Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................................................................

DAFTAR ISI......................................................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN..................................................................................................................1

A. Latar Belakang.......................................................................................................................1
B. Rumusan Masalah..................................................................................................................1
C. Tujuan Penulisan....................................................................................................................1

BAB II PEMBAHASAN...................................................................................................................3

A. Tata Cara Berhias...................................................................................................................3


B. Etika Berpakaian....................................................................................................................3
1. Aspek-aspek yang mampu mempengaruhi etika berpakaian...........................................4
2. Tata cara berpakaian sesuai dengan etika berpakaian......................................................5
3. Etika berpakaian berdasarkan tempat-tempat tertentu.....................................................6
a. Etika berpakaian di kantor.........................................................................................6
b. Etika berpakaian dikampus........................................................................................6
c. Etika berpakaian di tempat umum.............................................................................7
4. Tips berpenampilan yang baik.........................................................................................7
C. Tata Cara/Etika Makan/minum..............................................................................................8
1. Etika makan bersama keluarga........................................................................................8
2. Etika makan di kampus....................................................................................................8
3. Etika makan bersama orang lain......................................................................................9
4. Etika makan sesuai ajaran islam......................................................................................9

BAB III PENUTUP...........................................................................................................................11

A. Kesimpulan............................................................................................................................11
B. Saran......................................................................................................................................11

DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................................................