Anda di halaman 1dari 29

Seperti mana tajuk kerja kursus pendek yang diberikan ini, literasi bahasa adalah

penting untuk membantu usaha kerajaan bagi menangani masalah buta huruf
dalam kalangan rakyat negara ini.

Konsep Literasi bahasa membawa maksud kebolehan dan keupayaan mengenal


pasti, memahami, mentafsir, mencipta, mengira dan menggunakan bahan cetak
dan bertulis yang berkenaan dengan pelbagai konteks. Dalam konteks yang
lebih tepat, literasi bermaksud mampu membaca dan menulis pada tahap yang
memadai untuk seseorang berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan
harian atau tahap yang membolehkan seseorang memahami dan meluahkan
pandangan dalam masyarakat celik huruf agar dapat bergaul dalam kalangan
masyarakat.

Dalam konteks ini, tajuk yang akan diperbincangkan ialah kepentingan literasi
bahasa dalam usaha menangani masalah pelajar yang berbuta huruf semasa
dalam proses penyampaian dan penerimaan ilmu pengetahuan di sekolah serta
peranan pelbagai pihak dalam mengatasi masalah ini.

Usaha-usaha pihak kerajaan dalam menangani masalah buta huruf termasuk


menaja dan menyediakan pelbagai prasarana atau kemudahan kepada pihak
sekolah untuk digunakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran selain itu,
pihak kementerian pendidikan juga boleh memberi taklimat kepada guru tentang
kepentingan literasi bahasa pada awal peringkat kanak-kanak belajar di
prasekolah agar murid-murid dapat menerima ilmu yang disampaikan dengan
lebih cepat, mudah dan berminat.

Berdasarkan definisi yang diterangkan di atas, jelas ternyata bahawa kemahiran


literasi bahasa tidak mungkin dikecualikan pada tahap pembelajaran sesuatu
bahasa dalam kehidupan seharian manusia. Oleh yang demikian, kemahiran
literasi bahasa harus dipupuk, dibentuk dan dikuasai sejak peringkat awal
pembelajaran kanak-kanak.
Seperti yang dikatakan di atas, cara terbaik menangani masalah buta huruf di
kalangan anak bangsa kita ialah membantu kanak-kanak menguasai literasi
bahasa sejak kanak-kanak berminat untuk belajar. Suasana atau faktor
persekitaran yang baik amat diperlukan untuk menyediakan suatu tempat
pembelajaran dan bahan pembelajaran dan pengajaran yang sesuai untuk
kanak-kanak.

Dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, terdapat beberapa tokoh terkenal


telah menerangkan beberapa teori yang berkaitan dengan literasi bahasa pada
peringkat awal kanak-kanak. Antaranya ialah Teori Perkembangan Kognitif
(Piaget, 1960), Teori Konstektual (Vygotsky, 1962), dan Teori Psikolinguistik
(Bruner, 1974). Namun, dalam konteks ini, Teori Penampilan Literasi oleh Marie
Clay (1967) lebih sesuai untuk mengenal pasti tahap literasi bahasa awal kanak-
kanak kerana teori tersebut menekankan bahawa proses pembacaan kanak-
kanak terjadi secara berperingkat-peringkat adalah amat penting untuk
membantu usaha kerajaan bagi menangani masalah buta huruf di kalangan
rakyat negara kita.

Teori Penampilan Literasi atau dikenali juga sebagai Teori Pemunculan Literasi
telah dicetuskan oleh Marie Clay melalui pelbagai kajian beliau. Kajiannya
menekankan aspek penguasaan bahasa dan tabiat membaca pada peringkat
awal kanak-kanak sehingga ke alam remaja. Penampilan literasi bermaksud
kanak-kanak membina kemahiran membaca dan menulis tanpa titik permulaan
atau pengakhiran. Dalam Teori Penampilan Literasi bahasa, ia menjelaskan
bahawa perkembangan literasi bahasa kanak-kanak berkembang secara
berperingkat-peringkat melalui tabiat membaca, pelopor membahagikan
pembaca kepada tiga tahap iaitu Tahap 1 (Pembaca Baru), Tahap 2 (Pembaca
Awal) dan Tahap 3 (Pembaca Maju). Bagi kajian ini, pengkaji hanya melibatkan
kanak-kanak yang berusia lima tahun dan enam tahun bagi mengkaji sejauh
mana tahap literasi kanak-kanak pada usia sedemikian jika mereka
mengamalkan tabiat membaca yang baik.
Program pendidikan awal kanak-kanak yang sangat penting bagi merangsang
perkembangan awal kanak-kanak. Pelbagai langkah harus diambil bagi
mengatasi masalah tersebut daripada berlanjutan di masa depannya. Antaranya
ialah guru perlu mengenal pasti tahap literasi awal kanak-kanak terlebih dahulu
sebelum bermulanya sesi pengajaran dan pembelajaran di awal tahun
persekolahan. Oleh yang demikian, guru boleh merancang aktiviti yang
bersesuaian mengikut tahap tertentu. Guru juga boleh menyediakan pelbagai
aktiviti pemulihan dan pengayaan bagi membantu kanak-kanak yang dikenal
pasti memiliki kesukaran ketika sesi pengajaran dijalankan.

Guru memainkan peranan yang amat penting dalam usaha menangani masalah
literasi bahasa kanak-kanak, guru boleh menggunakan borang soal selidik yang
digunakan oleh pengkaji bagi tujuan mengenalpasti tahap penguasaan literasi
bahasa di kalangan murid. Setelah mengetahui tahap literasi setiap murid, guru
dapat mengenalpasti dan menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran yang
berpusatkan murid agar lebih memahami tahap setiap murid, di samping itu,
objektif pembelajaran juga dapat dicapai dengan jayanya walaupun kanak-kanak
memiliki tahap literasi yang berbeza.

Selain daripada memberi manfaat kepada guru, kajian ini juga diharapkan dapat
membantu para ibu bapa di rumah. Dengan mengenalpasti tahap literasi kanak-
kanak, ibu bapa dapat menyediakan dan menjalankan sebarang aktiviti yang
dapat membantu meningkatkan tahap literasi anak-anak mereka di rumah.
Sebagaimana yang diketahui, ibu bapa dan keluarga merupakan golongan yang
paling rapat dengan kanak-kanak.Ini jelas terbukti melalui Teori Ekologi
Bronfenbrenner (1979) yang mengatakan bahawa penglibatan keluarga dalam
pendidikan awal kanak-kanak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan
kanak-kanak.
penampilan literasi bermaksud membina kemahiran membaca dan menulis
tanpa titik permulaan atau pengakhiran. Dalam bidang awal kanak-kanak, ia
memberi maksud bahawa kanak-kanak telah menunjukkan keupayaan di mana
kemahiran membaca danmenulis adalah aktiviti yang perlu dalam
kehidupan.Teale & Sulzby (1986) dan Strickland (1990) menyatakan bahawa
kemahiranmembaca dan menulis harus dibina secara serentak dan saling
bergantung antara satusama lain tanpa turutan yang tertentu. Kenyataan
tersebut bermaksud literasi dalamdiri seseorang itu muncul secara berterusan
iaitu tanpa prasyarat untuk mengenalhuruf terlebih dahulu dan terbina secara
bersepadu antara kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis dan
berfikir.Adams (1990) berpendapat bahawa teori penampilan literasi ini
dapatmenggambarkan proses pemerolehan literasi kanak-kanak dengan lebih
jelas kerana iamelibatkan dua bentuk proses yang seimbang. Sehubungan
dengan itu, Whitehurst &Lonigan (1998) telah membahagikan teori penampilan
literasi sebagai dua setkemahiran dan proses yang saling bergantungan iaitu (a)
proses dari luar ke dalam(outside-in process) dan (b) proses dari dalam ke luar
(inside-out process). Proses (a)merujuk pada pengetahuan kanak-kanak
terhadap konteks manakala proses (b) pulamerujuk pada proses kanak-kanak
mentafsir cetakan kepada bunyi yang memberi makna. Hal ini jelas membuktikan
bahawa kedua-dua set kemahiran tersebut sangatdiperlukan dalam
perkembangan literasi kanak-kanak.

