
ini melibatkan pancaindera tangan dan mata di samping akal.
Antara permainan
Kreativiti ini dapat melahirkan individu yang kreatif, inovatif dan ialah:
imaginatif. A. Cakera padat
B. Buah jambu
C. Pemadam
Semua olahan cerita adalah dianggap betul dan diterima. D. Di Sekeliling
E. Saudara
F. Tuliskan Re...
G. Biru
H. Sejuk
I. Cerita bergambar
J. Tiga dalam satu
2. KREATIVITI TULISAN

A. CAKERA PADAT

Contoh :
A. Tuliskan 10 cara guna Leonard MS Yong &
semula cakera padat Karen L.Biraimah.
i. Muka jam.
yang sudah tidak 1996. Guru Kreatif:
ii. Dicantumkan menggunakan tali panjang, direntang di digunakan lagi. Isu-isu Teoritikal &
sawah untuk menghalau burung. Aplikasi Praktikal.
iii. Kad ucapan. Kuala Lumpur: Arenabuku
Sdn. Bhd.
iv. Pelapik gelas / cawan.
v. Bingkai gambar.
vi. Permainan.
2. KREATIVITI TULISAN

B. BUAH JAMBU
i. Bahan rojak
ii. Jus minuman
B. Tuliskan 5 cara Mohd. Azhar Abd.Hamid.
iii. Jeruk menggunakan buah 2001. Pengenalan
iv. Kuih jambu dalam Pemikiran Kritis dan Kreatif.
v. Acar makanan. Skudai: UTM.

C. PEMADAM C. Tuliskan kegunaan


i. Memadam tulisan sebuah pemadam
pensel (masa satu
ii. Buah dadu minit).
2. KREATIVITI TULISAN

D. DI SEKELILING SAUDARA
i. Gam melekatkan gambar
ii. Klip kertas mengepilkan kertas D. Tuliskan kegunaan
iii. Tali ikat barang benda-benda berikut
iv. Botol kosong isi kacang dalam masa dua minit -
gam, klip kertas, tali,
v. Tikar alas botol kosong, tikar.

E. TULISKAN RE... (pepet & taling)


E. Dalam masa seminit,
i. redah senaraikan perkataan
ii. rebut yang bermula dengan
Re.
iii. resah
iv. reka
v. rehat
2. KREATIVITI TULISAN

F. BIRU
i. laut
ii. langit
F. Senaraikan seberapa Yew Kam Keong. 1998.
iii. baju banyak benda yang Anda Kreatif Bebaskan
iv. cat difikirkan dalam kategori Kreativiti Anda.
v. bendera biru. Creative Dynamics.
vi. burung Shah Alam: Selangor.
vii. Doraemon
2. KREATIVITI TULISAN

G. Perkataan berakhir dengan sukukata lam

i. kolam
ii. tilam
iii. dalam G. Senaraikan seberapa Buzan, Tony. 2001. The
banyak perkataan yang Power of Creative
iv. malam suku kata akhirnya lam Intelligence. London:
v. selam Thorsons.
vi. sulam
vii. silam De Bono, Edward.
1996.Serious Creativity.
viii. nilam London: Harper Collins
ix. pualam Business.
x. kelam
xi. silam
xii. talam
2. KREATIVITI TULISAN

H. Cerita Bergambar

H. Berdasarkan gambar Yew Kam Keong.


yang sesuai, sila pilih 10 2002.Bebaskan Kreativiti
gambar dan tuliskan Anda. Utusan Publications
sebuah cerita. & Distributors Sdn.Bhd.
Kuala Lumpur.
2. KREATIVITI TULISAN

I. Tiga Dalam Satu


i. ulat, lima, tebu = BUKU (buku ada kaitannya dengan ketiga-
tiga perkataan tersebut) Jawapan : ulat buku, buku lima, buku
tebu. I. Tuliskan satu perkataan
yang ada kaitan dengan
ii. ayam, langit, bangku = KAKI. Jawapan : kaki ayam, kaki ketiga-tiga perkataan di
langit, kaki bangku. bawah. Contoh:
iii. hati, wang, anak = EMAS. Jawapan : hati emas, wang
ulat, lima, tebu = buku
emas, anak emas. ayam, langit, bangku= ?
iv. kail, hati, anak = MATA. Jawapan : mata kail, mata hati, hati, wang, anak = ?
anak mata. kail, hati, anak = ?
3. KREATIVITI PERSEPTUAL

Kreativiti Perseptual adalah permainan yang menjurus kepada


persepsi individu. Kreativiti ini melibatkan pancaindera akal
fikiran iaitu penggunaan deria pemikiran secara total.
Permainan ini bertujuan membina dan meningkatkan daya Antara permainan:
konseptual para peserta. Peserta terlibat dalam permainan yang 1. Apakah itu?
2. Apakah gunanya?
menggunakan kemahiran perseptual, isi ataupun wawasan 3. Cerita humor
masa depan dan sejauh mana peserta dapat membuat 4. Pengembara
gambaran pada sesuatu perkara. 5. Ikan dalam balang
6. Gelas ajaib
3. KREATIVITI PERSEPTUAL

1. Apakah itu?
Nota:
Tiada jawapan yang khusus bagi soalan ini. Selagi jawapannya
rasional ia diterima. Senaraikan seberapa
banyak objek yang
anda dapat kaitkan dengan
a keempat-empat rajah
c
tersebut.

b d
3. KREATIVITI PERSEPTUAL

2. Apakah gunanya?

Senaraikan seberapa
banyak yang boleh,
kegunaan benda-benda
yang berikut:

Batu bata, tali sepanjang


satu kaki, sehelai sapu
tangan, sebatang pensel,
kayu pembaris, gula-gula
getah.
3. KREATIVITI PERSEPTUAL

3. Cerita humor

Senaraikan 5 cerita yang


paling melucukan yang
pernah anda dengar.

Pilih satu gambar / gambar


lain, ceritakan kisah lucu
yang anda alami.

Soalan:
Mampukah anda membuat
rakan lain tertawa?
3. KREATIVITI PERSEPTUAL

4. Pengembara

Seorang pengembara
memasuki hutan Amazon.
Pada suatu pagi, apabila dia
terjaga daripada tidur, dia
ketakutan ada benda di dalam
beg tidurnya. Benda itu
mempunyai kepala dan ekor
serta bergerak-gerak apabila
dipusingkan. Sebentar
kemudian pengembara itu
kembali tenang. Mengapa?

