Anda di halaman 1dari 23

PELAN TINDAKAN 2016-2018

PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA MATEMATIK TAHUN 2016-2018

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera


MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi
Negara

PETUNJUK SASARAN PEGAWAI


ISU MATLAMAT INISIATIF /
OBJEKTIF PRESTASI BERTANGGU
STRATEGIK STRATEGIK STRATEGI
UTAMA (KPI) 2016 2017 2018 NGJAWAB

Prestasi Prestasi Meningkatkan Peratusan A 1.67 1.84 2.02 1. Bulan Matematik Semua guru
pencapaian pencapaian prestasi dalam Matematik
pelajar pada yang tinggi pencapaian dan peperiksaan
tahap untuk semua peratus Matematik 2. Program Motivasi Ketua Panitia
sederhana pelajar. kelulusan pelajar
dan rendah. dalam Peratusan 27.62 30.38 33.42 3. Latihan Dalam GPK
peperiksaan lulus dalam Perkhidmatan Pentadbiran,
Matematik. peperiksaan (LDP) Setiausaha
Matematik LDP & Ketua
Panitia
Gred Purata 5.47 4.92 4.43
Matematik

1
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

Prestasi Prestasi Meningkatkan Peratusan A 0.00 0.90 2.34 1. Zoom A Guru


pencapaian pencapaian prestasi dalam Matematik
pelajar yang tinggi pencapaian dan Matematik PT3 Tingkatan 3
Tingkatan 3 untuk semua peratus
2. Sinar Harapan
pada tahap pelajar kelulusan pelajar Peratusan 21.05 19.82 37.50 Guru
sederhana Tingkatan 3. dalam Matematik lulus dalam Matematik
dan rendah. PT3. Matematik PT3 Tingkatan 3
3. Klinik Matematik
Gred Purata 5.75 5.72 5.25 Guru
Matematik PT3 Matematik
Tingkatan 3
4. Kelas Intervensi
GPK
Pentadbiran &
semua guru
Matematik
5. Kelas Bimbingan
Berfokus Guru
Matematik
yang tinggal
6. Pecutan Akhir di kuarter
PT3 sekolah

Guru
Matematik
7. Teknik Menjawab Tingkatan 3
Soalan PT3

2
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

GPK
Pentadbiran,
Guru
Kaunseling &
Ketua Panitia

PELAN TAKTIKAL PANITIA MATEMATIK TAHUN 2016-2018

TEMPOH /
BI PROGRAM TANGGUN KOS (RM) OUTPUT / PELAN
HARI / KPI SASARAN
L / PROJEK GJAWAB / SUMBER OUTCOME KONTIGENSI
KEKERAPAN
Penambahbaik
Panitia
an sikap dan
Matematik
RM 500 Pelajar lebih peningkatan
Semua merancang dan
Bulan Sepanjang berminat untuk minat serta Semua
1. guru melaksanakan
Matematik bulan Mac Bahan belajar tumpuan pelajar
Matematik pelbagai aktiviti
aktiviti Matematik. pelajar
sepanjang Bulan
semasa P&P
Matematik.
Matematik.

3
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

TEMPOH /
BI PROGRAM TANGGUN KOS (RM) OUTPUT / PELAN
HARI / KPI SASARAN
L / PROJEK GJAWAB / SUMBER OUTCOME KONTIGENSI
KEKERAPAN
Panitia
Matematik
menyampaikan
hadiah kepada
Pelajar lebih
Peningkatan pelajar yang
2 minggu gigih untuk
prestasi mendapat A dan
Semua selepas ujian RM 200 mencapai
Program pencapaian Semua 3 pelajar yang
2. guru bulan Mac, Jun, prestasi baik
Motivasi dalam pelajar mencapai
Matematik September & Hadiah dalam
peperiksaan peningkatan
November peperiksaan
Matematik. tertinggi bagi
Matematik.
setiap tingkatan
dalam setiap
ujian dalaman (4
kali setahun).