Menurut McGee & Purcell-Gates (1997), zaman pemunculan literasi


bermulasejak kanak-kanak mula memperoleh konsep atau pengetahuan
mengenai cetakansehingga mereka mula membaca dan menulis secara
berdikari untuk pelbagai tujuan.Zainiah (2013) menyatakan bahawa pandangan
tersebut adalah sesuai untuk menggambarkan perkembangan literasi yang
berlaku dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat belum boleh membaca
sehinggalah dapat membaca secara berdikari.
Secara kesimpulannya, tahap pembacaan kanak-kanak adalah berlaku secara
berperingkat mengikut usia tertentu di mana ia diperolehi sama ada secara
langsungatau tidak langsung. Hal ini bermaksud, kanak-kanak mempelajari
kemahiran literasisedikit demi sedikit tanpa mereka sedari. Literasi senantiasa
berada di sekelilingmereka. Contohnya papan tanda dan penunjuk di jalan raya
atau pasar raya. Jadi,secara tidak langsung, mereka akan cuba membaca papan
tanda tersebut tanpamemahami maksud sebenar.

Literacy erat kaitannya dengan istilah kemahiran wacanaan.


Sebagaimana telah dikemukakan pada baian awal, literasi secara luas
dimaknai sebagai kemampuan berbahasa yang mencakup kemampuan
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta kemampuan
berpikir yang menjadi elemen di dalamnya. Tompkins (1991:18)
mengemukakan bahwa literacy merupakan kemampuan menggunakan
membaca dan menulis dalam melaksanakan tugas-tugas yang
bertalian dengan dunia kerja dan kehidupan di luar sekolah. Sementara
itu, Wells mengemukakan bahwa literacy merupakan kemampuan
bergaul dengan wacana sebagai representasi pengalaman, pikiran,
perasaan, dan gagasan secara tepat sesuai dengan tujuan.

Literasi visual merupakan kemampuan dimana individu memiliki


kemampuan mengenali penggunaan garis, bentuk, dan warna
sehingga dapat menginterpretasikan tindakan, mengenali objek, dan
memahami pesan lambang (Read dan Smith, 1982). Secara umum,
literasi visual berfokus pada penafsiran gambaran visual seseorang
yang juga terkait dengan kemampuan membaca dan kemampuan
menulis. Literasi visual memungkinakan anak yang baru masuk bangku
sekolah untuk dapat menyusun gambaran visual sebuah cerita secara
urut dan benar meskipun dia belum bisa membaca. Melalui literasi
visual bahkan seorang anak kecil yang belum belajar berjalan akan
dapat menyusun buku-buku pavorit ataupun bermacam alat
bermainnya yang diserakkan orang dewasa yang ada di sekitarnya.
Namun, tentu saja kemampuan literasi visual dikembangkan jauh di
luar kemampuan awal di atas. Lacy (1986) menyebutkan empat
kategori literasi visual sebagai berikut.

1.Pemahaman dari gagasan utama, yaitu kemampuan untuk


memahami suatu pesan visual.
2. Persepsi hubungan bagian atau hubungan keselruhan, yaitu
kemampuan untuk mengidentifikasi detil yang menyokong makna
keseluruhan.

3. Pembedaan khayalan-kenyataan, yaitu kemampuan untuk


menyimpulkan atau menduga hubungan antara simbol/lambang dan
kenyataan.

4. Pengenalan tentang media artistik, yaitu kemampuan


mengidentifikasi perangkat unik dari media yang digunakan. Dalam
implementasinya, literasi visual dapat dilakukan melalui beberapa
aktivitas dengan menggunakan beragam jenis media. Dua jenis media
untuk mengembangkan literasi visual antara lain gambar dan film.
Gambar-gambar yang diperuntukkan bagi kelas awal harus bervariasi
mencakup foto, buku bergambar, hasil pekerjaan seniman terkenal,
poster perjalanan, Buku-buku bergambar, gambar tentang aneka jenis
makanan, dan bunga-bunga dan lain-lain. gambar harus
menumbuhkan minat anak-anak hindari gambar yang tidak menambah
pengetahuan anak, yang akan mengarahkan mereka untuk tidak
berhenti memperhatian gambar dengan mengatakan lihat itu! atau
apakah itu? (Hymes 1981). Pada dasarnya guru dapat memanfaatkan
beragam jenis gambar yang ada di lingkungan sekitar anak, yang
sesuai untuk pencpaian tujuan pembelajaran. Media lain yang dapat
meragsang literasi visual anak adalah film. Gerakan gambar dalam film
dapat mengarahkan kemampuan literasi anak. film haruslah dipilih
sesuai minat anak yakni, film yang bercerita tentang kehidupan dunia
anak yang realistik, sepert film boneka Si Unyil dan film-film cerita
animasi yang sangat bagus untuk diperlihatkan kepada siswa misalnya
cerita Petualangan Dora. Dalam implementasinya, gambar dan film
-film yang sarat dengan bahan tersebut dibahas guru bersama
siswanya.

2. Literasi Lisan

Seseorang yang menganut perspektif orasi mengaggap bahwa


kebutuhan yang paling utama dalam berkomunikasi adalah berbicara
dan mendengarkan. Sementara itu, membaca-menulis dipandang
sebagai keterampilan penting, tetapi bukan sebagai keterampilan
primer yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, para
penganut perespektif literasi berpendapat sebaliknya. Mereka
menganggap bahwa keterampilan membaca dan menulis merupakan
keterampilan yang utama.
Seorang anak begitu menikmati kata-kata dan bermain bunyi pada
saat dia melafalkan syair sebuah lagu dengan irama yang indah.
Secara tidak langsung dia sudah memperoleh kesadaran fonlogi dan
pelajaan membaca-menulis. Wilce (1985) mengemukakan bahwa (a)
kesadaran fonologi merupakan prasyarat untuk literat terhadap teks
tertulis (ceetakan), (b) kesadaran fonologi memudahkan literat
terhadap teks tertulis (cetakan), dan (c) kesadaran fonologi dan literasi
terkait dalam hubungan konsidental.

Contoh peristiwa literasi yang kedua yaitu peristiwa literasi yang


melibatkan gambar. Seorang anak menulis surat kepada neneknya. Dia
menceritakan tentang boneka pemberian neneknya yang sangat dia
sukai. Dia juga bercerita tentang ayahnya yang sedang sakit. Anak
tersebut melengngkapi suratnya dengan gambar ayahnya yang sedang
sakit. Dalam surat tersebut tampak adanya peristiwa literasi, ada
peristiwa sosial yang memusat pada sebuah tulisan dan interpretasi isi
tulisan dalam bentuk gambar dan tulisan kata-kata.

Contoh peristiwa literasi ketiga berkaitan dengan buku bacaan cerita.


Seorang anak sudah sering mendengar cerita Anak Bebek Yang Buruk
Rupa yang diceritakan ibu dan kakaknya sebelum dia tidur. Sekarang,
anak tersebut sedang memperdengarkan isi cerita yang sama kepada
ibunya dengan cara membaca buku cerita tersebut. Dari ketiga contoh
diatas dapat disimpulkan bahwa peristiwa literasi mengacu pada
adanya interaksi peristiwa sosial dan adanya proses interpretatif .