Jawapan:
Apa yang hendak ditakutkan,
benda itu hanyalah duit syiling.
3. KREATIVITI PERSEPTUAL

5. Ikan Dalam Balang

Sebuah balang berisi seekor


ikan emas diletakkan di atas
meja. Sebuah botol kecil yang
berisi makanan ikan diletakkan
bersebelahan dengan balang
ikan.
Cuba cadangkan cara-cara
bagaimana ikan di dalam
Nota: balang ini boleh mendapat
Tiada jawapan yang khusus bagi soalan ini. Selagi makanan dari dalam botol
jawapannya rasional, ia diterima. Jawapan bergantung kecil ini tanpa bantuan
manusia.
kepada daya kreativiti dan imaginasi murid.
3. KREATIVITI PERSEPTUAL

6. Gelas Ajaib

Sebuah gelas berisi air


diletakkan di atas meja guru.
Para murid diminta
memikirkan sebanyak
mungkin cara bagaimana
mengeluarkan air di dalam
gelas itu tanpa memegang
dan menonggengkan gelas
Nota: itu.
Tiada jawapan yang khusus bagi soalan ini. Selagi jawapannya
rasional, ia diterima. Jawapan bergantung kepada daya kreativiti
dan imaginasi murid.
4. KREATIVITI LAKARAN

Kreativiti lakaran adalah permainan yang menjurus kepada


lakaran, lukisan dan gambaran sesuatu imej. Kreativiti ini
melibatkan pancaindera mata dan tangan iaitu penggunaan
deria penglihatan dan juga deria sentuhan. Kreativiti ini dapat Permainan Lukis dan
melahirkan individu yang kreatif, inovatif dan imaginatif. Reka.
Soalan yang diuji berkaitan:
1. Peribahasa
2. Simpulan bahasa

Senaraikan peribahasa dan


simpulan bahasa untuk aktiviti
ini.
4. KREATIVITI LAKARAN

1. Peribahasa

SIMPULAN BAHASA
Peralatan: http://www.seribahasa.co
Marker pen, papan putih m/2009/10/simpulan-
bahasa.html

Seorang pemain bertindak


sebagai pelukis dan ahli lain
Contoh soalan : sebagai peneka. Pelukis akan
diberi soalan dan diminta
a. Adakah anda melukis benda hidup? melukis dalam tempoh masa
yang diberikan. Rakan lain
b. Bolehkan benda itu bergerak?
akan terus mengajukan
c. Adakah peribahasa itu kais pagi makan pagi kais petang soalan hingga dapat meneka
makan petang / kokok berderai-derai ekor bergelumang lukisan yang sebenar
tahi. seterusnya menyatakan
peribahasa yang berkaitan.
4. KREATIVITI LAKARAN

2. Simpulan Bahasa

Peralatan: Pusat Rujukan Persuratan


Melayu
Marker pen, papan putih http://prpm.dbp.gov.my/Se
arch.aspx?k=simpulan+bah
Seorang pemain bertindak asa
sebagai pelukis dan ahli lain
sebagai peneka. Pelukis akan
diberi soalan dan diminta
melukis dalam tempoh masa
Contoh soalan : yang diberikan. Rakan lain
akan terus mengajukan
a. Adakah anda melukis tumbuh-tumbuhan. soalan hingga dapat meneka
b. Bolehkan tumbuh-tumbuhan itu boleh dimakan. lukisan yang sebenar
c. Adakah simpulan bahasa itu mata petai. seterusnya menyatakan
simpulan bahasa yang
berkaitan.
5. KREATIVITI MENDENGAR

LAGU : TANYA SAMA POKOK

Tanya sama pokok, Lihat dalam taman, Tanya sama burung,


Apa sebab goyang? terdapat binatang. Apa sebab terbang? LAGU TANYA SAMA
Nanti jawab pokok, Pokok-pokok hijau, Nanti jawab burung, Aktiviti: POKOK
Angin yang goncang. indah dipandang. Sayap digunakan.
Ceritakan semula. https://www.youtube.com/w
Tanya sama langit, Arnab sungguh comel, Tanya sama ikan, Nyanyikan dengan atch?v=v_wTZdDxYcs
Apa sebab hujan? bulu warna putih. Bagaimana berenang? bersemangat.
Nanti jawab langit, Itu tanda bersih, Nanti jawab ikan,
Hasilkan dialog /
Tanyalah awan. Allah pun kasih. Sirip digunakan.
perbualan antara individu
Awan nanti kata, Oh rama-rama, Berbagai tumbuhan, / berkumpulan.
Aku kandung air, engkau sungguh cantik. Allah jadikan.
sampai tempat sejuk, Merah kuning putih, Masam manis pahit,
aku pun cair. berbatik-batik. dapat dirasakan.
Ada boleh dimakan.
Lihat dalam air, Indahnya dirimu, Ada boleh dipandang.
ada bayang-bayang. beraneka warna.
Campak satu batu, Ke sana ke mari, Syukur pada Tuhan,
bayang pun hilang. menghisap bunga. tidak terbilang.
SAJAK KATA BUKIT KEPADA JENTOLAK karya Ahmad Faizal Said
Kata bukit kepada jentolak, Kata bukit kepada jentolak,

