Anda di halaman 1dari 44

Kolej Kemahiran Tinggi MARA

BUKU LOG LATIHAN INDUSTRI MARA-Japan Industrial Institute


Institut Kemahiran MARA

PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL MARA


Pindaan 2016
Bahagian Kemahiran Dan Teknikal MARA
TAFSIRAN

BKT - Bahagian Kemahiran dan Teknikal


MARA

KKTM - Kolej Kemahiran Tinggi MARA

MJII - MARA-Japan Industrial Institute

IKM - Institut Kemahiran MARA

Pelajar - Pelajar yang telah menyempurnakan pendaftaran


Program di KKTM/MJII/IKM dan mengikuti program
latihan sepenuh masa.

Pegawai - Pegawai MARA

Tempoh Latihan Industri - 20 minggu bagi semua Program


26 minggu bagi Program elektrik dan gas

ST - Suruhanjaya Tenaga

ECOS - Energy Commission Online System (Sistem Atas


Talian Suruhanjaya Tenaga)

JPA - Jabatan Perkhidmatan Awam

MQA - Malaysia Qualification Agency

CIDB - Construction Industry Development Board

Pengawal Pusat - Pengarah KKTM/MJII/IKM

Pegawai Pemantau - Pegawai yang dilantik oleh pengarah KKTM/MJII/IKM


untuk memantau pelajar yang menjalani Latihan
Industri.

Latihan Industri - Suatu aktiviti luar KKTM/MJII/IKM di mana pelajar


didedahkan kepada suasana bekerja yang sebenar.

Program - Bidang pengajian yang ditawarkan di KKTM/MJII/IKM

Penilaian - Sebarang bentuk penilaian yang dibuat untuk


mengukur tahap keterampilan latihan terhadap pelajar.

Syarikat/ Organisasi Luar - Tempat latihan / syarikat / institusi / organisasi luar


atau sama ada sektor awam atau swasta yang
menerima pelajar untuk menjalani Latihan Industri
Pengajar - Pegawai yang bertanggungjawab untuk mengajar di
KKTM/MJII/IKM

Orang Kompeten - Orang yang diberi pengiktirafan oleh Ketua Pegawai


Eksekutif Suruhanjaya Tenaga untuk sesuatu sekatan
pemasangan elektrik atau gas.

Penyelia - Pegawai syarikat yang bertanggungjawab menyelia


aktiviti pelajar yang menjalani Latihan Industri.

Pusat - KKTM/MJII/IKM

PPI - Pegawai Perhubungan Syarikat di KKTM/MJII/IKM

KP - Individu yang dilantik sebagai ketua yang


bertanggungjawab untuk menguruskan sesuatu
program

PLIP - Individu yang dilantik sebagai ketua yang


bertanggungjawab sebagai Penyelaras Latihan Industri
Program

KPP - Ketua Penolong Pengarah

PP - Penolong Pengarah

PMN - Pegawai MARA Negeri

PMD - Pegawai MARA Daerah

PLV - Pegawai Latihan Vokasional

PPLV - Penolong Pegawai Latihan Vokasional

UPP - UPP (Unit Penilaian Dan Persijilan) adalah unit yang


bertanggungjawab menguruskan hal-hal yang
berkaitan penilaian dan persijilan di KKTM/MJII/IKM
Buku Log Latihan Industri 2016

1.0 PERATURAN, DISIPLIN DAN HUKUMAN


Semua pelajar KKTM/MJII/IKM adalah tertakluk kepada Peraturan Akademik Kolej
Kemahiran Tinggi MARA dan Institut Kemahiran MARA Edisi 3 2013. Bagi urusan Tatatertib,
perlu merujuk Buku Peraturan Tatatertib Pelajar Pendidikan Teknikal Dan Vokasional KKTM
dan IKM (pindan 2013).

2.2 SURAT TAWARAN DAN PERJANJIAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN


VOKASIONAL (PTV)

2.2.1 Pelajar yang ditawarkan untuk mengikuti Latihan di mana-mana Institusi adalah
juga tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan dalam Surat Tawaran dan
Surat Perjanjian Pendidikan Teknikal Dan Vokasional (PTV) MARA.

2.2.2 Pelajar yang telah melanggar syarat-syarat yang dinyatakan dalam surat tawaran
atau surat perjanjian pendidikan teknikal dan vokasional (PTV) atau peraturan
tataertib pelajar, maka di dalam mana-mana hal yang demikian itu, MARA boleh
mengikut budibicaranya yang mutlak memberhentikan latihannya atau
mengenakan tindakan tataertib yang sewajarnya di mana difikirkan perlu.

2.11 PERATURAN LATIHAN INDUSTRI

2.11.1 Pelajar yang menjalani Latihan Industri dikehendaki mematuhi peraturan-


peraturan yang ditetapkan oleh MARA dan Agensi Latihan.
2.11.2 Tertakluk kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan di dalam manual Latihan
Industri yang sedang berkuatkuasa, mana-mana pelajar yang melakukan
kesalahan tataertib semasa menjalani Latihan Industri juga boleh dikenakan
tindakan dibawah Peraturan Tatatertib pelajar ini.

Buku peratuan Tatatertib


Pendidikan Teknikal Dan Vokasional MARA
(Pindaan 2013)

1.1 Peraturan Am Pelajar Teknikal dan Vokasional 2013


Pelajar mesti menunjukkan disiplin diri yang tinggi dan berkelakuan yang
melambangkan sebagai seorang pelajar KKTM/MJII/IKM mematuhi peraturan
am Teknikal Dan Vokasional.Pelajar yang mengikuti program di KKTM dan IKM
diwajibkan mengikuti setiap komponen pengajian yang ditetapkan sebagai satu
keperluan untuk memenuhi syarat penganugerahan persijilan.

1.2 Peraturan Latihan Industri


1.2.1 Peraturan Sebelum Latihan Industri:-

2
Buku Log Latihan Industri 2016

1.2.1.1 Mendaftar program Latihan Industri untuk semester


berikutnya selepas mendapat pengesahan dari UPP pusat.
1.2.1.2 Menhadiri semua taklimat Latihan Industri
1.2.1.3 Membuat permohonan Permohonan Penempatan LI mengikut
program masing-masing.
1.2.1.4 Membuat pembatalan secara rasmi bagi pelajar yang
mendapat lebih dari satu tawaran tempat latihan.

1.2.2 Peraturan Semasa Latihan Industri:-


1.2.2.1 Melapor diri di tempat LI pada tarikh yang ditetapkan.
1.2.2.2 Menjalani latihan mengikut tempoh yang ditetapkan.
1.2.2.3 Tidak menukar tempat Latihan tanpa sebarang kelulusan dari
penyelaras syarikat serta kelulusan Pengarah
KKTM/MJII/IKM.
1.2.2.3 Melengkapkan laporan hasil kerja di dalam Buku Log LI bagi
tujuan pemantauan oleh pegawai pemantau.
1.2.2.4 Sentiasa memaklumkan sebarang permasalahan, cuti
Perubatan atau tugas-tugas luar kepada PPI pusat.
1.2.2.5 Menghadiri sesi pembentangan LI yang akan dinilai oleh
pegawai pemantau.

1.2.3 Peraturan Selepas Latihan Industri:-


1.2.3.1 Melengkapkan Buku Log LI sewaktu tamat latihan Industri
serta disahkan oleh Penyelaras Syarikat atau tempat latihan.
1.2.3.2 Melengkapkan Laporan LI dan dihantar ke PPI pusat selepas
tamat latihan.

1.3 Disiplin Pelajar


Dalam tempoh latihan, pelajar akan bertanggungjawab sepenuhnya kepada
organisasi di mana pelajar ditempatkan. Ini bermakna bahawa pelajar mestilah
mematuhi masa bekerja dan segala peraturan di organisasi sama seperti
kakitangan yang lain sepanjang masa menjalani LI. Pelajar tidak boleh
merosakkan atau menyalahgunakan sebarang harta benda kepunyaan
organisasi.

