Anda di halaman 1dari 13

KONSEP ASAS PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

dilakukan sebelum, semasa dan selepas


KONSEP ASAS PENGUJIAN, PENGUKURAN, satu atau beberapa pelajaran.
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH mengandungi aspek-aspek pengujian,
pengukuran, penganalisaan, dan
Pengujian penyimpulan.

Satu prosedur yang sistematik untuk Pentaksiran


TUJUAN PENTAKSIRAN
mengukur dan mendapatkan maklumat PENTAKSIRAN TENTANG
satu proses untuk PEMBELAJARAN
mendapat maklumat
berkenaan perubahan tingkah laku (ASSESSMENT OF LEARNING)
tentang prestasi pelajar dan seterusnya
Diagnosis
seseorang individu dengan membuat penghakiman tentang produk
mendiagnos
menggunakan kesukaran
instrumen yang dihadapi
tertentu Proses
sesuatumengumpul dan mentafsir bukti
proses pendidikan.
dalam
Bertujuanpengajaran dan pembelajaran.
untuk menentukan Dalam konteks pendidikan,pembelajaran
untuk tujuan merumuskan pentaksiran
pencapaian
diperlukan bagi mengesan
seseorang murid sejauhmana
dalam pada perkara yang diberikan dalam
adalah proses untuk mendapatkan
pengajaran guru berkesan.
sesuatu pembelajaran S
dan berguna masa yang ditetapkan, untuk membuat
gambaran tentang prestasi pelajar dalam
ekiranya
dalam usaha berkesan, guru akan
menempatkan lebih
murid pertimbangan tentang kualiti
pembelajaran
pembelajaran murid berdasarkan kriteria
yakin
dalamuntuk meneruskan
kumpulan strategi
belajar yang dan
sesuai.
yang ditetapkan, dan untuk menetapkan
kaedah pengajarannya.
dilaksanakan dengan cara mengadakan
Sekiranya tidak berkesan, nilai untuk mewakili kualiti tersebut.
pemerhatian, ujian bertulisguru
atauboleh
ujian
menganalisis dan mengesan kelemahan Maklumat yang dikumpulkan boleh
lisan.
yang ada supaya strategi dan kaedah digunakan untuk berkomunikasi
biasanya dilaksanakan selepas satu
pengajaran pensyarah boleh diubahsuai, pencapaian pelajar kepada ibu bapa,
atau beberapa pelajaran diajar guru-guru lain, pelajar sendiri, dan lain-
diperbaiki dan dipertingkatkan.
Pengukuran
Diagnosis terhadap pembelajaran murid lain.
bagi mengesan sejauhmana Bertujuan untuk memberikan pensijilan
pembelajaran
suatu proses mendapatkan
berlaku. penjelasaan kepada pembelajaran dan pelaporan
Sekiranya
numerik setakat
berkesan, mana
kita atau
bolehsebanyak kepada ibu bapa tentang kemajuan
mana individu
meneruskan strategi mempunyai
dan gaya ciri-ciri murid di sekolah
pembelajaran
tertentu. sedia ada. Pentaksiran jenis sumatif dan
Sekiranya
menghasilkan tidak berkesan, kita perlu bagi
nilai kuantitatif dilaksanakan pada hujung sesuatu
menganalisis dan mengenal
menentukan peringkat pasti
pencapaian dan program
apakah
kedudukan kelemahan yang pembelajaran.
murid dalam berlaku supaya Dinyatakan dalam bentuk markah atau
strategi dan gaya pembelajaran
bertujuan untuk membuat perbandingan murid gred dan dirumuskan dalam bentuk
boleh diubahsuai, diperbaiki
pencapaian dan kedudukan antara dan purata markah
dipertingkatkan. Membezakan murid yang baik dan lemah
murid dalam penguasaan pembelajaran
Hasil pengukuran amat berguna untuk tanpa memberikan penekanan kepada
Pengredan penguasaan kandungan/kemahiran
pengelasan, pensijilan dan penempatan
Guru boleh mengred pencapaian murid Keberkesanan bergantung kepada
murid dalam jurusan yang sesuai
kesahan dan kebolehpercayaan tugasan
kepada
dilakukan kategori
setelahlulus ataubertulis
ujian gagal, iaitu
lemah, sederhana atau cemerlang Digunakan untuk merancang matlamat