4
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

TEMPOH /
BI PROGRAM TANGGUN KOS (RM) OUTPUT / PELAN
HARI / KPI SASARAN
L / PROJEK GJAWAB / SUMBER OUTCOME KONTIGENSI
KEKERAPAN
Pihak sekolah
menjemput Guru
Cemerlang atau
Jurulatih Utama
GPK
Peningkatan untuk memberi
Pentadbira RM 300
Latihan minat dan In-house Training
n, P&P yang lebih Semua
Dalam Januari - tumpuan kepada semua
3. Setiausah Penceram kreatif dan guru
Perkhidmat November pelajar guru Matematik.
a LDP & ah inovatif. Matematik
an (LDP) semasa P&P
Ketua jemputan
Matematik. Guru menghadiri
Panitia
kursus yang
dianjurkan oleh
pihak luar
sekolah.
Februari Guru
Bilangan pelajar Peningkatan Pelajar
Guru September RM 50 menyediakan
mencapai A peratusan A cemerlang
Matematik soalan-soalan
4. Zoom A dalam dalam dan near-
Tingkatan 1.5 jam Buku aras sederhana
Matematik PT3 Matematik miss
3 rujukan dan tinggi
meningkat. PT3. cemerlang
Setiap bulan (KBAT).

5
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

TEMPOH /
BI PROGRAM TANGGUN KOS (RM) OUTPUT / PELAN
HARI / KPI SASARAN
L / PROJEK GJAWAB / SUMBER OUTCOME KONTIGENSI
KEKERAPAN
Februari
Bilangan pelajar Peningkatan Pelajar
Guru September RM 50 Guru
mencapai B, C peratusan B, C sederhana
Sinar Matematik menyediakan
5. dan D dalam dan D dalam dan near-
Harapan Tingkatan 1.5 jam Buku soalan-soalan
Matematik PT3 Matematik miss
3 rujukan aras sederhana.
meningkat. PT3. sederhana
Setiap bulan

Februari
Peningkatan Guru
Guru September RM 50
Bilangan pelajar peratusan menyediakan
Klinik Matematik Pelajar
6. lulus Matematik lulus dalam soalan-soalan
Matematik Tingkatan 1.5 jam Buku lemah
PT3 meningkat. Matematik aras sederhana
3 rujukan
PT3. dan rendah.
Setiap bulan

GPK Februari -
Peningkatan
Pentadbira Oktober RM 500 Semua Guru memberi
Bilangan pelajar peratusan
Kelas n& pelajar latih tubi seperti
7. lulus Matematik lulus dalam
Intervensi semua 1 jam Buku Tingkatan dalam kelas P&P
PT3 meningkat. Matematik
guru rujukan 3 biasa.
PT3.
Matematik Setiap minggu

6
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

TEMPOH /
BI PROGRAM TANGGUN KOS (RM) OUTPUT / PELAN
HARI / KPI SASARAN
L / PROJEK GJAWAB / SUMBER OUTCOME KONTIGENSI
KEKERAPAN
Pelajar
Guru Februari - cemerlang Guru
Bilangan pelajar Peningkatan
Matematik Oktober RM 200 dan near- menyediakan set
Kelas mencapai A peratusan A
yang miss soalan PT3
8. Bimbingan dalam dalam
tinggal di 1 jam Set soalan cemerlang tahun-tahun
Berfokus Matematik PT3 Matematik
kuarter PT3 (pelajar lepas atau klon
meningkat. PT3.
sekolah Setiap minggu asrama PT3.
sahaja)
Peningkatan
Guru RM 200 Semua Guru
Bilangan pelajar peratusan
Pecutan Matematik September pelajar menyediakan
9. lulus Matematik lulus dalam
Akhir PT3 Tingkatan Oktober Modul Tingkatan modul
PT3 meningkat. Matematik
3 Matematik 3 Matematik.
PT3.

