Anda di halaman 1dari 9

UJIAN PENGESANAN SATU

MATEMATIK TAHUN 5 / MAC 2017

1 JAM
40
Nama : ______________________________________

Tahun : 5 Abu Bakar / Umar / Uthman

Jawab semua soalan.

1 Nombor 298 013 ditulis dalam perkataan ialah


A Dua ratus sembilan puluh lapan tiga ratus tiga
B Dua ratus sembilan puluh lapan ribu tiga belas
C Dua ratus tiga ribu tiga belas
D Dua ratus sembilan ribu lapan ratus tiga belas

2 Lapan puluh ribu tiga ratus empat ditulis dalam angka ialah
A 80 314 C 83 014
B 80 304 D 83 004

3 Apakah nilai tempat bagi digit bergaris pada nombor 903 235 ?
A Ribu C Puluh ribu
B Ratus D Ratus ribu

4 Apakah nilai digit bagi nombor yang bergaris pada 90 216?


A 6 C 600
B 6 000 D 60 000

5 Apakah nilai cerakinkan 705 612 =


A 70 000 + 500 + 60 + 12
B 70 000 + 5 000 + 600 + 10 + 2
C 700 000 + 5 000 + 600 + 12
D 700 000 + 5 000 + 600 + 10 + 2

1
6 Nombor yang manakah apabila dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 83 700?
A 83 609
B 83 619
C 83 699
D 83 750

7 Rajah di bawah menunjukkan satu pola nombor.

98 420, 98 435, 98 450, 98 465, 98 480

Yang manakah menunjukkan nombor ganjil?


A 98 420 C 98 450
B 98 435 D 98 480

8 9 ratus ribu + 1 puluh ribu + 2 ratus + 7 puluh =


A 912 700
B 910 720
C 910 270
D 901 270

9 745 + 137 + 71 209 =


A 72 330 C 60 343
B 72 091 D 67 009

10 7 600 + 13 024 + P = 302 435


Cari nilai P.
A 281 811 C 230 544
B 267 091 D 202 285

11 700 000 ____________ = 34 000


A 600 666 C 606 060
B 600 006 D 666 000

2
12 Di antara berikut yang manakah benar?
A 79 389 10 = 793 890
B 6 000 100 = 60 000
C 451 1 000 = 45 000
D 3 741 100 = 37 410

13 927 13 =
A 18 251
B 20 709
C 12 051
D 23 710

14 Hasil darab 893 dengan 1 000 jumlahnya ialah


A 893 C 89 300
B 8 930 D 893 000

15 809 000 dibahagikan dengan 100 ialah


A 80 900
B 80 090
C 8 090
D 809

16 Bahagikan 45 608 dengan 9 =


A 5 067
B 5 067 baki 5
C 5 176
D 5 176 baki 5

17 320 (70 48) =


A 7 040 C 19 040
B 9 415 D 22 352

3
18 98 480 7 753 14 630 =
A 76 097
B 83 850
C 90 727
D 120 863

19 Jadual di bawah menunjukkan bilangan ayam dalam 3 reban yang berbeza.

Reban Bilangan Ayam


A 32 080
B 12 520
C 6 835

Berapakah jumlah ayam yang terdapat di ketiga-tiga reban tersebut?


A 44 600 C 51 435
B 50 435 D 51 525

20 Tolakkan 73 264 daripada 298 400.


A 213 095 C 225 136
B 209 933 D 228 400

21 102 849 Q = 98 374. Cari nilai Q


A 4 475 C 4 498
B 4 476 D 3 475

22 Rajah menunjukkan empat keping kad nombor.

837 609 78 360

609 746 83 746

Bentukkan satu nombor daripada nilai digit 6 berpandukan kad-kad nombor itu?
A 600 666 C 600 066
B 666 006 D 606 060

4
23 Antara berikut, yang manakah dibundarkan betul kepada ribu yang terdekat?
A 62 458 63 000
B 17 210 17 000
C 23 520 23 000
D 31 400 32 000

24 Sebuah kotak mengandungi 3 400 biji manik. Husni mendapati separuh manik telah digunakan.
Anggarkan bilangan manik yang tertinggal di dalam kotak itu?
A 1 700 C 6 400
B 1 500 D 8 400

25 Antara berikut, nombor yang manakah mempunyai nilai terbesar bagi digit 9?
A 843 790 C 847 900
B 903 751 D 309 570

26 Nyatakan ayat matematik yang sesuai bagi pernyataan berikut:

Sebuah kotak mengandungi beberapa batang


pensel. Sebuah kotak lagi ada 37 batang pensel.
Kesemuanya ada 50 batang pensel.

