Anda di halaman 1dari 2

::A da pta si Pera saa n::

A daptasi adal ah me nyesuaik an sesuatu fak t a terk in i dan fak ta


yang ter baru unt uk membe nt uk fak ta yang baharu dan le bi h
sei mban g. Con tohn ya, k anak -k an ak yang ti dak per nah n ampaj
k elawar ter bang ak an me ngatak an nya it u adal ah bur un g. Di
prasek olah, ter dapat k anak -k an ak yang suk a bel ajar dan bol eh
berg aul deng an mudah dan ada jug a sebal ik nya. Merek a berasa
ce mas dan ti dak t ahu apa yan g ber lak u di sek elili ng mer ek a.
A pabila gur u memperk en alk an sat u demi sat u k onsep, l ama-
k elamaan sk e ma me rek a ak an bert ambah dan perk e mban gan
k ognit if ak an bert ambah.

Kanak -k an ak memerl uk an bant uan untuk adapt asi supaya


merek a bol eh berk embang dan me mahami apa yang be rlak u di
sek elil ing me rek a. Kanak -k an ak yang dapat me ngadapt asik an
k ogiti f mer ek a biasan ya ak an dapat men ingk atk an kecer dasan
int rape rson al . Merek a dapat men ye suaik an ke hen dak
persek itarann n den gan bant uan orang sek el ilin g merek a
seperti ibu bapa, ahli k eluar ga, k awan- k awan dan gur u.

Pr ose s adaptasi k anak -k an ak di pr asek olah:


1. Memberi perhatian k epada pene rangan g uru.

2. Membez ak an war na.

3. Membuat yan g disuruh ole h ibu bapa dan g uru.

4. Mengg un ak an perk ataan unt uk mel ahirk an emosi.

5. Memberi re spon unt uk membuk tik an sesuatu perk ara.

6. Bert an ya dan be rsoal jawab.

7. Menonjolk an di ri dal am pe rmai nan dan main dr ama.

8. Kanak -k an ak suk a me mul ak an se suatu ker ja dari pada


men amatk an k erja.

9. Mengul an g t ug asan dan ruti n se pert i ber main di taman


permain an .
10. Menyatak an apa yan g di suk ai dan yan g tidak di suk ai
sec ar a terbuk a.

11. Menunjuk k an ke yak in an dir i dan pe rcaya k epada guru di


sek ol ah.

12. Membez ak an yang baik dan bur uk ber dasark an


mode l per an an (rol e mode l).