Pihak sekolah
GPK
RM 200 Peningkatan menjemput Guru
Bengkel Pentadbira Semua
Bilangan pelajar peratusan Cemerlang untuk
Teknik n, Guru pelajar
10. Sekali setahun Penceram lulus Matematik lulus dalam menganjurkan
Menjawab Kaunseling Tingkatan
ah PT3 meningkat. Matematik bengkel teknik
Soalan PT3 & Ketua 3
jemputan PT3. menjawab soalan
Panitia
KBAT.

7
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK TAHUN 2016-2018

TARIKH
BI PROGRAM TANGGUN PELAN
PROSES KERJA JANGKAA KPI SASARAN
L / PROJEK GJAWAB KONTIGENSI
N

Penambahbaik
Panitia
1. Mesyuarat Panitia. an sikap dan
Matematik
2. Merancang aktiviti sepanjang peningkatan
Semua merancang dan
Bulan Bulan Matematik. minat serta Semua
1. guru Mac melaksanakan
Matematik 3. Menyediakan bahan aktiviti. tumpuan pelajar
Matematik pelbagai aktiviti
4. Pelaksanaan program. pelajar
sepanjang Bulan
5. Pemantauan dan penilaian. semasa P&P
Matematik.
Matematik.

8
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

TARIKH
BI PROGRAM TANGGUN PELAN
PROSES KERJA JANGKAA KPI SASARAN
L / PROJEK GJAWAB KONTIGENSI
N
Panitia
Matematik
1. Mesyuarat Panitia.
menyampaikan
2. Mengenal pasti kos anggaran
hadiah kepada
hadiah. Mac
Peningkatan pelajar yang
3. Menyenaraikan pelajar yang
prestasi mendapat A dan
mendapat A dan 3 pelajar Semua Jun
Program pencapaian Semua 3 pelajar yang
2. yang mencapai peningkatan guru
Motivasi dalam pelajar mencapai
tertinggi bagi setiap Matematik September
peperiksaan peningkatan
tingkatan dalam setiap ujian
Matematik. tertinggi bagi
dalaman (4 kali setahun). November
setiap tingkatan
4. Menyediakan hadiah.
dalam setiap
5. Pelaksanaan program.
ujian dalaman (4
kali setahun).

9
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

TARIKH
BI PROGRAM TANGGUN PELAN
PROSES KERJA JANGKAA KPI SASARAN
L / PROJEK GJAWAB KONTIGENSI
N

Pihak sekolah
menjemput Guru
Cemerlang atau
Jurulatih Utama
1. Mesyuarat Panitia.
GPK Peningkatan untuk memberi
2. Mengenal pasti sumber
Latihan Pentadbira minat dan In-house Training
tenaga penceramah.
Dalam n, Ketua Januari - tumpuan Semua guru kepada semua
3. 3. Jemputan kepada calon
Perkhidmat Panitia & November pelajar Matematik guru Matematik.
penceramah.
an (LDP) Setiausah semasa P&P
4. Pelaksanaan LDP.
a LDP Matematik. Guru menghadiri
5. Pemantauan dan penilaian.
kursus yang
dianjurkan oleh
pihak luar
sekolah.

1. Mesyuarat Panitia.
2. Mengenal pasti pelajar
Guru
cemerlang dan near-miss Peningkatan Pelajar
Guru menyediakan
cemerlang. peratusan A cemerlang
Matematik Februari - soalan-soalan
4. Zoom A 3. Menyediakan soalan-soalan dalam dan near-
Tingkatan Oktober aras sederhana
aras sederhana dan tinggi Matematik miss
3 dan tinggi
(KBAT). PT3. cemerlang
(KBAT).
4. Pelaksanaan program.
5. Pemantauan dan penilaian.

