Anda di halaman 1dari 9

NAMA Muhammad Taufiq Mubarok

NIM 1153020107

KELAS MUAMALAH C

MATA ILMU AKHLAK


KULIAH

No Istilah Pengertian dan penjelasan sumber


1. AKHLAK Akhlak ialah suatu ilmu yang menjelaskan (Agus
arti baik dan buruk, menerangkan apa
Sudjanto,
yang seharusnya dilakukan oleh setengah
manusia kepada lainnya menyatakan Psikologi
tujuan yang harus dituju oleh manusia Kepribadian,
dalam perbuatan mereka dan
Jakarta:
menunjukkan jalan untuk melakukan apa
yang harus diperbuat. Bumi
Menurut ulama yang lain definisi akhlak Aksara,
menurut imam al ghozali akhlak 1997, Hlm.
baginya mengenai cara-cara suluk, 12.)
mengenai jalan mendekatkannya Imam Al-
kepada allah sesuai dengan apa yang Ghazali,
telah ditetapkan oleh syariat islam dan Ihya
ahli-ahli feqah. Ulumuddin,
Dar Al-
Khari,Cetaka
n Kedua
1993
2. IFFAH Secara bahasa, iffah adalah menahan. Akhlak
Adapun secara istilah; menahan diri tasawuf
sepenuhnya dari perkara-perkara yang (rosihon
Allah haramkan anwar:2000)
3. ISTIQOMAH Istiqomah adalah menempuh jalan (rahmat
(agama) yang lurus (benar) dengan djatnika:199
tidak berpaling ke kiri maupun ke 6) jakarta.
kanan. Istiqomah ini mencakup Sistem etika
pelaksanaan semua bentuk ketaatan islami.
(kepada allah) lahir dan batin, dan
meninggalkan semua bentuk larangan-
nya.
4. ANISATUN Yaitu manis muka dan tidak sombong. (hamzah
Manis muka ini mungkin pembawaan yaqub:1988
sejak lahir. Namun bagi orang yang ) pembinaan
tidak memiliki sifat demikian, dapat ahlakul
dipelajari dengan membiasakan manis karimah.
muka, karena orang yang suka
berpaling itu kemungkinan dianggap
sombong, sedangkan orang yang
sombong itu tidak disukai oleh allah
swt dan juga oleh manusia.
5. HAYA Yaitu malu kalau diri tercela. Perasaan (hamzah
malu terhadap allah apabila melakukan yaqub:1988
terhadap masiyat, meskipun ) pembinaan
tersembunyi dari pandangan manusia. ahlakul
Demikian pula tidak berani karimah.
meninggalkan kewajiban
6. IKHWAN DA Yaitu persaudaraan atau perdamaian. (hamzah
N AL-ISHLAH Antara orang yang beriman dengan yaqub:1988

yang beriman lainnya bersaudara ) pembinaan


ahlakul
karimah.
7. AMANNAH Yaitu terpercaya dan mampu Akhlak
menemmpati janji. Sesuatu yang tasawuf
dipercayakan kepada seseorang, baik
(rosihon
berupa tugas, titipan harta, rahasia,
dan amanat lainnya, mesti dipelihara anwar:2000)
dalam arti dilaksanakan sebagai mana
mestinya. Demikian pula apabila
berjanji, hendaknya di tepati.

8. AFWU Yaitu pemaaf dan mau bermusyawarah. (hamzah


Manusia tidak bisa lepas dari lupa dan yaqub:1988
kesalahan. ) pembinaan
9. KHUSYU DA Yaitu tekun tidak lalai dan menundukan (rahmat
N TADARRU atau merendahkan diri terhadap allah djatnika:199
swt. Sikap ini seringkali dikhususkan 6) jakarta.
dalam shalat atau ibadah mahdlah Sistem etika
lainnya. Misalnya diwaktu shalat itu islami.
hendaknya ada konsentrasi pikiran
yang terpadu dengan apa yang
diucapkan dan dirasakan dalam hati,
sehingga tidak lalai dan melamun.
10. MUJAHADAH Pengertian mujahadah secara umum
adalah : berjuang, bersungguh
sungguh, berperang melawan musuh.
Didalam Wahidiyah yang dimaksud
adalah bersungguhsungguh
memerangi dan menundukkan hawa
nafsu untuk di arahkan kepada
kesadaran.
11. RAHMAN Y belas kasihan dan lemah lembut.
Firman Allah Dalam Surat Ali Imran
Ayat 159 Yang Artinya: Maka Dengan
Rahmat Allah-Lah Engkau Lemah
Lembut Kepada Mereka.