5. Proses Literasi

Berdasarkan ilustrasi ketiga contoh di atas, tergambarkan bahwa suatu


bentuk penggalan tulisan merupakan inti dari penafsiran dan interaksi
sosial.

Ketiga contoh peristiwa literasi di atas juga menggambarkan adanya


proses literasi. Proses literasi mengandung empat ciri universal
sebagai berikut.

1.Tujuan tekstual; ada pesan komunikasi tertulis yang sesuai dengan


tujuannya.

2. Kesepakatan; makna dari pesan ditafsirkan anak sesuai dengan


yang dimaksudkan.

3. Penggunaan bahasa yang bagus (seperti pada sebuah syair); untuk


mengklarifikasi pesan sehingga anak harus menggunakan kemampuan
bahasanhya.
4. Resiko yang diambil; anak menerima tantangan baru dalam
berbahasa.

Ellis (1989) mengemukakan pendapatnya bahawa language arts


mengacu pada aspek berbicara dan menulis yang tercakup dalam
aktivitas komunikasi ekspresif, dan menyimak dan membaca yang
tercakup dalam aktivitas komunikasi reseptif. Istilah language arts
berimplikasi pada pengunaan bahasa sebagai seni berbahasa.
Sebagaimana dalam seni, seorang artis hars memiliki dasar
keterampilan yang baik untuk dapat berkreasi mengekspresikan
pengalaman, pikiran, dan perasaannya. Maka, language arts dalam
pendidikan jenjang sekolah dasar khususnya, bertujuan
mengembangkan kemampuan berbahasa sebagai alat utama dalam
komunikasi dan sebagai bentuk estetik dalam mengekspresikan diri.
Dengan demikian, kemampuan berbahasa sangat penting dan
dibutuhan dalam segala bidang. Merupakan hal yang tidak mungkin,
seseorang mempelajari sains, ilmu sosial, atau seni tanpa kemampuan
berbahasa. Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis merupakan
dasar untuk belajar tentang segala hal. Berkaitan dengan hal di atas,
Raka Joni (1989) mengartikan language arts sebagai perpaduan antara
ilmu dan seni. Sebagai ilmu, language art menganut prinsi-prinsip yang
bersifat tetap dan umum, sedangkan sebagai seni memungkinkan
variasi -vaiasi yang sifatnya subjektif dan berbeda -neda antara
penutur satu dengan penutur lainnya. Sebagai suatu kemampuan (
ability), kiat berbahasa terdiri atas kemampuan (1) berpikir,
(2)menyimak, (3) berbicara, (4) membaca, dan (5) menulis (Ellis, 1989;
Farris, 1993) Kemampuan pertama merupakan dasar bagi perolehan
empat kemampuan berikutnya.

Fungsi dan Penggunaan Bahasa dalam Kiat Berbahasa di SD

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan penggunaan bahasa adalah


komponen-komponen kebahasaan yang mencakup aspek (1) fonologi,
(2) sintaktis, (3) semantik, dan (4) pragmatik (Jalongo, 1992). Dalam
praktik berbahasa, keempat komponen tersebut muncul dalam bentuk
reseptif, yakni menyimak dan membaca serta muncul dalam bentuk
produktif/ekspresif, yakni berbicara dan menulis. Mengacu pada hal
tersebut, penggunaan bahasa dalam kiat berbahasa di sekolah dasar
tampak dalam tujuan language art yang ada dalam kurikulum. Tujuan
tersebut mengacu ke dalam enam keterampilan, yaitu (1) berbicara,
(2) menyimak, (3) membaca, (4) menulis, (5) sastra, dan (6)
keterampilan berpikir (Ellis, 1989: 7-8). Tujuan keterampilan berbicara
adalah (a) mengembangkan penyampaian pola-pola yang
memungkinkan siswa dapat berbicara tentang ide atau gagasan secara
jelas, jernih dan ekspresif; (b) mengembangkan kemampuan
mengadaptasi pembicaraan untuk situasi dan audiens yang berbeda-
beda, misalnya percakapan personal atau pembicaraan berseting
formal dalam kelompok besar, (c) belajar beradaptasi secara produktif
dan harmonis dalam kelompok diskusi lisan, baik dalam lingkup besar
maupun kecil. Sementara itu, tujuan keterampilan menyimak adalah
(a) belajar membuat interpretasi yang bervariasi dari komunikasi lisan
termasuk di dalamnya titinada, berhenti sejenak, volume dan gestur;
(b) ketermpilan beradaptasi, keterampilan menyimak untuk situasi dan
audien yang berbeda-beda. Tujuan keterampilan berbahasa berikutnya,
yaitu membaca adalah (a) memahami bahwa maksud/tujuan membaca
adalah memperoleh makna dari apa yang dibaca dan (b)
mengembangkan keterampilan membaca yang diperlukan untuk
memahami bahan -bahan tulisan. Di bidang sastra tujuan yang akan
dicapai adalah (a) membaca untuk kenikmatan dan untuk
menanamkan kebiasaan membaca sepanjang hayat, (b) memahami
bahwa sastra adalah cermin pengalaman kemanusiaan yang
merefleksikan motif-motif, konflik-konflik, serta nilai -nilai insani, (c)
mengidentifikasikan diri dengan karakter dalam sastra, dan dengan
cara itu digunakan untuk memahami diri sendiri, orang lain serta dunia
tempat mereka hidup, (d) mengembangkan pengetahuan tentang
berbagai ragam teknik dan bentuk sastra; dan (e) dapat
mendiskusikannya dengan efektif dan menulis tentang variasi bentuk
sastra. Keterampilan berbahasa yang keempat, yaitu menulis
bertujuan agar (a) dapat menerapkan tahapan dalam proses
berkomunikasi, (b) mengadaptasi gaya menulis untuk maksud yang
bervariasi, (c) mengembangkan keterampilan menulis mereka sendiri
dengan jelas, (d) mengenalkan bahwa ketelitian dalam tulisan tangan,
pungtuasi kapitalisasi, ejaan, dan elemen lain naskah merupakan
bagian efektif tidaknya sebuah tulisan. Bagian terakhir, yaitu
keterampilan berpikir yang mendasari keterampilan menyimak, bicara,
membaca, dan menulis serta sastra bertujuan agar siswa (a) mampu
menggunakan bahasa untuk berpikir kreatif; membuat relasi-relasi
baru, mengekspresikan dan mengeksplorasikan perasaan-perasaan,
persepsi dan ide-ide secara orisinal, serta menanamkan pemahaman
akan diri sendiri; (b) menggunakan bahasa untuk kemudahan berpikir
logis; memformulasikan hipotesis, pemaham akan hubungan
konseptual serta penarikan simpulan untuk dasar penghitungan
evidensi; (c) menggunakan bahasa untuk kemudahan berpikir
evaluatif-kritis: penyikapan pertanyaan dalam perintah untuk melihat
perbedaan makna, untuk membedakan antara fakta dan opini, dan
mengevaluasi perhatian dan pesan pembiicara atau penulis.