10
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

TARIKH
BI PROGRAM TANGGUN PELAN
PROSES KERJA JANGKAA KPI SASARAN
L / PROJEK GJAWAB KONTIGENSI
N
1. Mesyuarat Panitia.
2. Mengenal pasti pelajar
Peningkatan Pelajar
sederhana dan near-miss Guru Guru
peratusan B, C sederhana
Sinar sederhana. Matematik Februari - menyediakan
5. dan D dalam dan near-
Harapan 3. Menyediakan soalan-soalan Tingkatan Oktober soalan-soalan
Matematik miss
aras sederhana. 3 aras sederhana.
PT3. sederhana
4. Pelaksanaan program.
5. Pemantauan dan penilaian.
1. Mesyuarat Panitia.
2. Mengenal pasti pelajar Peningkatan Guru
Guru
lemah. peratusan menyediakan
Klinik Matematik Februari - Pelajar
6. 3. Menyediakan soalan-soalan lulus dalam soalan-soalan
Matematik Tingkatan Oktober lemah
aras sederhana dan rendah. Matematik aras sederhana
3
4. Pelaksanaan program. PT3. dan rendah.
5. Pemantauan dan penilaian.
1. Mesyuarat Panitia.
2. Membahagikan pelajar
kepada beberapa kumpulan
berdasarkan sumber tenaga GPK
Peningkatan
yang sedia ada. Pentadbira Guru memberi
peratusan Semua
Kelas 3. Menyediakan bahan untuk n& Februari - latih tubi seperti
7. lulus dalam pelajar
Intervensi kelas intervensi. semua Oktober dalam kelas P&P
Matematik Tingkatan 3
4. Mengedarkan jadual waktu. guru biasa.
PT3.
5. Memaklumkan ibu bapa dan Matematik
pelajar.
6. Pelaksanaan program.
7. Pemantauan dan penilaian.

11
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

TARIKH
BI PROGRAM TANGGUN PELAN
PROSES KERJA JANGKAA KPI SASARAN
L / PROJEK GJAWAB KONTIGENSI
N

1. Mesyuarat Panitia.
2. Mengenal pasti pelajar
Pelajar
cemerlang dan near-miss
Guru cemerlang Guru
cemerlang (pelajar asrama Peningkatan
Matematik dan near- menyediakan set
Kelas sahaja). peratusan A
yang Februari - miss soalan PT3
8. Bimbingan 3. Menyediakan set soalan PT3. dalam
tinggal di Oktober cemerlang tahun-tahun
Berfokus 4. Mengedarkan jadual waktu. Matematik
kuarter (pelajar lepas atau klon
5. Memaklumkan warden dan PT3.
sekolah asrama PT3.
pelajar.
sahaja)
6. Pelaksanaan program.
7. Pemantauan dan penilaian.

1. Mesyuarat Panitia. Peningkatan


Guru Guru
2. Menyediakan modul peratusan Semua
Pecutan Matematik September menyediakan
9. Matematik. lulus dalam pelajar
Akhir PT3 Tingkatan Oktober modul
3. Pelaksanaan program. Matematik Tingkatan 3
3 Matematik.
4. Pemantauan dan penilaian. PT3.

12
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

TARIKH
BI PROGRAM TANGGUN PELAN
PROSES KERJA JANGKAA KPI SASARAN
L / PROJEK GJAWAB KONTIGENSI
N

1. Mesyuarat Panitia. Pihak sekolah


GPK
2. Mengenal pasti sumber Peningkatan menjemput Guru
Bengkel Pentadbira
tenaga penceramah. peratusan Semua Cemerlang untuk
Teknik n, Ketua
10. 3. Jemputan kepada calon September lulus dalam pelajar menganjurkan
Menjawab Panitia &
penceramah. Matematik Tingkatan 3 bengkel teknik
Soalan PT3 Guru
4. Pelaksanaan bengkel. PT3. menjawab soalan
Kaunseling
5. Pemantauan dan penilaian. KBAT.

PELAN OPERASI

MATLAMAT STRATEGIK : Prestasi pencapaian yang tinggi untuk semua pelajar.

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan Matematik.

