Anda di halaman 1dari 9

ALIRAN DAN GENRE SASTRA *)

Minggu, 15/12/2013 - 11:53 - SIHALOHOLISTICK


Artikel |
apresiasi sastera |
Kritik Sastera |
Perkembangan Sastera Indonesia

1.

A. Aliran Sastera

Kata mazhab atau aliran berasal dari kata stroming (Bahasa Belanda) yang mula muncul di
Indonesia pada zaman Pujangga Baru. Kata itu bermakna keyakinan yang dianut golongan-
golongan pengarang yang sepaham, ditimbulkan kerana menentang paham-paham lama
(Hadimadja, 1972: 9). Dalam bahasa Inggeris, terdapat dua kata yang maknanya sangat berkaitan
dengan aliran, iaitu periods , age , school, generation dan movements .

Aliran sastera pada dasarnya berupaya menggambarkan prinsip (pandangan hidup, politik, dll)
yang dianut sasterawan dalam menghasilkan karya sastera. Dengan kata lain, aliran sangat erat
hubungannya dengan sikap / jiwa pengarang dan objek yang dikemukakan dalam karangannya.

Pada prinsipnya, aliran sastera dibezakan menjadi dua bahagian besar, yakni (1) idealisme , dan
(2)materialisme . Idealisme adalah aliran romantik yang bertolak dari cita-cita yang dianuti
oleh penulisnya. Menurut aliran ini, segala sesuatu yang kelihatan di alam ini hanyalah
merupakan bayangan dari bayangan abadi yang tidak terduga oleh fikiran manusia. Aliran
idealisme ini dapat dibagi menjadi (a)romantisisme , (b) simbolik , (c) mistisisme , dan
(d) surealisme .

1. Romantisisme adalah aliran karya sastera yang sangat mengutamakan perasaan, sehingga
objek yang dikemukakan tidak lagi asli, tetapi telah bertambah dengan unsur perasaan si
pengarang. Aliran ini disifatkan oleh minat pada alam dan cara hidup yang sederhana,
minat pada pemandangan alam, perhatian pada kepercayaan asli, penekanan pada
kespontanan dalam fikiran, tindakan, serta pendedahan fikiran. Pengikut aliran ini
menganggap imaginasi lebih penting daripada aturan formal dan fakta. Aliran ini kadang-
kadang berpadu dengan aliran idealisme dan realisme sehingga timbul aliran romantik
idealisme , dan romantik realisme.

2. Romantik idealisme adalah aliran kesusasteraan yang mengutamakan perasaan yang


melambung tinggi ke dalam fantasi dan cita-cita. Hasil sastera Angkatan. Pujangga Baru
umumnya termasuk aliran ini. Sementara romantik realism mengutamakan perasaan yang
bertolak dari kenyataan (contoh: puisi-puisi Chairil Anwar dan Asrul Sani).

3. Simbolik adalah aliran yang muncul sebagai reaksi atas realisme dan
naturalisme. Pengarang berupaya memaparkan pengalaman batin secara simbolik. Dunia
yang secara indrawi dapat kita cerap menunjukkan suatu dunia rohani yang tersembunyi
di belakang dunia indrawi. Aliran ini selalu menggunakan simbol atau lambang haiwan
atau tumbuhan sebagai pelaku dalam cerita.Contoh karya sastera yang beraliran ini
misalnya Tinjaulah Dunia Sana , Dengarlah Keluhan Pokok Mangga karya Maria Amin
dan Kisah Negara Kambing karya Alex Leo.

4. Mistisisme adalah aliran kesusasteraan yang bersifat menggambarkan hubungan manusia


dengan Tuhan. Mistisisme selalu memaparkan keharuan dan kekaguman si penulis
terhadap keagungan Maha Pencipta. Contoh karya sastera yang beraliran ini adalah
sebagian besar karya Amir Hamzah, Bahrum Rangkuti, dan JETatengkeng.

5. Surealisme adalah aliran karya sastera yang menggambarkan pelbagai objek dan maklum
balas secara serentak. Karya sastera bercorak surealisme umumnya susah difahami
kerana gaya pengucapannya yang melompat-lompat dan kadang terasa agak
kacau. Contoh karya sastera aliran ini misalnya Radio Masyarakat karya Rosihan
Anwar, Merahnya Merah karya Iwan Simatupang, dan Tumbang karya Trisno Sumardjo.