PENUTUP
Kemampuan berbahasa terdiri atas kemampuan berbahasa lisan dan
kemampuan berbahasa tulis. Kemampuan berbahasa lisan yang
disebut juga dengan kemampuan orasi terdiri atas kemampuan
menyimak dan berbicara. Sedangkan kemampuan berbahasa tulis
yang disebut juga kemampuan literasi, terdiri atas kemampuan
membaca dan menulis. Literasi anak yang harus dikembangkan
mencakup literasi visual, literasi lisan, dan literasi cetakan atau teks
tertulis. Kemampuan literasi ini dikembangkan dalam berbagai bentuk
peristiwa literasi dengan proses literasi yang didukung oleh beragam
pajanan bahasa dan persitiwa literasi. Language arts mengacu pada
aspek berbicara dan menulis yang tercakup dalam aktivitas komunikasi
ekspresif, dan menyimak dan membaca yang tercakup dalam aktivitas
komunikasi reseptif. Language arts dalam pendidikan jenjang sekolah
dasar khususnya, bertujuan mengembangkan kemampuan berbahasa
sebagai alat utama dalam komunikasi dan sebagai bentuk estetik
dalam mengekspresi berpikir memiliki posisi yang sangat penting
sebagai strategi dalam proses berbahasa, baik reseptif maupun
ekspresif, yang pada prosesnya diperlukan unit dasar kognisi serta
mekanismenya. Sebagai suatu kemampuan (ability ), kiat berbahasa
terdiri atas kemampuan (1) berpikir, (2) menyimak, (3) berbicara, (4)
membaca, dan (5) menulis.Berpikir merupakan elemen dasar dalam
semua kegiatan berbahasa. Berpikir memiliki posisi yang sangat
penting sebagai strategi dalam proses berbahasa, baik reseptif
maupun ekspresif, yang pada prosesnya diperlukan unit dasar kognisi
serta mekanismenya. Dalam komunikasi yang dilakukan manusia,
bahasa mempunyai fungsi penting. Sehubungan dengan fungsi ini,
terdapat tujuh fungsi bahasa terutama dalam kaitannya sebagai fungsi
komunikatif. Ketujuh fungsi tersebut adalah fungsi instrumental, fungsi
regulasi, fungsi interaksional, fungsi personal, fungsi heuristik, fungsi
imajinatif, dan fungsi informasional atau representasional.

DAFTAR PUSTAKA

Dworetzky, John. P. 1990. Introduction to Child Development.New York:


West Publishing Company.

Ellis, Arthur. (et. al). 1989. Elementary Language Arts Instruction. New
Jersey: Prentice Hall.

Faris, Pamela J. 1993. Language Arts as A Process Approach. Madison,


Wisconsin: Brown and Benchmark.

Jalongo, Mary Renck. 1992. Early Childhood Language Arts. Boston:


Allyn and Bacon.
Tompkins, Gail E. dan Kenneth Hoskisson. 1991. Language Arts:
Content and Teaching Strategies. New York: Max Well Macmillan
International Publishing Group.

Antara usaha-usaha kerajaan ialah menyediakan teknologi dalam pendidikan.

Teknologi dalam pendidikan telah didefinisikan oleh badan pendidikan dunia


dalam pelbagai perspektif serta konteks keperluan proses pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik darjah. Teknologi ialah salah satu teknik dan bantuan
untuk memperbaiki proses pembelajaran agar murid-murid lebih berminat untuk
belajar dan lebih cepat menyerap ilmu.

Kedua ialah peranan guru, iaitu kementerian pendidikan memberi kursus kepada para guru supaya
guru dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari di dalam kelas, contohnya menggalakkan permainan
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tokoh Morison ( 1995 ) menegaskan bahawa dalam
menjayakan sesuatu permainan di pusat-pusat persekolahan, guru memainkan peranan yang penting
untuk mencipta persekitaran dan juga merangsang serta memperkembangkan daya berfikir kanak-
kanak. Menurut Joan Packer Isenberg dan Mary Renck Jalongo (2003), sebagai langkah awal, untuk
memastikan aktiviti bermain dapat digunakan dengan lebih berkesan, guru-guru perlu menyediakan
diri terhadap realiti dalam pengajaran seperti guru perlu menyedari diri akan dikelilingi oleh budaya
yang pelbagai dan kemahuan-kemahuan dari pelbagai kumpulan kanak-kanak. Di samping itu,
menyedari diri dalam mengurus bilik darjah akan memerlukan keupayaan untuk melakukan pelbagai
perkara serentak, membuat beribu keputusan serta merta setiap hari dan berupaya menyesuaikan diri
secepatnya dan menjadi fleksible kepada perubahan serta memahami bahawa mereka terpaksa
meringkaskan pengalaman yang tidak langsung dan menjadikan ianya berguna dan bermakna serta
menyeronokkan kepada kanak-kanak terutama kanak-kanak yang mempunyai latar belakang
pendidikan yang agak kurang baik dan juga tidak dapat memenuhi keperluan asas mereka.

iv) Mengetahui bahawa guru akan memasuki satu profesion yang kadang-kala mempengaruhi emosi
dalam bidang yang mencabar ini terutama dalam hubungan interpersonal. Mereka mungkin merasa
cepat letih terutama dari segi minda terhadap pelbagai program yang direncana dan dilaksanakan
serentak.

v) Harus diingat bahawa guru yang terbaik adalah yang paling cepat belajar. Kecuali guru itu seorang
yang belajar sepanjang hayat, di mana sentiasa mengambil berat terhadap kemajuan dan
perkembangan profesionalisma dan menjadi seorang model pelajar yang mana kanak-kanak akan
contohi dan keberkesanan ini lambat laun akan berkurangan.

Teori perkembangan kanak-kanak Erikson (1950) dan Piaget (1980)


menekankan
keupayaan yang berbeza boleh dilakukan kanak-kanak pada tahap yang
berlainan.
Tahap ini adalah mengikut perkembangan kanak-kanak dan perkembangan ini
dapat
diasah dan ditingkatkan mengikut keperluan kanak-kanak. Menurut Ornstein dan
Hunkins (2004), pembelajaran tidak boleh dipisahkan dengan kehidupan
seharian kanak-kanak, malah pembelajaran mestilah berdasarkan keperluan dan
minat kanak-kanak.

Dewey (1859-1952) dan ahli-ahli yang lain dalam pergerakan progresif


menyaran bahawa pengalaman kurikulum perlu berasaskan pada minat dan
penglibatan kanak-kanak dalam pengalaman yang aktif. Peringkat prasekolah
adalah masa terbaik dalam proses perkembangan kanak-kanak dari segi
mental, fizikal, sosial dan emosional. Kurikulum yang bersesuaian dengan
kanak-kanak ialah kurikulum yang dapat membina kemahiran kognitif dengan
memberikan pengalaman yang konkrit, relevan dan bersesuaian dengan
keperluan dan tahap perkembangan kanak-kanak (Arce 2000, Norhashimah &
Yahya 2003).

BERMAIN SEBAGAI MEDIUM PERKEMBANGAN BAHASA DAN LITERASI


Vygotsky dalam Roopnarine dan Johnson (2005) berpendapat, proses mental
yang lebih
tinggi berkembang apabila kanak-kanak membentuk pertuturan semasa
melakukan
aktiviti praktikal. Sebelum kanak-kanak bertutur, mereka menggunakan alat
bagi
menyempurnakan tugas tetapi setelah mereka bertutur mereka
menggunakan bahasa
dalam aktiviti. Tingkah laku mereka berubah melalui penggunaan bahasa dan
aktiviti
Tersebut.

Kanak-kanak prasekolah sebenarnya sudah memahami dengan baik tentang


bahasa bertulis sebelum mereka belajar membaca dan menulis secara
konvensional lagi
(Berk 2008). Kemahiran ini seterusnya boleh diasah melalui pembelajaran
menggunakan aktiviti bersesuaian dengan keperluan dan perkembangan
mereka.
Aktiviti bermain dapat menarik minat kanak-kanak untuk terus belajar konsep
literasi
awal. Apabila kanak-kanak minat untuk terus belajar, mereka memperoleh
kemahiran
baharu dan kemahiran ini dapat meningkatkan perkembangan kanak-kanak
pada

jangkamasa panjang (Cristie & Roskos 2009; Almon 2004).

