Anda di halaman 1dari 10

Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

1. Berasaskan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah taraf hidup seseorang dapat


ditingkatkan?

Meningkatkan kemahiran dalam bidang teknologi dan komunikasi


Meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang
Menerokai pelbagai bidang baru
Berani menghadapi cabaran

2. Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda dapat memajukan kegiatan


perdagangan maritim negara kita?

Menuntut ilmu dalam bidang perkapalan


Melibatkan diri dalam kegiatan perdagangan
Menguasai kemahiran dalam bidang teknologi dan komunikasi
Bersifat inovatif dan kreatif

3. Pada pendapat anda, bagaimanakah masyarakat dahulu boleh mencapai kehidupan


yang lebih bertamadun?

Bersifat terbuka menerima perubahan yang positif


Berani menerokai pelbagai bidang baru
Meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang
Bersifat inovatif dan kreatif
Bersopan dan nilai yang tinggi/ gigih berusaha

4. Pada pendapat anda, apakah kesan penting kewujudan petempatan kekal?

Membawa kepada hasil inovatif manusia


Membawa kepada kemajuan bidang pertanian/perdagangan/
perternakan
Membawa kepada corak hidup yang lebih sistematik
Meningkatkan taraf hidup manusia

5. Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda masa kini dapat memelihara sungai
demi kesejahteraan hidup manusia?

Menjaga kebersihan sungai/ mendidik cara-cara menjaga kebersihan


sungai
Mengadakan kempen cintai sungai kita/ mempromosi aktiviti sukan air
Meningkatkan kesedaran masyarakat untuk memelihara sungai
Memanfaatkan sungai sebagai alat pengangkutan
Memanfaatkan sungai utnuk memajukan kehidupan harian manusia
Menguatkuasakan undang-undang yang melarang aktiviti
mencemarkan sungai
6. Pada pendapat anda, apakah yang dapat diteladani oleh generasi muda hari ini
daripada kemajuan tamadun Mesopotamia demi memajukan Malaysia?

Berani menerokai pelbagai bidang baru / Berani menghadapi cabaran


Bersifat inovatif dan kreatif
Menguasai pelbagai kemahiran dan ilmu pengetahuan
gigih berusaha / berkeyakinan tinggi
memelihara keamanan dan keharmonian hidup

7. Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan
Malaysia untuk memajukan negara?

Mengutamakan perkembangan pendidikan


Menanam budaya pembelajaran sepanjang hayat
Mengukuhkan perpaduan rakyat pelbagai kaum
Mempergiat hubungan perdagangan antara negara
Memantapkan sistem pengangkutan dan sistem perhubungan
Memperbaiki mutu kemudahan kesihatan rakyat

8. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan iktibar yang diperoleh oleh


generasi hari ini daripada tamadun Hwang Ho (Sungai Kuning) dalam usaha
memajukan negara Malaysia?

Berani menerokai pelbagai bidang baru / Berani menghadapi cabaran


Bersifat inovatif dan kreatif
Menguasai pelbagai kemahiran dan ilmu pengetahuan
berkeyakinan tinggi
bijak menyelesaikan masalah
gigih berusaha bagi mempergiat ekonomi negara
Bab 2 Peningkatan Tamadun

1. Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri seorang pemimpin yang cemerlang?

Bersih, cekap dan amanah


Adil dan saksama
Tidak mengamalkan rasuah
Rasional dan berfikiran terbuka
Berwawasan

2. Pada pendapat anda, apakah pengajaran yang boleh dicontohi daripada Maharaja
Augutus di Rom?

Mencintai keamanan dan kesejahteraan


Berani dan berwibawa
Bijak merancang strategi
Tegas dan berdisiplin
Bersungguh-sungguh menjalankan tugas

3. Mengapakah undang-undang penting kepada sesebuah negara? Berikan pendapat


anda.

Menjamin keamanan
Menjamin kestabilan dan keselamatan rakyat
Mengawal tingkah laku rakyat
Mewujudkan perpaduan
Memastikan kehidupan rakyat harmoni

4. Pada pendapat anda, mengapakah tindakan perluasan kuasa tidak dibenarkan pada
masa sekarang?

Mengelakkan kematian
Mengelakkan kemusnahan alam
Menjamin keamanan
Menghormati kedaulatan negara lain
Bersungguh-sungguh menjalankan tugas

5. Sebagai rakyat Malaysia yang menyedari kepentingan sektor pertanian dalam


ekonomi negara, cadangkan cara-cara untuk meningkatkan hasil pertanian Malaysia.

Penggunaan teknologi moden


Mengadakan latihan atau kursus dalam bidang pertanian untuk
generasi muda
Menggalakkan generasi muda melibatkan diri dalam sektor pertanian
Menjalankan penyelidikan untuk meningkatkan pengeluaran hasil
pertanian
Menyediakan perkhidmatan sokongan seperti subsidi

6. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan kepentingan pendidikan kepada


manusia.