12. SABAR Yaitu sabar. Sabar ini terhadap 3 Akhlak


macam hal, yaitu sabar dalam tasawuf
beribadah, ialah dimulai dengan niat (rosihon
yang ikhlas, ketika beramal tidak lupa anwar:2000)
kepada allah, sanggup menghadapi
berbagai rintangan baik dari dalam
maupun dari luar. Kemudian shabar
dalam menjauhkan diri dari perbuatan
masiyat, tidak tertarik dengan godaan
duniawiyah yang jelas tidak
diperbolehkan dengan agama dan
sabar yang ketiga adalah shabar dalam
mendapat musibah, kemungkinan
belum tercapainya cita-cita, tidaklah
berputus asa, juga ditimpa malapetaka.
13. SHALIHAT Yaitu berbuat baik atau amal shaleh.
Seseorang dikatakan beramal soleh,
apabila ia mengerjakan pekerjaan yang
dibolehkan oleh syara, disertai ilmunya
dan dengan niat yang ikhlas.
14. SIDIQ Shidiq menurut bahasa mengandung Akhlak
arti kekuatan. Seperti ungkapan : tasawuf
yang berarti anak panah yang (rosihon
luruh dan kokoh. anwar:2000)

Sedangkan menurut terminologi


sebagaimana disebutkan oleh al-
Ashfihani dalam bukunya Mufradat
Gharib al-Quran adalah :


Artinya: Kesesuaian antara ucapan


dengan hati nurani dan kenyataan
yang diucapkan secara terpadu.