3
Buku Log Latihan Industri 2016

1.4 Tindakan Hukuman


Kes disiplin semasa Latihan Industri akan dirujuk kepada Jawatankuasa
Tatatertib (denda) / Lembaga Rayuan Tatatertib (buang) berdasarkan Buku
Peraturan Tatatertib Pendidikan Teknikal Dan Vokasional MARA (Pindaan 2013)
Bil kesalahan Tindakan/Hukuman
1 Tidak Hadir 3 hari bekerja Berturut-turut Tanpa Sebab Gagal LI/ Mengulang
dan Denda RM 200
2 Tidak Hadir 7 Hari bekerja (terkumpul) sepanjang Gagal LI/ Mengulang
tempoh Latihan Tanpa Sebab dan Denda RM 200
3 Menukar tempat Latihan tanpa kebenaran Denda RM 100
4 Diberhentikan latihan oleh Industri/syarikat atau Gagal LI/ Mengulang
organisasi luar dengan sebab dan Denda RM 200
5 Tidak Mendaftar Penempatan LI (BKT.B.LI.02_) Amaran
6 Tidak Melapor diri di tempat LI Amaran
7 Tidak menghadiri taklimat LI Amaran

2. PERSEDIAAN DAN TINDAKAN KEMALANGAN YANG PERLU DIAMBIL OLEH


PELAJAR

2.1 Setiap pelajar yang menjalani Latihan Industri perlu mengetahui berkenaan
tindakan yang akan dilakukan sewaktu kemalangan sama ada berlaku kepada diri
sendiri atau rakan masing-masing. Oleh yang demikian, setiap tragedi atau
kemalangan yang berlaku perlu memaklum kepada Pegawai Perhubungan
Industri,Ketua Jabatan dan Ketua Program mahupun pusat KKTM/IKM yang
berhampiran bagi melancarkan urusan masalah tersebut. Antara lain juga,
maklumat yang perlu dimaklum kepada mereka yang berkaitan adalah seperti
berikut:-

a. Nama Pelajar
b. No. Kad Pengenalan
c. Program Pelajar (Mangsa)
d. Jenis Kemalangan
e. Waktu kejadian
f. Lokasi Kejadian
g. Tarikh berlaku
h. Waris yang dapat dihubungi
i. Hospital yang boleh dirujuk

2.2 Pelajar adalah dinasihatkan untuk terlebih dahulu mendapatkan maklumat pegawai
pusat KKTM/IKM yang berhampiran mengikut zon bagi tujuan pengurusan serta
tindakan selanjutnya diambil.

4
Buku Log Latihan Industri 2016

2.3 Kemalangan maut:-


a. Memaklum segera kepada Pegawai pusat KKTM/IKM berhampiran
b. Maklumat mangsa dan hubungi waris terdekat bagi tujuan pengurusan
jenazah
c. Memaklum kepada Pengarah Pusat KKTM/IKM pelajar tersebut untuk tujuan
rekod pelajar dan tuntutan insuran
d. Persediaan pengurusan jenazah di rumah pelajar
e. Mendapatkan laporan perubatan dari pihak hospital, laporan polis dan pihak
berkuasa tempatan bagi mendapatkan sijil dan dokumen lain untuk urusan
pengebumian atau penghantaran mangsa
f. Pegawai berkaitan perlu mengurus semua dokumen dan barang-barang
peribadi milik mangsa kepada keluarga atau waris.

5
Buku Log Latihan Industri 2016

GAMBAR
Photo

BUTIR-BUTIR PELAJAR

Nama : .....................................................................................................................................................
Alamat Rumah :.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Tel (R) : ..................................................................... (H/P) : ..................................................................
No. Kad Pengenalan :...............................................................................................................................
No. Pelajar : .............................................................................................................................................
KKTM/IKM :..
Program:
................................................
Semester : ................................................................................................................................................
Sesi Latihan Industri: ..............................................................................................................................
Latihan bermula dari Tarikh : ..................... ..........................Hingga : ....................
Tarikh Lapor Diri : ...

BUTIR-BUTIR SYARIKAT / MAJIKAN 1


Nama Syarikat : ...............................
...............................................
Alamat :.....................................................................................................................................................
...........................................
Nombor Telefon: ........................................ ....................Nombor Faks :
..................
Kelas Pendaftaran Syarikat : ...................................................................................................................
Nama Orang Kompeten/Penyelia dan No. K/P / No. Perakuan Kekompetenan :
..............................................................................................................................
BUTIR-BUTIR SYARIKAT / MAJIKAN 2 (Sekiranya bertukar tempat Latihan Industri)
Nama Syarikat : ...............................
......................................................
Alamat : ................................................................................................................................................
...............................................
Nombor Telefon: ........................................ ..........................Nombor Faks : .............
Kelas Pendaftaran Syarikat : ...................................................................................................................
Nama Orang Kompeten/Penyelia dan No. K/P / No. Perakuan Kekompetenan :
.....................................................................................................................................

6
Buku Log Latihan Industri 2016

BKT.B.LI.27

Bahagian Kemahiran dan Teknikal MARA


Kuala Lumpur

AKUJANJI PELAJAR LATIHAN INDUSTRI

BAHAWASANYA SAYA _____________________________________________________________


NO. K/P : ______________________________ KKTM/MJII/IKM: ______________________
PROGRAM : _________________________________ SESI LATIHAN INDUSTRI: __________

Berjanji dan berikrar akan :-

Menjaga dan mempamerkan imej MARA dengan cara berpakaian dan rupa diri yang
melambangkan sebagai seorang pelajar MARA.
Berdisiplin dan menjalankan kerja-kerja latihan amali dengan baik serta memuaskan seperti yang
diarahkan oleh Syarikat dengan menunjukan kesabaran yang tinggi.
Sentiasa bersikap rajin, berinisiatif dan menunjukkan minat dengan menghasilkan kerja yang
berkualiti terhadap tugas yang diberi oleh pihak Syarikat.
Memberi kerjasama dengan memupuk semangat kerja berpasukan dan perhubungan yang baik
sesama pekerja di Syarikat.
Mengikuti amalan budaya kerja serta peraturan yang ditetapkan oleh Syarikat.
Membina rangkaian kerja dengan menjalin hubungan dan hormat menghormati dengan pekerja-
pekerja syarikat bagi tujuan menambah dan memantapkan lagi ilmu pengetahuan yang sediada.
Membina daya kreativiti dan menyumbang buah fikiran yang berkualiti kepada Syarikat tanpa
meminta apa-apa imbuhan atau balasan dengan menganggap bahawa kerja tersebut dilaksanakan
semata-mata untuk kebaikan diri sendiri, syarikat dan MARA.
Melaporkan dengan segera sekiranya berlaku perkara yang bertentangan dengan matlamat latihan.
Mengikuti latihan dengan tekun dan tangkas dalam melaksanakan tugas yang telah
dipertanggungjawabkan.
Bertanggungjawab dan akan sentiasa memahami dan memastikan segala aspek keselamatan
dipatuhi di dalam melaksanakan latihan tersebut.
Bertanggungjawab ke atas sebarang kemalangan, kecederaan atau apa-apa bentuk musibah /
kejadian di sepanjang Latihan Industri ini. MARA tidak akan bertanggungjawab keatas sebarang
kecederaan, kemalangan atau kematian kepada Pelajar yang berlaku di sepanjang Latihan Industri.

__________________ Dihadapan:
(Tandatangan Pelajar)

Nama : _________________________ ______________________

Tarikh : _________________________ (Tandatangan Pengarah)


Tarikh : ______________
*Setem Hasil sebanyak RM10.00 hendaklah dimatikan disudut kanan muka hadapan dokumen Aku Janji di mana-mana
Pejabat Cukai Setem (Lembaga Hasil Dalam Negeri) sebelum dikembalikan kepada KKTM / MJII / IKM.

7
Buku Log Latihan Industri 2016

BKT.B.LI.05B

Saya............................... dengan ini menerima tawaran tersebut dan sesungguhnya


memahami dan menerima segala isi kandungan surat tawaran tuan yang
bertarikh.................................

NO.KP : .................................................................................................
PROGRAM : .................................................................................................
SEMESTER : ................................................. SESI : .................................
TARIKH LI : Dari .............................................. hingga .............................
KKTM/ IKM : ..................................................................................................
ALAMAT RUMAH : ..................................................................................................
.
NO TEL (H/P) : ...NO. TEL (R): .

PENGESAHAN LAPOR DIRI DI TEMPAT LATIHAN INDUSTRI

Tarikh Lapor Diri : .....