6. Materialisme berkeyakinan bahawa segala sesuatu yang bersifat kenyataan dapat


diselidiki dengan akal manusia. Dalam kesusasteraan, aliran ini dapat dibezakan
daripada realisme dannaturalisme.
7. Realisme adalah aliran karya sastera yang berusaha menggambarkan / memaparkan /
menceritakan sesuatu sebagaimana kenyataannya. Aliran ini umumnya lebih objektif
memandang segala sesuatu (tanpa menyertakan perasaan). Sebagaimana kita tahu, Plato
dalam teori mimetiknya pernah menyatakan bahawa sastera adalah tiruan kenyataan /
realiti. Berangkat dari inilah kemudian berkembang aliran-aliran, seperti: naturalisme ,
dan determinisme .

8. Realisme sosialis adalah aliran karya sastera secara realis yang digunakan pengarang
untuk mencapai cita-cita perjuangan sosialis.

9. Naturalisme adalah aliran karya sastera yang ingin menggambarkan realiti secara jujur
bahkan cenderung berlebihan dan terkesan jorok. Aliran ini berkembang dari
realisme. Ada tiga paham yang berkembang dari aliran realisme (1) saintisme (hanya
sains yang dapat menghasilkan pengetahuan yang benar), (2) positivisme (menolak
metafizik, hanya pancaindera kita berpijak pada kenyataan), dan (3) determinisme (segala
sesuatu sudah ditentukan oleh sebab musabab tertentu).

10. Impresionisme adalah aliran kesusasteraan yang menumpukan perhatian pada apa yang
terjadi dalam batin tokoh utama. Impresionisme lebih mengutamakan pemberian kesan /
pengaruh kepada perasaan daripada kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Beberapa
pengarang Pujangga Baru memperlihatkan impresionisme dalam beberapa karyanya.

B. Genre Sastera

Karya sastera mengikut genre atau jenisnya terbagi atas puisi, prosa, dan drama. Pembahagian
tersebut semata-mata berdasarkan atas perbezaan bentuk fizikalnya saja, bukan
substansinya. Bahan karya sastera apa pun bentuknya tetap sama, yakni
pengalaman kepada manusia an dalam segala wujud dan dimensinya. Pengenalan terhadap ciri-
ciri bentuk sastera ini memudahkan proses pemahaman terhadap maknanya. Demikian pula
komponen-komponen yang turut membina karya sastera tersebut. Berikut ini dipaparkan ketiga
bentuk karya sastera tersebut.
1. Puisi

Puisi adalah karya sastera yang khas penggunaan bahasanya dan memuat pengalaman yang
disusun secara khas pula. Pengalaman batin yang terkandung dalam puisi disusun dari peristiwa
yang telah diberi makna dan ditafsirkan secara estetik.

Susunan kata dalam puisi relatif lebih padat berbanding prosa. Kehadiran kata-kata dan
ungkapan dalam puisi dikira dari pelbagai segi: makna, citraan, rima, irama, nada, rasa, dan
liputan simboliknya. Sebagai alat, kata-kata dalam puisi harus mampu diboboti oleh gagasan
yang ingin diutarakan penyair. Di samping itu, kata-kata puisi harus pula mampu
membangkitkan tanggapan rasa pembacanya.Kebebasan penyair untuk memperlakukan bahasa
sebagai bahan puisi itu dalam istilah kesusasteraan dikenali sebagai lisentia poetica. Istilah ini
menyiratkan adanya semacam kuasa bagi penyair untuk mematuhi atau menyimpangi norma
ketatabahasaan. Pematuhan dan penyelewengan ini haruslah mempertimbangkan tercapainya
kepuitisannya.

Dari segi bentuknya kita mengenal puisi terikat dan puisi bebas. Puisi terikat boleh dikatakan
sebagai puisi lama, puisi yang dicipta oleh masyarakat lama, seperti pantun, syair, dan
gurindam .

