Anda di halaman 1dari 14

UJIAN BERTULIS 2 jam

Arahan

1. Kertas ini boleh dibuka apabila diberitahu.

2. Tulis nama dan kelas anda di ruang yang


disediakan.

3. Tulis jawapan anda di ruang jawapan yang


disediakan dalam kertas soalan ini.

4. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas


peperiksaan pada akhir peperiksaan.

Kegunaan Pemeriksa
Nama Pemeriksa:
Markah Markah
Soalan
Penuh Diperoleh
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10
9 10
10 10
Jumlah 100


NAMA:

KELAS : .
Jawab semua soalan.
Answer all the questions.

1 (a) Bundarkan 3.825 juta kepada


Round off 3.825 million to
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:

(i) puluh ribu yang hampir


the nearest ten thousand ...............................

(ii) ratus ribu yang hampir


the nearest hundred thousand ...............................

(iii) juta yang hampir


the nearest million ...............................

(b) (i) Selesaikan yang berikut.


Solve the following.

Jawapan / Answer:

4 2 9 7 0 5

6 8 0 0 5 7

(ii) Hitung nilai bagi:


100 (6 + 25) 3
Calculate the value of :
[4 markah]
[4 marks]
Jawapan / Answer:
(c) Nina dan Norman membeli tiga buah buku kerja dan sebuah buku nota untuk setiap daripada 36
orang anak yatim. Setiap buku kerja itu berharga RM3 dan setiap buku nota ituberharga RM4. Wang
yang dibayar oleh Norman adalah 2 kali wang yang dibayar oleh Nina. Berapakah wang yang dibayar
oleh Nina?
Nina and Norman buy three workbooks and a notebook for each of 36 orphans. Each workbook costs
RM3 and each notebook costs RM4. The amount of money that Norman pays is twice that of Nina.
How much money does Nina pay?
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:

2 (a) Pada ruang jawapan, bulatkan semua faktor bagi 27.


In the answer space, circle all the factors of 27.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(b) (i) Cari hasil tambah semua faktor perdana bagi 30.
Find the sum of all the prime factors of 30.

Jawapan / Answer:

(ii) Cari gandaan sepunya terkecil (GSTK) bagi 6, 9 dan 15.


Find the lowest common multiple (LCM) of 6, 9 and 15.
[4 markah]
[4 marks]
Jawapan / Answer:
(c) Nyatakan bilangan sebutan bagi setiap ungkapan algebra yang berikut.
State the number of terms in each of the following algebraic expressions.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:

Ungkapan algebra Bilangan sebutan


Algebraic expression Number of terms
(i) k 4 3k

(ii) 8 + 5n
1
(iii) p + 6p 5p
2

3 (a) Bulatkan pengiraan yang memberi nilai negatif.


Circle the calculation that gives a negative value.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:

6 (2) 6 (2) 2 (6) 6 2 2 6

(b) (i) Hitung nilai bagi: 6 + 36 (4)


Calculate the value of:

Jawapan / Answer:
3
(ii) Hitung nilai bagi (8 0.72) dan ungkapkan jawapan sebagai nombor perpuluhan.
4
3
Calculate the value of (8 0.72) and express the answer as a decimal.
4
[4 markah]
[4 marks]
Jawapan / Answer:

(c) Kamal mempunyai 217 ekor ayam. Bilangan ayam Rony adalah 4 kali bilangan ayam
Kamal. Mereka masing-masing menjual 150 ekor ayam.
Isi tempat kosong untuk menghitung jumlah bilangan ayam yang masih dimiliki oleh mereka
Kamal has 217 chickens. The number of chickens owned by Rony is 4 times that of Kamal.
Each of them sells 150 chickens.
Fill in the blanks to calculate the total number of chickens they have left.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:

217 + 4 217 ( 150) = 217 + 868 300


= 300

4 (a) Lengkapkan langkah-langkah yang berikut.


Complete the following steps.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:

3
640.32
2
32
=40.09
1

40.09
4
3.64
(b) Hitung nilai bagi setiap yang berikut.
Calculate the value of each of the following.
1
(i) 2.083 0.4
2
2
( )
(ii) 7 5.6 + 15
3
[4 markah]
[4 marks]
Jawapan / Answer:
(i)

(ii)

(c) Rajah di ruang jawapan menunjukkan satu garis nombor. Diberi nilai P ialah 1.35 dan beza
antara P dengan Q ialah 1.8. Lengkapkan garis nombor itu.
Diagram in the answer space shows a number line. Given the value of P is 1.35 and the
difference between P and Q is 1.8. Complete the number line.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan/Answer:

P Q

Rajah
Diagram
5(a) Bulatkan sebutan yang merupakan sebutan algebra dalam dua atau lebih pemboleh ubah.
Circle the terms that are algebraic terms in two or more variables.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:

x 1
mn 10r2 abc 0.5pq2
3 4

(b) (i) Permudahkan setiap yang berikut.


Simplify each of the following.
a. 5x x 6x
b. 8y (3v) y

Jawapan / Answer:

a. b.