Nama Syarikat : .....


Alamat : .....
....
Telefon : . No.Faks : .
Nama Pengurus : .....
Tandatangan & Cop Syarikat : ....

Sekian, terima kasih.

________________________
(Tandatangan Pelajar)

NOTA KEPADA PELAJAR :-

Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap dan disahkan. Sila hantar
kepada Pengarah di KKTM/MJII/IKM asal dalam tempoh satu minggu
dari tarikh lapor diri.
Pelajar yang tidak menghantar Borang Pengesahan Lapor Diri dianggap
TIDAK menjalani Latihan Industri.
Salinan Asal : PPI (Pegawai Perhubungan Syarikat)
Salinan Pendua : Pelajar

8
Buku Log Latihan Industri 2016
BKT.B.LI.17

BORANG PEMANTAUAN
(Dilengkapkan Oleh Pegawai Pemantau KKTM / IKM)

1. Nama Pelajar & No. K/P : .....


2. Nama Program : ..
3. KKTM/MJII/IKM : .........
4. Nama & Alamat Syarikat : .....

5. Tarikh mula Latihan Industri : ................................................ hingga .........................................
6. Jika ada perpindahan, nama & alamat tempat latihan baru : ...............................................................
.............................................................................................................................................................................
7. Tarikh lawatan dibuat oleh pemantau KKTM/MJII/IKM :
Lawatan pertama : ...................................................... Lawatan Kedua : ...............................
8. Tindakan/teguran (disiplin) oleh syarikat yang dilaporkan semasa latihan:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
9. Komen/cadangan pelajar mengenai Latihan Industri :

....
10. Prestasi Latihan Yang Dinilai Oleh Pemantau:
(Cemerlang - 5; Baik - 4; Sederhana - 3; Lemah - 2; Sangat Lemah - 1)
10.1 Kehadiran Pelajar Menjalani Latihan Industri / Menepati Waktu Kerja
Nyatakan bilangan hari pelajar meninggalkan latihan (jika ada) :
Dengan kebenaran : .......... Tanpa kebenaran : .................

10.2 Tahap Disiplin Pelajar Semasa Sesi Perjumpaan Dengan Pemantau

10.3 Persembahan Buku Catatan / Buku Log

10.4 Kesesuaian Tempat Latihan Mengikut Program

10.5 Skop Kerja / Latihan Yang Dilakukan Semasa Latihan Industri

10.6 Penilaian Pemantau Berdasarkan Pemerhatian & Perbincangan Dengan Pelajar Dan Majikan

Catatan / Komen Pemantau:

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________


Tandatangan

Nama : ..............................................................
(Pegawai Pemantau KKTM / MJII / IKM)
Tarikh : .....................................
Cop Jawatan :

*Nota : Sila serahkan borang ini kepada PPI dalam tempoh 2 minggu selepas
pemantauan LI dijalankan.

9
Buku Log Latihan Industri 2016
BKT.B.LI.12

BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN


TEMPAT LATIHAN INDUSTRI

NAMA PELAJAR : ................................................................NO.KP : ........................................


ALAMAT : ........................................................................................................................
......................................................................................................................

NO.TELEFON (RUMAH) : ..................................................... NO HP : .............................................


PROGRAM : .............................................................. SESI LI : ............................................

Kepada : Pengarah KKTM / MJII / IKM


.....................................................
Saya seperti nama di atas memohon pertukaran tempat latihan kerana sebab-sebab berikut:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Ulasan Majikan / Syarikat Asal Tandatangan Majikan/Cop Syarikat Asal

Tarikh :

TARIKH MULA TEMPAT BARU : _______________

TARIKH AKHIR TEMPAT LAMA : _______________

Tandatangan Pelajar,

Tarikh: ...........................
*Sila lampirkan bersama surat jawapan penempatan LI di syarikat baru

UNTUK KEGUNAAN KKTM / MJII / IKM

DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN

_____________________________
PENGARAH KKTM / MJII / IKM

*Nota : Permohonan hendaklah dihantar kepada Pengarah KKTM/MJII/IKM asal


Salinan Asal : Pengarah KKTM/MJII/IKM
Salinan Pendua : Pelajar

10
Buku Log Latihan Industri 2016
BKT.B.LI.28

JADUAL KEHADIRAN PELAJAR LATIHAN INDUSTRI

Sila gunakan simbol/singkatan untuk melengkapkan jadual berikut dan mendapatkan


pengesahan dari majikan/penyelia setiap bulan.

Hadir
X Tidak Hadir Tanpa Kebenaran / Ponteng
S Tidak Hadir Kerana Sakit (Bersijil)
K Tidak Hadir Dengan Kebenaran Majikan

Haribulan
Jan /Julai Feb/Ogos Mac / Sept Apr/ Okt Mei / Nov Jun/ Dis
/ Bulan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

T/Tangan
& Cop
Majikan

______________________________________
Tandatangan Penyelia / Pengurus & Cop Syarikat

*Nota : Pihak Majikan perlu melaporkan segera kepada KKTM/MJII/IKM jika Pelajar tidak hadir tanpa
sebab melebihi 3 hari.

11
Buku Log Latihan Industri 2016

KENYATAAN CUTI

TT PEGAWAI YANG
TARIKH BERCUTI SEBAB-SEBAB BIL HARI MELULUSKAN CUTI
(beserta cop jawatan)

Jumlah bilangan hari

Sekiranya Pelajar mengambil cuti, mereka dikehendaki mengisi ruang di atas dan
meminta pegawai yang meluluskan cuti menandatanganinya.

* Tindakan tatatertib akan diambil ke atas Pelajar yang mengambil cuti tanpa
kebenaran.

12
Buku Log Latihan Industri 2016
BKT.B.LI.22C

Skema Pemarkahan Kemahiran Insaniah Latihan Industri


(Diisi Oleh Pihak Syarikat)

L3- SKEMA PEMARKAHAN KEMAHIRAN INSANIAH


KEMAHIRAN INSANIAH (Dinilai oleh Penyelia Industri) WAJARAN (%) MARKAH
1.0 KI-1 Moral dan Etika :-
1.1 KI-1A Penampilan Diri 5
1.2 KI-1B Keyakinan Diri 5
1.3 KI-1C Pengurusan Masa 5
1.4 KI-1D Berdikari 5
1.5 KI-1E Tanggungjawab Sosial 5

2.0 KI-2 Kerja Berpasukan :-


2.1 KI-2A Kemampuan Bekerja Dalam Pasukan 5

3.0 KI-3 Komunikasi:-


3.1 KI-3A Komunikasi Lisan 5
3.2 KI-3B Komunikasi Bukan Lisan 5

4.0 KI-4 Pembelajaran Sepanjang Hayat


4.1 KI-4A Penyelesaian Masalah 5
4.2 KI-4B Kreatif dan Inovatif 5

5.0 KI-5 Kepimpinan:-


5.1 KI-5A Pengaruh 5

JUMLAH 55 0
JUMLAH MARKAH KEMAHIRAN INSANIAH = (Markah / 55) X 15 15 0

Komen:

...

Disediakan oleh Penilai : Disahkan oleh Ketua Jabatan /


Ketua Program:

Tandatangan: Tandatangan:
Nama: Nama:
Tarikh: Tarikh:

* Skema Pemarkahan ini diserahkan kepada Pegawai Perhubungan Industri

13
Buku Log Latihan Industri 2016

BKT.B.LI.29

KAJI SELIDIK SYARIKAT LATIHAN INDUSTRI


(Untuk diisi oleh pelajar yang telah menamatkan Latihan Industri)

1. Nama Syarikat : ......................................................................................................................


2. Alamat Syarikat : ......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
3. No Tel : ...................................................... No Faks : .........................................
4. Nama Pegawai Yang Boleh Dihubungi : ........................................................................................
5. Bidang Perkhidmatan Syarikat :.......................................................................................
6. Elaun Latihan Industri (Jika ada) : RM ............................................
7. Adakah Kemudahan Berikut Disediakan :(Tandakan )

Penginapan

Kelas teori / latihan

Pengangkutan

Makan minum

Surau / waktu solat

Peluang kerja setelah tamat LI

Lain lain kemudahan (sila nyatakan):


................................................................................................................................

