Anda di halaman 1dari 3

Penerangan Konstruk Mata Pelajaran:

Konstruk: Pengetahuan

Konstruk

Penjelasan / Indikator

P1

Penjelasan kepada sesuatu istilah.

Terminologi

Contoh:Tonggak Dua Belas

P2

Perkara-perkara yang terbukti dan diterima umum.

Fakta

Contoh: Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat berbilang bangsa.

P3

Ciri-ciri atau syarat-syarat yang ditetapkan untuk tujuan

Kriteria

tertentu. Contoh:Tatakelakuan Pegawai Perkhidmatan Awam

P4

Kefahaman asas terhadap sesuatu idea.

Konsep

Contoh: Konsep Etika Kerja.

P5

Pengangan yang diamalkan.

Prinsip

Contoh: Memelihara prinsip kesepaduan.

P6

Panduan atau sistem yang disetujui dan diamalkan.

Peraturan

Contoh: Pakaian rasmi untuk Pegawai Perkhidmatan Awam.

P7

Satu pemikiran yang diterima umum.

Teori

Contoh: Teori Kerjaya

Konstruk: Kemahiran

Konstruk

 

Penjelasan / Indikator

K1

19

Menjelaskan/Menerangkan konsep/fakta

Menghuraikan

K2

17

Penyusunan secara sistematik

Mengorganisasikan

Mengklasifikasikan/Mengkategorikan

Membina Jadual

Merancang

K3

19

Mengkaji data-data kepada bentuk yang lebih terperinci. Membanding beza

Menganalisis

Menghubungkaitkan

K4

18

Menghuraikan atau menilai sesuatu keadaan.

menginterpretasikan/Mentafsirkan

K5

17

Membuat generalisasi.

Merumuskan

K

17

Membuat sesuatu ketetapan berdasarkan pilihan yang terbaik

Membuat keputusan

K6

17

Memilih dan menyusun berdasarkan ciri-ciri

1

Konstruk

 

Penjelasan / Indikator

Menyenaraikan/Mengenal pasti

 

yang tertentu

K

3

Mengenal pasti/meninjau corak dan butiran secara terperinci untuk membuat sesuatu keputusan Membuat deduksi/Membuat inferens

Menyiasat

K7

15

Menghasilkan sesuatu idea yang baru Menggubah/Mencipta (lagu) Mereka cipta (seni)

Menjanakan idea

K8

19

Mengaitkan proses sesuatu perkara berkaitan sesuatu perkara Menyelesaikan masalah Menghitung/Mengira (matematik) Membina/Melukis rajah Membuat anggaran

Mengaplikasikan

K9

16

Membuat telahan, jangkaan, andaian tentang kesan/akibat

Meramalkan

K10

 

Membuat kritikan

Menilai/Evaluating

Konstruk: Nilai

Nilai

 

Penjelasan/Indikator

N1

17

Melaksanakan sesuatu mengikut apa yang telah ditetapkan.

Bertanggungjawab

N2

19

Memberikan pengiktirafan Contoh: Menghargai masa.

Menghargai/Apresiasi

N3

17

Melahirkan rasa terima kasih kepada Pencipta/Maha Esa Contoh: Berterima kasih kepada Maha Esa/Pencipta

Bersyukur

N4

16

Berasa senang dan besar hati / berpuas hati dengan hasilan

Berbangga

N5

18

Berfikiran dan bertindak secara matang Contoh: Dapat memberikan justifikasi

Rasional

N6

13

Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain Menjalani kehidupan secara tidak melampau

Kesederhanaan

N7

9

Ada semangat cinta akan Negara Contoh: Sayang akan bendera Negara

Patriotik/Taat Setia

N8

17

Sensitif terhadap sesuatu keadaan Contoh: Menyedari keperluan pihak lain

Peka/Kesedaran

2

Nilai

 

Penjelasan/Indikator

N9

19

Boleh dan percaya dalam pelaksanaan tugas. Contoh:Menjalankan tugas dengan sendiri.

Berkeyakinan

N10

13

Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas Contoh: Memberikan belaian

Kasih sayang

N11

13

Teliti dalam sesuatu tindakan Contoh: Membuat kerja dengan teliti

Berhati-hati

N12

19

Mengawal perasaan/emosi Sabar/Bertolak ansur

Toleransi

N13

16

Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain

Berdikari

N14

15

Fleksibel/luwes Contoh: Menjalankan pengajaran dan pembelajaran kepada kanak-kanak (prasekolah)

Keterbukaan

N15

 

Mengikut peraturan Contoh: Mengikut peraturan permainan sukan (PJ)

Mematuhi

Peraturan/Undang-undang

 

N16

2

Bermotivasi tinggi Contoh: Bertanding bersungguh-sungguh

Bersemangat

N17

18

Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dengan melakukan sesuatu perkara

Kerajinan

N18

 

Melaksanakan sesuatu mengikut ukuran/bentuk/saiz yang ditetapkan

Ketepatan

N19

 

Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah

Keadilan

N20

 

Melakukan sesuatu mengikut turutan yang ditetapkan/betul

Sistematik

N21

 

Able to identify with the needs of other Memahami dan merasai apa yang dirasai orang lain

Empati

N22

 

Mempunyai identiti diri yang asli

Jati diri

3