NAMA PROGRAM / PROJEK : Bulan Matematik

OBJEKTIF PROGRAM / PROJEK : Meningkatkan prestasi pencapaian dan peratus kelulusan pelajar dalam peperiksaan
Matematik.

TANGGUNGJAWAB : Semua guru Matematik

TEMPOH / HARI / KEKERAPAN : Sepanjang bulan Mac

TEMPAT : SMK Semop

SASARAN : Semua pelajar

SUMBER : Bahan aktiviti

13
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

KOS / ANGGARAN PERBELANJAAN : RM 500

JAWATANKUASA : Ketua Bidang, Ketua Panitia & semua guru Matematik

RINGKASAN PROGRAM : Pelbagai aktiviti akan dilancarkan sepanjang Bulan Matematik supaya setiap pelajar
berpeluang untuk melibatkan diri dan secara tidak langsung didedahkan kepada ilmu
pengetahuan selain daripada maklumat yang disampaikan secara formal semasa P&P.
Program ini diharapkan dapat menambahbaik sikap dan memupuk minat pelajar terhadap
Matematik.

PELAN OPERASI

MATLAMAT STRATEGIK : Prestasi pencapaian yang tinggi untuk semua pelajar.

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan Matematik.

NAMA PROGRAM / PROJEK : Program Motivasi

OBJEKTIF PROGRAM / PROJEK : Meningkatkan prestasi pencapaian dan peratus kelulusan pelajar dalam peperiksaan
Matematik.

TANGGUNGJAWAB : Semua guru Matematik

TEMPOH / HARI / KEKERAPAN : 2 minggu selepas ujian bulan Mac, Jun, September & November (4 kali setahun)

TEMPAT : Tapak perhimpunan, SMK Semop

SASARAN : Semua pelajar

14
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

SUMBER : Hadiah

KOS / ANGGARAN PERBELANJAAN : RM 200

JAWATANKUASA : Ketua Panitia & semua guru Matematik

RINGKASAN PROGRAM : Pelajar yang mendapat A dan 3 pelajar yang mencapai peningkatan tertinggi bagi setiap
tingkatan dalam setiap ujian dalaman akan diberi hadiah sebagai ganjaran atas usaha
mereka untuk mencapai prestasi baik dalam peperiksaan.

PELAN OPERASI

MATLAMAT STRATEGIK : Prestasi pencapaian yang tinggi untuk semua pelajar.

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan Matematik.

NAMA PROGRAM / PROJEK : Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)

OBJEKTIF PROGRAM / PROJEK : Meningkatkan prestasi pencapaian dan peratus kelulusan pelajar dalam peperiksaan
Matematik.

TANGGUNGJAWAB : GPK Pentadbiran, Setiausaha LDP & Ketua Panitia

TEMPOH / HARI / KEKERAPAN : Januari - November

TEMPAT : SMK Semop / luar sekolah

15
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

SASARAN : Semua guru Matematik

SUMBER : Penceramah jemputan

KOS / ANGGARAN PERBELANJAAN : RM 300

JAWATANKUASA : GPK Pentadbiran, Setiausaha LDP, Ketua Bidang, Ketua Panitia & semua guru Matematik

RINGKASAN PROGRAM : Pihak sekolah menjemput Guru Cemerlang atau Jurulatih Utama untuk memberi In-house
Training kepada semua guru Matematik. Selain itu, guru turut digalakkan untuk menghadiri
kursus yang dianjurkan oleh pihak luar sekolah demi mempertingkatkan kemahiran diri dan
memanfaatkan pembelajaran pelajar.

PELAN OPERASI

MATLAMAT STRATEGIK : Prestasi pencapaian yang tinggi untuk semua pelajar Tingkatan 3.

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian pelajar dalam Matematik PT3.

NAMA PROGRAM / PROJEK : Zoom A

OBJEKTIF PROGRAM / PROJEK : Meningkatkan prestasi pencapaian dan peratus kelulusan pelajar dalam Matematik PT3.