8. Bilangan pelajar yang biasa diambil dalam satu masa : ______ orang

9. Hubungan antara semua pelajar Latihan Industri dengan penyelia dan pengurusan :
Amat Baik / Baik / Sederhana / Memuaskan / Lemah *

10. Tahap latihan / bimbingan yang diberikan oleh pihak syarikat :


Amat Baik / Baik / Sederhana / Memuaskan / Lemah *

11. Kesesuaian tempat latihan sebagai tempat Latihan Industri Program anda :
Amat Sesuai / Sesuai / Tidak Berkaitan / Amat Tidak Sesuai *

Tandatangan : _______________________________________
Nama pelajar : ______________________________________
Program : ______________________________________
Sesi Latihan Industri : ______________________________________

* Potong yang tidak berkenaan.

14
Buku Log Latihan Industri 2016

OBJEKTIF
LATIHAN KEMAHIRAN MARA

Menambahkan bilangan guna tenaga mahir bumiputera dalam berbagai bidang dan
tahap kemahiran untuk sektor perdagangan dan persyarikatan di samping
mewujudkan sumber bakal-bakal usahawan

OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI

1. Mendedahkan pelajar kepada suasana pekerjaan sebenar.


2. Menggunakan sepenuhnya ilmu pengetahuan, kemahiran dan kebolehan
yang dipelajari di KKTM/MJII/IKM untuk dipraktikkan semasa Latihan
Industri.
3. Mendisiplinkan pelajar dalam suasana pekerjaan.
4. Memberi pendedahan asas keusahawanan kepada pelajar yang ingin
menceburi bidang Keusahawanan Teknikal setelah tamat latihan.
5. Sebagai salah satu input untuk penambahbaikan kurikulum dalam
Sistem Latihan Kemahiran MARA.
6. Sebagai salah satu syarat pengiktirafan Jabatan Perkhidmatan Awam
(JPA) / Malaysian Qualification Agency (MQA) bagi tujuan
penganugerahan Diploma / Sijil.

15
Buku Log Latihan Industri 2016

ALAMAT KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA

ALAMAT/NO. TELEFON/ NO. FAKS ZON PEMANTAUAN

KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA


BALIK PULAU, PULAU PINANG.
Genting, Balik Pulau,
Pulau Pinang
11000 Pulau Pinang.
(Tel : 04-8665805 , Faks : 04-8665741)

KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA


PETALING JAYA, SELANGOR.
No. 12, Jalan Templer
46000 Petaling Jaya, Selangor
(Tel : 03-77828971/03-77827823, Faks: 03-77835379)
Talian Terus : 03-77828776

KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA Selangor


BERANANG, SELANGOR
Lot 2333, Mukim Beranang
Daerah Hulu Langat
Selangor.
(Tel : 03-87249355, Faks : 03-87249284)

KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA


REMBAU, NEGERI SEMBILAN
Batu 7, Kundur Tengah
Negeri Sembilan
71400 Pedas
Negeri Sembilan.
(Tel : 06-6970470, Faks : 06-697059)

KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA


ALOR GAJAH, MELAKA.
KM 38.4 Jalan Ramuan Cina Besar
78300 Masjid Tanah Melaka
Melaka
(Tel : 06-3851104, Faks : 06-3851106)

KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA LEDANG


Mukim Serom 4&5,
Daerah Muar, Johor
(Tel : 06-9756200/201/202, Faks : 06-9756203)
Johor
KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA
SRI GADING BATU PAHAT, JOHOR
Jalan Kluang Bt. 11, Parit Raja,
86400 Batu Pahat, Johor.
(Tel : 07-4532572, Faks : 07-4531701)

KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA


KUANTAN, PAHANG.
KM 8, Jalan Gambang,
25150 Kuantan,
Pahang
Pahang Darul Makmur.
(Te : 09 - 536 6871 - Pejabat Am, Faks : 09 - 536 6873)
Talian Terus : 09 - 536 6770

KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA KEMAMAN


Lot 2278 (Pt4187), Mukim Banggol,
Derah Kemaman Terengganu
Terengganu
(Tel : 09-8520020, Faks : 09-8520010)
KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA LENGGONG
Mukim Durian Pipit 33400 Lenggong Perak Malaysia.
Perak
(Tel : 05 751 0007, Faks : 05 751 0006).

16
Buku Log Latihan Industri 2016

ALAMAT INSTITUT KEMAHIRAN MARA

ALAMAT / NO. TELEFON / NO. FAKS ZON PEMANTAUAN

INSTITUT KEMAHIRAN MARA BESERI


Km. 14, Jalan Kaki Bukit
02400 Beseri, Perlis
Perlis dan Langkawi
(Tel : 04-9384021 / 4022, Faks : 04-9384023)
Talian Terus : 04-9384024

INSTITUT KEMAHIRAN MARA ALOR SETAR


Jalan Kota Tanah, Lorong Terus
05050 Alor Setar, Kedah Kedah (Alor Setar dan
(Tel : 04-7729940, Faks : 04-7724340) Langkawi)
Talian Terus : 04-7720901

INSTITUT KEMAHIRAN MARA SIK


Jalan Sekolah Men. Keb.Agama
Kedah (kecuali Alor Setar
08200, Sik, Kedah
dan Langkawi), Pulau
(Tel : 04-4692045 / 4695964, Faks : 04-4693416)
Pinang
Talian Terus : 04-4620227

INSTITUT KEMAHIRAN MARA SUNGAI PETANI


Jalan Badlishah,
Kedah (kecuali Alor Star
08000 Sg. Petani, Kedah
dan Langkawi), Pulau
(Tel : 04-4212382, Faks : 04-4218432)
Pinang
Talian Terus : 04-4244253

INSTITUT KEMAHIRAN MARA LUMUT


Jalan Dato Seri Kamaruddin, Seri Manjung
32040 Lumut, Perak
Perak
(Tel : 05-6884401 / 1403, Faks : 05-6883919)
Talian Terus : 05-6881896

INSTITUT KEMAHIRAN MARA KUALA LUMPUR


Jalan Belangkas, Kg. Pandan
55100 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala
(Tel : 03-92844455 / 4535, Faks : 03-92848213) Lumpur
Talian Terus : 03-92857721

INSTITUT KEMAHIRAN MARA JASIN


Km. 32, Jalan Chinchin, Simpang Kerayong
Peti Surat 141, 77008 Jasin, Melaka Negeri Sembilan dan
(Tel : 06-5291561 / 5291561, Faks : 06-5292561) Melaka
Talian Terus : 06-5292561

17
Buku Log Latihan Industri 2016

ALAMAT / NO. TELEFON / NO. FAKS ZON PEMANTAUAN


INSTITUT KEMAHIRAN MARA JOHOR BAHRU
Jln. Taruka Off Jln. Datin Halimah, Karung Berkunci No. 848
80990 Johor Bharu, Johor
Johor
(Tel : 07-2361129 / 2370001, Faks : 07-2364289)
Talian Terus: 07-2371434

INSTITUT KEMAHIRAN MARA TAN SRI YAHAYA AHMAD, PEKAN


Kaw. Persyarikatan, Peramu Jaya
26600 Pekan, Pahang
Pahang
(Tel : 09-4269404, Faks : 09-4269400)
Talian Terus: 09-4269597

INSTITUT KEMAHIRAN MARA BESUT


Jalan Batu Tumbuh, Alor Lintang
22200 Besut, Terengganu
Terengganu dan Kelantan
(Tel : 09-6957244 / 7286, Faks : 09-6957326)
Talian Terus: 09-6957286

INSTITUT KEMAHIRAN MARA KUCHING


Jalan Sultan Tengah,
Peti Surat 3271, 93764 Kuching, Sarawak
(Tel : 082-441149 / 441023, Faks : 082-444135)
Talian Terus : 082-441124
Sarawak
INSTITUT KEMAHIRAN MARA BINTULU
Km. 20, Jalan Bintulu-Sibu
97000 Bintulu, Sarawak
(Tel : 086-311313 / 334122, Faks : 086-316633)

INSTITUT KEMAHIRAN MARA KOTA KINABALU


Lot 4, Taman Persyarikatan Kota Kinabalu
KM 7, Jalan Sepanggar
88991 Kota Kinabalu Sabah
(Tel : 088 - 490697 / 496645, Faks : 088 497512)
Talian Terus : 088 - 497512

