Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

D I N AS PE N D I D I K AN
UPT TK DAN SD KECAMATAN TULAKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI BUNGUR
Alamat : Jalan Raya Pacitan Lorok Km. 25 TULAKAN Kode Pos : 63571
E-mail : sdnbungur.pacitan@gmail.com Website : sdnbungurpacitan.sch.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BUNGUR


DESA BUNGUR KECAMATAN TULAKAN
NOMOR : 900/ 002 /408.37.10.10.14.01/2016

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA SEKOLAH


SDN BUNGUR TAHUN 2016

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Administrasi


Keuangan di Sekolah Dasar Negeri Bungur perlu menetapkan seorang bendahara
sekolah.
Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan dan
Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk nama guru yang tersebut di bawah ini :
Nama : SULIS WIDIYAWATI, SE.
NIP : 19730000 000000 2 000
Selain melaksanakanakan tugasnya sebagai guru, diserahi tugas sebagai bendahara
sekolah SDN Bungur.
KEDUA : Bendahara sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini
mempunyai tugas
1. Menerima, menyimpan, membayar membukukan dan mempertanggung
jawabkan keuangan setelah dana tersebut diterima.
2. Melaporkan surat pertanggungjawaban kepada kepala sekolah
yang selanjutnya diteruskan ke dinas pendidikan kabupaten.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
sekolah.
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dibetulkan kemudian.

Ditetapkan di : Bungur
Pada tanggal : 5 Januari 2016
Kepala SDN Bungur

M I S P A N I, S.Pd.
NIP. 19600000 0000000 1 000

Anda mungkin juga menyukai