TANGGUNGJAWAB : Guru Matematik Tingkatan 3

TEMPOH / HARI / KEKERAPAN : Februari - September, 1.5 jam setiap bulan

16
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

TEMPAT : Kelas Tingkatan 3

SASARAN : Pelajar cemerlang dan near-miss cemerlang

SUMBER : Buku rujukan

KOS / ANGGARAN PERBELANJAAN : RM 50

JAWATANKUASA : Ketua Bidang, Ketua Panitia & guru Matematik Tingkatan 3

RINGKASAN PROGRAM : Pelajar diwajibkan untuk hadir pada setiap sesi. Pelajar diberi soalan-soalan aras
sederhana dan tinggi (KBAT) berbentuk peperiksaan.

PELAN OPERASI

MATLAMAT STRATEGIK : Prestasi pencapaian yang tinggi untuk semua pelajar Tingkatan 3.

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian pelajar dalam Matematik PT3.

NAMA PROGRAM / PROJEK : Sinar Harapan

OBJEKTIF PROGRAM / PROJEK : Meningkatkan prestasi pencapaian dan peratus kelulusan pelajar dalam Matematik PT3.

TANGGUNGJAWAB : Guru Matematik Tingkatan 3

TEMPOH / HARI / KEKERAPAN : Februari - September, 1.5 jam setiap bulan

17
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

TEMPAT : Kelas Tingkatan 3

SASARAN : Pelajar sederhana dan near-miss sederhana

SUMBER : Buku rujukan

KOS / ANGGARAN PERBELANJAAN :RM 50

JAWATANKUASA : Ketua Bidang, Ketua Panitia & guru Matematik Tingkatan 3

RINGKASAN PROGRAM : Pelajar diwajibkan untuk hadir pada setiap sesi. Pelajar diberi soalan-soalan aras
sederhana berbentuk peperiksaan.

PELAN OPERASI

MATLAMAT STRATEGIK : Prestasi pencapaian yang tinggi untuk semua pelajar Tingkatan 3.

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian pelajar dalam Matematik PT3.

NAMA PROGRAM / PROJEK : Klinik Matematik

OBJEKTIF PROGRAM / PROJEK : Meningkatkan prestasi pencapaian dan peratus kelulusan pelajar dalam Matematik PT3.

TANGGUNGJAWAB : Guru Matematik Tingkatan 3

TEMPOH / HARI / KEKERAPAN : Februari - September, 1.5 jam setiap bulan

18
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

TEMPAT : Kelas Tingkatan 3

SASARAN : Pelajar lemah

SUMBER : Buku rujukan

KOS / ANGGARAN PERBELANJAAN : RM 50

JAWATANKUASA : Ketua Bidang, Ketua Panitia & guru Matematik Tingkatan 3

RINGKASAN PROGRAM : Pelajar diwajibkan untuk hadir pada setiap sesi. Pelajar diberi soalan-soalan aras
sederhana dan rendah berbentuk peperiksaan.

PELAN OPERASI

MATLAMAT STRATEGIK : Prestasi pencapaian yang tinggi untuk semua pelajar Tingkatan 3.

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian pelajar dalam Matematik PT3.

NAMA PROGRAM / PROJEK : Kelas Intervensi

OBJEKTIF PROGRAM / PROJEK : Meningkatkan prestasi pencapaian dan peratus kelulusan pelajar dalam Matematik PT3.

TANGGUNGJAWAB : GPK Pentadbiran & semua guru Matematik

TEMPOH / HARI / KEKERAPAN : Februari Oktober, 1 jam setiap minggu

19
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

TEMPAT : Kelas Tingkatan 3

SASARAN : Semua pelajar Tingkatan 3

SUMBER : Buku rujukan

KOS / ANGGARAN PERBELANJAAN : RM 500

JAWATANKUASA : GPK Pentadbiran, Ketua Bidang, Ketua Panitia & semua guru Matematik

RINGKASAN PROGRAM : Pelajar diwajibkan untuk hadir pada setiap sesi. Pelajar diberi latih tubi seperti dalam kelas
P&P biasa.