(b) (ii) Hafiza berjisim (50 3m) kg. Jisim Daud adalah 6m kg lebih daripada jisim Hafiza.
Berapakah jisim Daud, dalam kg?
Hafiza weighs (50 3m) kg. Dauds mass is 6m kg more than Hafizas mass. What is Dauds
mass, in kg?
[4 markah]
[4 marks]
Jawapan / Answer:

(c) Tepi kubus P dan kubus Q masing-masing ialah (x 1) cm dan x cm. Diberi isi padu kubus Q ialah
512 cm3, cari luas, dalam cm2, setiap muka kubus P.
The edges of cubes P and Q are (x 1) cm and x cm respectively. Given the volume of cube Q is
512 cm3, find the area, in cm2, of each face of cube P.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:
6 (a) Padankan nilai x yang betul bagi setiap persamaan linear berikut.
[3 markah/3marks]

Persamaan Nilai x
i) 3x = 15 -10
ii) X+5=7 5
x 2
iii) 5
=2

(b) Rajah menunjukkan sebuah kuboid dengan isi padu 1 152 cm3.
Diagram shows a cuboid with a volume of 1 152 cm3.

(i) Tinggi kuboid itu adalah 2 kali lebarnya. Cari lebar, dalam cm, kuboid itu.
16 cm The height of the cuboid is 2 times its breadth. Find the breadth,
in cm, of the cuboid.

(ii) Beberapa buah kubus dengan lebar yang sama dengan kuboid itu dipotong
Rajah daripadanya. Cari bilangan kubus yang diperoleh.
Diagram Several cubes with the same breadth as the cuboid are cut from it. Find the
number of cubes obtained.
[4 markah/4 marks]
Jawapan/Answer:

(i)

(ii)

5 r +3
(c) Diberi = 7r 12, cari nilai r. [3 markah/ 3
2
marks]
5 r +3
Given that = 7r 12, find the value of r.
2

Jawapan / Answer:
7(a)
X = 2de2 9h3 + 3
Y = 50 e2d + 2h3

Diberi d = 4, e = 3 dan h = 1, cari nilai X Y.


1
Given d = 4, e = and h = 1, find the value of X Y.
2
[3 markah/ 3 marks]
Jawapan/Answer:

(b) Permudahkan:
Simplify:

(i) 16de2 4ef 2 (2df )

(ii) 4gh 9g2 5h2

Jawapan / Answer:

(i)

(ii)

[4 markah]
[4 marks]

(c) Tolak 3m2 m + 11 daripada 8m2 7m + 2.


Subtract 3m2 m + 11 from 8m2 7m + 2.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan/Answer:

8 (a) Bulatkan jawapan yang betul.


Circle the correct answers.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:
64
(i) 16
42 8

(4)3 64 (ii)
2

(iii)

(b) (i) Cari nilai bagi:


Find the value of:
3 125
8
Jawapan / Answer:
(ii) 2

( 1
3 3
16 )

(c) Sebuah kubus X dan sebuah Cari nilai bagi:


Find the value of:
[4 markah]
[4 marks]
Jawapan / Answer:

kuboid Y yang diperbuat daripada logam telah dilebur dan dibentuk


semula menjadi sebuah kubus Z.
Isipadu kubus X ialah 64 cm 3 dan isipadu kuboid Y ialah 448 cm3 . Hitung panjang tepi kubus
Z.
A cube X and a cuboid Y are made of metal are melted and recast to form a cube Z. The volume of
cube X is 64 cm 3 and the volume of cuboid Y is 448 cm3 .Calculate the length of the edges of
cube Z
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:

9. (a) Padankan yang berikut.


Match the following.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:
p = 1 4q
Persamaan linear
A linear equation

3vw = 15

Bukan persamaan linear


Not a linear equation
+2=5

3m 2
b. (i) Diberi m = 1, n = 5 dan p = 4, cari nilai bagi (26 p ) .
n
3m
Given that m = 1, n =5 and p = 4, find the value of (26 p2 ) .
n
[4 markah]
[4 marks]
Jawapan / Answer:

(ii) Hitung nilai bagi:


Calculate the value of:

Jawapan / Answer:

(c) Sebuah kedai buku menjual 2 450 buah buku pada suatu bulan. Bilangan novel yang dijual dua kali
jualan buku fiksyen dan buku komik dijual dua kali jualan buku novel. Hitung bilangan buku yang
dijual bagi setiap jenis buku itu.
A bookshop sold 2 450 books in a certain month. The number of novels sold is twice the sales of
the fiction books and the number of comics sold is twice the sales of the novels. Calculate the
number of each type of books sold.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:
96 + 128 4 7

10 (a) Pada ruang jawapan, bulatkan tiga persamaan linear dalam satu pemboleh ubah.
In the answer space, circle three linear equations in one variables.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:

(b) Selesaikan tiap-tiap persamaan linear yang berikut:


Solve each of the following linear equations:
(i) -4 + m 8

(ii) 7y - 14= 3y + 2
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:
(i) (ii)

(c) Selesaikan persamaan linear yang berikut:


Solve the following linear equations:
7 y 6
(i) = 2y
2
Jawapan / Answer:

Anda mungkin juga menyukai