18
Buku Log Latihan Industri 2016

ALAMAT PEJABAT MARA NEGERI

ALAMAT/NO. TELEFON/ NO. FAKS

WILAYAH PERSEKUTUAN
Pengarah MARA Negeri Wilayah Persekutuan
Tingkat 18, Bangunan Medan MARA
21, Jalan Raja Laut,
50609 Kuala Lumpur
( Tel : 03-2691 5111 (Samb. 3435) / 26927820
Faks : 03-2691 2871)

SELANGOR DARUL EHSAN


Pengarah MARA Negeri Selangor
Tingkat 3, Anggerik Mall
No. 5, Jalan 14/8, Seksyen 14
40000 Bandaraya Shah Alam, Selangor
Tel : 03-551 94146 / 551 94033 / 4432 / 4251
Faks : 03-551 94358
Laman Web : http://www.pmn.gov.my/selangor

JOHOR DARUL TAKZIM


Pengarah MARA Negeri Johor
Tingkat 4, Plaza Larkin
Jalan Garuda Larkin, 80350 Johor Bharu , Johor
Tel : 07-222 9967 / 2229966
Faks: 07-222 4473
Laman Web : http://www.pmn.gov.my/johor

KEDAH DARUL AMAN


Pengarah MARA Negeri Kedah
Tingkat 5, 6 & 7
Bangunan Plaza Alor Star
Jalan Stesyen, Off Jalan Langgar
05000 Alor Setar, Kedah
Tel : 04-7313060 / 7352361
Faks : 04-7319156
Laman Web : http://www.pmn.gov.my/kedah

TERENGGANU DARUL IMAN


Pengarah MARA Negeri Terengganu
No. 2, Bangunan MARA,
Jalan Masjid Zainal Abidin
Peti Surat 53, 20700 Kuala Terengganu, Terengganu
Tel : 09-622070 / 6222077
Faks : 09-6221070
Laman Web : http://www.pmn.gov.my/terengganu

KELANTAN DARUL NAIM


Pengarah MARA Negeri Kelantan
Tingkat 6 & 7, Kompleks MARA
Jalan Dato' Pati,
15000 Kota Bharu, Kelantan

Tel : 09-748 2091 / 748 3806


Faks : 09-748 2455
H/page : http://www.pmn.gov.my/kelantan

19
Buku Log Latihan Industri 2016

ALAMAT/NO. TELEFON/ NO. FAKS

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS


Pengarah MARA Negeri Sembilan
Aras 4,Bangunan Seremban Plaza
Jalan Dato' Muda Linggi
70100 Seremban, N. Sembilan
Tel : 06-7622429 / 7622985
Faks: 06-762 6478
Laman Web : http://www.pmn.gov.my/nsembilan

PERLIS INDERA KAYANGAN


Pengarah MARA Negeri Perlis
Tingkat 4, Kompleks MARA Kangar
Persiaran Jubli Emas
01000 Kangar
Tel : 04-976 1726 / 9762320 / 9782875
Faks : 04-976 7531
Laman Web : http://www.pmn.gov.my/perlis

PAHANG DARUL MAKMUR


Pengarah MARA Negeri Pahang
Tingkat 3, Plaza Gambut, Jalan Gambut,
25000 Kuantan, Pahang Darul Makmur.
Tel : 09-5144044 / 5144151 / 5156349
Faks : 09-514 1179
Laman Web : http://www.pmn.gov.my/pahang

PULAU PINANG
Pengarah MARA Negeri Pulau Pinang
Tingkat 3, Bangunan MARA
No. 5, Lebuh Buckingham 10607 Pulau Pinang
Tel : 04-2612485 / 2612486
Faks : 04-261 9282

SABAH
Pengarah MARA Negeri Sabah
Tingkat 1&2,
Bangunan Bank Negara Cawangan Sabah
Peti Surat 1040 , 88609 Kota Kinabalu , Sabah
Tel : 088-211011 / 211012
Faks : 088-211 603
Laman Web : http://www.pmn.gov.my/sabah

SARAWAK
Pengarah MARA Negeri Sarawak
No. 129, Jalan Satok,
Peti Surat 1352,
93728 Kuching, Sarawak
Tel : 082-245121 / 245122
Faks : 082-255 014
H/page : http://www.pmn.gov.my/sarawak

20
Buku Log Latihan Industri 2016

PERATURAN LATIHAN INDUSTRI

1.0 IMEJ DIRI


Berdisiplin dan menjalankan kerja-kerja latihan amali dengan baik serta memuaskan seperti
yang diarahkan oleh Syarikat / organisasi luar. Pelajar mesti berinisiatif dan menunjukkan minat
terhadap latihan. Cara berpakaian dan rupa diri hendaklah melambangkan imej pelajar Kolej
Kemahiran Tinggi MARA (KKTM), MARA-Japan Syarikatal Institute (MJII) dan Institut
Kemahiran MARA (IKM).

2.0 PENGESAHAN LAPOR DIRI


2.1 Pelajar yang gagal pada semester sebelum pergi Latihan Industri dikehendaki
mengulang kertas peperiksaan yang gagal selepas Senat bersidang. Pelajar diberi masa
mengulang kertas peperiksaan yang gagal sehingga lulus dalam tempoh empat (4)
minggu selepas tarikh Senat bersidang.
2.2 Pelajar yang gagal lulus dalam tempoh tersebut, tidak dibenarkan melapor diri untuk
Latihan Industri pada semester yang sepatutnya beliau pergi. Pelajar tersebut
dikehendaki terus mengulang sehingga lulus kertas peperiksaan yang gagal serta
melapor diri untuk Latihan Industri pada semester berikutnya.
2.3 Pelajar dikehendaki mengisi borang Pengesahan Lapor Diri Di Tempat Latihan
Industri (BKT.B.LI.05B) dan mendapatkan pengesahan Syarikat / organisasi luar
seperti yang dilampirkan di dalam Buku Log.
2.4 Salinan asal borang Pengesahan Lapor Diri Di Tempat Latihan Industri
(BKT.B.LI.05B) yang telah disahkan dan lengkap hendaklah dihantar kepada PPI
KKTM/MJII/IKM asal dalam tempoh seminggu selepas tarikh lapor diri.

3.0 SKIM PERLINDUNGAN KEMALANGAN DIRI


3.1 Setiap pelajar KKTM/MJII/IKM adalah tertakluk kepada Skim Kemalangan Diri
Berkelompok Pelajar-Pelajar KKTM/IKM yang mana meliputi jangkamasa latihan di
bengkel atau perkarangan tempat latihan.
3.2 PPI KKTM/MJII/IKM Ketua Program / Ketua Jabatan hendaklah menyemak dan
memastikan kesahihan tempoh sahlakunya Skim Perlindungan Kemalangan Diri
Berkelompok.
3.3 Bagi pelajar yang mengulang dan tangguh atau melebihi tempoh pengajian, tiada
sebarang elaun akan diberikan dan pelajar DIWAJIBKAN mempunyai Skim
Perlindungan Berkelompok.
3.4 Pihak MARA tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kemalangan atau apa-
apa kecederaan atau kecelakaan yang berlaku terhadap pelajar di sepanjang Latihan
Industri ini yang berlaku akibat kecuaian pelajar atau syarikat/ organisasi luar

21
Buku Log Latihan Industri 2016

4.0 KEHADIRAN
1.1 Kehadiran pelajar adalah tertakluk di bawah peraturan syarikat / organisasi luar,
Peraturan Akademik dan Peraturan Tatatertib Latihan Kemahiran MARA.
1.2 Pelajar yang tidak hadir tanpa sebab yang munasabah melebihi tiga (3) hari dari
tempoh keseluruhan Latihan Industri boleh dikenakan tindakan tatatertib .
1.3 Pelajar yang tidak menghantar Borang Pengesahan Lapor Diri (BKT.B.LI.05B) juga
dianggap tidak menjalani Latihan Industri.
1.4 Setiap pelajar adalah bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada PPI
KKTM/MJII/IKM secara bersurat sekiranya berlaku sebarang masalah.

