Anda di halaman 1dari 6

SMK BUKIT MEWAH

UJIAN BULANAN 2
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
TARIKH : 25 OGOS 2016 MASA : 1 JAM (4.40-5.40 ptg)
NAMA : ______________________________________ TING : 2 __________________
ARAHAN : Jawap semua soalan dalam RUANG 5. Dalam masyarakat Melayu, sebelum
JAWAPAN yang disediakan. perkahwinan berlangsung, pihak lelaki
lazimnya akan _______________ pihak
BAHAGIAN A (50 MARKAH) perempuan terlebih dahulu.
Pilih jawapan yang paling sesuai. A. mencari
B. meminang
1. Perlakuan yang manakah menunjukkan C. makan sirih
sikap menghargai anugerah Tuhan? D. bercukur jambul
A. Menyesali kekurangan diri sendiri.
B. Membuang sisa kumbahan ke dalam 6. Apakah perumpamaan yang sesuai untuk
sungai. anak yang tidak mengenang jasa ibu bapa?
C. Tidak bermegah-megah dengan A. Seperti rusa masuk kampung.
kelebihan diri. B. Seperti belut pulang ke lumpur
D. Melanggar larangan agama masing- C. Seperti kera mendapat bunga
masing. D. Seperti kacang lupakan kulit

2. Kebersihan meliputi semua aspek kecuali 7. Persepsi awal terhadap keindahan sekolah
A. jasmani ialah
B. rohani A. bangunan yang mewah
C. taraf hidup B. kemudahan yang lengkap.
D. persekitaran C. pelajar yang kemas dan bersih.
D. landskap yang menarik dan hijau.
3. Orang yang _______________ akan
berhubung dengan semua orang tanpa 8. Bagaimanakah cara terbaik untuk
mengira kedudukan dan agama. mengelakkan pembaziran air?
A. pendendam A. Menggunakan sepenuhnya air paip
B. peramah untuk kegunaan seharian
C. mementingkan diri B. Menggunakan air hujan yang
D. menunjuk-nunjuk ditakung untuk menyiram bunga
C. Mandi di sungai manakala
4. Anak saudara Encik Maniam yang tidak penyediaan makanan dan minuman
mempunyai lesen memandu hendak menggunakan air paip
meminjam keretanya. Apakah tindakan D. Menggali perigi di setiap rumah
Encik Maniam?
A. Memberi pinjam keretanya kepada 9.
anak saudaranya.
B. Menyuruhnya mengambil lesen Tanggungjawab menjaga
memandu terlebih dahulu persekitaran sekolah merupakan
Warga sekolah yang dimaksudkan ialah
C. Membohongi bahawa keretanya I. kewajipan
Guru semua warga sekolah
rosak II. Pengawas
D. Tidak memberi pinjam keretanya III. Para pelajar
kepada anak saudaranya. IV. Tukang kebun
A. I dan II
B. II dan III menunjukkan taat setia kepada pemimpin
C. II, III dan IV dengan cara
D. I, II, III dan IV A. menyaksikan acara sambutan Hari
Kebangsaan.
10. Dalam pernilaian 3K, kriteria untuk B. mengadakan demonstrasi secara
keselamatan sekolah meliputi semua perkara besar-besaran.
berikut, kecuali C. melaungkan perkataan merdeka di
A. bantuan awal kawasan sekolah.
B. penggunaan kawasan D. menggantung gambar-gambar
C. keadaan fizikal sekolah pemimpin negara di halaman rumah.
D. usaha-usaha keselamatan
16. Apakah tindakan yang perlu kita lakukan
11. Zon persisiran pantai Negara perlu sewaktu menghadiri majlis rasmi negara
dipelihara supaya A. Berbual-bual ketika pembesar negara
A. rakyat hidup aman dan damai. sedang berucap.
B. tidak dicemari oleh nelayan dari B. Menjaga tingkah laku dalam majlis
negara luar. tersebut.
C. Menjadi kawasan tarikan pelancong C. Bergurau senda dengan tetamu
ke Malaysia kehormat.
D. Menjadi satu-satunya khazanah D. Memakai pakaian yang kurang
negara. sopan.

12. Orang yang cinta akan negara haruslah 17. Antara berikut, yang manakah bukan
A. menunjukkkan sifat taat dan setia faedah melibatkan diri dalam kerja-kerja
kepada guru. sukarela?
B. memburuk-burukkan pemimpin dari A. Menimba pengalaman baru
negara luar. B. Mendapat lebih ramai kenalan
C. menghayati prinsip-prinsip Rukun C. Berpeluang berbakti kepada negara
negara. D. Menaikkan imej diri dan keluarga.
D. menyanyikan lagu kebangsaan setiap
masa. 18. Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM)
menjalankan aktiviti-aktiviti
13. Perbuatan merosakkan harta benda awam kemasyarakatan yang merangkumi semua
atau vandalisme merugikan kerajaan kerana bidang berikut, kecuali
A. mengurangkan sumber pendapatan A. keselamatan
negara. B. kesihatan
B. meningkatkan kos baik pulih C. pendidikan
kemudahan yang rosak. D. pertolongan cemas
C. sukar untuk mengesan pelaku
vandalisme. 19. Berikut merupakan hak kanak-kanak,
D. mengurangkan jumlah pelancong kecuali
luar datang ke negara. A. hak untuk mendapatkan
perlindungan.
14. Siapakah ketua tertinggi negara Malaysia? B. hak untuk mendapatkan kasih
A. Ketua Menteri sayang.
B. Menteri Besar C. hak untuk mendapatkan pendidikan.
C. Perdana Menteri D. hak untuk mendapatkan harta benda.
D. Yang di-Pertuan Agong