Aktiviti bermain dapat meningkatkan kemahiran bahasa kanak-kanak melalui


beberapa cara. Kajian Williamson dan Silvern dalam Cristie dan Roskos (2009)
melihat
perkaitan naratif antara proses bermain dengan perkembangan literasi
mengesan
bagaimana permainan fantasi bertema dapat meningkatkan kefahaman
bacaan. Hasil
kajian mendapati kanak-kanak yang banyak terlibat dengan aktiviti perbualan
permainan meta (meta-play) semasa bermain dapat memahami jalan cerita
dengan

lebih baik berbanding dengan kanak-kanak yang kurang terlibat aktiviti


permainan.
Peranan main dalam proses pembelajaran kanak-kanak

Konsep dan Peranan Main

Konsep main boleh dijelaskan sebagai tingkah laku dinamik, aktif dan
konstruktif yang telah disebatikan dalam diri kanak-kanak. Ia merupakan satu
keperluan dalam alam kanak-kanak, dari peringkat bayi sehingga peringkat
remaja.

Sudah tentu anda masih ingat pengalaman bermain semasa anda di bangku
sekolah. Pengalaman tersebut masih meninggalkan perasaan kegembiraan,
kebebasan dan emosi yang menenangkan jiwa. Sebenarnya dari perspektif
psikologi, kesemua perasaan ini memberi kesediaan kognitif kepada individu
tersebut untuk belajar pada tahap optimum. Maka sebagai pendidik, kita harus
bawa unsur keseronokan ini ke dalam bilik darjah.

Bermain merupakan aktiviti di dalam kehidupan seharian kanak-kanak. Melalui


aktiviti bermain, kanak-kanak belajar berkenaan diri sendiri dan hubungan
dengan alam persekitarannya. Main adalah proses di mana pembelajaran
berlaku, main ialah tugas belajar kanak-kanak. Oleh yang demikian, ibu-bapa,
orang dewasa dan guru perlu memahami peranan dan kepentingan main dalam
proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. Tanpa pengetahuan dan
kefahaman tentang konsep ini, main dianggap tidak mendatangkan faedah dan
hanya membuang masa dan tenaga sahaja.

JENIS DAN CIRI-CIRI MAIN

Kanak-kanak belajar melalui proses main. Hal ini mengundang ramai pendidik awal kanak-kanak
mengkaji dengan lebih mendalam tentang sesuatu permainan dan hasil kajian mereka kita dapati
bahawa permainan dapat dibahagikan kepada beberapa kategori seperti, main sosial, main dengan
objek atau disebut main kognitif, main sosiodramatik, main bebas dan main diluar bilik darjah.

1. Kategori Main Sosial mengikut Mildred Parten (1932)

Mildred Parten (1932) telah mengkategorikan main sosial kepada enam peringkat pembentukan sosial
kanak-kanak melalui main. Kategori main sosial mengikut Parten adalah seperti berikut :

Unoccupied Play

Kanak-kanak bergerak di kelas dari satu tempat ke tempat yang lain sambil memerhati tetapi tidak
bermain. Kanak-kanak tidak bermain dengan sesuatu atau sesiapapun dan hanya duduk atau berdiri
tanpa melakukan sesuatu yang dapat diperhatikan.

Solitary Play

Kanak bermain sendirian, tidak melibatkan kanak-kanak lain yang duduk berhampiran dengannya.
Mereka bermain tanpa menghiraukan apa yang dilakukan oleh kanak-kanak yang ada di sekitar
mereka. Seorang kanak-kanak mungkin membina menara menggunakan blok-blok dan secara
keseluruhannya mengabaikan apa yang dilakukan oleh kanak-kanak lain yang ada dalam bilik yang
sama.
Onlooker PlayKanak-kanak memerhatikan kanak-kanak yang lain bermain tetapi tidak melibatkan
diri dalam permainan.

Parallel PlayKanak-kanak bermain benda yang sama tetapi setiap orang bermain secara sendirian.
Apa yang dilakukan oleh seorang kanak-kanak tidak bergantung kepada apa yang dilakukan oleh
kanak-kanak yang lain. Contoh yang dapat dilihat ialah permainan puzzle, apabila seorang kanak-
kanak meniggalkan meja permainan, kanak-kanak yang laian akan terus menyambung permainan.

Assosiative Play
Kanak-kanak berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan berkongsi peralatan mainan. Contohnya ialah
main kejar-kejar.

Cooperative Play
Kanak-kanak bermain dalam bentuk sosial dan melibatkan permainan bersama dan berkongsi aktiviti.
Contohnya kanak-kanak bekerjasama membuat binaan dari bongkah.

2. Main Kognitif (Piaget, 1962)

Practice Play/ Functional Play

Kanak-kanak bermain menggunakan motor untuk meneroka rupa bentuk objek dan cuba memahami
apa yang boleh dibuat dengan objek berkenaan. Contohnya bermain lego dimana kanak-kanak dapat
membuat bermacam-macam binaan dengan menggunakannya.

Symbolic Play

Permainan yang melibatkan kanak-kanak menukar sesuatu objek kepada sesuatu yang lain. Permainan
ini berlaku apabila kanak-kanak cuba berlagak menjadi sesuatu yang lain dari dirinya seperti berlagak
menjadi seekor binatang ataupun kanak-kanak menganggap sesuatu objek sebagai objek yang lain
seperti bermainan menggunakan blok sebagai kereta.

Play With Rules


Dalam permainan ini kanak-kanak bermain berdasarkan peraturan yang telah mereka gariskan ataupun
berdasarkan peraturan yang diterima umum untuk bermain permainan tersebut. Dalam permainan ini
kanak-kanak bermain melibatkan penerimaan pandangan, mengubahsuai peraturan dalam permainan.

Constructive Play

Permainan ini merupakan perkembangan daripada permainan simbolik. Dalam permainan ini kanak-
kanak bermain dengan memanipulasikan bahan permainan kemudian menggunakan bahan tersebut
untuk mencipta dan membina sesuatu objek. Permainan ini merupakan permainan yang melibatkan
mencipta sesuatu objek.

3. Sociodramatic Play

Main simbolik ini menjadi lebih jelas kelihatan semasa peringkat perkembangan pra-operasi di mana
kanak-kanak pada peringkat ini mula mengganti sesuatu objek dengan seuatu yang lain. Permainan ini
biasanya melibatkan aktiviti harian atau peristiwa yang sebenar dalam kehidupan seharian di mana
dalam permainan ini kanak-kanak memegang sesuatu peranan kemudiannya melakonkannya.
Contohnya seperti kanak-kanak mengisytiharkan dirinya sebagai bomba, pegawai polis, superhero dan
sebagainnya.

4. Free Play

Dalam permainan ini kanak-kanak diberi kebebasan untuk bermain beberapa jenis permainan yang
disediakan oleh guru. Permainan ini diadakan dalam kelas atau di luar kelas. Ketika permainan ini
dijalankan ada kanak-kanak yang melibatkan diri secara langsung dan ada juga yang hanya
memerhati. Permainan ini boleh menggalakkan kanak-kanak untuk berinteraksi dengan aktiviti yang
menarik, alat-alat permainan dan orang-orang di sekelilingnya.