5.0 CUTI
5.1 Cuti yang diperuntukkan kepada pelajar hanya tiga (3) hari sepanjang tempoh latihan.
5.2 Pelajar tidak dibenarkan meminta cuti dari pihak majikan atau menamatkan latihan
lebih awal lagi dari tarikh tersebut.
5.3 Bagi kes kecemasan permohonan cuti perlu mendapat kelulusan pihak syarikat /
organisasi luar.
5.4 Pelajar adalah bertanggungjawab ke atas semua perbelanjaan perubatan dan
dinasihatkan mendapat rawatan di hospital atau klinik kerajaan. Sijil cuti sakit perlu
dikemukakan kepada syarikat / organisasi luar manakala salinan dikepilkan di dalam
buku log untuk direkod.

6. 0 ELAUN
6.1 Pelajar adalah dilarang sama sekali menuntut apa-apa bayaran gaji, upah atau elaun
daripada syarikat / organisasi luar.
6.2 Walaubagaimanapun sekiranya pihak syarikat / organisasi luar bermurah hati
menawarkannya, maka itu adalah saguhati sahaja selain dari elaun bulanan MARA.

7.0 PERTUKARAN TEMPAT LATIHAN INDUSTRI


7.1 Pertukaran tempat Latihan Industri adalah tidak dibenarkan kecuali terdapat sebab-
sebab yang munasabah seperti:
7.1.1 Kerja yang tidak bersesuaian dengan program yang dipelajari.
7.1.2 Syarikat/organisasi luar ketiadaan projek/kerja.
7.1.3 Keselamatan dan kebajikan pelajar tidak terjamin.
7.2 Dalam kes permohonan pertukaran, pelajar dikehendaki mengisi Borang Permohonan
Pertukaran Tempat Latihan Industri (BKT.B.LI.12) beserta surat jawapan penempatan
di syarikat / organisasi luar yang baru.
7.3 Tarikh tamat latihan di syarikat / organisasi luar yang asal hendaklah berkesinambungan
dengan tarikh mula latihan di syarikat / organisasi luar yang baru.
7.4 PPI KKTM/MJII/IKM perlu menyiasat sama ada pertukaran itu wajar dilakukan ataupun
tidak.

22
Buku Log Latihan Industri 2016

7.5 Sekiranya pertukaran itu wajar dilakukan, maka KKTM / IKM hendaklah memaklumkan
pemilihan tempat latihan baru dengan menghantar salinan asal Borang Permohonan
Pertukaran Tempat Latihan Industri (BKT.B.LI.12) kepada PPI KKTM/MJII/IKM pusat
untuk proses tawaran semula tempat latihan.
7.6 Selepas menerima surat tawaran, pelajar dikehendaki melapor diri di syarikat / organisasi
luar yang baru mengikut arahan surat tawaran semula penempatan Latihan Industri.
Pelajar dikehendaki menghantar Borang Pengesahan Lapor Diri (BKT.B.LI.05B) yang
telah disahkan oleh syarikat / organisasi luar baru kepada PPI KKTM/MJII/IKM
dalam tempoh seminggu selepas tarikh lapor diri.

8.0 TEMPOH LATIHAN INDUSTRI


8.1 Tempoh Latihan Industri adalah di antara 20 hingga 26 minggu mengikut Program yang
diikuti berdasarkan syarat yang telah ditetapkan oleh MQA / JPA / badan pengiktirafan
bagi tujuan penganugerahan.
8.2 Bagi tujuan penganugerahan diploma / sijil, tempoh Latihan Industri adalah ditetapkan
minimum empat (4) bulan untuk program yang telah ditetapkan. Manakala, selain
daripada program yang telah ditetapkan, Latihan Industri adalah selama 20 minggu.
8.3 Pelajar diminta lapor diri pada minggu pertama Januari / Julai (mengikut sesi kemasukan)
dan tamat latihan pada akhir Jun / Disember.

9.0 PROSEDUR TAMAT LATIHAN INDUSTRI


9.1 Pelajar dikehendaki merujuk kepada Surat Tawaran Latihan Industri (BKT.S.LI.06)
untuk mengetahui tarikh tamat Latihan Industri.
9.2 Pelajar boleh memohon Surat Akuan Menjalani Latihan daripada syarikat / organisasi
luar dan menyerahkan salinan kepada PPI KKTM/MJII/IKM satu (1) minggu selepas
tamat Latihan Industri.
9.3 Pelajar dikehendaki meminta majikan melengkapkan borang Skema Pemarkahan
Kemahiran Insaniah (BKT.B.LI.22C) kepada pihak syarikat / organisasi luar sebelum
tamat latihan,
9.4 Pelajar dikehendaki kembali ke pusat masing-masing mengikut tarikh yang ditetapkan
setelah tamat Latihan Industri dan menyerahkan Buku Log serta Laporan Latihan
Industri kepada Ketua Program dengan segera. Kelewatan atau kegagalan Pelajar
menyerahkan perkara tersebut boleh mengakibatkan Pelajar gagal di dalam penilaian
Latihan.

10.0 BUKU LOG


10.1 Maklumat diri Pelajar dan syarikat / organisasi luar hendaklah ditulis dengan terang dan
jelas.

23
Buku Log Latihan Industri 2016

10.2 Pelajar dikehendaki membaca dan memahami peraturan yang terkandung di dalam buku
ini. Buku ini perlu ditandatangani oleh Pelajar pada "AKUJANJI PELAJAR" dihadapan
Ketua Jabatan / Ketua Program / PPI.
10.3 Laporan dan aktiviti yang ditulis hendaklah disertakan dengan operasi / lakaran,
peralatan / mesin, masa dan catatan yang berkaitan dengan kerja dan tugas yang
dilakukan.
10.4 Pada setiap akhir bulan, buku ini hendaklah dikemukakan kepada Orang Kompeten,
Penyelia atau Pengurus Syarikat untuk tujuan penyemakan dan menandatangani ruang
yang disediakan serta memberi komen.
10.5 Semua lampiran yang berkaitan hendaklah diletakkan dalam Laporan Latihan Industri
sahaja.
10.6 Buku ini hendaklah disimpan dengan baik dan perlu dibawa bersama sepanjang tempoh
latihan industri untuk disemak oleh pihak syarikat dan Pegawai Pemantau.
10.7 Jika berlaku kehilangan atau kerosakan yang serius pada Buku Log ini boleh
menyebabkan pelajar dianggap sebagai tidak menjalani latihan industri.

11.0 SISTEM PENILAIAN


11.1 Sistem penilaian Program Diploma dan Sijil Latihan Industri berdasarkan status Lulus
atau Gagal melalui 4 perkara iaitu:
11.1.1 Laporan Buku Log - 20%
11.1.2 Laporan Latihan Industri - 45%
11.1.3 Kemahiran Insaniah 15%
11.1.4 Pembentangan Latihan Industri - 20%

11.2 Sistem penilaian Program Diploma dan Sijil Latihan Industri (Semua Program Elektrik)
berdasarkan status Lulus atau Gagal melalui 4 perkara iaitu:
11.2.1 Laporan Buku Log ST - 50%
11.2.2 Laporan Latihan Industri - 15%
11.2.3 Kemahiran Insaniah 15%
11.2.4 Pembentangan Latihan Industri - 20%

12.0 KEPUTUSAN PENILAIAN


12.1 Penilaian Latihan Industri hanya akan di buat sekiranya perkara -perkara berikut
disempurnakan :
12.1.1 Buku Catatan / Buku Log / Buku Log ST (bagi Program Elektrik)
12.1.2 Laporan Latihan Industri
12.1.3 Kemahiran Insaniah
12.1.4 Pembentangan Latihan Industri
12.1 Keputusan Latihan Industri adalah berdasarkan skema pemarkahan akan diberi status
LULUS ( 60%) atau GAGAL (<60%).

24
Buku Log Latihan Industri 2016

12.2 Pelajar yang GAGAL Latihan Industri dikehendaki menjalani semula Latihan Industri
dalam semester berikutnya dan bagi tempoh sah dua (2) tahun.