Barangkali kau tidak pernah tahu, Barangkali kau tidak tahu,


bukit ini pernah hingar dengan dentuman peluru, aku ialah pasak kekuatan,
di sini, sejarah pernah mencatat sengketa, manusia salah kerana berseteru dengan alam,
kuasa melapah rasa kasih dua saudara, lihat tanahku yang menggelongsor,
hari ini kau datang dengan hingar deruman, lihat dada aspal yang kotor,
mahu kau kuburkan sejarah itu? hari ini kau datang dengan rakus cakaran,
mahu kau tanamkan aspal itu?
Kata jentolak kepada bukit,
Kata jentolak kepada bukit,
Memang aku tidak tahu,
malah, tak ingin ambil tahu, Memang aku tidak tahu,
aku menderum kerana wang! malah, tak ingin ambil tahu,
aku menderum kerana wang.
TEKNIK DIDIK HIBUR
PERINGKAT TERAS
BERCERITA
BERCERITA
Bercerita adalah aktiviti yang menarik dan sesuai untuk sesi
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu kerana sifat
kanak-kanak yang suka mendengar cerita.
Cara ini bukanlah sesuatu yang baru, malah ia kerap digunakan Cerita
https://www.youtube.com/watch
oleh ibu bapa sewaktu menyampaikan sesuatu pengajaran ?v=gMBtjnEneMY
kepada anak-anak mereka.
Bercerita amat memikat dan bersifat menghiburkan
menyebabkan murid-murid cepat menumpukan perhatian jika
sesuatu pengajaran itu dapat disampaikan dalam keadaan yang
menyeronokkan.
DEFINISI BERCERITA
Kamus Dewan Bahasa (2000) mentakrifkan bercerita sebagai
mengisahkan sesuatu cerita, bercakap atau berbual.
Kamarudin Husin (1999) mentakrifkan bercerita sebagai salah
satu aktiviti lisan yang penting dan memerlukan beberapa
kebolehan tertentu.
Guru yang ingin bercerita, perlu memilih dan menggunakan
perkataan yang sesuai, berkebolehan melahirkan sesuatu gaya,
suara, mimik muka dan intonasi yang boleh memikat perhatian
pendengar.
Guru juga harus membina ayat yang betul, penggunaannya
tepat, mudah dan menarik. Pendek kata, semua unsur yang
terdapat dalam bahasa lisan terutama dalam percakapan yang
natural, perlu diwujudkan semasa bercerita.
KEBAIKAN BERCERITA
i. Menyuburkan daya imaginasi dan kreativiti murid. Guru bercerita
secara imaginasi, murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan
menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita itu.
Contohnya, kanak-kanak boleh menjadi angkasawan, gergasi,
makhluk halus, haiwan dan sebagainya.
ii. Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid. Dalam cerita
sering berlaku peristiwa yang melibatkan emosi manusia seperti
watak utama menemui kejayaan, gembira dan menderita. Keadaan
ini amat sesuai untuk mengubah suasana dengan membawa mereka
untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya.
iii. Menyuburkan akal dan kecerdasan otak. Semasa cerita disampaikan
oleh guru, murid lazimnya akan menunjukkan rasa minat, hairan,
geram dan perasaan ingin tahu. Murid-murid digalakkan bertanya
atau menyoal, dibenarkan memberi komen atau pandangan terhadap
peristiwa, sifat serta perilaku watak-watak dalam cerita tersebut.
Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan
mempertingkatkan kecerdasan otak murid-murid.
KEBAIKAN BERCERITA
iv. Menggalakkan perkembangan bahasa. Ketika bercerita itulah mereka
akan menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai
ragam gaya dan bentuk bahasa kepada murid-murid.
v. Asas untuk pendidikan agama. Ada sebahagian cerita mengandungi KISAH SI TENGGANG
unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan https://www.youtube.com/
watch?v=bhFW7mkbqe4
yang berharga seperti moral dan akhlak, tingkah laku dan sikap yang
baik untuk disampaikan kepada murid-murid.
vi. Asas kepada panduan hidup. Cerita yang disampaikan dengan cara
yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah
kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat.
Si Tenggang misalnya, mempunyai falsafah-falsafah yang tinggi di
sebalik cerita itu. Kisah-kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi
kesedaran yang amat mendalam. Implikasi cerita itu begitu
berpengaruh dan sentiasa kekal dalam ingatan murid-murid.
Pengajaran yang diperoleh daripadanya juga boleh dijadikan
panduan hidup mereka.
PRINSIP AKTIVITI BERCERITA
i. Mempunyai tema yang sesuai. Cerita itu tidak boleh
mengabaikan objektif mendidik dan mengasuh. Ceritanya
mesti mengandungi isi yang sesuai dengan murid-murid,
terutama dari segi kematangan berbahasa, umur, latar
belakang, minat, kecerdasan otak dan pengalaman mereka.
ii. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid. Ini
bermaksud bahasa perlu mengandungi perkataan atau
rangkai kata yang tepat, sesuai dan berkesan. Pengucapan
cerita itu harus dilakukan dengan jelas, ringkas dan tidak
mengelirukan. Perkataan dan rangkai kata yang
mengandungi beberapa pengertian harus juga dielakkan.
PRINSIP AKTIVITI BERCERITA
iii. Plot cerita dan penyampaiannya perlu menarik, tersusun dan
ada kesudahan. Semasa menyampaikan cerita tersebut,
guru perlu menggunakan pelbagai gaya yang menarik seperti
gaya isyarat, pergerakan, pertanyaan, menggunakan cakap
ajuk, melakonkan peristiwa-peristiwa tertentu dan
sebagainya.
iv. Penglibatan murid-murid sepenuhnya semasa aktiviti ini
berjalan juga penting. Guru harus bijak dan pandai
mengaitkan jalan cerita dengan intelek, emosi dan
kadangkala fizikal murid-murid semasa sesi bercerita. Semua
aktiviti ini boleh diikuti dengan pelbagai gerak kerja lanjutan
yang dirasakan sesuai.
LANGKAH-LANGKAH GENERIK
Permulaan cerita
i. Tumpuan kepada pencerita untuk menarik minat rakan lain dan kekal
hingga ke akhir cerita.
ii. Boleh menggunakan isyarat, mimik muka, gambar, penglibatan murid,
media di samping bijak memainkan kata-kata. Pilih satu cerita dan
iii. Lebih menarik jika mereka berjaya membawa imaginasi murid lain ke laksanakan mengikut
zaman berlakunya cerita. langkah-langkah yang
dicadangkan.
iv. Bimbing murid membaca dialog dengan gaya, nada dan intonasi yang
betul.
Lakarkan jalan cerita
v. Bina hubungan baik dengan murid. dan senarai watak untuk
Pembentukan cerita memudahkan aktiviti.
i. Bahasa mestilah mudah dan sesuai.
ii. Penggunaan cakap ajuk pada bahagian tertentu cerita mampu
menambahkan kesan.
iii. Perkataan dan rangkai kata yang kabur perlu dielakkan.
iv. Istilah baru perlu disokong menggunakan gambar.
v. Kelancaran pertuturan dan penceritaan amat perlu.
LANGKAH-LANGKAH GENERIK
Pembentukan cerita
vi. Kepelbagaian suara penting tinggi rendah, intonasi dll.
vii. Gerak-geri, mimik muka dapat menghidupkan suasana.
viii. Bahan rangsangan menghilangkan kebosanan. Teknik Bercerita KAMISHIBAI
Kepentingan Teknik
ix. Sentiasa fokus pada tema yang hendak disampaikan. https://en.wikipedia.org/wiki/Ka
Bercerita
mishibai
x. Libatkan murid secara kognitif, psikomotor atau secara lisan https://www.storyarts.org/
dengan memberikan pandangan atau cadangan. classroom/

Penutup Cerita
i. Cerita perlu ada kesudahannya.
ii. Mencapai objektif
Aspek penilaian bercerita
Kamishibai BM
Kamishibai
https://www.youtube.com/wa
1. Cerita 30 markah tch?v=v6URceEr_zc
2. Bahasa 30 markah
3. Gaya 30 markah
4. Nilai murni 10 markah
BORANG PENILAIAN BERCERITA
ELEMEN DIDIK HIBUR
DALAM AKTIVITI BERCERITA
i. Santai Murid dapat mendengar pelbagai siri cerita yang
mereka digemari.
ii. Kelakar dan lucu Apabila murid dibenar untuk menggunakan
gaya sendiri yang kreatif semasa menyampaikan cerita
supaya berkesan maka adegan lucu terjadi. Teater Bercerita
https://www.youtube.com/watch?v
iii. Seronok dan gembira Penggunaan mimik muka, suara dan =ww6blpvHIjU

gerak badan.
iv. Semangat mencuba Usaha murid untuk memgambil
bahagian di hadapan rakan-rakan sebagai pencerita menerusi
tajuk cerita yang digemari.
Teater Pembaca
v. Tidak takutkan guru Guru turut bercerita bersama-sama https://www.youtube.com/watc

murid dengan mempelbagaikan suara, mimik muka dan gerak


h?v=v-LqAlOukFc

badan supaya penyampaian cerita lebih berkesan.


vi. Kurang stres Murid rasa sumbangan dan peranan mereka
sebagai pencerita atau pendengar cerita dihargai.
CADANGAN AKTIVITI BERCERITA
Pilih sebuah cerita dan laksanakan aktiviti yang dicadangkan.