15. TABLIGH Secara bahasa, Tabligh berasal dari Akhlak


kata balagha, yuballighu, tablighan, tasawuf
yang berarti menyampaikan. (rosihon
Menurut Dr. Ibrahim, Tabligh adalah, anwar:2000)
Memberikan informasi yang benar,
pengetahuan yang factual, dan hakkat
pasti yang bisa menolong dan
membantu manusia untuk membentuk
pendapat yang tepat dalam suatu
kejadian atau dari berbagai kesulitan.
16. TAAWUN Yaitu tolong menolong. Tolong (rahmat
menolong merupakan ciri kehalusan djatnika:199
budi, kesucian jiwa dan ketinggian 6) jakarta.
akhlak, memudahkan saling mencintai Sistem etika
dan saling mendoakan satu sama lain, islami.
penuh solidaritas dan penguat
persaudaraan dan persahabatan.
17. ETIKA Perbuatan manusia dilihat dari baik dan Akhlak
buruknya. tasawuf
(rosihon
anwar:2000)
18. MORAL Adat kebiasaan atau ide-ide umum Akhlak
diterima tentang tindakan manusia tasawuf
yang baik dan wajar, sesuai dengan (rosihon
ukuran tindakan yang oleh umum anwar:2000)
diterima, meliputi kesatuan sosial atau
lingkungan tertentu.
19. AKHLAH Akhlak terpuji (akhlak karimah) akhlak Akhlak
MAHMUDAH mulia. tasawuf
(rosihon
anwar:2000)
20. HUSNUDZAN Berbaik sangka . Akhlak
tasawuf
(rosihon
anwar:2000)
21. DZIKRULLAH Mengingat allah, adalah asas dari Akhlak
setiap ibadah kepada allah swt. tasawuf
(rosihon
anwar:2000)
22. TAWAKAL Menyerahkan segala urusan kepada Akhlak
allah azza wa jalla, membersihkannya tasawuf
dari ikhtiar yang keliru,dan tetap (rosihon
menapaki kawasan-kawasan hukum anwar:2000)
dan ketentuan.
23. SYUKUR Sikap seseorang untuk tidak Akhlak
menggunakan nikmat yang diberikan tasawuf
oleh allah swt dalam melakukan (rosihon
maksiat kepada-nya. anwar:2000)
24. KUFUR Secara bahasa berarti menutupi, Akhlak
menurut syariat kufur adalah tidak tasawuf
beriman kepada allah, dan rasul-nya (rosihon
baik dengan mendustakan atau tidak anwar:2000)
mendustakan.
25. AKHLAK Akhlak tercela, atau segala bentuk Akhlak
MADZMUMA akhlak yang bertentangan dengan tasawuf
H
akhlak terpuji, dan tingkah laku yang (rosihon
tercela yang dapat merusak keimanan anwar:2000)
seseorang dan menjatuhkan
martabatnya sebagai manusia.
26. SYIRIK Menyamakan sesuatu dengan allah Akhlak
dalam hal-hal yang secara khusus tasawuf
dimiliki allah, atau menjadikan sekutu (rosihon
selain allah, dam memperlakukannya anwar:2000)
seperti allah swt, seperti berdoa dan
meminta syafaat
27. TAKABUR (Sombong) takabur terbagi kedalam Akhlak
dua bagian, yaitu batin dan lahir, tasawuf
takabur batin adalah perilaku dan (rosihon
akhlak diri, sedangkan takabur batin anwar:2000)
adalah perbuatan-perbuatan anggota
tubuh yang muncul dari takabur batin.
28. HASAD (Dengki) perasaan yang timbul dalam Akhlak
seseorang setelah memandang sesuatu tasawuf
yang tidak dimiliki olehnya, tetapi (rosihon
dimiliki oleh orang lain, kemudian dia anwar:2000)
menyebarkan berita bahwa yang
dimiliki oleh orang tersebut diperoleh
dengan tidak sewajarnya.
29. GIBAH (Mengupat) yaitu membicarakan Akhlak
keburukan orang lain yang tidak pada tasawuf
tempatnya walaupun keburukan itu (rosihon
memang ada padanya. anwar:2000)
30. RIYA Beramal bukan ikhlas karena allah swt, Akhlak
tetapi semata-mata mengharapkan tasawuf
pujian dari orang lain. Oleh sebab itu, (rosihon
orang riya melakukan ibadah apabila anwar:2000)
da orang lain yang melihatnya.
31. TASAWUF Berasal dari istilah yang dikonotasikan Akhlak
dengan ahlu suffah yang berarti tasawuf
sekelompok orang pada zaman (rosihon
rasulullah saw, yang hidupnya berdiam anwar:2000)
di serambi-serambi masjid, merak
mengabdikan hidupnya untuk
beribadah kepada allah swt`
32. SUUDZAN Buruk sangka baik kepada allah Akhlak
maupun kepada manusia. tasawuf
(rosihon
anwar:2000)
33. QANAAH Menerima apa adanya atau sederhana. Akhlak
tasawuf
(rosihon
anwar:2000)
34. NAMIMAH Mengadu domba kan orang lain. Akhlak
tasawuf
(rosihon
anwar:2000)
35. ADIL menetapkan sesuatu/ perkara pada (hamzah
tempatnya, seimbang, tidak berpaling yaqub:1988
pada satu porsi saja. ) pembinaan
ahlakul
karimah.
36. AIB sesuatu masalah/ kejelekan manusia (hamzah
yang harus ditutupi. yaqub:1988
) pembinaan
ahlakul
karimah.
37. ANANIAH Egois,mementingkan diri sendiri,tidak (hamzah
peduli pada orang lain. yaqub:1988
) pembinaan
ahlakul
karimah.
38. FITNAH Tuduhan kepada orang lain dimana (hamzah
orang yang dituduh tidak melakukan yaqub:1988
hal apapun. ) pembinaan
ahlakul
karimah.
39. GHASAB Mengambil hak orang lain secara (hamzah
terang-terangan. yaqub:1988
) pembinaan
ahlakul
karimah.
40. IKHLAS Memurnikan ibadah atau amal shaleh (hamzah
hanya untuk allah SWT dengan yaqub:1988
mengharap pahala dan ridha-Nya ) pembinaan
semata. ahlakul
karimah.
41. NORMA Norma berasal
dari kata norm
artinya aturan
yang mengikat
suatu tindakan
dan tingkah lakua
manusia. (ilmu
akhlak 2010:35)
42. ASAS Berarti dasar,prinsip,pedoman dan (ilmu akhlak
pegangan 2010:36)

43. JUJUR Berlaku benar dan jujur, baik dalam Akhlak


perkataan maupun perbuatan. tasawuf
Prof.Dr.Rosih
on Anwar
tahun 2000
44. AL WAFA Menepati janji, janji merupakan utang. Akhlak
Utang harus dibayar (ditepati) tasawuf
Prof.Dr.Rosih
on Anwar
tahun 2000
45. AL IFFAH (Memelihara diri) menjaga diri dari Akhlak
segala tuduhan, fitnah, dan tasawuf
memelihara kehormatan. Prof.Dr.Rosih
on Anwar
tahun 2000