Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEKOLAH : SJK (C) KUO KUANG


TARIKH : 27 APRIL 2016 (RABU)
KELAS : 3G
MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA
MASA : 3.20 4.20 PETANG (60 MINIT)
TEMA : KESELAMATAN
TAJUK : UNIT 12 IMBUHAN AWALAN MEN- DAN IMBUHAN APITAN

Standard Kandungan Standard Pembelajaran


5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. meN- dan imbuhan apitan dalam pelbagai situasi dengan
betul.

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid dapat :


1) mengklasifikasikan perkataan berimbuhan awalan Men- dan perkataan berimbuhan
apitan melalui rajah pokok (I-think) sekurang-kurangnya 4 dengan betul.
2) membina ayat berdasarkan frasa perkataan berimbuhan awalan Men- dan
perkataan berimbuhan apitan sekurang-kurangnya 3 dengan betul.

\
SISTEM BAHASA :
Tatabahasa : imbuhan Awalan MeN- dan Imbuhan Apitan
Kosa kata : keselamatan, meniup, perbuatan, pameran

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni : bertanggungjawab, rasional , bekerjasama
Elemen Merentas Kurikulum : TMK
Kemahiran Bernilai Tambah
KB : Menghubung kait, menjana idea, mengklasifikasi
KP : Verbal linguistik, Intrapersonal dan kinestatik

PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid mempunyai pengalaman belajar kata berimbuhan awalan Men- dan perkataan
berimbuhan apitan dalam membina ayat.

BAHAN BANTU MENGAJAR

Jenis Bilangan
1 Komputer 1
2 LCD 1
3 Papan putih 1
4 Manila Kad 6
5 Pen marker 6
6 Belon 2
7 Sampul Surat 6
8 Kad Perkataan 36

LANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN :


Langkah/masa Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan
Set Induksi Soalan 1) Guru melekatkan 2 biji belon di papan tulis BBM
(5 minit) 1. Apakah perkataan 2) 2 orang murid diminta tampil ke hadapanBelon, Pin, Perkataan
yang terdapat pada kelas untuk memecahkan belin tersebut Berimbuhan
belon 1 dan 2? menggunakan Pin yang disediakan olehKB
2. Apakah jenis guru. Menghubung kait
timbuhan yang boleh 3) Guru meminta murid menyebutkanBCB
dikaitkan dengan perkataan yang terdapat pada belon yang Memproses maklumat
perkataan tersebut? telan dipecahkan Pembelajaran
Isi pelajaran 4) Guru mengaitkan jawapan murid denganKontekstual
Imbuhan Awalan Men- tajuk pelajaran pada hari ini. Menghubungkaitkan
dan Imbuhan Apitan dengan pengalaman sedia
ada.
Langkah 1 Memahami konsep Aktiviti 1 BBM
FASA imbuhan Awalan Men- 1) Guru menayangkan slaid power pointLCD, Komputer
PENERANGAN dan Imbuhan Apitan. Imbuhan Awalan Men- dan Imbuhan ApitanKB
(15 minit) melalui LCD. Menghubung kait
2) Guru memberi penerangan kepada muridKP
berdasarkan tayangan slaid yang Verbal linguistik
disediakan. KB
Menghubung kait
Nilai Murni
Aktiviti 2 bertanggungjawab
1) Murid diminta menyatakan contoh
perkataan yang mengandungi imbuhan
awalan Men- dan imbuhan apitan yang
mereka ketahui pada akhir slaid
penerangan.
Langkah 2 Mengklasifikasikan Aktiviti 1 BBM
FASA perkataan berimbuhan 1) Guru membahagikan murid kepada enam Kad Manila, Pen Marker,
APLIKASI awalan Men- dan kumpulan. Sampul Surat
(20 minit) perkataan berimbuhan 2) Guru mengedarkan kad manila, marker penTeknik
apitan ke dalam Rajah dan sampul surat kepada setiap kumpulan. Perbincangan
Pokok (i-Think) 3) Secara berkumpulan, murid dimintaKB
membaca kad arahan yang diberikan diMengklasifikasi
dalam sampul surat untukKP
mengklasifikasikan perkataan berimbuhan Intrapersonal
awalan Men- dan perkataan berimbuhan Verbal linguistik
apitan ke dalam Rajah Pokok (i-Think)Nilai Murni
sekurang-kurangnya 4 dengan betul. Bekerjasama
Rasional
Aktiviti 2 Penilaian objektif
1) Seorang murid daripada setiap kumpulan Mengklasifikasikan
menunjukkan jawapan di hadapan kelas. perkataan berimbuhan
2) Guru dan murid membincangkan jawapanawalan Men- dan
yang betul. perkataan berimbuhan
3) Murid diminta menyalin semula rajah pokok apitan ke dalam Rajah
ke dalam buku latihan. Pokok (i-Think) sekurang-
kurangnya 4 dengan betul.
Langkah 3 Membina ayatAktiviti 1 BBM
FASA berpandukan gambar 1) Guru menayangkan slaid contoh binaan Komputer, LCD, lembaran
PENTAKSIRAN dan perkataan ayat berdasarkan perkataan berimbuhankerja.
(15 minit) berimbuhan awalan awalan MeN- dan berimbuhan apitan. KB
Men- dan berimbuhan 2) Guru mengedarkan lembaran kerja kepadaMenjana Idea
apitan. murid. KP
3) Murid diminta untuk membina ayat Verbal Linguistik
berpandukan gambar dan perkataan Intrapersonal
berimbuhan awalan Men- dan berimbuhan Penilaian objektif
apitan pada lembaran kerja yang diberikan. Membina ayat
berpandukan gambar dan
frasa berimbuhan awalan
Men- dan berimbuhan
apitan.
Penutup Penutup Kognitif Guru meminta murid merumuskan isi pelajaranBBM
(5 minit) Rumusan isi pelajaran dengan mengaitkan kata imbuhan awalan MeN- Komputer, LCD, lembaran
dan imbuhan Apitan dengan kehidupan seharian. kerja
KB
Guru memberikan ganjaran kepada setiap Merumus
kumpulan. Nilai
Rasional
KP
Verbal linguistik
Intrapersonal