Pada suatu hari ada seekor kerbau jantan hendak minum air. Kerbau itu
berjalan melalui satu lorong menuju ke sungai. Sungai itu agak luas. Airnya
cetek saja, jernih dan sejuk. Kerbau mengharung air. Air itu hanya setakat 1. Nyanyikan cerita Teks Cerita Sang Kancil
http://ceritakanak.blogspot.my/2011
lutut. Kerbau itu menuju ke tengah-tengah sungai kerana air di bahagian 2. Lakonkan cerita /12/sang-kancil-yang-cerdik.html

tengah sungai lebih jernih. Ketika menghirup air, kerbau terdengar sesuatu 3. Ubahsuai cerita jadi
di tepi sungai. Kerbau merenung ke arah suara itu. Kerbau ternampak air drama (cerpendra).
4. Akt kerusi panas.
terhambur naik di tebing sungai.
5. Akt improvisasi
lakonan spontan.
"Tolong! Tolong! Tolong aku, kerbau!" Tiba-tiba terdengar suara dari tepi 6. Akt pemaduan seni.
sungai dekat rimbunan buluh. Kerbau cuba memerhati dan meneliti suara
itu. Kerbau ternampak sesuatu berbalam-balam dari jauh seperti batang
kelapa ditindih sebatang kayu. Suara meminta tolong terus bergema
TEKNIK DIDIK HIBUR
PERINGKAT TERAS
BERLAKON
BERLAKON DALAM DIDIK HIBUR
Di sekolah, berlakon merupakan satu aktiviti yang amat digemari
oleh murid-murid kerana dijalankan dalam bentuk bermain dan
bersantai.
Mereka diberi peranan untuk berkata-kata secara bebas,
melahirkan pandangan, beraksi sesama sendiri, berhibur dengan
gelagat rakan sebaya, melaksanakan aktiviti bersama dan
sebagainya.
Walaupun aktiviti berlakon ini berjalan secara tidak formal tetapi
ianya pasti akan membantu meningkatkan kemahiran murid-
murid untuk berbahasa dengan baik.
DEFINISI BERLAKON
Lakonan adalah satu aktiviti, atau pergerakan tubuh badan atau
segala bentuk perlakuan yang meliputi segala kegiatan hidup
manusia. Ia dilakukan oleh watak-watak tertentu sebagai
mencerminkan keadaan sebenar, atau meniru cara dan bentuk
kegiatan-kegiatan yang berlaku dalam hidup masyarakat.
Kamus Dewan (2000) mentakrifkan lakonan sebagai perihal
memainkan sesuatu drama, sandiwara dan sebagainya.
KEBAIKAN AKTIVITI BERLAKON