5. Outdoor Play

Merupakan permainan yang dilakukan diluar bilik darjah samada dipadang ataupun di taman
permaianan. Permainan ini meningkatkan perkembangan otot, koordinasi badan, perkembanagan
penguasaan bahasa, interaksi sosial dan kreativiti. Guru hendaklah merancang supaya aktiviti yang
dilakukan dapat meningkatkan kemahiran kanak-kanak.

Pengalaman Langsung Melalui Bermain

Cara pembelajaran terbaik untuk kanak-kanak belajar tentang dunia mereka


adalah melalui pengalaman langsung. Ibu bapa tidak akan berkata, Jangan
tengok labah-labah ini, baca buku tentang labah-labah.

Seseorang akan memahami apa yang diperkatakan oleh orang lain berdasarkan
pengalaman mereka. Kanak-kanak mungkin mempunyai pengalaman langsung
yang terhad, guru dan ibubapa harus mengaturkan peluang untuk kanak-kanak
mengalaminya. Oleh itu proses pembelajaran adalah lebih berkesan bagi kanak-
kanak yang masih dalam peringkat perkembangan Operasi Konkrit (7-12 tahun)
untuk mengalami persekitaran pembelajaran yang berunsurkan hands-on,
penglibatan dan eksperiential. Pengalaman langsung yang paling asas dan
semula jadi ialah bermain

KEPENTINGAN MAIN DALAM PROSES PEMBELAJARAN KANAK- KANAK

Mengapa Bermain?
Mengikut Piaget (1962), kanak-kanak memerlukan aktiviti bermain kerana:

Main memberikan peluang kepada kanak-kanak meluahkan idea,


perasaan dan emosi
Main dapat mewujudkan perasaan tenang dan menghiburkan hati
Main menyediakan saluran untuk kanak-kanak menggunakan tenaga
yang berlebihan
Main membolehkan kanak-kanak menyediakan diri ke arah kedewasaan
atau kematangan
Main memberikan peluang kepada kanak-kanak belajar menyelesaikan
pelbagai bentuk masalah (kognitif, motor, sosial) yang menyumbang kepada
perkembangan intelek
Main membudayakan proses pembelajaran termasuk mengulang, latihan,
latih tubi, peniruan, penerokaan, penemuan, perkaitan, membuat huraian,
rumusan, mensintesis dan menguji
Main membantu dalam pembentukan jati diri, ketrampilan diri, pemupukan
nilai murni seperti motivasi intrinsik, penglibatan, ketahanan, kemahiran
interpersonal, keyakinan diri dan berani bertindak.

Kepentingan dan Faedah Bermain

Secara umum, bermain boleh membantu kanak-kanak dalam perkembangan


fizikal, perkembangan sosioemosi, perkembangan kognitif dan perkembangan
bahasa.

1. Perkembangan Fizikal
Kanak-kanak menguasai kawalan motor halus dan motor kasar melalui bermain.
Kemahiran motor kasar yang dapat dikembangkan melalui aktiviti seperti berlari
bebas, melompat, memanjat, menendang, mengangkat, membaling dan
menyambut (bola). Ini memberi kesedaran kepada kanak-kanak tentang fungsi
badan sendiri, kegunaan ruang dan arah tujuan.

Aktiviti membutang, mewarna, melukis, menampal dan mencantum dapat


mengembangkan kemahiran motor halus dan koordinasi mata-tangan.
Kemahiran manipulatif dapat dibina melalui aktiviti seperti mencucuk benang ke
dalam manik, jigsaw puzzles, mengikat reben, kraft tangan dan membentuk
menggunakan doh.

2. Perkembangan Sosioemosi

Semasa bermain, kanak-kanak berpeluang belajar berinteraksi dengan orang


lain secara positif, mengajak kanak-kanak keluar daripada pola egosentrik,
mengambil kira pandangan rakan, menghormati hak orang lain, bersabar dan
bertolak ansur. Mereka dapat belajar untuk menangguh kehendak semerta diri
(delayed gratification) untuk mencapai matlamat jangka panjang. Dengan itu
main memberi peluang kepada kanak-kanak membina konsep kendiri yang
positif, keyakinan diri serta melahirkan sentimen dan menstabilkan emosi.

Aktiviti main peranan seperti berpura-pura menjadi doktor dan pesakit atau
menaiki bas olok-olok memberi latihan kepada kanak-kanak untuk menguasai
pengetahuan dari persekitaran serta membantu perkembangan kemahiran
bersosialisasi. Permainan imaginatif seperti ini memberi latihan kepada kanak-
kanak mengenali alam dewasa. Mereka belajar bekerjasama untuk mencapai
matlamat kumpulan.
3. Perkembangan Kognitif dan Bahasa

Bermain juga dapat membantu memperkembangkan kebolehan kognitif seperti


mengenal pasti, mengkategori, membuat urutan, memerhati, membezakan,
meramal, membuat rumusan, dan membuat perbandingan.

Akiviti seperti membina blok, permainan bahasa, permainan dam, puzzle, teka-
teki, nyanyian dan congkak membantu mengembangkan kemahiran bahasa,
matematik dan sains serta berfikir secara logik dan kreatif. Kanak-kanak juga
dapat meningkatkan kemahiran penggunaan bahasa dalam persekitaran yang
relaks, semulajadi dan seronok.

PENGENALAN
Belajar melalui
bermain adalah satu
teknik pengajaran dan
pembelajaran yang
berkesan kepada
kanak-kanak. Melalui
teknik ini juga akan
mendatangkan
keseronokkan dan
kepuasan kepada
mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. Dengan bermain juga kanak-kanak akan
dapat menguasai perkembangan dan kemahiran fizikal dan penguasaan bahasa dari segi
perbendaharaan dan peraturan tatabahasa.

Menurut Mak Soon Sang, dalam bukunya Pendekatan dan Strategi Pengajaran, main merupakan satu
teknik mengajar yang memberi peluang kepada murid-murid melakukan sesuatu aktiviti secara
berpura-pura di dalam keadaan terkawal. Pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah berlandaskan
prinsip belajar sambil bermain. Aktiviti bermain adalah kerja kanak-kanak.

Menurut Buku Panduan Guru (Pusat Perkembangan Kurikulum), belajar melalui bermain adalah satu
pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana
yang bebas dan selamat, menggembirakan dan bermakna

Permainan merupakan saluran yang boleh mengembangkan perkembangan kanak-kanak ke tahap yang
optima. Oleh kerana permainan merupakan sesuatu kekuatan dan pengalaman yang penting menjadi
asas dalam model pendidikan awal kanak-kanak.

DEFINISI MAIN

Main atau bermain secara amnya boleh didefinisikan sebagai sebarang aktiviti yang memberikan
kegembiraan dan kepuasan kepada kanak-kanak tanpa menimbangkan apakah hasil aktiviti itu.
Dengan lain perkataan, kanak-kanak bermain bukan kerana ingin akan sesuatu atau mencapai tujuan
tertentu.

Bermain dianggap sebagai satu pekerjaan bagi kanak-kanak, tetapi bukanlah pekerjaan yang
memerlukan hasil akhiran atau tujuan tertentu. Bermain juga bukanlah satu aktiviti yang dipaksa
malah merupakan keinginan semulajadi kanak-kanak (Kraus, 1990). Lazimnya apabila sesuatu
tugasan itu dianggap mudah, tugasan tersebut sering dirujuk sebagai mainan kanak-kanak
memandangkan tidak wujudnya komplikasi dan merupakan nilai yang paling berharga buat
perkembangan kanak-kanak.

Carr, dalam teori nya menyatakan, main adalah penting kepada kanak-kanak kerana main
menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meluahkan pendapat masing-masing (Kraus, 1990).
Mengikut Carr, main merupakan pengalaman katartik, memberi peluang kepada kanak-kanak untuk
meluahkan emosi yang negatif. Sebagai contoh kanak-kanak yang berusia empat tahun yang baru
sahaja mendapat adik baru akan mengalami pengalaman negatif seperti penolakan kasih sayang dan
perasaan permusuhan terhadap adik tersebut. Untuk perihal ini, main dikatakan dapat menyuarakan
perasaan kecewa tersebut.
Menurut Caplan dan Caplan 1973, main sebagai penentu penting bagi perkembagan kekuatan sahsiah,
daya cipta, kestabilan emosi, perkembangan sosial dan intelek di samping dapat memperkembangkan
kekuatan fizikal, koordinasi dan ketangkasan seseorang murid.

Dari aspek psikoanalisis, mengikut Freud pula, main memberi peluang kepada
kanak-kanak untuk memperolehi perasaan dapat mengawal keadaan yang dikatakan dapat membantu
kanak-kanak untuk berurusan dengan realiti sebenar (Kraua, 1990).

Almy (1984, Fagen) menyatakan kanak-kanak bermain dengan di arah oleh diri mereka sendiri tanpa
mengambilkira tujuan bermain. Semasa bermain, mereka, bebas dari segala peraturan. Melalui
permainan, kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. Kanak-kanak melibatkan diri dalam
permainan secara aktif. Apa yang dikemukakan oleh Almy bersesuaian dengan pandangan Rubin,
Fein, dan Vendenberg (1983).

Permainan juga dapat memberi pengalaman tentang keadilan, peraturan-peraturan dan kesamaan serta
memperkuatkan kebolehan berfikir dalam pelbagai cara. Di antara permainan lazim yang dimainkan
dalam bilik darjah teka-teki, teka silang kata, kad-kad nombor, kad-kad bergambar, catur dan
sebagainya. Selain itu bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. Ia merupakan saluran untuk
melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembiraan dan keseronokan.

CIRI-CIRI MAIN DALAM P&P PRASEKOLAH

Pertama, main adalah motivasi dalaman. Lenyap dengan sendiri, berlaku hanya untuk kepuasan
semasa melakukannya. Kedua, ciri-ciri yang berkaitan dengan main mestilah ada kebebasan memilih
oleh peserta . ( Fergus 1995,2).

Mengikut Vygotsky (1967) Main membantu perkembangan bahasa dan pemikiran. Struktur otak akan
membentuk melalui penggunaan simbol dan alat, ia juga membantu dalam pembentukan ini. Main
juga memberi kebebasan kepada kanak-kanak untuk meluahkan tekanan dalam menghadapi dunia
sebenar. Dalam cara ini kanak-kanak dapat mengawal situasi dan menyesuaikannya dalam dunia
sebenar. Mereka dibenarkan untuk memperolehi proses pemikiran yang tinggi melalui bermain.
(Spodek et al. 1987, p. 181).

Jerome Singer (Spodek,1987) menganggap imaginative play sebagai usaha kanak-kanak


menggunakan kebolehan fizikal dan mental mereka dalam menyusun pengalaman. Beliau juga
berpendapat bahawa dalam permainan, kanak-kanak meneroka alam yang boleh menjadikan mereka
berkebolehan dalam menghadapi masalah persekitaran dan boleh menjadikan mereka kreatif.

Secara ringkasnya, aktiviti main dapat memberangsangkan perkembangan bahasa. Dalam konteks
main bebas, kanak-kanak dapat melatih bahasa yang baru dikuasai, mempelbagaikan perbendaharaan
kata serta membenarkan kesalahan dan pembetulan bahasa. Selain itu, aktiviti main yang berlainan
sama ada main sosial atau main kognitif juga akan memberangsangkan aspek-aspek perkembangan
bahasa yang tertentu.

Dalam dunia pendidikan prasekolah, pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang


digunapakai. Dalam konteks prasekolah di Malaysia, khususnya dari perspektif kurikulum, main atau
bermain itu bukanlah main yang bebas tanpa perancangan tetapi main yang mempunyai unsur seperti:

i. main yang terancang


ii. main yang berstruktur
iii. main yang fleksibel
iv. memenuhi keperluan kognitif, psikomotor dan afektif

Untuk itu dalam perancangan dan pelaksanaan bermain sambil belajar, main merupakan perkara
penting dalam merealisasikan aktiviti bermain dalam pendidikan prasekolah, khususnya dalam
membantu perkembangan kanak-kanak dan ianya tidak akan bermakna tanpa perancangan yang
teratur. Antara perancangan adalah pemilihan bahan main samada bahan jenis menumpu atau
mencapah. Banyak pendapat yang boleh menjadi panduan kepada penggunaan bahan main. Antara
yang telah disebut oleh Hughes (1999) yang menyatakan

Divergent objects may guide children to numerous approaches, leading them to


appreciate the fact that problems may have multiple solutions.

Banyak kebaikan dalam penggunaan bahan mencapah dalam main. Antaranya ialah:
i. mengalakkan imaginasi
ii. memberi peluang kanak-kanak untuk mencipta dan mencuba
iii. menggalakkan kanak-kanak bekerjasama dan hubungan sosial
iv. membina keyakinan diri
v. berorientasikan proses bukan hasil, dan lain-lain kebaikan terutama yang banyak melibatkan jenis
bahan seperti bahan kemahiran, bahan motor kasar, bahan manipulatif, bahan binaan, bahan peluahan
kendiri dan bahan semulajadi.

Main bukan sahaja dianggap penting dewasa ini malah sejak dari dahulu lagi. Tidak hairan jika dalam
abad ke 21, main diambil sebagai salah satu dari kaedah pendekatan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran kanak-kanak.

JENIS PERMAINAN

i) Permainan solitary

Kanak-kanak bermain sendirian dan tidak berkaitan dengan orang lain atau secara bebas. Permainan
ini dianggap kebudak-budakan dan tidak matang. Tetapi pengkaji percaya, jenis permainan ini boleh
dijadikan pengalaman yang matang dan menggembirakan.

ii.) Permainan parallel

Kanak-kanak bermain secara bebas dan bersendirian tetapi berhampiran dengan kanak-kanak lain.
Misalnya,dua orang kanak-kanak mungkin bermain benda yang sama tetapi tidak bermain bersama-
sama.

iii) Permainan associative

Seorang kanak-kanak bersama kanak-kanak lain terlibat dalam aktiviti yang sama tetapi tidak ada
kerjasama ataupun menjadikan minat sendiri kepada minat kumpulan. Misalnya, beberapa orang
kanak-kanak mahu menjadi emak dan ayah dalam kumpulan tersebut. Guru perlu campur tangan dan
memberi cadangan.

iv)Permainan cooperative

Seorang kanak-kanak bermain bersama kanak-kanak lain. Mereka saling lengkap melengkapi. Ada
kerjasama dan tolak ansur. Minat sendiri dapat dijadikan minat kumpulan. Kurang campur tangan
guru.
KEPENTINGAN BERMAIN DI PRASEKOLAH

Dalam bahagian ini, penulisan artikal hanya akan memberi penekanan terhadap pentingnya bermain di
prasekolah mengikut aspek perkembangan yang tertentu sahaja. Terdapat banyak contoh untuk aktiviti
bermain. Antara beberapa contoh aktiviti yang boleh dianggap sebagai main atau bermain adalah main
drama, menyanyi, berlakon dan bercerita dan lain-lain contoh yang boleh dikategorikan di bawah
definisi main. Drama yang digunapakai sebagai salah satu aktiviti di prasekolah boleh membina
konsep kendiri yang positif kepada kanak-kanak dan memberikan kepada mereka pengalaman bahawa
terdapat jawapan yang betul atau salah seperti kata McCaslin (2000).

