Anda di halaman 1dari 5

Doa Rosario melaksanakan DOA ROSARIA INI semoga

kami dapat menyelesaikannya dengan baik.


1. LAGU PEMBUKAAN Demi Kristus putramu Tuhan pengantara
P : Bapak / Ibu, Saudara saudari yang kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan
terkasih dalam Yesus Kristus, Sebelum kita sepanjang masa.
memulai doa rosario pada malam hari ini, U : Amin
marilah kita buka dengan lagu pembukaan
2. TANDA SALIB Doa Pembukaan.2
P-U : Dalam nama Bapa Putra Dan Roh Ya Allah Bapa yang maha pengasih, kami
Kudus Amin bersyukur atas berkat dan karuniaMu yang
3. SALAM menyertai kami sepanjang hari ini, sehingga
P : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus pada sore hari ini kami boleh berkumpul bersama
selalu beserta kita untuk mempersembahkan doa rosario. Bapa
U: Sekarang dan selama kamanya curahkanlah Roh Kudus dan terangilah hati dan
pikiran kami, sehingga kami dapat berdoa
4. KATA PEMBUKA / PENGANTAR
sepenuh hati dan mempersembahkan yang
Bapak / Ibu / Saudara / Saudari yang
terbaik untuk kemuliaan namaMu. Ya Allah yang
terkasih di dalam Yesus Kristus, pada malam
Maharahim ampunilah terlebih dahulu dosa dan
ini kita berkumpul dan berdoa di
kelalaian kami, bersihkanlah hati dan diri kami
rumah (Sebut Nama Tuan Rumah), Semoga
sehingga kami layak untuk menghaturkan doa-
dengan doa rosario ini kita dapat mengikuti doa kami, dan semoga permohonan-permohonan
dan meneladani hidup Bunda Maria yang kami boleh berkenan dihadiratMu. Terimalah ya
rendah hati dan yang selalu mengikuti Bapa doa dan permohonan kami demi kristus
kehendak Allah. Maka dari itu marilah kita Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan
hening sejenak untuk mengakui segala dosa berkuasa, dahulu, kini dan sepanjang masa.
dan kesalahan kita, mari kita hening sejenak Amin.
.(hening).
5. DOA TOBAT / PERMOHONAN AMPUN 9. SYAHADAT
P : Saya mengaku P : Bapak / ibu / saudara / i yang terkasih,
P : Semoga Allah yang maha kuasa, marilah kita mengungkapkan iman dan
mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan kepercayaan kita dengan mengucapkan doa:
menghantar kita ke hidup yang kekal.. P : Aku percaya.
U : Amin 10 . KEMULIAAN
6. DOA PEMBUKAAN.1 P : Kemuliaan Kepada Bapa dan Putra dan
P : Marilah kita berdoa Roh Kudus,..
Ya Allah Bapa yang maha pengasih, kami 11. BAPA KAMI..........................
bersyukur atas berkat dan karuniaMu yang 12. SALAM (Dao Rosario)
menyertai kami sepanjang hari ini, sehingga pada P : Salam Putri allah Bapak...................
sAAT hari ini kami boleh berkumpul bersama
P : Salam Bunda Allah Putra...........................
untuk mempersembahkan doa rosario. Bapa
P : Salam Mempelai Allah Roh
curahkanlah Roh Kudus dan terangilah hati dan
pikiran kami, sehingga kami dapat berdoa
Kudus............................
sepenuh hati dan mempersembahkan yang # Kemulian......................
terbaik untuk kemuliaan namaMu, maka kami # Terpujilah
mohon berkatilah kami semua dalam P : Terpujilah Nama Yesus, Maria, dan Santo
Yosep,.
P : Ya Yesus yang baik,
13. PERISTIWA-PERISTIWA (Doa Rosario) Merilah kita berdoa.
P : Bapak / ibu / saudara / saudari yang Ya Allah yang maha kuasa, ANUGRAHKANLAH
terkasih, doa rosario kita pada malam hari ini KESEHATAN YG BAIK KPD ORTU DI T4 INI DAN
kita ajak untuk mengenangkan dan JG sebelum menghadapi pekerjaannya di
merenungkan peristiwa peristiwa kantor, kami mohon berkatmu, pimpinlah
Mulia hati dan tangan ORTU agar dalamP dikau pak
stepanus memulai dan menyelesaikan
P : Peristiwa Gembira I. Maria menerima pekerjaannya. Semoga segala kesulitan tidak
kabar gembira dari Malaikat Gabriel melemahkan BPK, IBU dan hasilnya tidak
(Pilih peristiwa sesuai dengan hari / Lihat mengecewakan. Semoga LEWAT usaha dan
halaman 6 ) pekerjaan BPK, IBU menambah kemuliaanmu
P : Pada peristiwa Gembira pertama ini, dan berguna bagi keluarga dan sesamannya.
kita berdoa bagi mama angga beserta
suaminya biar Tuhan membimbing dan Bapa Kami..
menyertai mereka berdua agar dapat Salam Maria 10 X
membimbing anak-anaknya. Kemuliaan..
Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo
Merilah kita berdoa. Yosep..
Ya bapak di surga, kami bersyukur karna Ya Yesus yang baik.
engkau telah mengaruniakan ANAK2 DLM P : Peristiwa Gembira III. Yesus dilahirkan di
KELUARGA INI. Kami mohon agar ORTU selalu Betlehem
bersikap adil dan bijaksana dalam mendidik (Pilih peristiwa sesuai dengan hari / Lihat
dan membesarkan anak-anaknya. Tolonglah halaman 6 )
keluarga ini supaya saling membantu bila P : Pada peristiwa Gembira ke - 3 ini, kita
bekerja, saling menghibur bila susah, dan berdoa khusus bagi intan yang telah
saling menguatkan bila menderita, sehingga lulus ujian SMP dan mau melanjutkan
keluarga ini bisa bersatu padu, rukun, dan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi.
setia satu sama lain. Demi Kristus Tuhan dan Merilah kita berdoa.
Juru Selamat Kami, Amin. Ya bapak di surga, engkau telah memanggil
intan untuk turut serta di dalam karya dan
Bapa Kami.. turut ambil bagian di dalam
Salam Maria 10 X penyelenggaraanmu bagi kehidupannya dan