12.3 Sekiranya pelajar memerlukan penangguhan melebihi dua (2) semester, maka tertakluk
kepada pertimbangan dan kelulusan pengarah BKT. Penangguhan pengajian
hendaklah tidak melebihi empat (4) semester.
12.4 Dalam kes ini, pelajar tidak akan diberi bantuan elaun sara hidup sepanjang tempoh
Latihan

25
Buku Log Latihan Industri 2016

13.0 TINDAKAN DISIPLIN


13.1 Kes disiplin semasa Latihan Industri akan dirujuk kepada Jawatankuasa Tatatertib (denda) /
Lembaga Rayuan Tatatertib (buang) berdasarkan Buku Panduan Tatatertib Latihan
Kemahiran MARA.
13.1 Sebarang keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Tatatertib KKTM/MJII/IKM hendaklah
dilaporkan kepada urusan pelajar di BKT untuk tindakan selanjutnya.
13.2 Tindakan tatatertib boleh diambil ke atas pelajar sekiranya pihak KKTM/MJII/IKM menerima
laporan daripada syarikat / organisasi luar. PPI dikehendaki menyediakan borang aduan
disiplin. (Rujuk pada BKT.B.LI.22)
13.3 Pelajar yang bertukar tempat Latihan Industri tanpa kebenaran dari syarikat / organisasi luar
dan Pengarah KKTM / IKM asal akan dikenakan bayaran sebanyak RM 100.00
13.4 Bagi pelajar yang mengulang Latihan Industri akan dikenakan denda sebanyak RM 200.00.
13.5 Bagi pelajar yang mengulang dan tangguh atau melebihi tempoh pengajian, tiada sebarang
elaun akan diberikan dan pelajar DIWAJIBKAN mempunyai Skim Perlindungan
berkelompok.

14.0 BUKU LOG LATIHAN INDUSTRI [TEK. / KEJ. ELEKTRIK KUASA, TEK. / KEJ.
ELEKTRIK DOMESTIK & INDUSTRI & MEKANIKAL (GAS)]

Disamping Buku Log Latihan Industri, Pelajar seperti program di atas di kehendaki menyediakan
Buku Log Latihan Industri (sepertimana yang ditetapkan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga) yang
merekodkan latihan amali dan kerja-kerja yang dilakukan sepanjang menjalani Latihan Industri untuk
dinilai.

15.0 PANDUAN MENYEDIAKAN BUKU LOG KEPADA SEMUA PELAJAR LATIHAN


INDUSTRI
15.1 Tujuan buku log / buku catatan adalah untuk menyediakan satu rekod mengenai latihan amali
dan kerja yang dilakukan oleh Pelajar semasa menjalani Latihan Industri.
15.2 Panduan menyediakan buku log / buku catatan seperti berikut:-
15.2.1 Program Teknologi Elektrik Domestik & Syarikat / Program Kejuruteraan Elektrik
Domestik & Syarikat / Diploma Elektrik Kuasa.- Rujuk Lampiran A
15.2.2 Program Teknologi Elektrik Kuasa Penjaga Jentera (A1 & A4) & Program
Kejuruteraan Elektrik Kuasa Penjaga Jentera A1.- Rujuk Lampiran B
15.2.3 Program Diploma Mekanikal (Gas). - Rujuk Lampiran C
15.2.4 Bagi Program-Program lain, Buku Log ini adalah sebagai buku rasmi Latihan Industri.
15.3 Pelajar perlu menghadiri sesi pertemuan dengan peyelia syarikat selama:
15.3.1 Satu jam setengah (1) sehari untuk program sijil
15.3.2 Empat jam (4) sehari untuk program diploma

26
Buku Log Latihan Industri 2016

16.0 LAPORAN LATIHAN INDUSTRI


16.1 Laporan Latihan Industri wajib disediakan oleh setiap Pelajar Latihan Industri. Laporan ini
bertujuan untuk merekodkan segala aktiviti dan pengalaman yang diperolehi semasa menjalani
Latihan Industri, Penyediaan laporan mestilah mengikut format yang telah ditetapkan (sila rujuk
panduan penyediaan laporan Latihan Industri).

16.2 Program Diploma


16.2.1 Laporan bagi peringkat Diploma, jumlah mukasurat yang ditetapkan ialah di antara 20
hingga 30 mukasurat (tidak termasuk lampiran).
16.2.2 Laporan ini perlu dibentangkan kepada Panel Penilai mengikut jurusan masing-
masing.

16.3 Program Sijil


16.3.1 Laporan bagi peringkat Sijil, jumlah mukasurat yang ditetapkan ialah diantara 15-20
mukasurat (tidak termasuk lampiran).

16.4 Program Elektrik (Diploma dan Sijil)


16.4.1 Laporan bagi semua program elektrik jumlah mukasurat yang ditetapkan ialah
minimum 5 mukasurat (tidak termasuk lampiran).

17.0 PANDUAN MENYEDIAKAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI


17.1 Laporan Latihan Industri wajib disediakan oleh Pelajar yang sedang menjalani Latihan Industri
dan dikira di dalam sistem penilaian.
17.2 Kandungan Laporan
17.2.1 (Bahagian pendahuluan)
Mukasurat hadapan (rujuk lampiran D)
Mukasurat judul ( rujuk Lampiran E)
Akujanji Pelajar
Penghargaan kepada individu, organisasi dan lain
Mukasurat isi kandungan
( muka surat di bahagian ini menggunakan nombor roman i,ii,iii........)

17.2.2 Bab 1 Pengenalan


Bab ini menerangkan tujuan laporan disediakan dan pengenalan kepada tugas-tugas
yang dilaksanakan semasa Latihan Industri
Antara maklumat yang perlu dijelaskan ialah:
o Objektif Latihan Industri
o Di mana Latihan Industri dibuat
o Jawatan/tanggungjawab yang diberikan oleh pihak syarikat / organisasi luar
o Penyelia/pegawai yang bertanggungjawab menyelia Pelajar

27
Buku Log Latihan Industri 2016

17.2.3 Bab 2 Latarbelakang Syarikat / organisasi luar


Nama syarikat
Sejarah Syarikat
Objektif , Visi dan Misi Syarikat
Profil Syarikat
Logo Syarikat
Carta Organisasi Syarikat
Perkhidmatan yang disediakan Syarikat

17.2.4 Bab 3 Laporan Tugas/ tanggungjawab/projek yang telah dibuat semasa


Latihan Industri
Aktiviti/Tugas yang dijalankan semasa Latihan Industri
Proses Kerja Aktiviti yang dijalankan
Kesesuaian Program Dengan Latihan yang Diikuti
Kemahiran/Teknologi Baru yang Diperolehi dari Syarikat / organisasi luar
Masalah tugas dan kaedah penyelesaian semasa Latihan Industri
Sediakan maklumat dalam bentuk jadual, gambarajah dan carta aliran sekiranya
perlu.

17.2.5 Bab 4 - Cadangan dan penambahbaikan

17.2.6 Bab 5 - Penutup

17.2.7 Lampiran (jika ada)


Senarai Rajah
Senarai Gambar
Senarai Jadual
Senarai Lukisan
Lain lain berkaitan

17.3 Format Penulisan


17.3.1 Kertas
Size A4 80 gram
Warna putih

17.3.2 Tulisan
Times New Roman saiz 12 atau
Arial saiz 10 @ 11

28
Buku Log Latihan Industri 2016

Gunakan 1.5 spacing


Mulakan setiap bab di mukasurat baru
Semua tajuk utama mesti bold dan menggunakan saiz huruf yang bersesuaian
17.4 Mukasurat
Bahagian pendahuluan menggunakan nombor roman i,ii,iii,iv......)
Bab 1 hingga 5 menggunakan nombor biasa (Arabic) 1,2,3,4
Bagi mukasurat hadapan dan mukasurat judul (seperti contoh) tidak perlu
diletakkan mukasurat

17.5 Jilid
Semua laporan mesti dijilid kemas menggunakan Comb Binding disertakan bersama
softcopy (CD).

29
Buku Log Latihan Industri 2016

Lampiran A

PANDUAN MENYEDIAKAN BUKU LOG BAGI PROGRAM TEKNOLOGI /


KEJURUTERAAN ELEKTRIK (DOMESTIK & INDUSTRI)

i. Latarbelakang Kontraktor Elektrik :

Nama Syarikat.
Alamat.
Kelas Pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga Malaysia.
Nama orang kompeten, nombor kad pengenalan dan nombor Perakuan
Kekompetenan .
Kelas Pendaftaran dengan PKK (jika ada).
Gambar-gambar kedudukan syarikat.
Lain-lain (jika ada).

