Anda di halaman 1dari 4

SK 011

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BAHASA MELAYU


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
TAHUN DUA 2017
PEMAHAMAN
KONSTRUK : JENIS KATA (MORFOLOGI) NO. ITEM & ARAS JUMLAH
KONTEKS R S T
1. Kata Ganti Nama
2. Kata Kerja a. Kata kerja transitif / 5
b. Kata kerja tidak transitif / 5
3. Kata Adjektif a. Sifat / keadaan
b. Ukuran
c. Bentuk
d. Pancaindera
e. Waktu
f. Cara
g. Perasaan
h. Jarak
4. Kata Tugas a. Kata hubung / / 5
b. Kata Tanya / / 5
c. Kata perintah / 5
d. Kata seru
e. Kata bantu
f. Kata naif (dalam ayat)
g. Kata pemeri (dalam ayat)
h. Kata sendi nama
i. Kata bilangan
j. Kata arah
k. Penanda wacana
5. Kata Terbitan a. Imbuhan awalan
b. Imbuhan akhiran
c. Imbuhan apitan
6. Kata Majmuk
7. Kata Ganda a. penuh
b. separa
c. berentak
8. Ketepatan kata
9. Kata banyak makna
10. Kata Seerti
11. Kata Berlawan
12. Penjodoh Bilangan
13. Peribahasa / 5
-simpulan bahasa
KONSTRUK : SUSUNAN KATA DALAM AYAT
(SINTAKSIS)
14. Ayat Penyata / 5
15. Ayat Tanya (dalam / 5
ayat)
16. Ayat Perintah
17. Ayat Seruan
18. Jawapan bagi soalan
19. Soalan bagi jawapan
20. Bentuk Ayat a. Ayat tunggal
b. Ayat majmuk
c. Ayat majmuk pancangan
d. Ayat majmuk gabungan
21. Ayat sama maksud a. Cakap ajuk / cakap pindah
b. Ayat aktif
c. Ayat pasif

KONSTRUK : MEMBACA & MEMAHAMI (PETIKAN) NO. ITEM & ARAS JUMLAH
KONTEKS R S T
22. Petikan 1 Teks Dialog / 5
a.
b.
c. Pernyataan yang benar 5
d. Maksud frasa
J U M L A H 50
JSU PEMAHAMAN BAHAGIAN B SOALAN 21 - 25

BAHAGIAN B PEMAHAMAN

ARAS CATATAN
SOALAN KONSTRUK MARKAH
R S T
KATA KERJA / MENULIS JAWAPAN
BERIMBUHAN / 5 MARKAH BERDASARKAN
21 AWALAN / GAMBAR
/

RANGSANGAN
GRAFIK
a.penjodoh / 1 MARKAH Padankan
bilangan penjodoh bilangan
yang betul
b.cakap ajuk/pindah / 2 MARKAH Menulis dialog
22 pesanan
c.Ayat penyata / 2 MARKAH Bina ayat
berdasarkan
gambar
d.kata ganda / 2 MARKAH Tulis kata dasar
separa kepada kata
ganda separa
RANGSANGAN
PETIKAN
a.melengkapkan / 2MARKAH Apresiasi
jadual maklumat
23
b.soalan 2MARKAH
pemahaman
b.pernyataan / 2MARKAH Item padanan
betul/salah
RANGSANGAN
GRAFIK
a. / 2MARKAH Jawapan dalam
ayat lengkap
24 b 2MARKAH Jawapan dalam
ayat lengkap
b.Maklumat petikan / 2MARKAH Tandakan betul
atau salah
RANGSANGAN
PUISI
-PANTUN NASIHAT
a / 1MARKAH Makna perkataan
25 b / 2MARKAH Jawapan ayat
lengkap
c / 3MARKAH Respons terbuka/
pendapat/pandan
gan
JUMLAH 30 MARKAH