Anda di halaman 1dari 3

TUGASAN 1: DATA INDIVIDU DAN LATIHAN BERKAITAN TOPIK KULIAH

Hubungan antara kehadiran kelas tambahan dengan pencapaian pelajar kelas 1A dalam
mata pelajaran Bahasa Melayu di SMK Chung Hua Sibu Sarawak.

Pembolehubah bersandar adalah:


markah ujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu
Pembolehubah tidak bersandar adalah:
i. Kehadiran (Hadir atau Tidak Hadir)
DAPATAN DATA PENCAPAIAN MARKAH UJIAN BAHASA MELAYU PELAJAR KELAS 1A BAGI
PELAJAR YANG HADIR KELAS TAMBAHAN DI SMK CHUNG HUA SIBU.

BIL NAMA MURID J HADIR TIDAK HADIR


1 ALEX HII TAI HOUNG L 59
2 ALVIN TIONG JI SHAN L 69
3 ANDY KONG ZE MING L 46
4 ANGELA TING KEE SIEW (PKT) P 69
5 CHEONG WEN JING P 70
6 CHERIE HII KAI CHING P 61
7 CHIENG XING ROU P 74
8 FREDDY LEE YUAN HUA L 87
9 JOAN LAU XIANG QIN P 76
10 JOLIN LAW P 68
11 JOUINA MOK XIAO YING P 63
12 JOYCEIYN HII BEI YE P 56
13 LAU PIK YU P 73
14 LAU SUI YIEN P 48
15 LAU YONG FENG (KT) L 63
16 LAW YONG XUAN P 78
17 LEMUEL KONG HAO TECK L 67
18 LEONG JIA CHENG L 85
19 LING YEE P 66
20 LU SHI JIE P 70
21 RONALD LAU HUI YUAN L 45
22 SERRENA HII YII LIAN P 87
23 SHERLYN LAU LI LI P 59
24 SIEW JIUN HAO L 75
25 SOPHIA HII HUI HUI P 66
26 STEPHEN LING TING WEI L 68
27 TERRANCE LAU HUI ZHENG L 52
28 TING CHUNG HIENG L 50
29 TING ZHI MING L 72
30 VINCENT LAW YUN KAE L 88

Latihan

Bab 1 Jenis Statistik


Statistik Perihalan

Pengkaji akan membuat penjelasan mengenai peratusan mengikut jantina pelajar 1A yang mengambil
ujian Bahasa Melayu. Pengkaji juga boleh menjelaskan statistik Perihalan kekerapan,
min, mod, medium, sela, sisihan piawai, varians, peratusan, kadar, nisbah, taburan normal, skor z dan
sebagainya.

Statistik Penafsiran

Pengkaji dapat membuat andaian dan hipotesis melalui statistik pentafsiran. Misalnya, pengkaji dapat
menghurai perhubungan antara pemboleh ubah. menghuraikan ciri-ciri sampel yang dipilih daripada
populasi dan membuat generalisasi ciri-ciri sampel mengenai populasinya. Pengkaji dapat menganalis
sama ada terdapat perbezaan antara jantina iaitu lelaki dengan perempuan dengan skor markah ujian
Bahasa Melayu. Selain itu, pelajar juga dapat menganalisis sama ada terdapat hubungan antara kehadiran
kelas tambahan dengan skor markah ujian Bahasa Melayu. Pengkaji dapat menjelaskan hubungan antara
pembolehubah berdasarkan Ujian-t, unjian ANOVA, Ujian Khi-Kuasa Dua, ujian korelasi Pearson dan
sebagainya.

Bab 2 Memahami Data

Dalam ujian BM, skor yang diperolehi daripada pelajar kelas 1A biasanya dalam bentuk susunan rawak .
Data mentah adalah seperti berikut: