Anda di halaman 1dari 2

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.................................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN.....................................................................................ii

MOTTO.....................................................................................................................iii

KATA PENGANTAR...............................................................................................iv

DAFTAR ISI.............................................................................................................vi

BAB I PENDAHULUAN......................................................................................... 1

A. Latar Belakang............................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah.......................................................................................... 13

C. Tujuan Penulisan............................................................................................ 13

D. Manfaat Karya Ilmiah................................................................................... 14

E. Sistematika Penulisan..................................................................................... 14

BAB II KERANGKA TEORITIS........................................................................... 16

A. Pengertian ekonomi........................................................................................ 16

B. Lingkup Kajian Ekonomi............................................................................... 21

C. Pengertian ekonomi menurut para ahli.......................................................... 29

D. Ekonomi syariah............................................................................................. 32

E. Pengertian ekonomi islam menurut para ahli................................................. 35

F. Mazhab Ekonomi Islam................................................................................. 40

G. Tiga Mazhab Ekonomi Islam......................................................................... 43

H. Pengertian Fiqih............................................................................................. 47

BAB III PEMBAHASAN........................................................................................ 49

vi
A. Tujuan ekonomi islam.................................................................................... 49
B. Prinsip-prinsip umum ekonomi islam............................................................ 52

C. Sistem ekonomi islam.................................................................................... 55

D. Pemikiran ekonomi dari para pemikir islam.................................................. 58

BAB IV KOLABORASI ANTARA TEORITIS DAN PRAKTIK....................... 64

A. Kolerasi Antara Teoritis dan Praktis............................................................... 64

BAB V PENUTUP.................................................................................................... 78

A. Kesimpulan.................................................................................................... 78

B. Saran............................................................................................................... 80

DAFTAR PUSTAKA................................................................................................ viii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.................................................................................. ix

LAMPIRAN-LAMPIRAN

vii