Kemuliaan.. sesamannya. Kami bersyukur karna engkau
Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo telah melakukan sesuatu yang terindah di
Yosep.. dalam pendidikan intan pada hari yang lalu,
Ya Yesus yang baik. sehingga intan dapat menyelesaikannya
dengan baik. Dan saat ini intan akan
P : Peristiwa Gembira II. Maria Mengunjungi melanjutkan pendidikan ke sekolah yang
Elisabet, saudarinya baru yang lebih tinggi lagi. Kami mohon
(Pilih peristiwa sesuai dengan hari / Lihat karuniakanlah roh kudusmu yang akan
halaman 6 ) membimbing dan memberikan kekuatan bagi
P : Pada peristiwa Gembira ke - 2 ini, kita intan untuk mengatasi kesulitannya.
berdoa untuk pekerjaan BAPAK di kantor Berikanlah dia semangat belajar yang tinggi
dan tak mengenal putus asa di dalam Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat Kami,
menyelesaikan tugas-tugasnya yang baru Amin.
dan biarlah di dalam pendidikannya yang Bapa Kami..
baru ini intan tetap dapat menjadi saksimu Salam Maria 10 X
dengan sikap, kata dan perbuatan, sehingga Kemuliaan..
intan boleh senantiasa menampakkan Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo
cintamu yang penuh dengan suka cita demi Yosep..
kemuliaan namamu. Demi Kristus Tuhan Ya Yesus yang baik.
kami, Amin.
P : Peristiwa Gembira V. Yesus ditemukan
Bapa Kami.. dalam Bait Allah
Salam Maria 10 X (Pilih peristiwa sesuai dengan hari / Lihat
Kemuliaan.. halaman 6 )
Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo P : Pada peristiwa Gembira ke - 5 ini, kita
Yosep.. berdoa untuk orang tua dari keluarga
Ya Yesus yang baik. ini yaitu orang tua dari mama angga
dan orang tua dari pak stepanus
P : Kita selingi dengan lagu semoga diberikan kesehatan yang
cukup. Merilah kita berdoa.
P : Peristiwa Gembira IV. Yesus Ya Bapa di surga, puji dan syukur kami
dipersembahkan dalam Bait Allah haturkan kepadamu sebab engkau
(Pilih peristiwa sesuai dengan hari / Lihat senantiasa menggerakkan hati kami untuk
halaman 6 ) mencarimu. kami mohon agar kedua orang
P : Pada peristiwa Gembira ke - 4 ini, kita tua dari mama angga dan kedua orang tua
berdoa bagi nanak-anak dari keluarga dari pak stepanus agar selalu diberikan
ini yaitu Anggalia, elu, ela dan dani kesehatan yang cukup untuk melalui hari-
yang sebentar lagi akan menghadapi harinya dengan suka cita dan kegembiraan
ulangan umum kenaikan kelas dari padamu. Bantulah agar ia dapat
menaruh segala harapan kepada Mu, agar
Merilah kita berdoa. mampu menerima dengan sabar segala
Ya Allah yang maha pengasih, Kami mohon kekurangan yang dimilikinya. Semoga ia
kirannya engkau memimpin Anggalia, elu, dapat menyambut setiap hari baru sebagai
ela dan dani yang sebentar lagi akan anugerah kasihmu, sampai segala
mengikuti ulangan kenaikan kelas. Utuslah kerinduannya kelak terpenuhi pada dirimu.
Roh kudusmu dan karuniakannlah kepada Dan juga kami mohon tuhan bagi mama dari
mereka kebijaksanaanmu yang akan pak stepanus yang tiga hari yang lalu telah
membuka dan menerangi akal budi dan keluar dari rumah sakit, sudilah engkau
pikiran mereka serta berikanlah semangat memberikan daya kekuatan baru kepadanya
dan kehendak yang kuat di dalam hati karna kami sungguh manghendaki
mereka, agar saat ini mereka dapat belajar pemulihan dan kesembuhan dari padamu
dengan serius dan penuh kosentrasi, sumber kesehatan kami. Ini kami mohon
sehingga apa yang telah dan akan mereka dengan perantaraan Kristus Yesus Tuhan
pelajari dapat tetap mereka ingat dan dapat kami. Amin.
dituangkan dalam ulangan sekolah mereka.
P : Bapak / ibu / saudara / saudari yang
Bapa Kami.. terkasih, marilah kita akhiri doa rosario
Salam Maria 10 X malam hari ini dengan doa penutup
Kemuliaan.. P : Marilah kita berdoa
Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Ya Allah, putra-Mu telah memperoleh bagi
Yosep.. kami ganjaran kehidupan kekal melalui
Ya Yesus yang baik. hidup, wafat dan kebangkitannya. Kami
DOA UNTUK ARWAH mohon agar dengan merenungkan misteri
rosario suci Santa Perawan Maria, kami dapat
Allah, pangkal kehidupan semua insan, menghayati maknanya dan memperoleh apa
Engkau telah memanggil ... dari tengah- yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan dan Juru
tengah kami untuk kembali ke hadirat-Mu. Selamat Kami.
Dia sekarang berada di pangkuan-Mu. U : Amin:
Bapa, ampunilah segala dosanya, dan
terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu. la DOA PENUTUP
telah mati seperti Kristus; maka Allah Bapa Mahakasih, Engkau telah memilih
perkenankanlah ia pun bangkit seperti Bunda Maria, sebagai perantara penjelmaan
Kristus. Kami berdoa pula bagi semua orang PuteraMu ke dunia. Kesetiaan yang telah
yang telah Kau panggil mendahului kami. ditunjukkannya sampai pada Salib merupakan
Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, teladan bagi kami untuk mengabdi kepadaMu
semoga mereka memperoleh kebahagiaan sehabis-habisnya. Kuatkanlah kami dalam
bersama para kudus-Mu. perjalanan hidup kami. Semoga apapun yang
terjadi, kami takkan pernah terpisahkan dari
kasih dan karuniaMu. Demi Kristus Tuhan dan
Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin

14. LITANI BUNDA MARIA 19. BERKAT PENUTUP


P : Bapak / ibu / saudara / saudari yang P : Tuhan beserta kita
terkasih, Mari kita membaca Litani bunda U : Sekarang dan selama-lamanya
Maria, silakan buka madah bakti No. 41 P : Semoga kita semua diberkati oleh Allah
yang maha kuasa. Dalam Nama Bapa dan
15. DOA PENYERAHAN KELUARGA Putra dan Roh Kudus
KEPADA BUNDA MARIA U : Amin
P : Bapak / ibu / saudara / saudari yang
17. PENGUMUMAN terkasih dalam kristus, demikianlah doa
Hendaknya umat atau Pemimpin doa rosario rosario kita pada malam hari ini.
memberikan pengumuman tentang tempat U : Syukur kepada Allah
dan waktu doa rosario berikutnya atau hal- P : Kita pergi, kita di utus
hal lainnya yang dianggap perlu. U : Amin

20. LAGU PENUTUP.............


18. DOA PENUTUP
Doa Permohonan: Bagi semua yang hadir memperhatikan dan mencintai sesama kami,
disini :Ya Bapa, berkatilah kami semua yang terlebih mereka yang menderita dan tersisihkan.
hadir disini agar kami selalu diteguhkan dalam Semoga kami mampu menghayati peran kami
iman kami sebagai anak-anak Allah yang engkau sebagai putera-puteri-Mu, Allah yang
pilih dan Engkau kasihi, Semoga kami semakin mahaagung, dan selalu setia menjaga kesucian
berani menjadi saksi cintakasihMu dengan diri kami.

Anda mungkin juga menyukai