mulai dengan pengiraan markah.
atau gred A, B C, D atau E. pembelajaran untuk masa depan murid
diadakan selepas beberapa pelajaran
boleh memberitahu ibu bapa dan pihak Bukti pencapaian kepada ibu bapa,
dilaksanakan
berkaitan tentang prestasi akademik pendidik dan murid
murid khususnya berbanding dengan
prestasi murid lain.
Penilaian PENTAKSIRAN UNTUK PEMBELAJARAN
guru dan ibu bapa boleh memainkan (ASSESSMENT FOR LEARNING)
peranan
proses membantu
mendapat, dan menentukan
seterusnya dan Berlaku semasa pembelajaran masih
melibatkan
memberi diri dalam proses pendidikan
maklumat dan berlangsung
murid.
menggunakannya untuk membuat Membantu murid mengenal pasti
Rangsangan
keputusan. luaran seperti kekuatan dan kelemahan dalam prestasi
penghargaan, nasihat, sokongan,
bertujuan untuk memberi maklumat mereka
bantuan dan kerjasama dari
tentang pencapaian murid, objektif pihak-pihak Tujuan:
yang terbabit dengan pendidikan
pembelajaran, kaedah mengajar, dan murid o Mengesan keperluan murid
khususnya ibu bapa
pelaksanaan kurikulum. sangat penting bagi o Merancang langkah dalam
meransang kemajuan PERANAN dan DAN TUJUAN PENTAKSIRAN pengajaran
membaiki rancangan mengajar,
pembangunanDALAM murid di PENDIDIKAN
sekolah. o Beri maklum balas supaya murid
kurikulum, pengesanan punca
mengawal kemajuan mereka
kelemahan,
Pemilihan dan dan membuat
Penempatan ramalan.
Tidak berfokus kepada maklum balas
skor dan keputusan ujian digunakan Maklum balas deskriptif diberikan
sebagai asas bagi pemilihan dan kepada murid
penempatan murid. Guru ubah suai corak pengajaran secara
Sebagai contoh murid yang cemerlang berterusan berdasarkan keputusan
dalam bidang sains mengikuti kursus pentaksiran
tumpuan bidang tertentu di universiti.
PENTAKSIRAN SEBAGAI PEMBELAJARAN KESAHAN
(ASSESSMENT AS LEARNING)
Kesesuaian, ketepatan, interpretasi dan
Berlaku apabila murid menilai dan kegunaan keputusan pentaksiran
memantau pembelajaran sendiri sesuatu prosedur pentaksiran untuk
Bergantung kepada penilaian kendiri sekumpulan individu.
murid yang berulang kali Merujuk kepada takat sesuatu
Berlaku jika murid fokus terhadap pentaksiran itu mengukur secara tepat
pembelajarannya dan menggunakan perkara yang ingin diukur
maklum balas dengan menyasarkan Sekiranya ia tidak mengukur apa yang ia
pemantauan kendiri untuk membuat patut mengukur, maka ujian itu tidak
pengubahsuaian atau adaptasi boleh digunakan kerana interpretasi
Memberikan maklum balas terhadap yang dibuat berasaskannya tidak sah
kemajuan berdasarkan penilain kendiri atau relevan
Murid membuat refleksi terhadap Kesahan ditakrifkan sebagai sejauh
pembelajaran mereka serta membuat mana sesuatu ujian mengukur apa yang
penghakiman sendiri mengenai cara ia patut diukur.
terbaik untuk menambah baik
pembelajaran mereka. Kesahan kandungan
Menggalakkan murid bertanggungjawab Kesahan ini menentukan setakat mana
terhadap pembelajaran mereka ujian tersebut meliputi bidang ujian yang
Memerlukan murid untuk bersoal jawab hendak diuji.
tentang pembelajaran mereka Untuk mencapai kesahan isi, kandungan
Melibatkan guru dan murid untuk ujian hendaklah ditentukan dan selaras
merancang hala tuju pembelajaran dengan tujuan ujian itu diadakan,
peringkat atau kategori objektif pelajaran
bagi tiap-tiap tajuk dan sebagainya.
Cara yang baik untuk memastikan
kesahan sesuatu ujian adalah dengan
menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian
(JSU).