i. Membolehkan murid-murid bertutur dengan gaya, suara,


intonasi, nada dan sebutan yang betul.
ii. Untuk membolehkan mereka menggunakan bahasa dalam
situasi dan konteks tertentu dengan cara yang betul. LATIHAN
iii. Membolehkan murid-murid bertutur menggunakan bahasa Bermain dengan suara.
Berbahasa mengikut situasi
yang kemas dan teratur.
dan konteks.
iv. Membolehkan mereka berinteraksi atau berhubung dengan Menyatakan perasaan dan
orang lain untuk menyatakan perasaan, kehendak, kehendak.
pengalaman dan fikiran mereka.
v. Melatih murid-murid mendengar dengan baik dan dapat
memahami apa yang didengarinya itu secara tepat.
KEBAIKAN AKTIVITI BERLAKON
vi. Menyuburkan semangat kekitaan, bertanggungjawab dan
boleh bekerjasama dalam satu kumpulan.
vii. Mendorong pembentukan pemikiran yang lebih aktif dan
kreatif dalam kalangan murid.
viii. Mengikis perasaan rendah diri, sifat malu dan pelbagai sifat
negatif lain.
ix. Melatih murid-murid memahami semua aspek kehidupan
apabila mereka menghadapi keadaan sebenar.
PRINSIP BERLAKON
Untuk memastikan aktiviti ini berjalan lancar dan berkesan serta
memenuhi tujuan pengajaran dan pembelajaran, guru haruslah
mempunyai prinsip-prinsip tertentu ketika mengendalikan aktiviti
berlakon. Antaranya adalah seperti berikut:
i. Aktiviti lakonan hendaklah menepati objektif pengajaran,
iaitu untuk mempertingkat kemahiran dan kebolehan
berbahasa dalam kalangan murid.
ii. Berlakon hendaklah mempunyai tema yang sesuai dengan
pengalaman dan kebolehan mental murid serta boleh
dijalankan dalam situasi yang sebenar.
iii. Dialog dalam lakonan haruslah menggunakan bahasa yang
sesuai, iaitu bahasa yang mudah, jelas, ringkas, dan
senang difahami oleh murid-murid.
PRINSIP BERLAKON
iv. Aktiviti ini hendaklah dijalankan dalam bilik darjah.
Lakonan yang memerlukan peralatan yang sukar dibawa
ke bilik darjah perlulah dielakkan.
v. Semua murid hendaklah dibenarkan berlakon secara
bebas. Guru hanya boleh membetulkan kesalahan murid
selepas persembahan lakonan tersebut supaya tidak
menganggu perjalanan lakonan tersebut atau
membunuh minat dan semangat berlakon dalam
kalangan murid.
vi. Murid-murid digalakkan melibatkan diri sepenuhnya
semasa aktiviti lakonan itu supaya kemahiran intelek,
emosi dan fizikal mereka dapat berkembang.
JENIS BERLAKON
i. Lakonan Berdasarkan Permainan
ii. Lakonan Spontan
iii. Lakonan Bisu Berdasarkan sebuah filem Lakonan cerita
iv. Lakonan Berkait pendek, murid diminta Kasut Kelopak
menyambung lakonan Jantung
v. Lakonan Boneka
yang sesuai dalam
vi. Lakonan Nyanyian kumpulan.
vii. Lakonan Bersenikata
viii. Lakonan Puisi Guru menayangkan
akhiran cerita selepas
ix. Lakonan Cerita aktiviti lakonan tamat
x. Lakonan Kaku
JENIS BERLAKON
(i) Lakonan Berdasarkan Permainan
Lakonan jenis ini biasanya dijalankan tanpa perancangan
terlebih dahulu. Murid-murid diminta untuk melakukan suatu
permainan yang pernah mereka mainkan sebelumnya
seperti bermain bola sepak, layang-layang, guli, badminton
dan sebagainya. Murid yang dipilih secara rawak itu diminta
keluar ke hadapan bilik darjah dan guru meminta mereka
untuk melakonkan permainan tersebut. Manakala murid lain
akan memerhatikan pergerakan yang sedang dilakonkan.
Contoh lain ialah permainan pukul berapa datuk harimau,
ayam dan musang, dan sebagainya.
JENIS LAKONAN
( ii ) Lakonan Spontan
Merupakan lakonan yang tidak dirancang dan dijalankan
tanpa skrip. Murid-murid diberi peluang berlakon
menggunakan ayat sendiri secara semerta iaitu lahir
daripada fikiran mereka sendiri. Biasanya melibatkan dua
orang pelakon atau lebih. Sebelum berlakon, peranan
masing-masing diperjelaskan dan guru perlu memberikan
gambaran suasana dan peristiwa yang hendak dilakonkan
itu sebelum murid-murid melakonkannya secara bebas.
Contohnya adegan berjumpa doktor di klinik, melaporkan
kehilangan barang di balai polis, hakim menjatuhkan
hukuman kepada pesalah dan sebagainya
JENIS LAKONAN
( iii ) Lakonan Bisu
Lakonan jenis ini hanya menggunakan pergerakan anggota
badan tanpa dialog. Berpandukan gerak-geri pelakonnya,
murid-murid lain diminta meneka apakah yang dibuat oleh
pelakon berkenaan. Sebaik-baiknya guru menjelaskan
terlebih dahulu situasi yang perlu dilakonkan seperti jenis
pekerjaan di rumah, permainan, situasi atau gelagat haiwan
kesayangan. Seterusnya mereka diminta menceritakan
kembali gerak-geri yang dilihat menggunakan perkataan
dan ayat sendiri. Contohnya membelah kayu api, menyapu
sampah, menjemur padi, berlain layang-layang, mandi di
sungai, menjual ubat, kuda berlari dan sebagainya.
JENIS LAKONAN
( iv ) Lakonan Berkait
Sesuai dijalankan kepada murid-murid tahap satu atau
rendah. Guru menyebut beberapa perkataan atau
perbuatan, dalam masa yang sama guru akan melakonkan
perkataan tersebut. Misalnya apabila guru menyebut
perkataan duduk, dia akan duduk di atas kerusi. Berbagai-
bagai aksi lain boleh dilakukan seperti menyebut perkataan
saya tidur, saya bersikat, saya berjalan dan sebagainya.
Situasi ini boleh ditukar ganti dengan meminta murid pula
yang menyebut dan melakonkannya atau guru menyebut
perkataan, dan pelakonnya adalah murid-murid secara
beramai-ramai dalam bilik darjah. Melalui aktiviti ini, murid
dapat melihat perkaitan antara percakapan dengan lakonan
yang dijalankan.
JENIS LAKONAN
(v) Lakonan Bersenikata
Dijalankan dalam dua bentuk, iaitu lakonan tidak bersengaja dan
lakonan bersengaja. Lakonan tidak bersengaja merupakan lakonan tidak
formal, dilakukan selepas murid-murid mendengar sesuatu cerita atau
kejadian. Tidak memerlukan persediaan yang lama dan guru berperanan
memberikan nasihat dan cadangan sahaja manakala murid-murid bebas
berlakon menggunakan perkataan sendiri. Manakala lakonan jenis
bersengaja pula memerlukan perancangan teliti di mana murid-murid
diberi senikata berdasarkan cerita-cerita yang dipilih oleh guru. Terdapat
beberapa perkara yang perlu dilaksanakan guru sebelum menjalankan
aktiviti lakonan jenis bersengaja ini.
a) Jelaskan kepada murid peranan sebagai pelakon dengan menceritakan
peristiwa yang hendak dilakonkan atau memberikan senikata untuk diteliti
murid.
b) Seterusnya, proses pemilihan pelakon dijalankan oleh guru. Semasa
pemilihan dijalankan, pastikan peluang berlakon diberikan kepada semua
murid dan tidak hanya tertumpu kepada murid pandai dan cergas sahaja.
JENIS LAKONAN
c) Setelah guru menjelaskan peranan setiap pelakon, murid-murid yang terpilih
bolehlah melakonkannya secara bebas sebagaimana dikehendaki oleh jalan
cerita berkenaan.
d) Guru boleh memberikan ulasan dan komen selepas selesai aktiviti lakonan
supaya sesi lakonan murid tidak terjejas. Sama ada untuk memberi peluang
lakonan sekali lagi atau membuka peluang kepada murid lain.
e) Sebaik-baiknya guru berikan motivasi dan rangsangan, iaitu elakkan
mengkritik atau menyalahkan murid-murid sehingga membunuh minat dan
keinginannya untuk terus berlakon.
f) Guru boleh menyediakan beberapa peralatan sokongan seperti topeng dan
pakaian yang sesuai supaya lakonan murid lebih menjadi lebih realistik dan
berkesan.
JENIS LAKONAN
( vi ) Lakonan Boneka
Guru memperlihatkan beberapa contoh boneka (puppet) dan
melakonkannya. Pelbagai bentuk dialog boleh dibina berdasarkan
boneka berkenaan dan lakonan jenis ini amat sesuai untuk
menyampaikan pelajaran kepada murid-murid yang pemalu.
Semasa boneka berkenaan dilakonkan, murid-murid diminta
mendengar dengan teliti dan mengenalpasti beberapa bentuk
kesalahan bahasa. Bagi murid-murid sekolah menengah, mereka
digalakkan membina skrip mudah dan kemudiannya melakonkan
sendiri menggunakan boneka berkenaan.
JENIS LAKONAN
( vii ) Lakonan Nyanyian
Lakonan jenis ini memerlukan lagu sebagai bahan rangsangan
dan sesuai dilaksanakan di semua peringkat sama ada rendah
atau menengah. Sebelum aktiviti jenis ini dijalankan, guru terlebih Lagu Ayah dan Ibu
dahulu menjelaskan apakah peranan dan suasana yang perlu https://youtu.be/u3do
C7tlxWI
dilakukan oleh pelakon. Justeru, pelakon hanya perlu
menggunakan pergerakan anggota badan dan mimik muka tanpa
berkata-kata kerana sepanjang tempoh lakonan tersebut diiringi
lagu yang diperdengarkan kepada mereka.
Bukan Kerana Nama
Contohnya lagu Ayah dan Ibu nyanyian Sudirman Arshad,
Bukan Kerana Nama nyanyian Ramli Sarip, Jangan Tinggal https://youtu.be/S7IOrcT
CO-8
Daku nyanyian P. Ramlee dan sebagainya.
JENIS LAKONAN
( viii ) Lakonan Puisi
Lakonan puisi dijalankan oleh guru berdasarkan pembacaan
puisi. Sebelum aktiviti ini dijalankan, guru akan memilih puisi-puisi
yang sesuai dengan tahap murid. Penggunaan sajak dan pantun
sesuai untuk murid-murid sekolah rendah, manakala gurindam,
seloka, syair dan nazam sesuai untuk murid-murid sekolah
menengah. Contohnya, guru memasang pita rakaman yang
mengandungi Sajak Ke Makam Bonda, Syair Burung Pungguk,
Seloka Pak Kaduk dan Gurindam Dua Belas. Berdasarkan
senikata puisi tersebut, murid-muird dikehendaki melakonkan
satu pergerakan mengikut baris-baris seperti yang terdapat dalam
puisi berkenaan semasa puisi berkenaan sedang
diperdengarkan.
JENIS LAKONAN
( ix ) Lakonan Cerita
Guru boleh mendapatkan bahan berkenaan menerusi buku cerita
yang terdapat di perpustakaan atau bilik darjah di sekolah.
Caranya mudah kerana beberapa orang murid yang dipilih akan
membaca buku berkenaan sehingga tamat, kemudiannya
melakonkan semula peristiwa yang telah dibaca di hadapan
rakan-rakan. Guru boleh memperluas pengetahuan murid-murid
dengan menggunakan buku-buku cerita yang mempunyai tema
yang pelbagai seperti fiksyen Sains, Kesihatan, Agama, Sivik dan
sebagainya.
JENIS LAKONAN
(x) Lakonan Kaku
Lakonan jenis ini menyerupai pantomime iaitu melibatkan
seorang pembaca skrip dan pelakon. Pembaca skrip boleh terdiri
daripada murid-murid yang telah dikenalpasti oleh guru. Bezanya
hanyalah pada pergerakan pelakonnya sahaja yang bersifat statik
atau setempat.
JENIS LAKONAN
Elemen Didik Hibur Dalam Lakonan
Santai Murid berpeluang mendengar pelbagai tema cerita yang
digemari seperti Seniman Bujang Lapok karya Tan Sri P.
Ramlee.
Kelakar Murid berlakon menggunakan dialog sendiri.
Seronok dan gembira Banyak aktiviti lakonan dan gerak badan.
Semangat mencuba Murid berpeluang memegang watak yang
digemari.
Tidak takut dan kurang stres Guru turut berlakon bersama-
sama murid.
LANGKAH-LANGKAH GENERIK
i. Murid membuat lakonan ringkas iaitu meniru gaya pelakon
terkenal.
ii. Contohnya murid melakonkan semula bab dalam filem
lakonan Seniman Agung Tan Sri P. Ramlee. Meniru gaya pelakon
i. Tayangkan sedutan
iii. Sebelum sesi lakonan ini dijalankan, guru terlebih dahulu cerita.
menayangkan sedutan cerita Seniman Bujang Lapok ii. Dengar dan teliti dialog.
menerusi komputer dan LCD. iii. Buat lakonan ringkas.
iv. Semua murid diminta mendengar dengan teliti dialog yang
digunakan.
CADANGAN AKT. LAKONAN
i. Sebelum mereka melakonkan bab yang dipilih, murid-murid
dikehendaki menghasilkan terlebih dahulu skrip mudah
menggunakan perkataan sendiri. Guru memilih beberapa hasil
skrip yang terbaik dan memilih beberapa orang pelakon untuk
melakonkannya di hadapan bilik darjah.
ii. Murid-murid lain diminta dengar dengan teliti dialog yang
digunakan dan dalam masa yang sama kenalpasti kesalahan
bahasa yang ada.
iii. Boleh diadakan sesi perbincangan, membuat komen, ulasan
atau sebagainya terhadap lakonan yang telah dijalankan.
TEKNIK DIDIK HIBUR
PERINGKAT PERTENGAHAN
BERNYANYI
TAKRIF BERNYANYI
Kamus Dewan (2000) mentakrifkan nyanyian sebagai satu
gubahan muzik yang dilagukan dengan suara.
Kamarudin Husin (1999) pula melihat aktiviti menyanyi Takrif bernyanyi
sebagai satu aktiviti yang berlaku dalam kehidupan http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?
k=BERNYANYI
sebenar dan boleh di bawa ke bilik darjah sebagai satu
kegiatan lisan yang menarik.
AKTIVITI UNTUK BERNYANYI
Soal jawab tentang isi/ mesej/ kosa kata
Menulis prosa berdasarkan seni kata lagu
Bercerita berdasarkan seni kata lagu
Apakah ciri lagu yang Ciri lagu yang sesuai
Membina ayat daripada kata/ frasa perlu diambil kira sebelum untuk PdP
dipilih sebagai bahan https://www.scribd.com/doc/141
bantu mengajar? 886569/ciri-lagu-kanak-kanak
KEBAIKAN AKTIVITI BERNYANYI
i. Menyumbang kepada kepelbagaian aktiviti bukan sahaja
kepada proses pembelajaran tetapi juga pengalaman baru
kepada murid-murid sewaktu mempelajari bahasa. Ini
mencetuskan perubahan dalam aktiviti yang lazim ketika sesi
pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Senaraikan langkah- Penggunaan
ii. Menyanyi adalah sesuatu yang menghiburkan. Justeru murid- langkah penggunaan lagu dalam
murid berpeluang belajar dalam suasana yang menyeronokkan. lagu dalam PdP. pengajaran BM
http://webcache.googleuserconten
iii. Menyanyi dapat mempertingkatkan motivasi kerana ia Apakah aspek
t.com/search?q=cache:ZUL1kqvU
5R4J:education.usm.my/images/d
merupakan aktiviti yang tertumpu kepada penglibatan murid kemahiran bahasa
ocs/DigesPendidik/DP2012-
1/dp2012-1-
sepenuhnya. yang boleh
06.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk

iv. Menyanyi memberi peluang kepada murid-murid untuk terlibat diaplikasikan dengan
sepenuhnya dalam aktiviti pembelajaran dan biasanya aktiviti bernyanyi?
melibatkan seluruh bilik darjah.
KEBAIKAN AKTIVITI BERNYANYI
v. Menyanyi dapat membantu murid-murid mengingat kembali
bahasa yang dipelajari dengan lebih baik berbanding aktiviti lain.
Rentak, irama dan melodi semuanya boleh menerapkan
perkataan-perkataan yang dipelajari ke dalam otak secara
berkesan.
Bagaimanakah anda Didik hibur dalam
vi. Lagu boleh membantu murid-murid menguasai perbendaharaan menggunakan lagu pengajaran bahasa
kata, sebutan, intonasi, rima dan tekanan, struktur serta bentuk untuk melihat http://monazman.blogspot.my/2014/
01/aplikasi-didik-hibur-dalam-
ayat. penguasaan Bahasa pengajaran.html

murid?
vii. Nyanyian menyumbang kepada sesi pengajaran guru yang
menarik.
viii. Nyanyian memberi pengukuhan yang baik dalam aspek
kefahaman bahasa.
PRINSIP BERNYANYI
i. Elakkan daripada memilih lagu yang tidak mempunyai
susunan kata yang betul dan salah dari segi tatabahasa. Ia
juga tidak seharusnya mengandungi bahasa pasar, kuno
atau dialek negeri tertentu. Pilihlah senikata dari lagu-lagu
yang mengandungi bahasa yang standard dan digunakan Bolehkah anda Lagu Amboi
sehari-harian. menggunakan lagu https://www.youtube.com/w
atch?v=oyuYSBZOIMc