Melahirkan manusia yang berilmu pengetahuan


Mengembangkan potensi individu
Membentuk masyarakat yang kreatif dan inovatif
Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara

7. Mengapakah seseorang individu perlu mempunyai falsafah hidup? Berikan pandangan


anda.

Dapat berfikir secara rasional


Memotivasikan diri
Lebih fokus terhadap pelajaran
Mendisiplin diri
Menjadi pegangan hidup
Panduan untuk mencapai matlamat
Bab 3 Tamadun Awal Asia Tenggara

1. Apakah iktibar yang dapat anda peroleh daripada masyarakat kerajaan agrarian?

Cekal untuk membentuk sebuah kerajaan yang berdikari


Mampu memanfaatkan kurniaan Tuhan
Gigih berusaha membaiki taraf hidup
Inovatif dan kreatif

2. Sebagai warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, apakah cadangan anda


untuk memajukan sektor pertanian di Malaysia?

Menggunakan teknologi moden


Menebus guna tanah yang terbiar
Mengaplikasikan inovasi pertanian dari negara pertanian yang maju
Mengadakan penyelidikan untuk meningkatkan mutu hasil pertanian

3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan teladan yang telah anda pelajari
daripada masyarakat maritim.

Semangat meneroka
Sikap toleransi yang tinggi
Berani menghadapi cabaran
Bersungguh-sungguh menceburi bidang perdagangan laut
Kemahiran membuat alat pengangkutan laut

4. Adakah sistem raja berperlembagaan di negara kita perlu dikekalkan? Berikan


pandangan anda.

Raja menjadi lambing perpaduan negara


Mewujudkan pemerintahan yang adil
Melindungi hak penduduk bumiputera
Menjamin kesejahteraan dan keamanan hidup rakyat

5. Bagaimanakah seseorang pemerintah dapat meningkatkan kemakmuran sesebuah


negara?

Menyatupadukan rakyat/ mengutamakan kebajikan rakyat


mengekalkan kesejahteraan dan keamanan hidup rakyat
melaksanakan dasar ekonomi yang adil
melaksanakan pemerintahan secara bersih,cekap, dan amanah
6. Bagaimanakah kerajaan dapat memupuk minat generasi muda kini dalam bidang
kesusasteraan?

Menganjurkan pertandingan membaca puisi


Mengadakan pertandingan drama klasik
Membina perpustakaan khas untuk menyompa hasil-hasil penulisan
sastera
Memberi insentif kepada generasi muda yang menuntut dalam bidang
kesusasteraan
Bab 4: Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah

1. Sebagai warganegara Malaysia, bagaimanakah anda memelihara keamanan negara?

Mengekalkan persefahaman antara kaum


Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara
Berfikiran positif terhadap kaum yang berlainan
Menyokong gagasan 1 Malaysia

2. Cadangan 3 sifat yang perlu ada pada peniaga yang ingin berjaya.

Jujur dan bertanggungjawab


Bijak mengurus perniagaan
Berdisiplin dan berpegang pada janji
Kreatif dan inovatif

3. Pada pendapat anda, apakah kemahiran yang perlu ada pada peniaga zaman moden
ini?

Kemahirqan berkomunikasi
Kemahiran menggunakan komputer mengakses maklumat
Kemahiran perdagangan maritim
Kemahiran mengurus kewangan

4. Amalan membaca buku-buku ilmiah penting untuk melahirkan rakyat yang


berilmu pengetahuan.
Berikan cadangan anda untuk memupuk minat membaca dalam kalangan rakyat.

Menganjurkan pameranbuku-buku ilmiah


Mewajibkan pihak sekolah melaksanakan program NILAM
Mewajibkan premis-premis kerajaan menyediakan bahan-bahan
bacaan ilmiah di ruang menunggu
Pihak sekolah memperuntukkan masa sekurang-kurangnya 40minit
seminggu untuk murid-murid
5. Pada pendapat anda, apakah iktibar yang dapat anda peroleh daripada kehidupan
masyarakat Arab Jahiliah dalam mengekalkan keharmonian hidup masyrakat
Malaysia?

Hidup berakhlak mulia


Hidup bersatu padu
Antipeperangan
Menyelesaikan masalah melalui rundingan

6. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah yang dapat ditelandani oleh


masyarakat kini daripada kewibawaan Nabi Muhammad s.a.w. demi melahirkan
masyarakat yang cemerlang?

Bersifat pemaaf dan penyayang


Sentiasa merendah diri
Bertolenransi dan saling membantu
Tabah dan cekal menghadapi cabaran

7. Andaikan anda pemimpin negara, bagaimanakah ketokohan Nabi Muhammad s.a.w.


dapat anda ikuti untuk menjadi pemimpin yang berwibawa?

Mempunyai kesabaran yang tinggi


Tabah dan cekal menghadapi cabaran
Bersifat bersih,cekap, dan amanah dalam setiap tindakan
Menjadikan agama sebagai panduan hidup
Bijak mengatasi masalah rakyat

8. Apakah iktibar yang dapat anda peroleh daripada tindakan Nabi Muhammad s.a.w.
menyebarkan agama Islam secara terbuka di Makkah?