Kesahan konstruk
Kesahan Konstruk ialah sama ada ujian
yang digubal mengukur konstruk atau
ciri atau fenomena yang ingin diukur.
Contohnya, jika anda ingin menentukan
tahap kemahiran membaca murid, anda
perlu memastikan ujian yang digubal
mengukur kefahaman membaca,
penguasaan kosa kata, membaca untuk
maksud literal dan membaca untuk
maksud inferens.
Bagaimana guru dapat menentukan
ujian
CIRIyang digubal mempunyai
DAN PRINSIP PENTAKSIRANkesahan
konstruk yang tinggi?
Kesahan gagasan adalah ciri yang sah
yang terkandung dalam sesuatu ujian
yang digunakan untuk mengukur tret,
tingkah laku atau tret mental manusia.
Tujuan ujian ini diadakan adalah untuk
mengukur setakat mana calon yang diuji
dapat menunjukkan tret mentalnya
seperti kecerdasan otak, kreativiti,
motivasi, toleransi, kebolehan
Kesahan ramalan Punca ralat dalaman
Kesahan Ramalan ialah sama ada
Emosi
sesuatu ujian yang dibina oleh guru
Pemakanan
dapat meramal dengan tepat prestasi
Kerisauan
atau keupayaan masa hadapan murid.
Motivasi
Ketepatan ujian meramal kebolehan
Kepenatan
sebenar seseorang calon untuk
menjalankan sesuatu tugas dalam Punca ralat luaran
situasi pada masa hadapan
Contohnya, keputusan STPM digunakan Araha peperiksaan
untuk meramal prestasi dalam Kekaburan item
universiti. Kesukaran dalam menghitung Persampelan item
kesahan ramalan bagi STPM ialah Perbezaan dari segi pemerhati
kerana hanya mereka yang lulus Gangguan semasa ujian
peperiksaan itu yang akan meneruskan Penskoran
pelajaran ke universiti (secara
umumnya) dan kita tidak tahu Cara Mempertingkatkan
pencapaian pelajar yang gagal (Wood, Kebolehpercayaan
1991).
Arahan hendaklah jelas dan tepat.
Juga, hanya sebilangan kecil populasi
Pernyataan soalan mestilah jelas dan
yang mengambil STPM dan korelasi di
antara gred STPM dan prestasi di tepat.
peringkat sarjana muda mungkin tinggi. Soalan hendaklah seragam (homogen).
Situasi dan masa ujian dijalankan
Faktor mempengaruhi kesahan hendaklah piawai, serupa dan terkawal.
Arahan kurang jelas Elak ganguan kepada murid disebabkan
Perbendaharaan kata dan struktur ayat arahan dan soalan tidak jelas.
yang mengelirukan dan sukar Elak kebimbangan murid semasa mereka
Pernyataan dalam tugasan yang kabur menjawab soalan.
akan mengelirukan murid dan Teknik Yang Boleh Digunakan Oleh Guru
menyebabkan kesalahtafsiran Untuk Menentukan Kebolehpercayaan
Tempoh masa yang tidak mencukupi Sesuatu Ujian
Item ujian tidak sesuai untuk hasil
pembelajaran yang ingin diukur Uji-ulang uji
Item ujian yang tidak digubal dengan Markah yang diperolehi dalam
baik pentadbiran ujian pertama dikorelasikan
Ujian yang terlalu pendek dengan markah yang diperolehi dalam
Gangguan emosi murid pentadbiran kedua ujian tersebut.
Kekurangan motivasi murid untuk Sekiranya korelasi di antara kedua-dua
berusaha markah tersebut adalah tinggi maka
ujian tersebut boleh dikatakan
KEBOLEHPERCAYAAN mmempunyai kebolehpercyaan yang
tinggi.
Ketekalan sesuatu pengukuran
Namun begitu, teknik uji-uji semula agak
Dengan perkataan lain,
sukar dilaksanakan kerana murid
kebolehpercayaan menunjukkan
mungkin enggan mengambil ujian yang
konsistensi sesuatu ujian dengan
sama dua kali. Juga, murid mungkin
bertanya adakah mendapat skor atau
dapat mengingat kembali soalan-soalan
markah yang sama sekiranya mereka
ujian pertama.
mengambil ujian yang sama pada sekali
lagi?.
Sekiranya, markah yang diperolehi tidak
konsisten, maka guru boleh
merumuskan bahawa ujian itu juga tidak
sah kerana kandungan yang diuji tidak
Ujian bentuk setara KEMUDAHTADBIRAN
dua ujian yang setara ditadbirkan Pentadbiran ujian secara baik dan
kepada kumpulan murid yang sama. berjalan lancar dari segi penyediaan
Kedua-dua ujian ini tidak serupa tetapi ujian sebelum, semasa dan selepas
setara. ujian.
kedua-dua ujian mempunyai soalan-
soalan berlainan tetapi mengukur
konstruk (iaitu pengetahuan, kemahiran
atau sikap) yang sama.
Markah atau skor yang perolehi dalam
kedua-dua ujian dikorelasikan dan jika
angka korelasi adalah tinggi,
kebolehpercayaan ujian disifatkan
sebagai tinggi.
Kelebihan teknik ini ialah tidak ada
pengaruh murid mengingat kembali
soalan-soalan.
Suatu masalah dengan teknik ini ialah
guru perlu menghasilkan banyak soalan.

Konsistensi Dalaman (Internal


Consistency)

Hanya satu ujian yang perlu ditadbirkan


sekali kepada murd.

Konsistensi dalaman ujian ditentukan


dengan mengira korelasi satu soalan
dengan soalan-soalan lain dan
keseluruhan ujian.

Yang dianggarkan ialah sejauh manakah


soalan-soalan mencerminkan konstruk
(pengetahuan, kemahiran & nilai) yang
diukur.

KEOBJEKTIFAN
Tahap beberapa orang yang memeriksa
skrip jawapan akan memberikan skor
yang sama
Keobjektifan penskoran dan keobjektifan
item ujian
Ujian dikatakan objektif jika didapati
bebas daripada pandangan peribadi
pemeriksa dan penghakiman yang bias.
keobjektifan adalah paling tinggi bagi
ujian objektif (seperti soalan aneka
pilihan, betul-salah, memadan dan
sebagainya) berbanding ujian subjektif
(seperti ujian esei, projek dan
sebagainya).
Kemungkinan besar pemarkahan ujian
subjektif dipengaruhi oleh tafsiran atau
perasaan emosi pemeriksa. Sekiranya
soalan-soalan objektif digunakan,