ii. Laporan Kerja-Kerja pendawaian yang dijalankan :

Bagi kerja-kerja pendawaian yang dijalankan, calun-calun perlu menyediakan


laporan yang mengandungi perkara-perkara berikut:-
Nama Projek.
Alamat Projek.
Tarikh Mula Projek.
Tarikh Siap Projek.
Pendawai yang menyelia (orang kompeten).
Bahagian Pendawaian yang dijalankan.
Jenis bahan dan aksesori yang terlibat .
Langkah-langkah mengendalikan tugas.
Jenis-jenis pengujian yang dijalankan:
Pengujian kekutuban.
Pengujian keterusan.
Pengujian penebatan
Pengujian pembumian dan sebagainya.
Langkah-langkah menjalankan pengujian.
Lukisan-lukisan skematik (seperti single line & three line diagram) dan perkiraan
yang berkaitan umpamanya saiz kabel, saiz fius dan sebagainya.
Lukisan tata atur elektrik (electrical layout drawing).
Carta-carta seperti Jadual IEE, keputusan ujian dan sebagainya.
Gambar-gambar yang berkaitan dengan kerja-kerja pendawaian elektrik.

iii. Di akhir tiap-tiap kerja perlu disahkan oleh orang yang berkompeten dan majikan.

Tandatangan Orang Kompeten Tandatangan Majikan

Nama & No. Kompeten Nama & Cop Syarikat Kontraktor

30
Buku Log Latihan Industri 2016

Lampiran B

PANDUAN MENYEDIAKAN BUKU LOG BAGI PROGRAM TEKNOLOGI


KEJURUTERAAN ELEKTRIK KUASA (PENJAGA JENTERA)

i. Latarbelakang syarikat :

Nama & Alamat Syarikat/Kilang.


No. Pepasangan didaftarkan dengan Suruhanjaya Tenaga Malaysia (jika ada).
Nama kakitangan berkompeten, nombor kad pengenalan dan sijil kekompetenan
mereka.
Gambar-gambar kedudukan syarikat dan sebagainya.

ii. Kerja-kerja yang dijalankan dan laporan yang perlu dibuat :

Tarikh.
Jenis kerja.
Tempat.
Tarikh Siap.
Pegawai Yang Menyelia (Orang Kompeten):
Tugas:Contoh memperbaiki motor satu fasa.
Sila nyatakan
a). Bahagian yang di uji atau yang dilakukan pembaikan.
b) Jenis-jenis aksesori/alat ganti yang terlibat.
c). Cara mengendalikan tugas-tugas.
d). Jenis-jenis pengujian yang dijalankan.
e). Langkah-langkah pengendalian pengujian umpamanya.
Pengujian kekutuban.
engujian keterusan.
Pengujian rintangan penebatan.
Pengujian pembumian / elektrod bumi dan sebagainya.
Sertakan
a). Lukisan-lukisan skematik (seperti single line & three line diagram) dan
perkiraan yang berkaitan umpama saiz kabel, fius dan lain-lain.
b). Carta-carta /Jadual IEE, keputusan ujian dan sebagainya.
c). Gambar-gambar (jika ada).
d). Lain-lain keterangan berkaitan.

iii. Diakhir tiap-tiap kerja perlu disahkan oleh orang yang berkompeten dan majikan.

Tandatangan Orang Kompeten Tandatangan Majikan

Nama & No. Kompetenan Nama & Cop Syarikat

31
Buku Log Latihan Industri 2016

Lampiran C

PANDUAN MENYEDIAKAN BUKU LOG BAGI PROGRAM MEKANIKAL (GAS)

i. Latarbelakang syarikat :

Nama & Alamat Syarikat/Kilang.


No. Pepasangan didaftarkan dengan Suruhanjaya Tenaga Malaysia (jika ada).
Nama kakitangan berkompeten, nombor kad pengenalan dan sijil kekompetenan
mereka.
Gambar-gambar kedudukan syarikat dan sebagainya.

ii. Kerja-kerja yang dijalankan dan laporan yang perlu dibuat :

Tarikh.
Jenis kerja.
Tempat.
Tarikh Siap.
Pegawai Yang Menyelia (Orang Kompeten):
Tugas: Contoh Pepasangan Gas.
Sila nyatakan
a). Bahagian yang di uji atau yang dilakukan pembaikan.
c). Cara mengendalikan tugas-tugas.
d). Jenis-jenis pengujian yang dijalankan
ujian kebocoran.
ujian holiday.
e). Langkah-langkah pengendalian pengujian umpamanya.
Sertakan
a). Lukisan-lukisan pelan,lukisan as build, dan perkiraan yang berkaitan
umpama saiz paip, ujian tekanan dan lain-lain.
b). Carta-carta , keputusan ujian dan sebagainya.
c). Gambar-gambar (jika ada).
d). Lain-lain keterangan berkaitan.

iii. Diakhir tiap-tiap kerja perlu disahkan oleh orang yang berkompeten dan majikan.

Tandatangan Orang Kompeten Tandatangan Majikan

Nama & No. Kompetenan Nama &Cop Syarikat

32
Buku Log Latihan Industri 2016

Lampiran D
Contoh Mukasurat Hadapan (Cover)

1.5

Logo KKTM/MJII/IKM

1.5 1
KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA
PETALING JAYA, SELANGOR

DIPLOMA KEJURUTERAAN
ELEKTRONIK

LAPORAN
LATIHAN INDUSTRI

DISEDIAKAN OLEH:
MUHAMMAD BIN ISMAIL
960720-08-5503

SESI:
JULAI 2006 DISEMBER 2003

1.5

33
Buku Log Latihan Industri 2016

Lampiran E
(Contoh Mukasurat Judul)

2.5 / 60mm

1.5
Laporan Latihan Industri: 1

Diploma Kejuruteraan Elektronik Syarikat

Pada
1 Julai 8 Disember 2003

Oleh:
Muhammad Bin Ismail

Laporan Latihan Industri ini disediakan untuk Kejuruteraan Elektronik, Kolej


Kemahiran Tinggi MARA, Petaling Jaya, Selangor sebagai prasyarat untuk
dianugerahkan Diploma Kejuruteraan Elektronik.

1.5

34
Buku Log Latihan Industri 2016

Lampiran F
Contoh Mukasurat Hadapan (Cover)

1.5

Logo KKTM/MJII/IKM

1.5 1
KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA
PASIR MAS, KELANTAN

SIJIL/DIPLOMA (PROGRAM ELEKTRIK)

LAPORAN
LATIHAN INDUSTRI
(KANDUNGAN BUKU LOG ST)

DISEDIAKAN OLEH:
MUHAMMAD BIN ISMAIL
960720-08-5503

SESI:
JULAI 2006 DISEMBER 2003

1.5

35
Buku Log Latihan Industri 2016

Lampiran G
(Contoh Muka Hadapan Setiap Projek)

Laporan Latihan Industri:


Sijil/Diploma (Program Elektrik)

PROJEK
1

TAJUK PROJEK :
TARIKH PROJEK :
TEMPAT PROJEK :

1.5

36
Buku Log Latihan Industri 2016

MINGGU PERTAMA
BULAN : ..

JUMLAH
TARIKH JENIS-JENIS GERAK KERJA / LATIHAN JAM
PETERMUAN

37
Buku Log Latihan Industri 2016

38
Buku Log Latihan Industri 2016

PENYATAAN GERAK KERJA (METHOD STATEMENT)

TAJUK:-

PERALATAN /
BIL OPERASI / DIAGRAM MASA CATATAN
MESIN

DISEDIAKAN OLEH (PELAJAR): DISEMAK & DISAHKAN (PENYELIA):

_____________________________ _______________________________
NAMA : NAMA :
TARIKH: TARIKH:

39
Buku Log Latihan Industri 2016

40
Buku Log Latihan Industri 2016

ULASAN (kertas pink)


Komen Pengurus Syarikat / Penyelia.

..
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

PENGESAHAN

T/TANGAN & COP TARIKH


BUTIRAN
JAWATAN

Pelajar

Pengurus Syarikat /
Penyelia

Pegawai Pemantau

41