Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 3 HARAPAN


TARIKH/ HARI 15 MEI 2017 M19 ISNIN MASA 11.40 - 01.10 tengah hari

TEMA TRADISI KITA TAJUK PRODUK SENI


2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat
STANDARD membaca.
KANDUNGAN 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.
2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai dengan menambah kosa
STANDARD kata umum dan kosa kata istilah.
PEMBELAJARAN 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu
dengan betul.
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai dengan menambah kosa
OBJEKTIF
kata umum dan kosa kata istilah.
PEMBELAJARAN
2. Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu
dengan betul.
1. Murid diminta melengkapkan karangan berpandukan gambar.
AKTIVITI
2. Murid diminta membaca dan mengenal pasti kosa kata umum dan kosa kata istilah
PENGAJARAN &
berdasarkan teks.
PEMBELAJARAN
3. Murid membina ayat majmuk.
(PdP) 4. Guru melaksanakan beberapa aktiviti pengukuhan kepada murid.

Tatabahasa Sistem Ejaan Kosa Kata


SISTEM BAHASA ... ... ..................
Tanda Baca Sebutan dan Intonasi Peribahasa

Modul Kemahiran Mendengar dan


PENDEKATAN Bertutur Modul Seni Bahasa
MODULAR
Modul Kemahiran Membaca Modul Tatabahasa
Modul Kemahiran Menulis

Pendekatan
Penekanan 5P Tematik
STRATEGI PdPc
Pendekatan Kepelbagaian Kepelbagaian Sumber Bahan
Berpusatkan Murid Kaedah dan
Teknik

Spesimen
BAHAN BANTU Buku teks Internet Radio / TV
Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB) Modul Projektor Radas
Lain-lain :
Powerpoint Model Buku Cerita
_____________________

Kinestatik
KECERDASAN Interpersonal Muzikal Naturalis
Logik
PELBAGAI Intrapersonal Verbal Linguistik Visual Ruang
Matematik

ELEMEN Kreativiti & Inovasi


Ilmu Sains &
MERENTASI Pendidikan Alam Keusahawanan
Patriotisme & Teknologi
KURIKULUM (EMK) Sekitar Nilai Murni
Kewarganegaraan TMK
Peraturan Sosiobudaya
Menghubungkait Membuat Membuat
Membanding
KEMAHIRAN Menginterpretas Inferens Keputusan
beza
BERFIKIR i Membuat Membuat
Mengkategori
Mencipta Ramalan Rumusan
Menjana Idea
Analogi Mentafsir Menilai

PENILAIAN
Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENGAJARAN &
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek
PEMBELAJARAN

_____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan.

____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan
Cuti Rehat / Cuti
Mesyuarat / Kursus
REFLEKSI Program Sekolah Sakit
Aktiviti pengajaran & pembelajaran Mengiringi Murid Cuti Bencana / Cuti
ditangguhkan kerana . Keluar Khas
Aktiviti Luar Cuti Peristiwa / Cuti
Umum
Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________