A 37 + 50 =
B 37 = 50
C + 37 = 50
D 20 = 50

27 Sebuah kilang memasang 9 912 buah meja dalam seminggu. Berapa buah meja yang dapat
dipasang setiap hari?
A 1 258
B 1 325
C 1 416
D 1 360

5
28 4 buah kotak boleh memuatkan 100 buah buku. Hitung bilangan buku yang boleh dimuatkan
dalam 15 kotak?
A 200
B 375
C 300
D 235

29 Berapakah beza 117 800 dengan hasil bahagi 72 000 dan 18?
A 113 800
B 108 920
C 113 409
D 110 291

30 Rajah menunjukkan satu pola nombor.

x, 15, 45, 135, 405

Apakah nilai x?
A 4 C 2
B 5 D 6

31 Jadual menunjukkan bilangan cat yang telah dijual dalam dua tahun oleh sebuah kilang.

Tahun Bilangan Tin Cat


2014 26 410 tin lebih daripada tahun 2015
2015 267 834

Hitung jumlah cat yang telah dijual dalam dua tahun itu.
A 294 244
B 320 654
C 562 078
D 588 488

6
32 Susun nombor di bawah dalam tertib menurun.
312 456, 101 747, 204 858, 318 923
A 101 747, 204 858, 312 456, 318 923
B 204 858, 318 923, 101 747, 312 456
C 318 923, 312 456, 204 858, 101 747
D 312 456, 318 923, 101 747, 204 858

33 Pasaraya Maslee menjual 64 951 biji buah betik, 93 041 biji buah oren dan 10 293 buah epal
hijau. Berapakah jumlah buah-buahan yang dijual?
A 198 253
B 109 342
C 145 023
D 168 285

34 Sebuah badan kebajikan Y telah menyumbang 472 130 buah khemah kepada mangsa banjir.
Bilangan itu adalah 4 760 lebih daripada bilangan khemah yang disumbangkan oleh badan
kebajikan Z. Berapakah bilangan khemah yang disumbangkan oleh badan kebajikan Z?
A 438 463
B 448 576
C 448 462
D 467 370

35 Shahirah dan 4 orang rakannya masing-masing memesan T buah buku. Jumlah buku
yang dipesan oleh mereka ialah 106 500 buah. Ayat matematik yang betul ialah
A 4 T = 106 500
B 106 500 T = 4
C 106 500 T = 5
D 5 T = 106 500

7
36 Nyatakan jumlah penghasilan beg dalam bulan Mei jika sebuah kilang dapat menghasilkan
5 632 sehari.
A 174 592
B 175 629
C 178 903
D 179 020

37 Rajah di bawah menunjukkan tiga keping kad nombor P, Q dan R.

2 1 480 158 000

P Q R
Hitung R + P Q
A 156 522
B 156 872
C 156 900
D 156 720

38 Sebuah kedai ada 55 kotak minuman strawberi. Setiap kotak ada 110 tin minuman
strawberi. Kedai itu telah menjual 820 tin minuman strawberi. Berapakah bilangan
tin minuman strawberi yang tinggal.
A 5 620
B 5 230
C 5 562
D 5 490

39 Dalam satu acara larian anjuran MILO, seramai 136 000 orang telah menyertainya.
75 839 orang adalah peserta perempuan. Berapakah bilangan peserta lelaki?
A 64 037
B 60 161
C 40 583
D 60 374

8
40 Puan Syatilla memberikan 565 000 gulung kain ela kepada badan kebajikan.
Berapakah hari yang diperlukan jika 100 gulung kain ela disumbangkan setiap hari?
A 5 560
B 5 565
C 5 065
D 5 650

------------------------------------------KERTAS SOALAN TAMAT-------------------------------------------

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :

_________________________ __________________________
(BADRIATUN NAQIYAH BINTI MASDUKI) (MOHD FAHMI BIN YUSOF)
Guru Matematik Tahun 1 Ketua Panitia Matematik