Anda di halaman 1dari 11

GROUP : C

NAMA : AHMAD HAKIMI BIN MOHAMAD


NO. MATRIK : D20141067597
UNIT 1 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN, FALSAFAH,
DASAR, KURIKULUM DAN PEMBANGUNAN

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:


i. Mendefinisikan pendidikan, falsafah, dasar dan sistem.
ii. Membincangkan fungsi falsafah terhadap pendidikan.
iii. Membahaskan hubungkaitan di antara pendidikan dan pembangunan.

TUGASAN: Jelaskan pengertian dan hubungkait di antara pendidikan, falsafah,


dasar dan sistem pendidikan. Bincangkan fungsi falsafah terhadap perkembangan
pendidikan. Bagaimanakah konteks pendidikan dapat difahami menerusi
hubungannya dengan pembangunan?

1.0 Peta Minda

pendidikan
DEFINISI

Pembangun
an

Pembangun
an insan

System Kesan
Dasa pendidik
r an Makna

Hasil Pembaikan
Falsafah

Proses

Hala Tuju
Hubungan Falsafah dan
Pendidikan serta Pembangunan
Sistem Dasar
Pendidikan

SISTEM Falsafah
PENDIDIK pendidikan
AN kebangsaan
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

1.1 Pengertian

(a) Pendidikan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Tokoh Pengertian Pendidikan
Membantu perkembangan manusia terutama dari segi jasmani dan
Plato intelek dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya
kesempurnaan.

Suatu proses pembentukan kecekapan, iaitu kecekapan yang


John Dewey fundamental secara intelektual dan emosi ke arah alam dan sesama
manusia.

Rumusan anda tentang pendidikan:


Pendidikan adalah suatu proses yang berbentuk pengajaran, latihan dan pembelajaran bagi tujuan
memperbaiki dan membina kemahiran.

(b) Falsafah

Tokoh Pengertian Falsafah

2
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

Russell(1946) Fahaman atau pengertian di antara teknologi dan sains ini kerana,
seperti teknologi, falsafah mengandungi spekulasi terhadap
perkara yang belum mempunyai bukti yang tepat atau benar.

E.D Miller (1984) Usaha untuk berfikiran secara rasional dan kritis terhadap
perkara-perkara yang penting.

Rumusan anda tentang falsafah:


Pemikiran manusia ke arah yang lebih matang, rasional, dan kritis terhadap perkara-perkara
yang penting.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


(c) Falsafah Pendidikan

Tokoh Pengertian Falsafah Pendidikan

Falsafah pendidikan adalah berkaitan dengan ilmu harus


Frankena berlandaskan kriteria utamanya iaitu epistemologi, metafizik,
kaedah deduksi, dan logiknya untuk membentuk teori pedagogikal.

Rumusan anda tentang falsafah pendidikan:

Falsafah pendidikan merupakan konsep filososfikal dalam pendidikan yang berkait rapat
dengan pendekatan falsafah yang digunakan untuk membina teori pendidikan berdasarkan
masalah atau isu pendidikan di bawah kajian pengkaji.

(d) Dasar Pendidikan

3
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan
Tokoh Pengertian Dasar Pendidikan
mengkategorikan dasar-dasar digubal kepada empat tujuan utama
Sufean Hussin iaitu kawalan atau penyelesaian masalah, kebajikan atau
(2009) perkhidmatan dan inovasi.

Rumusan anda tentang dasar pendidikan:

Dasar pendidikan merujuk kepada pengetahuan atau cara terbaru atau menggunakan teknik
baru bagi meningkatkan pendidikan negara.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


(e) Sistem Pendidikan

Tokoh Pengertian Sistem Pendidikan


Mengemukakan bahawa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri
daripada komponen-komponen atau element-element, atau unsur-
Zahara Idris unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan
kegunaan yang teratur untuk mencapai suatu hasil. Sedangkan
pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang
dijalankan secara betul serta penuh tanggungjawab yang
dilakukan oleh ibu bapa kepada anak sehingga timbul interaksi
dari keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan.

Rumusan anda tentang sistem pendidikan:

Cara guru mendidik pelajar atau cara ibu bapa memberi pengetahuan kepada anak-anak
mereka sehinggalah mereka meningkat dewasa dan matang.

1.2 Hubungkait di antara falsafah pendidikan, dasar pendidikan dan sistem


pendidikan

4
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

Epistemologi

A Metafizik
FALSAFAH B PENDIDIKAN
Aksiologi
C

Rajah 1.1: Hubungan falsafah, dasar dan sistem dalam pendidikan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Huraian Contoh
Pendidikan di
A Sekolah
Epistomologi Cabang falsafah yang mengkaji ilmu
pengetahuan.
Mengkaji pengetahuan dan ketrampilan
Berdasarkan falsafah

Kepercayaan kepada Tuhan/kewujudannya Alam semester


Kebenaransebenarnya hasil
B Realiti
Metafizik

Benda yang
Nilai(Etika dan keperibadian) bernilai
C Estetikak(Kesesuaian pemakaian)
Aksiologi

1.3 Pengertian pembangunan

5
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan
(a) Definisi pembangunan

Tokoh Pengertian Pembangunan


Suatu proses perubahan social degan portisi yang luas dalam suatu
Rogers masyarakat uang dimaksudkan untuk kemajuan social dan
material(termasuk bertambah besarnya kebebasan,keadilan) untuk
rakyat melalui control yang lebih besar yang mereka peroleh
terhadap lingkungan mereka

Rumusan anda tentang pembangunan:


Pembangunan ialah perubahan menuju pola masyarakat yang berubah kearah lebih baik

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


(b) Definisi Pembangunan Pendidikan

Tokoh Pengertian Pembangunan Pendidikan


Usaha kementrian pendidikan Malaysia untuk membelanjakan
sisitem pendidikan dalam kalangan Negara yang maju terutama
Perdana menteri Negara yang mempunyai pendidikan terbaik.
Malaysia

Rumusan anda tentang pembangunan pendidikan:


Menenntukan kepentingan pendidikan kepada rakyat Malaysia amat penting supaya Negara
maju.

