Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 4 HARAPAN


TARIKH/ HARI 13 JUN 2017 M21 ISNIN MASA 08.10 - 09.10 pagi

TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN TAJUK PERKEMBANGAN PENTERNAKAN

STANDARD 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.
KANDUNGAN
5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat
STANDARD
yang betul dalam pelbagai situasi.
PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


OBJEKTIF 1. Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat
PEMBELAJARAN yang betul dalam pelbagai situasi.

1. Murid diminta membaca petikan teks.


2. Murid diminta mengesan dan membaca ayat tunggal yang ada peluasan subjek dan
AKTIVITI
tanpa
PENGAJARAN &
peluasan subjek.
PEMBELAJARAN
3. Murid mencatat maklumat yang betul mengikut urutan.
(PdP) 4. Murid diminta menyalin ayat tunggal semula dengan peluasan subjek merujuk petikan.
5. Guru melaksanakan beberapa aktiviti pengukuhan kepada murid.

Tatabahasa Sistem Ejaan Kosa Kata


SISTEM BAHASA ... ... ..................
Tanda Baca Sebutan dan Intonasi Peribahasa

PENDEKATAN Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur


Modul Seni Bahasa
MODULAR Modul Kemahiran Membaca
Modul Tatabahasa
Modul Kemahiran Menulis

Penekanan 5P Pendekatan Tematik


STRATEGI PdPc Kepelbagaian Sumber
Pendekatan Kepelbagaian
Bahan
Berpusatkan Murid Kaedah dan Teknik

Radio /
Spesimen
BAHAN BANTU Buku teks Internet TV
Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB) Modul Projektor Radas
Lain-lain :
Powerpoint Model Buku
_____________________
Cerita

KECERDASAN Kinestatik
Interpersonal Muzikal Naturalis
PELBAGAI Logik
Intrapersonal Verbal Linguistik Visual Ruang
Matematik

ELEMEN Kreativiti & Inovasi Ilmu Sains &


Keusahawana
MERENTASI Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme & Teknologi
Nilai Murni
KURIKULUM (EMK) Peraturan Sosiobudaya Kewarganegaraan TMK
Membuat Membuat
Membanding Menghubungkait
KEMAHIRAN Inferens Keputusan
beza Menginterpretasi
BERFIKIR Membuat Membuat
Mengkategori Mencipta
Ramalan Rumusan
Menjana Idea Analogi
Mentafsir Menilai
PENILAIAN
Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENGAJARAN &
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek
PEMBELAJARAN

_____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan.

____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan
Cuti Rehat / Cuti
Mesyuarat / Kursus
REFLEKSI Program Sekolah Sakit
Aktiviti pengajaran & pembelajaran Mengiringi Murid Cuti Bencana / Cuti
ditangguhkan kerana . Keluar Khas
Aktiviti Luar Cuti Peristiwa / Cuti
Umum
Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________