Berfikiran terbuka dalam menyelesaikan masalah


Peka terhadap situasi masyarakat sekeliling
Perlu perancangan rapi untuk menjayakan sesuatu tindakan
Sabar menghadapi pelbagai cabaran
Bijak merancang strategi yang berkesan

9. Bagaimanakah wanita boleh membantu dalam membangunkan sesebuah negara?


Berikan pandangan anda.

Mendidik anak-anak dengan pelbagai ilmu pengetahuan


Menuntut pelbagai ilmu pengetahuan
Mendalami kemahiran ICT
Melibatkan diri dengan pertubuhan sosial
Menerokai pelbagai bidang baru

10. Apakah pengajaran yang dapat anda peroleh daripada usaha Nabi Muhammad s.a.w.
untuk mengurangkan tekanan dan penindasan daripada orang Arab Quraisy?

Tabah dan cekal menghadapi cabaran


Berfikiran terbuka dalam menyelesaikan masalah
Bijak dan kreatif menyelesaikan masalah
Sabar dan tidak berputus asa menangani masalah
Gigih dan berusaha untuk mencapai matlamat

Bab 5 : Keranjaan Islam di Madinah

1. Andaikanya anda pemimpin kota Madinah, bagaimanakah anda memajukan kota


Madinah?

Menggalakkan rakyat menuntut pelbagai ilmu


Meningkatkan taraf hidup rakyat
Menyediakan pelbagai peluang pekerjaan rakyat
Memupuk sifat kreatif dan inovatif dalam kalangan rakyat
Menggalakkan rakyat menguasai pelbagai kemahiran untuk
memajukan ekonomi

2. Apakah kesan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua terhadap
orang Madinah?

Menjadi pendorong utama berlakunya penghijrahan orang Islam dari


kota Makkah ke kota Madinah
Penyebaran Islam dapat dilakukan dengan lebih senang dan meluas
Amalan jahiliah dapat dihentikan
Penganut agama Islam semakin bertambah

3. Pada pendapat anda, mengapakah terdapatnya pendatang tanpa izin di negara kita?

Peperangan berlaku di negara asal


Terpaksa mencari rezeki kerana kurang peluang pekerjaan di negara
asal
Ditindas di negara sendiri
Ketidakstabilan politik dan ekonomi di Negara asal
4. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah tindakan yang diambil oleh kerajaan
untuk menangani masalah kebanjiran pendatang tanpa izin di negara kita?

Penjagaan sempadan negara telah diperkukuhkan


Tentera laut negara telah dikerah untuk menjaga perairan negara
Menghantar balik PATI yang telah ditangkap
Bekerjasama dengan negara yang senasib Malaysia untuk menangani
masalah PATI

5. Apakah pengajaran yang anda peroleh daripada penghijrahan orang Islam Makkah ke
Madinah? Berikan pandangan anda.

Bersatu padu teras kejayaan sesuatu tindakan


Tabah dan cekal kunci kejayaan menghadapi masalah
Berani dan tidak mudah berputus asa menjamin kejayaan

6. Mengapakah Piagam Madinah dapat diterima oleh semua penduduk di Madinah?


Jelaskan.

Kedudukan semua kaum terjamin


Mengambil kira kepentingan pelbagai bangsa dan penganut pelbagai
kaum
Lengkap dan menyeluruh serta mudah diikuti oleh semua kaum
Semua masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menikmati
keselamatan dan kebebasan
Tiada diskriminasi untuk memperoleh peluang ekonomi
Dirangka berdasarkan persetujuan orang Islam dan orang bukan Islam

7. Pada pendapat anda, apakah tindakan yang wajar dilakukan oleh pemimpin untuk
mengelakkan sebarang peperangan berlaku di negara kita?

Memupuk sikap keterbukaan dalam kalangan rakyat


Meningkatkan taraf hidup rakyat
Berlaku adil kepada rakyat tanpa mengira kaum
Mengadakan antipeperangan
Melaksanakan pelbagai program pembangunan sosial untuk
kesejahteraan rakyat
Menyelesaikan masalah melalui rundingan
8. Sekirannya anda pemimpin negara, apakah tindakan anda untuk menjalin hubungan
yang baik dengan negara lain?

Mengutamakan rundingan dan musyawarah


Menganjurkan perdamaian
Mengamalkan pendekatan berdiplomasi
Memberi bantuan kepada negara-negara yang mengalami kesusahan
Menghormati kedaulatan negara lain
Memelihara hak asasi rakyat negara lain

9. Apakah kunci kejayaan Nabi Muhammad s.a.w. dalam pembentukan tamadun Islam?
Berikan pandangan anda.

Bersifat pemaaf dan penyayang


Mengutamakan rundingan dan musyawarah
Berlaku adil kepada rakyat tanpa mengira kaum
Mengutamakan perdamaian dan keharmonian
Bertindak secara rasional dan tidak terburu-buru
Berwawasan