Puisi baru, puisi bebas atau yang lebih dikenali sebagai puisi moden yang mula muncul pada
masa Pujangga Baru dan dipopularkan oleh Angkatan 45 yang dipelopori oleh Chairil
Anwar. Puisi moden dilahirkan dalam semangat mencari kebebasan pengucapan peribadi. Puisi
moden boleh dianggap sebagai bentuk pengucapan puisi yang tidak menginginkan pola-pola
estetika yang kaku atau patokan-patokan yang membelenggu kebebasan jiwa penyair. Dengan
demikian, nilai puisi moden boleh dilihat pada keutuhan, keselarasan, dan kepadatan ucapan, dan
bukan terletak pada jumlah bait dan larik yang membinanya.

Sebagai sistem tanda, karya sastera puisi dapat ditangani sebagai salah satu ragam penggunaan
bahasa dalam aktiviti komunikasi. Akan tetapi, bentuk komunikasi dalam sastera juga bersifat
khas kerana (1) tidak mempunyai bentuk hubungan timbal balik antara penutur dan penanggap
secara langsung, (2) pemahaman mesej telah mengalami Otonomisasi kerana pemahaman mesej
tidak berlaku secara automatik, dan (3) berbeza dengan komunikasi lisan, kerana komunikasi
sastera tidak lagi terikat oleh konteks hubungan langsung, misalnya tempat, waktu, dan
peristiwa.

Untuk mengapresiasi suatu puisi seorang pembaca harus mencipta kenalan, dalam arti membaca
teks sastera dan melakukan penghayatan. Kenalan ini boleh terjadi apabila pembaca memahami
kod kebahasaan ataupun sistem tanda dalam puisi yang dihargai. Hanya melalui hubungan yang
demikian komunikasi dapat berlangsung dan karya sastera mendapatkan maknanya.

Gejala komunikasi seperti di atas boleh dikaitkan dengan beberapa fungsi bahasa seperti fungsi
(1) emotif, (2) referensial, (3) puitik, (4) fatis, (5) metalingual, dan (6) konatif (Jacobson, dalam
Teeuw, 1984 ).

Fungsi emotif merujuk pada fungsi bahasa untuk menggambarkan, membentuk dan meluahkan
idea, perasaan, pendapat, dan sikap penyair.

Fungsi referensial merujuk pada fungsi bahasa untuk menggambarkan objek, peristiwa, benda
ataupun kenyataan tertentu selaras dengan gagasan, perasaan, pendapat, dan sikap yang kita
sampaikan, contoh dari pernyataan tersebut, contohnya dalam pernyataan Aku ini binatang
jalang di tengah kumpulan terbuang.

Fungsi puitik yakni fungsi bahasa untuk menggambarkan makna sebagaimana terdapat dalam
lambang kebahasaan itu sendiri. Untuk memahami makna binatang jalang misalnya, pembaca
boleh menyifatkan ia sebagai ( makhluk bernyawa, kuat, liar, tidak terikat, tidak bergantung
pada yang lain ) dan sebagainya sebagai pemaknaan dari binatang jalang.

Fungsi fatis , merujuk pada konsep bahawa bentuk kebahasaan yang digunakan dalam
komunikasi juga boleh digunakan untuk fungsi mempertahankan hubungan. Hal ini berguna
untuk mencipta kesan keakraban ataupun mencipta bentuk-bentuk hubungan tertentu. Contoh
dari pernyataan di atas misalnya, ketika kita membawa bakul barangan runcit, kita mungkin
mendapat pertanyaan, " Dari pasar?" Kita tentunya hanya menjawab " Ya!" Kerana ujaran
tersebut hanya untuk mewujudkan keakraban atau hubungan sosial dan tidak mempunyai idea
atau konsep apapun. Di dalam karya sastera penggunaan bahasa yang berkaitan dengan
fungsi fatis boleh juga muncul apabila penggunaan bahasa itu hanya sekadar hiasan, sarana
pemandu bunyi, atau sekadar kelayakan sahaja.
Fungsi konatif mengandungi konsep bahawa peristiwa bahasa dalam komunikasi berfungsi
menimbulkan kesan, gesaan, ataupun dorongan tertentu penanggapnya. Contoh dari pernyataan
di atas, misalnya ketika kita membaca tulisan " Awas jalan licin" mungkin secara refleks kita
akan mengurangkan kelajuan dalam berkendaraan atau berjalan. Dalam membaca karya sastera,
fungsi konatif itu berkaitan dengan kesan pemahaman, misalnya, tentang nilai kehidupan yang
mendorong kesedaran batin pembaca untuk melakukan ataupun menghayati pemahaman yang
diperoleh itu dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita fahami bahawa puisi sebagai suatu struktur makro
keberadaannya berkaitan dengan penyair, konteks, gagasan, sistem tanda yang wujud dalam
bentuk teks yang menjadi sarana hubungan dengan pembaca (penerima). Selain komponen
makro kita juga mendapatkan komponen mikro, yakni komponen yang membentuk puisi sebagai
teks secara dalaman. Jelasnya suatu puisi akan memanfaatkan (1) bunyi bahasa, (2) kata-kata
atau diksi, dan (3) penggunaan gaya bahasa untuk mewujudkan hubungan dengan pembacanya.