ii. Pilihlah lagu yang mempunyai melodi yang senang dipelajari yang mengandungi
dan diingati. Sebaik-baiknya murid sudah mampu kesalahan tatabahasa
melagukan melodinya sebelum mempelajari lirik lagu dalam PdP?
tersebut.
iii. Pilihlah lagu yang sederhana kelajuannya iaitu tidak terlalu
lambat dan tidak terlalu cepat. Lagu yang melodinya biasa
didengar serta mudah dan senang diingat perlulah diberikan
keutamaan oleh guru.
PRINSIP BERNYANYI
iv. Pilih lagu yang mempunyai banyak pengulangan seperti
pengulangan melodi, perkataan dan sebagainya.
Pengulangan memudahkan murid menguasai bahasa yang
hendak dipelajari. Ini kerana pembelajaran bukan sahaja Ayah dan ibu Lagu ayah dan ibu
berlalu melalui penyampaian yang baik tetapi juga melalui Itulah permulaan kami https://www.youtube.com/watch?v=u3doC7
Dapatlah melihat bulan dan tlxWI
pengulangan bahan pembelajaran. Matahari
v. Sebaik-baiknya lagu yang dipilih itu hendaklah mengandungi Ahai
Yang dikurniakan dari Ilahi
cerita. Seperti kisah seseorang yang menceritakan sesuatu Ahai
perasaan, pandangan atau pendapat. Contohnya lagu Balik Ayah dan ibu lah
Kampung dan Ayah dan Ibu nyanyian Sudirman Hj. Arshad. Mesti dihormati
Ayah dan ibu
vi. Bagi murid-murid yang berada dalam tahap rendah, lagu Wali dan juga keramat
Pada mereka kita beri hormat
yang dipilih perlu mengandungi perbendaharaan kata yang Ahai
terhad. Elakkan juga memilih seni kata lagu yang ada ayat Bagilah tunjuk ajar dan
yang pelbagai jenis kerana boleh menganggu pembelajaran Nasihat
mereka. Supaya hidup
Supaya hidup kita akan selamat
LANGKAH-LANGKAH GENERIK
Prapersediaan
i. Pilih lagu
ii. Pastikan tahap kesukaran
iii.Ubah suai jika perlu
iv.BBM Latihan
Penyampaian Pilih satu lagu yang
i. Mainkan lagu bersesuaian dengan tajuk
dan laksanakan langkah-
ii. Cari maksud, bina ayat
langkah generik seperti
iii.Edar senikata yang dinyatakan.
iv.Latih nyanyian baris demi baris
v. Perhatian aspek sebutan
vi.Nyanyi beberapa kali
vii.Ajar beberapa aspek Bahasa
viii.Terangkan dan latih
Penutup
i. Uji murid aspek yang diajar
ii. Nyanyi bersama
ELEMEN DIDIK HIBUR DALAM BERNYANYI

i. Santai Mendengar lagu dan membaca senikata


lagu yang digemari.
ii. Kelakar Mengubahsuai senikata lagu mengikut
jalan tema sendiri.
iii. Seronok dan gembira Banyak aktiviti nyanyian
dan gerak badan.
iv. Semangat mencuba Usaha murid untuk
menghasilkan cerita ringkas daripada tema atau
perkataan dalam senikata lagu berkenaan.
v. Tidak takut dan kurang stres Guru turut
menyanyi bersama-sama murid.
KAEDAH MENGAJAR BERNYANYI
(i) Kaedah keseluruhan lagu.
Untuk mengajar lagu yang pendek.
Sesuai untuk kelas yang pandai.
Perdengarkan lagu secara keseluruhan dengan muziknya.
Sekurang-kurangnya tiga atau empat kali.
Guru menyanyikan keseluruhan lagu dengan iringan atau
tanpa muzik.
Murid dibimbing membaca sukukata lagu dengan sebutan
yang betul.
Seterusnya mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara
sebutan a, e, i, o, u secara berulang-ulang.
Akhirnya murid-murid menyanyi keseluruhan lagu dengan
iringan muzik.
KAEDAH MENGAJAR BERNYANYI
( ii ) Kaedah baris demi baris.
Sesuai untuk kelas yang lemah dan lagu panjang.
Perdengarkan lagu secara keseluruhan.
Mendengar dan mengikut guru menyanyi baris demi baris dan
kemudiannya keseluruhan lagu.
Dalam masa yang sama murid diajar membaca senikata lagu.
Jika murid mula menguasainya, murid dibimbing menyanyikan
lagu sebaris-sebaris, berulang-ulang.
Guru dan murid menyanyi lagu secara keseluruhan bersama-
sama.
Meminta murid menyanyi sendiri dengan iringan muzik atau
tanpa iringan muzik.
Guru guna kaedah solfge dengan menggunakan isyarat
tangan.
CADANGAN AKTIVITI BERNYANYI
LAGU BALIK KAMPUNG
Perjalanan jauh tak kurasa
Kerana hati ku melonjak sama
Ingin berjumpa sanak saudara
Yang selalu bermain di mata
LAGU BALIK KAMPUNG
Nun menghijau gunung ladang dan rimba https://www.youtube.com/watch
Langit nan tinggi bertambah birunya ?v=HmNLtc6qYg8
Deru angin turut sama berlagu
Semuanya bagaikan turut gembira
Balik kampung oh oh( 3X )
Hati girang
Ho ho Balik kampung (3X)
Hati girang
Terbayang wajah-wajah yang ku sayang
Satu-satu tersemat di kalbu
Pasti terubat rindu di hati
Menyambut kepulangan ku nanti
CADANGAN AKTIVITI BERNYANYI
i. Murid diperdengarkan lagu Balik kampung nyanyian Sudirman dan
lirik lagu dipancarkan menerusi LCD
ii. Secara rawak beberapa murid menceritakan semula menggunakan
perkataan sendiri tentang isi atau kandungan lagu yang telah
dipelajari.
iii. Murid menggambarkan idea dalam lagu itu dalam bentuk lakaran Ceritakan semula isi
pada papan tulis di hadapan bilik darjah. lagu menggunakan
iv. Murid mencipta dialog pendek daripadanya isi lagu tadi. perkataan sendiri.
v. Murid melakonkan aktiviti atau peristiwa dalam lagu tersebut Cipta dialog pendek
menggunakan perkataan sendiri tetapi terkawal. berdasarkan lagu dan
vi. Muzik diperdengarkan sekali lagi dan dalam masa yang sama, murid lakonkan.
melengkapkan seni kata lagu.
vii. Di akhir sesi guru dan murid boleh mengadakan sesi perbincangan,
membuat komen, ulasan atau sebagainya terhadap aktiviti yang
dijalankan sebelum ini.
TEKNIK DIDIK HIBUR
PERINGKAT LANJUTAN
BERPUISI
OBJEKTIF MATA PELAJARAN BM SEK MEN

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Membaca pelbagai bahan sastera dan bahan bukan
sastera dengan menggunakan teknik membaca yang PUISI TRADISIONAL
sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan Roslan Madon
Arifin Said
memproses maklumat secara kritis. Zurinah Hassan

ii. Mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis http://zurinahhassan.blogspot.my/2