(c) Definisi Pembangunan Insan/manusia

Tokoh Pengertian Pembangunan Insan


Perubahan yang berkaitan dengan pertumbuhan, adaptasi dan
kemajuan. Hal ini adalah bertujuan untuk meningkatkan mutu

6
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan
Sufean Hussin kehidupan ahli masyarakat. Melibatkan beberapa aspek iaitu dari
(2004) segi ekonomi, politik, sosial dan masyarakat

Rumusan anda tentang pembangunan insan:

Pembangunan dalam negara iaitu melibatkan pembangunan ekonomi, politik, dan sosial ke
arah yang lebih maju.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


1.3 Implikasi falsafah terhadap pendidikan.

Kemajuan dan perkembangan


negara dalam sistem pendidikan
yang berkaitan dengan kurikulum
yang membawa perubahan kepada
sesebuah negara untuk menjadi
negara yang maju dalam sistem
pendidikan.

7
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan
* program pendidikan
yang berorientasikan
untuk melahirkan insan
yang seimbang dan
harmoni. *Sukatan pelajaran yang
berorientasikan kepada
*sistem pendidikan yang Makna program bersepadu.
berorientasikan ke arah
pendidikan umum. *Bahan-bahan pelajaran yang
mengutamakan nilai-nilai
*sukatan pelajaran yang Arah/ murni diserapkan dalam
Proses
sesuai bagi memberi Hala semua mata
latihan kemahiran tuju
pelajar.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Pembaikan Hasil

Melalui matlamat pendidikan iaitu *Perubahan sikap peribadi pendidik


memberi perkembangan kepada individu sendiri dengan pandangan dan visi
secara menyeluruh dan menekankan yang positif terhadap tugasnya untuk
pendidikan dalam bidang 3M. kerajaan merealisasikan tujuan dan cita-cita
telah memperkenalkan sistem pendidikan Falsafah Pendidikan.
baru iaitu KBSR dengan ini murid-murid
akan disarankan supaya mencapai *Dapat melahirkan insan yang
kemahiran dalam tiga bidang asas iaitu berilmu pengetahuan, berketrampilan
komunikasi, manusia dengan alam serta berakhlak mulia.
sekeliling dan perkembangan diri individu
bersesuaian dengan keperluan, minat ,
bakat dan kemampuan murid itu sendiri.

1.4 Pengaruh pendidikan terhadap pembangunan di Malaysia

PENDIDIKAN PEMBANGUNAN
(Pembolehubah Bebas) (Pembolehubah Bersandar)

8
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

Faktor-faktor Pendidikan Aspek Pembangunan


i)
Kognitif: peningkatan taraf
pendidikan masyarakat di sesebuah
negara. Modal Insan
Afektif: masyarakat yang berpendidikan
mempunyai sikap yang lebih baik
berbanding yang tidak berpendidikan.

ii)
Rakyat Malaysia yang mempunyai latihan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


dalam pelbagai kemahiran dapat Ekonomi
membantu negara meningkatkan
perkembangan ekonomi negara. Ia dapat
melahirkan rakyat yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan dan
sebagainya

iii)
Masyarakat di Malaysia terdiri daripada
berbilang kaum. Keharmonian dan
kemakmuran negara bergantung kepada Sosial
amalan sikap toleransi, bekerjasama dan
hormat-menghormati antara satu sama lain.

iv)
Politik
Rakyat berpendidikan,cerdik pintar dalam
politik

v)Mewujudkan insan seimbang Agama/moral

vi) Alam sekitar


Melahirkan insan yang cinta alam sekitar

vii) Teknologi
melahirkan insan yang mempunyai

9
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan
kemahirn dalam penggunaan teknologi

Prasarana yang lengkap kepada rakyat


viii)

Prasarana

1.5 Pengaruh pembangunan terhadap perkembangan pendidikan

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
(Pembolehubah Bebas) (Pembolehubah Bersandar)

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Faktor-faktor Pembangunan Aspek Pendidikan
i)
Meningkatkan potensi diri
Modal insan

ii) Meluaskan pasaran pekerjaan


eknomi Pekerjaan yang lebih baik
Hasil yang berkualiti

iii) Menjamin kestabilan diri dalam pergaulan


sosial

iv)
politik Menarik minat pelabur

v) Sentiasa memahami dan saling


menghormati.
agama/moral Melahirkan masyarakat hidup dalam
keadaan aman
vi) Supaya masyarakat sentiasa berada dalam
keadaan bersih ,selesa dan dapat menjaga
Alam sekitar kesihatan serta bertanggungjawab menjaga
alam sekitar

vii) Memudahkan untuk mendapat prasarana

1
0
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan
yang lebih baik
prasarana

viii) Menjadikan Negara yang lebih maju dari


Teknologi mempunyai teknologi yang canggih.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

1
1