Unsur keindahan bunyi dalam puisi juga ditunjangi oleh penggunaan unsur bunyi yang juga
mempunyai berbagai macam ciri-ciri, seperti asonansi, percanggahan, aliterasi, rima, dan irama.

Untuk memahami makna puisi, kita akan mencari makna literal, pengertian tersirat, dan nilai
kehidupan.Makna literal merupakan makna yang digambarkan oleh kata-kata dalam puisi seperti
lazim dipersepsikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika membaca larik puisi Aku ini binatang
jalang,misalnya, kata aku akan memberikan gambaran seseorang sebagai persona, contohnya
penyair.Sementara kata binatang jalang membentuk gambaran dari sesuatu yang
disebut binatang jalang .Dalam kesedaran batin pembaca mungkin akan muncul gambaran
haiwan yang disebut singa, harimau, atau haiwan yang boleh dikategorikan sebagai binatang
jalang.

Larik puisi Aku ini binatang jalang, tentu saja tidak mengandungi maklumat ataupun pengertian
bahawa'aku ini merupakan haiwan harimau ". Gambaran bahawa aku merupakan binatang jalang
hanya merupakan perbandingan atau metafora aku layaknya atau bagaikan binatang
jalang. Dengan kata lain, menggambarkan aku seperti singa atau harimau mengandungi
pengertian yang tersirat. Guna memahami pengertian tersiratnya kita mestilah memahami
gambaran ciri singa ataupun harimau yang layak diperbandingkan atau dihubungkan dengan ciri
yang tedapat pada manusia. Dengan begitu, kita tidak akan mengangkat ciri singa yang
mempunyai kaki empat, suka makan daging mentah, telanjang, tetapi mengambil ciri singa yang
menggambarkan kekuatan, keberanian, berkeliaran, dan sebagainya.

Untuk memahami nilai kehidupan tentu saja kita harus memahami makna yang terdapat dalam
puisi tersebut. Apabila hal tersebut dilaksanakan dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari,
manfaat itu berlaku juga bagi kehidupan manusia pada umumnya. Jadi jelas pemahaman nilai-
nilai kehidupan memang benar-benar mempunyai kaitan dengan kenyataan kehidupan sehari-
hari.

2. Prosa

Prosa merupakan jenis karya sastera dengan ciri-ciri antara lain (1) bentuknya yang bersifat
penguraian, (2) adanya unit-unit makna dalam wujud alineaalinea, dan (3) penggunaan bahasa
yang cenderung longgar. Bentuk ini merupakan rangkaian peristiwa imaginasi yang dilakonkan
oleh pelaku-pelaku cerita, dengan latar dan tahapan tertentu yang sering disebut dengan cerita
rekaan. Bentuk ini terbahagi kepada kategori cerita pendek, novelet, dan novel.

Sebagai cerita rekaan, ia juga harus mempunyai unsur-unsur, seperti pengarang, isi cerita, bahasa
dan unsur-unsur fiksyen. Unsur-unsur cerita rekaan antara lain sebagai berikut (a) tokoh dan
penokohan, (b) aliran, (c) latar, (d) tema, (e) amanat, (f) sudut pandang, (g) dan gaya bahasa,
yang semuanya saling berkaitan sehingga membentuk satu cerita yang utuh.