Drama builds positive self-concepts in children as they participate in experiences


that have no right or wrong answers

Drama juga dapat menilai dan menghormati identiti tersendiri kanak-kanak dan ekspresi kreatif
mereka. Disamping itu drama kreatif juga dapat menawarkan pembelajaran secara kerjasama dan
berpasukan melalui perkongsian pengalaman (Heller,1996).

Verriour (1994) pula menyatakan drama membolehkan kanak-kanak menghasilkan situasi abstrak
yang bermakna. Selari dengan penemuan mengenai drama sebagai salah satu aktiviti bermain yang
banyak meninggalkan kesan positif, input aktiviti ini di dalam Kurikulum Prasekolah di bawah
Komponen Kreativiti dan Estetika menunjukkan bermain bukan sesuatu yang tidak penting. Bukan
juga sesuatu yang wujud untuk tujuan komersial. Malah merupakan satu aktiviti yang banyak
memerlukan penglibatan aktif sehingga boleh dinyatakan idea serta ekspresi diri serta berupaya
menggalakkan perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor disamping memupuk nilai estetika.

Selain dari drama, berlakon merupakan salah satu lagi aktiviti bermain yang lazim
dipraktikkan oleh guru di tadika. Sebagai contoh kanak-kanak berlakon dan berimaginasi bermain
masak-masak seperti situasi yang sebenar dan dalam situasi sebegini, mengikut Wilhelm & Edminston
(1998)

In creative drama, children act as if their imagined world were an actual world and
represent familiar feelings, thoughts, and actions for themselves rather than memorizing a script for an
audience.

Terdapat banyak kajian terkini ke atas pentingnya bermain di kalangan kanak-kanak


tadika atau prasekolah ( Jensen,2000 ,2001; Shore, 1997; Christie, 2001; Frost, Wortham, & 2001).

Kajian mereka menyatakan play is a scaffold for development, a vehicle for increasing neural
structures, and a means by which all children practice skills they will need in later life.

Banyak lagi kepentingan main dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak yang berlaku
secara langsung dan tidak langsung. Bahagian berikut ini akan menerangkan pentingnya bermain
mengikut yang lebih spesifik berdasarkan perkembangan yang tertentu.

1) Bermain untuk Perkembangan fizikal.

Permainan biasanya melibatkan aktiviti fizikal yang berhubung rapat dengan perkembangan kanak-
kanak dari aspek motor kasar dan motor halus serta kesedaran tentang badan mereka. Kanak-kanak
berasa seronok dan gembira sewaktu aktif menggunakan bahagian-bahagian anggota badan mereka
untuk bersenam. Ini membolehkan kanak-kanak meningkatkan kemahiran yang membolehkan mereka
berasa lebih selamat, lebih yakin, dan boleh berdikari. Dalam masyarakat di mana kanak-kanak
menghadapi tekanan, keyakinan dan sikap bersaing untuk berjaya dalam segala bidang amat
diperlukan (Berk, 1995; Fromberg, 2002; Holmes & Geiger, 2002; Mccune& Zanes,2001: Murata &
Maeda, 2002; Santrock, 2003).

2) Bermain untuk Perkembangan Sosial dan Emosi


Dalam kehidupan sosial kanak-kanak, bermain adalah pencetus kepada pembentukan perkembangan
serta kemahiran sosial dan emosi kanak. Sebagai contoh kanak-kanak dari pelbagai umur perlu
bersosialisasi, sebagai peyumbang dalam kebudayaan masing-masing. Kajian (Rubin & Howe 1986;
Creasey, Jarvis, & Berk, 1998) menunjukkan bahawa bermain dengan individu lain memberi peluang
kepada kanak-kanak untuk menyesuaikan perlakuan mereka dengan orang lain dan memberikan
pendapat mereka sendiri. Main dikatakan dapat memberi kanak-kanak pengalaman yang kaya untuk
meningkatkan kemahiran bersosial, mempunyai sensitiviti nilai dan keperluan orang lain, mengawal
emosi, belajar mengawal diri sendiri dan juga boleh berkongsi kuasa.

3) Bermain untuk Perkembangan Kognitif


Kajian telah menunjukkan perhubungan yang positif antara main dan pembelajaran kanak-kanak
( Kumar & Harizuka,1998: Lieberman, 1977) Mereka telah mengenalpasti kemajuan dalam
penumpuan, kemahiran kesediaan, dan sikap ( McCune & Zanes, 2001: Smilansky & Shefatya, 1990);
kreativiri dan pemikiran divergent (Dansky, 1980 ; Holmes & Geiger, 2002); pengambilan perspektif
(perspective-taking) ( Burns & Brainerd,1979); memori ( Jensen, 1999, 2000; Gardner,1993). Jelas
menunjukkan bahawa proses pembelajaran yang melibatkan operasi mental mengikut teori
pembelajaran kognitif seperti Gagne, Ausubel dan Bruner ada kepentingannya di dalam aktiviti
bermain.

Terdapat banyak lagi kepentingan main contohnya dalam perkembangan bahasa. Apapun jika main
setakat untuk digunakan sebagai alat bermain dan bukan alat pembelajaran tidak akan meninggalkan
kesan positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. Guru harus memainkan
peranan yang penting dalam memberi panduan yang sepatutnya agar melalui bermain boleh
menghasilkan pembelajaran optima kepada kanak-kanak.

Peranan Guru Dalam Menggalakkan Main


Morison ( 1995 ) menegaskan bahawa dalam menjayakan sesuatu permainan di pusat-pusat
persekolahan, guru memainkan peranan yang penting untuk mencipta persekitaran dan juga
merangsang serta memperkembangkan daya berfikir kanak-kanak. Menurut Joan Packer Isenberg dan
Mary Renck Jalongo (2003), sebagai langkah awal, untuk memastikan aktiviti bermain dapat
digunakan dengan lebih berkesan, guru-guru perlu menyediakan diri terhadap realiti dalam pengajaran
seperti :

i) Menyedari bahawa guru prasekolah akan dikelilingi oleh budaya yang pelbagai dan kemahuan-
kemahuan dari pelbagai kumpulan kanak-kanak.

ii)Menyedari bahawa mengurus bilik darjah akan memerlukan keupayaan untuk melakukan pelbagai
perkara serentak, membuat beribu keputusan serta merta setiap hari dan berupaya menyesuaikan diri
secepatnya dan menjadi fleksible kepada perubahan.

iii) Memahami bahawa mereka terpaksa meringkaskan pengalaman yang tidak langsung dan
menjadikan ianya berguna dan bermakna serta menyeronokkan kepada kanak-kanak terutama kanak-
kanak yang mempunyai latar belakang pendidikan yang agak kurang baik dan juga tidak dapat
memenuhi keperluan asas mereka.
iv) Mengetahui bahawa guru akan memasuki satu profesion yang kadang-kala mempengaruhi emosi
dalam bidang yang mencabar ini terutama dalam hubungan interpersonal. Mereka mungkin merasa
cepat letih terutama dari segi minda terhadap pelbagai program yang direncana dan dilaksanakan
serentak.

v) Harus diingat bahawa guru yang terbaik adalah yang paling cepat belajar. Kecuali guru itu seorang
yang belajar sepanjang hayat, di mana sentiasa mengambil berat terhadap kemajuan dan
perkembangan profesionalisma dan menjadi seorang model pelajar yang mana kanak-kanak akan
contohi dan keberkesanan ini lambat laun akan berkurangan.

Anda mungkin juga menyukai