15. Sekiranya tidak terlibat dalam perarakan


Hari Kebangsaan, seseorang itu masih boleh
20. Azharina merupakan seorang pekerja yang B. Mengesahkan bahawa syarikat telah
berkemahiran dan berkebolehan. Sebagai mematuhi peraturan negara
seorang majikan, apakah tindakan anda? C. Untuk mencantikkan balutan
A. Memastikan dia benar-benar pembungkus makanan
berkebolehan dan berkemahiran D. Mengetahui ketahanan sesuatu
B. Menaikan pangkat yang bersesuaian makanan yang dijual
dengan kebolehan
C. Menambahkan bidang kerja 25. Apakah badan bukan kerajaan yang
D. Memerhatikan dari jauh bertanggungjawab untuk melindungi
kepentingan pengguna?
21. Hari Wanita disambut pada A. Persatuan pengguna
A. 8 Mac B. Persatuan peniaga
B. 9 Mac C. Persatuan Hal Ehawal Pengguna
C. 8 April D. Persatuan Hak Asasi Pengguna
D. 9 April

22. Pilih pernyataan yang menunjukkan


tanggungjawab majikan dalam menjaga
kebajikan pekerja.
I. Menyediakan tempat kerja yang selesa
II. Memberi peluang pekerja meningkatkan
kerjaya
III. Tidak menyediakan kemudahan
berekreasi
IV. Bilik rehat yang kecil
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

23. Apakah masalah besar yang dihadapi oleh


golongan kurang berupaya?
A. Sukar mendapat pekerjaan
B. Sukar melakukan sesuatu kerja
C. Tidak ada sekolah untuk berkerja
D. Tidak mempunyai kemudahan yang
cukup.

24. Apakah kepentingan tarikh luput pada setiap


pembungkus makanan?
A. Mengetahui samada makanan
tersebut selamat untuk dimakan

BAHAGIAN B ( 20 MARKAH)

Nyatakan nilai yang bersesuaian dengan pernyataan pernyataan di bawah.

Situasi Nilai
26. Ahmad selalu mengikut ayahnya bersembahyang
jumaat di masjid.
27. Jeremy mengajak rakan-rakanya untuk
menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan.
28. Ai Ling tidak pernah melepaskan peluang untuk
pulang ke kampung pada perayaan Tahun Baru
Cina dan makan besar bersama-sama keluarganya.
29. Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai
individu yang boleh memberi sumbangan dalam
pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.
30. Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal
diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan
dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup.
31. Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak
berat sebelah.
32. Pelajar Sekolah Menengah Kebangaan Bukit
Mewah telah menjalankan kempen menanam
pokok di kawasan sekolah.
33. Ketika membeli-belah di sebuah pasar raya, Annila
mendapati barang-barang yang dijual tidak
diletakkan tanda harga.
34. Menghormati dan mentaati keluarga merupakan
kewajipan dan tanggungjawab yang harus
dilaksanakan.
35. Penganiayaan terhadap kanak-kanak seperti
penderaan dan sumbang mahram perlu dielakkan
demi menjaga hak mereka.

BAHAGIAN C (10 MARKAH )


Isi huruf huruf yang sesuai supaya menjadi kata yang betul untuk melengkapkan penyataan yang diberikan.

E Y A N A
36. Mengamalkan sikap amanah akan memberi ___________________ orang lain terhadap kita.

J J
37. Amanah dapat dikenal pasti apabila kita berpegang teguh pada ____________________.
F I

38. _______________ dahulu sebelum mengambil sebarang tindakan agar apa yang dilakukan memberikan
impak yang baik kepada kita.

P N E A
39. Persekitaran yang tidak bersih akan membawa kepada ______________ udara.

K N T K
40. Perjanjian mengenai syarat-syarat bekerja dipanggil sebagai __________________.

S H S H
41. Belaian kasih sayang daripada ibu bapa amat penting dalam perkembangan ______________ anak-anak.

E D A

42. Setiap ahli keluarga perlu menunjukkan yang baik sesama mereka.

E S T A

43. Pokok-pokok hutan dapat membantu membersihkan _________________.

E K J
44. Kita haruslah memandang tinggi perkhidmatan golongan _____________ atas sumbangan mereka yang
tidak ternilai.

L I H
45. Kita perlu membuat __________________ terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu
barangan.

RUANG JAWAPAN
BAHAGIAN A
1. 6. 11. 16. 21.
2. 7. 12. 17. 22.
3. 8. 13. 18. 23.
4. 9. 14. 19. 24.
5. 10. 15. 20. 25.

BAHAGIAN B
26. ______________________________________________________
27. ______________________________________________________
28. ______________________________________________________
29. ______________________________________________________
30. ______________________________________________________
31. ______________________________________________________
32. ______________________________________________________
33. ______________________________________________________
34. ______________________________________________________
35. ______________________________________________________
BAHAGIAN C
36. ______________________________________________________
37. ______________________________________________________
38. ______________________________________________________
39. ______________________________________________________
40. ______________________________________________________
41. ______________________________________________________
42. ______________________________________________________
43. ______________________________________________________
44. ______________________________________________________
45. ______________________________________________________

_______________________ _______________________ __________________


(Pn. Megala A/P Silva Raju) (Pn. Siti Zawiyah bt Ahmad ) (En. Tang Yock Yen)
Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Ketua Bidang Kemanusiaan