Pembahagian bentuk prosa seperti yang dikemukakan oleh HBYassin adalah cerpen, novel, dan
roman.Menurutnya, cerpen adalah cerita rekaan yang habis dibaca dalam sekali duduk. Novel
adalah cerita fiksyen yang mengisahkan perjalanan hidup para tokohnya dengan segala liku-liku
perjalanan dan perubahan nasibnya. sedangkan roman adalah cerita fiksyen yang mengisahkan
tokoh-tokohnya sejak kanak-kanak hingga tutup usia. Jadi, panjang pendeknya cerita tidak boleh
dijadikan sandaran. Namun, sekarang ini istilah roman sudah jarang digunakan kerana dianggap
sama dengan novel.

Cerpen biasanya mempunyai aliran tunggal, pelaku terhad (jumlahnya sedikit), dan termasuk
peristiwa yang terhad pula. Kualiti tokoh dalam cerpen jarang dibangunkan secara penuh. Kerana
serba terhad, tokoh dalam cerpen biasanya langsung ditunjukkan wataknya. Artinya, watak tokoh
langsung ditunjukkan oleh pengarangnya melalui naratif, keterangan, atau dialog. Di samping
itu, cerita pendek biasanya merangkumi rentang waktu cerita yang pendek pula, misalnya
semalam, sehari, seminggu, sebulan, atau setahun.

Novel mempunyai tempoh cerita yang lebih panjang berbanding dengan cerpen. Novel
mempunyai peluang yang cukup untuk meneroka watak tokohnya dalam rentang waktu yang
cukup panjang dan kronologi cerita yang berbeza-beza (ganda). Novel membolehkan kita untuk
menangkap perkembangan kejiwaan tokoh secara lebih menyeluruh dan membolehkan adanya
pembentangan secara panjang lebar mengenai permasalahan manusia. Itulah sebabnya,
permasalahan yang diangkat menjadi tema-tema novel umumnya jauh lebih kompleks dan rumit
bila dibandingkan dengan cerpen. Permasalahan hidup manusia yang menjadi sumber inspirasi
penulis sangatlah rumit dan kompleks. Jika dipetakan pemasalahan itu meliputi hubungan antara
manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, dan
manusia dengan dirinya sendiri. Peranan tokoh tidak statik, tetapi bergerak dalam pergerakan
masa. Keterbatasan dan keleluasaan juga membawa kesan pada butiran-butiran yang sering
menjadi bumbu cerita.

Demikianlah sebuah karya sastera, sebagaimana rumah, juga dibina oleh unsur-unsur yang
menyokong kewujudannya. Unsur-unsur pembangun karya sastera lazim disebut dengan
unsur intrinsik dan unsurekstrinsik . Menurut Jakob Sumardjo dan Saini KM (1985) yang
dimaksudkan dengan unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam karya sastera itu
sendiri, seperti: tema, tokoh, aliran, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Unsur-unsur
ini harus ada kerana akan menjadi kerangka dan isi karya tersebut. Sementara itu, unsur
ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berasal dari luar karya sastera, misalnya sosial, budaya,
ekonomi, politik, agama, dan falsafah. Faktor ekstrinsik tidak menjadi penentu yang
menggoyahkan karya sastera. Akan tetapi, bagi pembaca, hal tersebut tetap penting untuk
diketahui kerana akan membantu pemahaman makna karya sastera, mengingat tidak ada karya
sastera yang lahir dari kekosongan budaya.

3. Drama

Pada dasarnya drama tidak jauh berbeza dengan karya prosa fiksyen. Kesamaan itu berkaitan
dengan aspek kesastraan yang terkandung di dalamnya. Namun, ada perbezaan penting yang
membezakan antara karya drama dan karya prosa fiksyen, yakni pada tujuannya. Tujuan utama
penulisan naskah drama adalah untuk dipentaskan. Semi (1988) menyatakan bahawa drama
adalah cerita atau tiruan tingkah laku manusia yang dipentaskan.

Jika dicermati secara saksama, drama mempunyai dua aspek penting, yakni aspek cerita dan
aspek pementasan yang berkaitan dengan seni lakon atau teater. Drama sebenarnya mempunyai
tiga dimensi, yakni (1) sastera, (2) gerakan, dan (3) ujaran. Oleh kerana itu, naskah drama tidak
disusun khusus untuk dibaca seperti cerpen atau novel, tetapi lebih daripada itu dalam penciptaan
naskah drama sudah dipertimbangkan aspek-aspek pementasannya. Dalam hampir setiap naskah
drama selalu dijumpai naratif, dialog, dan arahan tentang penggunaan lakuan atau lakonan.