Anda di halaman 1dari 6

SMK PADANG TEMBAK

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2009


TINGKATAN 1 garisan bergerak dari satu
5. Apabila
PENDIDIKAN SENI tempat
VISUAL ke
KERTAS
tempat yang lain, wujudlah ciri-
ciri________.
1. Garisan boleh digunakan untuk
A ulangan C kontra
menggambarkan perspektif dengan
B pergerakan D harmoni
_________.
A mengatur garisan dengan 6. Apakah gambaran anda tentang
ketinggian garisan untuk menerangkan tentang
yang setara
rambut wanita?
B meletakkan garisan tebal di
bahagian belakang dan nipis di A garisan kasar C garisan
hadapan beralun
C meletakkan garisan yang B garisan berbulu D garisan
berlainan berpancar
saiz untuk menunjukkan ruang
D diatur secara bersilang 7. Apakah nama garisan yang
mempunyai
2. Manakah di antara garisan berikut
sudut?
menghasilkan ketebalan garisan yang
A berlingkar C zig-zag
sekata?
A pensel C pen teknikal B berbulu D
B berus D krayon berombak

3. Apakah jenis garisan yang wujud pada ______________


keratan rentas siput laut? ______________
A bergerigi C beralun ______________
B berlingkar D berduri ______________
4. Berikut adalah pernyataan yang benar
8. Garisan di atas memberi kesan
mengenai garisan kecuali
A garisan yang menghasilkan rupa perasaan__________.
B garisan yang dapat menghasilkan A tenang C stabil
bentuk B teguh D agresif
C garisan yang dapat menghasilkan
warna 9. Unsur seni ________merupakan
D garisan yang dapat menimbulkan perkara
jalinan
terpenting dalam asas melukis.
A garisan C warna
B rupa D ruang

10. Pen marker dapat menghasilkan


kesan
garisan berikut:

1
A halus C kasar D untuk mengawal pengaliran
B berbulu D tebal darah dan
menjaga kesihatan

11. Apakah yang dimaksudkan 15. Kertas pembalut hadiah dan


dengan jalinan? permukaan
A kesan halus dan kasar pada batu marmar merupakan kesan
objek jalinan?
B kesan-kesan yang A sentuh C ruang
memecahkan kualiti B tampak D warna
permukaan objek
C jalinan tampak dan jalinan 16. Teknik batik menghasilkan kesan
sentuh jalinan?
D jalinan yang membentuk rupa A tampak C
dan timbulan
bentuk B sentuh D rata

12. Berikut adalah jalinan sentuh 17. Dua jenis rupa yang terdapat
alam pada objek-
semulajadi kecuali objek alam semulajadi dan
A kulit kerang C kepak rama- buatan
rama manusia
B kulit nanas D bulu burung ialah__________dan________
A organik dan geometri
13. Jalinan tampak ialah segala B organik dan alam benda
jalinan yang C rupa dan bentuk
tidak dapat dinikmati oleh D sfera dan kon
deria________
tetapi dapat dinikmati 18. Bentuk konkrit
secara_________. mempunyai______dimensi.
A rasa, sentuh C visual, A dua C empat
sentuh B tiga D lima
B sentuh, visual D sentuh,
rasa 19. Rajah di atas
menunjukkan_________.
14. Mengapakah tapak kasut A rupa positif C rupa negatif
mempunyai B objek positifD objek negatif
jalinan?
A untuk nilai estetik 20. Rupa organik adalah rupa
B untuk mendapatkan tanpa_________.
cengkaman pada A sudut C arah
sesuatu permukaan B wajah D garisan
C untuk pergerakan pantas

2
21. Berikut adalah ciri-ciri rupa
kecuali
A tidak mempunyai titik
permulaan dan
penghujung
B mempunyai tinggi dan lebar
C mempunyai jisim
D mempunyai kawasan yang A bentuk terhasil melalui ton
rata terang gelap
B bentuk terhasil melalui
22. Rajah berikut menunjukkan rupa tindanan rupa
organik C bentuk terhasil melalui
kecuali elemen bayang
A C D bentuk terhasil melalui
garisan
Perspektif

26. Manakah di antara berikut sesuai


B D digolongkan sebagai bentuk?
A C

23. Apakah yang dimaksudkan


dengan rupa
negatif? B D
A ruang disekeliling rupa objek
B bahagian objek difokuskan
C garisan rupa objek ditegaskan
D bahagian objek dijelaskan
warnanya
24. Manakah antara berikut bukan
ciri rupa
geometri?
A mempunyai sudut
B Direka secara sengaja 27. Gubahan rupa huruf di atas
C tidak mempunyai kesan hidup menggunakan
D timbul secara tidak sengaja fungsi garisan untuk_______
A menunjukkan jalinan
25. Pernyataan berikut adalah benar B menunjukkan pergerakan
tentang C menunjukkan bentuk
lukisan di bawah kecuali D menunjukkan rupa

3
32. Warna merah adalah contoh
warna_____
A harmoni C panas
B sejuk D
penggenap

28. Rajah di atas dihasilkan melalui 33. Warna sejuk amat sesuai dalam
penggunaan catan
A bentuk C yang bertemakan________
rupa A peperangan C
B garisan D perayaan
jalinan B kedamaian D
kemeriahan
29. Perhatikan rajah di bawah. Tanda
X ialah 34. Antara berikut, manakah tidak
jenis warna benar
tentang ruang cetek?
A ruang yang terhad
kedalamannya
B peringkat kedalamannya
boleh diukur
C wujud dalam karya seni grafik
A hangat C D dikenali juga sebagai ruang
tertier atmosfera
B sejuk D
pengenap 35. Manakah antara berikut tidak
benar
30. Warna panas amat sesuai tentang warna asas?
dengan catan A ia juga dikenali sebagai warna
yang temanya berkaitan dengan utama
peristiwa________ B warna asas tidak dapat
A kesegaran C dihasilkan
kedamaian melalui campuran warna lain
B kelembutan D C campuran dua warna asas
peperangan menghasilkan warna
sekunder
31. Warna sekunder terdiri daripada D dua warna sekunder
warna menghasilkan
________,________dan_________. warna asas
A hijau, merah dan ungu
B kuning, jingga dan ungu 36. Konsep ruang dalam boleh
C merah, kuning dan biru dihasilkan
D jingga, ungu dan hijau melalui berikut kecuali
A perspektif

4
B perubahan saiz bentuk C ruang negatif
C kejelasan dan kekaburan D ruang permukaan
D bentuk objek sama saiz
40. Warna harmoni ialah__________.
A warna-warna asas dalam roda
warna
B warna yang bertentangan
dalam roda
warna
DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH: DI SAHKAN
C warna yang terletak
OLEH :
bersebelahan
. dalam roda warna
.. D warna campuran antara
warna asas dan
CIK NOHAFIZAH BT JAAFAR PN SUHANI BT GUL sekunder
MOHAMED PN.

~~~~~~~~~ SOALAN
TAMAT~~~~~~~~~~

37. Ruang yang terdapat di sekeliling


lukisan
di atas dikenali sebagai_______
A ruang konkrit C
ruang ilusi
B ruang nyata D
ruang latar

38. Antara berikut yang manakah


warna asas?
I merah III
kuning
II hijau IV biru
A I, II dan III C I, III dan
IV
B II, III dan IV D I
dan IV

39. Ruang ilusi juga dikenali


sebagai________
A ruang positif
B ruang tampak

5
6