PELAN OPERASI

MATLAMAT STRATEGIK : Prestasi pencapaian yang tinggi untuk semua pelajar Tingkatan 3.

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian pelajar dalam Matematik PT3.

NAMA PROGRAM / PROJEK : Kelas Bimbingan Berfokus

OBJEKTIF PROGRAM / PROJEK : Meningkatkan prestasi pencapaian dan peratus kelulusan pelajar dalam Matematik PT3.

TANGGUNGJAWAB : Guru Matematik Tingkatan 3

TEMPOH / HARI / KEKERAPAN : September Oktober, 1 jam setiap minggu

20
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

TEMPAT : Bilik Mesyuarat Utama, SMK Semop

SASARAN : Pelajar cemerlang dan near-miss cemerlang (pelajar asrama sahaja)

SUMBER : Set soalan PT3 tahun-tahun lepas / klon PT3

KOS / ANGGARAN PERBELANJAAN : RM 200

JAWATANKUASA : Ketua Bidang, Ketua Panitia & guru Matematik yang tinggal di kuarter sekolah

RINGKASAN PROGRAM : Pelajar diwajibkan untuk hadir pada setiap sesi. Pelajar diberi set soalan PT3 tahun-tahun
lepas atau klon PT3.

PELAN OPERASI

MATLAMAT STRATEGIK : Prestasi pencapaian yang tinggi untuk semua pelajar Tingkatan 3.

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian pelajar dalam Matematik PT3.

NAMA PROGRAM / PROJEK : Pecutan Akhir PT3

OBJEKTIF PROGRAM / PROJEK : Meningkatkan prestasi pencapaian dan peratus kelulusan pelajar dalam Matematik PT3.

TANGGUNGJAWAB : Guru Matematik Tingkatan 3

TEMPOH / HARI / KEKERAPAN : September Oktober

21
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

TEMPAT : Kelas Tingkatan 3

SASARAN : Semua pelajar Tingkatan 3

SUMBER : Modul Matematik

KOS / ANGGARAN PERBELANJAAN : RM 200

JAWATANKUASA : Ketua Bidang, Ketua Panitia & semua guru Matematik

RINGKASAN PROGRAM : Guru menyediakan modul Matematik untuk membantu pelajar mengulang kaji topik-topik
yang telah dipelajari terdahulu dari Tingkatan 1 hingga 3.

PELAN OPERASI

MATLAMAT STRATEGIK : Prestasi pencapaian yang tinggi untuk semua pelajar Tingkatan 3.

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian pelajar dalam Matematik PT3.

NAMA PROGRAM / PROJEK : Bengkel Teknik Menjawab Soalan PT3

OBJEKTIF PROGRAM / PROJEK : Meningkatkan prestasi pencapaian dan peratus kelulusan pelajar dalam Matematik PT3.

TANGGUNGJAWAB : GPK Pentadbiran, Guru Kaunseling & Ketua Panitia

TEMPOH / HARI / KEKERAPAN : Sekali setahun

22
PELAN TINDAKAN 2016-2018
PANITIA MATEMATIK SMK SEMOP, DARO

TEMPAT : Pusat Sumber, SMK Semop

SASARAN : Semua pelajar Tingkatan 3

SUMBER : Penceramah jemputan

KOS / ANGGARAN PERBELANJAAN : RM 200

JAWATANKUASA : GPK Pentadbiran, Guru Kaunseling, Ketua Bidang, Ketua Panitia & semua guru Matematik

RINGKASAN PROGRAM : Semua pelajar Tingkatan 3 diwajibkan untuk hadir pada sesi bengkel. Pelajar dikehendaki
untuk mencatatkan segala maklumat penting berkaitan teknik menjawab soalan-soalan
KBAT.

23