Anda di halaman 1dari 3

DASAR DAN HALA TUJU

Kerangka Dasar dan Hala Tuju (DHL) yang diadaptasi dari Model Kaplan 2011,telah

menghasilkan satu pelan pembangunan organisasi berpandukan dasar dan halatuju kementerian

Pelajaran Malaysia.Model menggunakan komponen pemikiran strategik,amalan proaktif dan

berfokuskan kualiti dalam proses membina satu pelan pembangunan organisasi.

Seseorang pemimpin tidak boleh menikmati kejayaan jika hidup tanpa pemikiran

strategik. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dapat hidup tanpa tergantung ataupun

memerlukan bantuan orang lain. Kompetensi utama seorang pemimpin berfikiran strategik

adalah luas dan jauh untuk memahami dasar kerajaan dan hala tuju Kementerian Pendidikan

Malaysia.Pemimpin sekolah yang strategic perlu memahami segala perubahan persekitaran

industry pendidikan,serta mngenal pasti Key Result Area(KRA) untuk pencapaian cemerlang

organisasi dibawanya mencapai hala tuju yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa ciri-ciri yang

perlu dimiliki oleh pemimpin strategik;

1.Mengarahkan organisasi untuk menghadapi perubahan yang terus-menerus.

2. Menyediakan keahlian untuk menghadapi dampak perubahan yang terus menerus terhadap

pentadbiran.

3. Mengarahkan dan menuntut suatu visi sepanjang waktu serta mengembangkan kepemimpinan

masa depan dan budaya strategik.

4 Pemimpin strategik akan mendorong komitmen di antara orang-orang dalam suatu organisasi

serta para pemangku kepentingan (stakeholders) di luar organisasi untuk menerima perubahan
dan melaksanakan stategik yang ditujukan untuk memposisikan organisasi agar tetap sukses di

masa hadapan.

Seseorang pemimpin berbudaya strategik menggunakan gaya kepimpinannya untuk

menentukan strategik baik jangka masa panjang atau strategik baik mahupun dalam jangaka

masa pendek.

Budaya pemikiran strategik seseorang pemimpin,adalah salah satu elemen yang mampu meningkatkan

prestasi sekolahnya .Dalam memenuhi anjakan kelima Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013

-2025) pemimpin sekolah yang berfikiran strategiklah mampu buat penambahbaikan dan memastikan

kepimpinen sekolah masa kini dan masa hadapan mempunyai kompetensi yang berkualiti untuk menterjemahkan

misi dan visi pendidikan di peringkat pelaksanaan.

Kompetensi Pemimpin

Keupayaan seseorang untuk menjangka,membayangkan,mengekalkan fleksibiliti,berfikir

secara strategik dan bekerja dengan orang lain untuk memulakan perubahan yang akan mencipta

masa depan yang berdaya maju untuk organisasi. Kemahiran kepimpinan strategic iaitu

kemahiran insaniah atau soft skil.

Budaya pemikiran strategik seseorang pemimpin,adalah salah satu elemen yang mampu meningkatkan

prestasi sekolahnya .Dalam memenuhi anjakan kelima Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013

-2025) pemimpin sekolah yang berfikiran strategiklah mampu buat penambahbaikan dan memastikan

kepimpinen sekolah masa kini dan masa hadapan mempunyai kompetensi yang berkualiti untuk menterjemahkan

misi dan visi pendidikan di peringkat pelaksanaan


Pemimpin yang berfikiran stategik biasanya memiliki kebolehan meramal kehendak atau keperluan organisasi

pada masa hadapan.golongan pemimpin jenis ini berkeupayaan melukis rupa bentuk sasaran masa depan yang

diinginkan melangkaui pengalaman hari ini.pemikiran starategik adalah berfikir tentang masa hadapan.Pemimpin

strateggik bertanggungjawab untuk mempengaruhi warga organisasi supaya memahami kepentingan masa

hadapan.Pemimpin strategik.

Pemimpin berkemahiran proaktif biasanay bertanggungjawab untuk memilih setiap tindakan,sikap dan

perasaan tanpa menyalahkan orang lain aau situasi.Tindakan yang dilakukan adalah ikhlas yang sejajar dengan

matlamat.

Pemimpin proaktif bermaksud seseorang pemimpin perlu bersikap positif dengan merangka dan mengawal

tindalkan yang dilakukan jauh lebih awal dari[pada jangkaan berlakunya sesuatu perkara atau kejadian.Sebagai

seorang pemimpin strategic bersikap dan bertindak secara proktif akan lebih menjamin kejayaan organisasi kerana

selain daripada boleh mengesan kemungkinan perubahan yang akan berlaku.ianjuga boleh menjamin

organisasinya selangkah ke hadapan daripadapesaingnya.

Pemimpin berfokuskan kualiti bermaksud pemimpin dalam proses untuk mencapai misi dan visi organisasi

perlu menekankan kepada aspek kualiti dalam setiap peringkat.Bermula daripada peringkat 1 iaitu

membangunkan hala Tuju hinggalah kepada peringkat 4 iaitu Pemantauan dan Penambahbaikan berterusan,tiada

kompromi terhadap aspek kualiti.Ini juga bermakna seseorang pemimpin itu memastikan semua inputnya

berkualiti bagi menjamin output dan outcome yang berkualiti.