013/05/puisi-melayu-tradisional-
penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan dalam-lagu.html
dengan kemahiran menulis serta proses penulisan
yang sesuai dan betul.
iii. Menghargai dan menghayati keindahan bahasa
melalui karya sastera dan karya bukan sastera.
PENGENALAN
Puisi merujuk kepada susunan/ aturan ayat yang
menyampaikan maksud dalam bentuk yang indah, dan
dihasilkan daripada pengalaman hidup yang sederhana dijalin PUISI TRADISIONAL
dengan daya keintelektualan dan seni masyarakat Melayu. Roslan Madon
Arifin Said
Puisi berfungsi dalam hampir semua aspek kehidupan seperti Zurinah Hassan

kegiatan berunsur ucapan, kegiatan seni dan kegiatan berunsur http://zurinahhassan.blogspot.my/2


pendidikan. Puisi yang dihasilkan oleh masyarakat Melayu ini 013/05/puisi-melayu-tradisional-
dalam-lagu.html
memperlihatkan pemikiran masyarakat yang menghasilkannya.
Pengelasan puisi Melayu boleh dibuat berdasarkan bentuk,
isi/tema, dan fungsi. Puisi Melayu terdiri daripada pantun, sajak,
syair, gurindam dan seloka.
KEBAIKAN AKTIVITI BERPUISI
i. Melatih murid supaya peka akan keindahan, kehalusan
dan kesenian bahasa yang terdapat dalam puisi.
ii. Melatih mereka memahami dan menterjemahkan
Aktiviti yang dicadangkan:
bahasa yang mengandungi pelbagai makna yang 1. Bentuk kumpulan
terdapat dalam puisi. dalam 4-5 orang
iii. Membolehkan murid mengesan maksud, menyusun, 2. Bahan puisi sama ada
dan menyenaraikan idea, mesej dan pengajaran yang moden/ tradisional
diedarkan
terdapat dalam puisi. 3. Video puisi ditayangkan
4. Murid diberi masa
berlatih menggunakan
alat muzik perkusi
5. Persembahan
kumpulan
KEBAIKAN AKTIVITI BERPUISI
iv. Memberikan peluang kepada murid-murid untuk
menikmati puisi di samping memahami maksudnya secara
keseluruhan.
v. Melatih dan menggalakkan murid-murid untuk menghasilkan
puisi ciptaan mereka sendiri dan sumbangannya kepada
masyarakat.
vi. Membolehkan murid-murid mempelajari bahasa lisan secara
berkesan dalam suasana yang menyeronokkan kerana
terdapatnya unsur berhibur.
vii. Menyuburkan minat serta menghidupkan daya kreativiti
murid-murid secara efektif dan inovatif.
PRINSIP-PRINSIP BERPUISI
i. Aktiviti berpuisi ini hendaklah menepati objektif
pengajaran, iaitu meningkatkan kemahiran dan
kebolehan berbahasa dalam kalangan murid.
ii. Bahan-bahan yang hendak digunakan haruslah
menggunakan laras bahasa yang sesuai dari segi
kebolehan berbahasa murid-murid, perkembangan
emosi, intelektual, minat dan kecenderungan.
iii. Puisi yang dipilih perlu sesuai dengan peringkat umur
dan mengikut kebolehan, mental, bakat dan minat murid-
murid.
iv. Puisi yang dipilih tidak terlalu panjang, memilih puisi yang
dapat menyumbang kepada proses pembentukan
peribadi dan mengandungi olahan bahasa yang baik.
PUISI MODEN: SAJAK
Muhammad Haji Salleh (1984: 1) mengatakan sajak
sebagai satu bentuk moden yang lebih bebas daripada
ikatan bentuk-bentuk tradisi.
Hashim Awang (1985: 168) mengatakan sajak merupakan
puisi baharu yang popular, lahir sebagai alternatif kepada
puisi tradisional. Hal demikian, kerana bentuknya tidak
terikat oleh sebarang kontroversi dan lebih bebas.
Secara umumnya, sajak merupakan karangan berangkap,
bentuk bebas yang sudah menyimpang daripada bentuk
puisi lama. Sajak tidak dilihat daripada jumlah kata, baris
atau skema rima, namun amat mementingkan bahasanya
sehingga menimbulkan kesan dan nilai estetika yang
tinggi.
CONTOH SAJAK
PETIKAN SAJAK GURU OH GURU (SN USMAN AWANG)


Di mana-mana dia berdiri di muka muridnya
Di sebuah sekolah terkemuka di ibu kota
Di sebuah sekolah terpencil di Hulu Terengganu
Semakin terpencil duduknya di ceruk desa
Semakin bererti tugasnya pada negara
Jadilah apa pun pada akhir kehidupanmu guruku
Budi yang kau apungkan di dulang ilmu
Panggilan keramat cikgu kekal terpahat
Menjadi kenangan ke akhir hayat
PUISI TRADISIONAL: PANTUN

Menurut Kamus Dewan (2000), pantun merupakan


sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat
baris dalam tiap-tiap rangkap yang mempunyai
pembayang dan maksud.
Hashim Awang (1984) pula mentakrifkan pantun
sebagai sejenis puisi lama yang mengandungi
empat baris kalimat pada setiap rangkap. Rima
pantun empat kerat berbentuk a/b/a/b.
CONTOH PANTUN
Tenang-tenang air di laut,
Sampan kolek mudik ke tanjung;
Hati terkenang mulut menyebut, Murid berpantun
Budi baik rasa nak junjung. https://www.youtube.com/w
atch?v=HJoXifTuEHk

Pisang emas dibawa belayar,


Masak sebiji di atas peti;
Hutang emas boleh dibayar,
Hutang budi dibawa mati.
PROSEDUR MENJALANKAN AKTIVITI PUISI

( i ) Sesi Permulaan
Pada peringkat ini, guru menjelaskan maksud puisi yang
berkenaan. Guru boleh membincangkan tujuan dan firasat yang
terkandung dalam puisi secara ringkas. Selepas itu, guru
membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan.
( ii ) Sesi berlakon
Pada peringkat ini, murid-murid diajar cara melafazkan puisi
dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan bimbingan
guru.
( iii ) Sesi Perbincangan
Sesi ini diadakan selepas murid-murid selesai menjalankan
aktiviti melafazkan puisi. Perbincangan memberi tumpuan
kepada kelemahan dan kekuatan dalam persembahan.
PENUTUP
Didik Hibur merupakan salah satu elemen penting berdasarkan
pendekatan Fun Learning perlu diaplikasikan dalam proses
pengajaran Bahasa Melayu dan lebih bersifat kontekstual,
berkesan, menarik, dan seronok untuk diikuti oleh murid-murid.
Pendekatan Didik Hibur ini dapat mempertingkatkan penguasaan
kemahiran berbahasa murid baik secara lisan, mahupun secara
bertulis. Pemeringkatan penguasaan berbahasa ini berkembang
dari masa ke semasa mengikut peringkat umur, minat dan
kecenderungan murid-murid dengan berlandaskan proses
pengajaran dan pembelajaran secara terancang dan sistematik.
Manakala, bahan bantu mengajar yang digunakan dalam didik
hibur ini pula dapat mempercepatkan penguasaan kemahiran
berbahasa murid lebih cepat, mudah dan berkesan.

Beri Nilai