Anda di halaman 1dari 6
® Contoh Ulasan (1) @ Gamba di bawah menunjukkan poster piramid makanan. Tulis ulasan tentang piramid makanan tersebui dalam bentuk erenggan, Panjangnya wlasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan, (Diperik daripada hip:tavwv.moe.gov.mny) [Contoh Jawapan daripada SISC+ Sabah] Gambor di bawch menurjukkan poster makanan sebagai panduan makan secara sihat. Kita harus makan paling banyok makanan seperti bijrin dan Ubi kerana dapat membekalkan tenaga. Seterusnya, kila perlu makan banyak yang mengandungi vitamin. Makanan seperti susu, buah-buchan = dan sayur-sayuran din, keju, ikan, ayom, daging dan kekacong perlu dimakan secara sederhana. Makan paling sedikit seperfi lemak, minyak, garam den guia supayo dapat mengelakkan penyakit kencing manis. Akhir sekali, kita peru mengamolken makan makanan secara sihat supaya kita sihat sepanjang hayat. (80 patah perkataan) © Contoh Ulasan (2) © Garubar di bawah memunjukkan pokok kelapa yang dikenali sebagai pokok seribu guna. Tulis ulasan tentang keistimewaan pokok kelapa dalam bentuk perenggan. Panjangnye wlasan kamu hendaktah antara 0 hingga 80 patah perkataan, (Dipetik daripada SISC+ SABAH) [Contoh Javeapan] Pokok — kelopa kegunaannya. Antaranya, air pokok kelapa mempunyai banyak sangat baik untuk diminum bagi merendahkan suhu badan terutama ketika kita demam, Selain itu, daun pokok kelapa boleh dianyam sebagai ketupat yang digunakan ketike musim perayaan seperti Hari Rayo Aidilfiri. Seterusnya, batang pokok kelapa boleh dijadikan titi yang digunokan untuk menyeberangi port atou sungoi. Kelapa juga boleh diproses yong digunakon untuk membersinkan tubuh badan menjadi sabun kefika kita manci. Akhir sekoli, kelapa boleh dibuat mojerin. Majerin pula berguna_ ketika membuat biskut atau kuih. (80 patah perkataan) © Contoh Ulasan (3) @ Gambar di bawah menunjubkan akuiviicaktiviti yang dilakukan semasa uti sekolah, Tulis ulasan remang abtivitt-aktiviti rersebus dalam bertuk perenggan. Panjangnya wlasan kamu hendaklah antara 50 perkataan, ygea 80 patah SEMASA CUTI SEKOLAM if ‘Mongulangalipotoeron Melon fempatimenark _ menombehimopengetorvan erodon benomakevorne “maeyolkonbadon [Contoh Jawapan] Terdapat banyak aktiviti_ yang boleh dilakukon semasa cufi sekolch. Antoranya, kita boleh berkebun di rumah bersame keluarga untuk mencantikkan rumah. Selain itu, kita boleh mengulang kaji pelajaran bersama kawan-kawan di perpustakoan supaya lebih ~memahami pelajaran, Sementara itu, kita boleh melawat ke tempat menarik seperti zoo bagi menambah jimu pengetahuan. Di samping itu, kita boleh beriadah bersama keluarga di taman rekteasi untuk menyihatkan baden. Kesimpulannya, kita harus melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah semasa cuti sekolah. (73 patah perkataan) © Contoh Ulasan (4) © Gambar di bawah menunjubkan temang penjagaan adab semasa berkawan. Talis ulasan tentang penjagaan adab semasa berkawan dalam benuuk perenggan, Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara $0 perkataan, ygea 80 patah PENJAGAAN ADAB Fe semasaBERKAWAN = ——| == [=| [Contoh Jawapan] Terdapat beberopa_penjagaon dab semasa berkawan. Antoranya, kita hendaklah mengasihi kawan seperti mengasihi di kita senai. Selgin itu, kita harusiah menegur kawan yang melakukan kesilapan secara berhemah. Cara ini fidok akan menyinggung perosaan kawan. Sementara itu, kita patutiah menghormati kawan dengan tidak memburukkan kawan di hadapan ‘orang lain. Di somping itu, kita hendokloh menghindari perbuatan yang menyatiti perasaan kawon kerana ada sesetengah orang yang tidak boleh menerima guravan. Kesimpulannya, kita ‘kan lebih dik ‘adab semasa berkawan. ihi kawan sekironya kila menjaga (80 patah perkataan) © Contoh Ulasan (5) @ Gambar di Bawa menunjubkan cara-cara menjaga burn kita Tulis ulasan tentang cara-cara tersebut dalam benuuk perenggan. Panjangnya wlasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan, carA-CARA MENJAGA BUMI KITA ee a a. io Nowe] || ibs [Contoh Javeapan] Terdapat beberapa cara untuk menjaga fbumi kita. Antoranya, pihak kerajaan harus menghalang pencemaran udera dengan menguatkuasakan undang-undang. Sementara itu, pihak sekolah hendaklah ~mengadakan Kempen Hori Bumi bagi menyemei perasaan sayangi bumi kita dalom kalangan warga sekolah. Seterusnya, muric-murid boleh menanam pokok dan bunga di sekelling sekolah bagi menyokong Hori Bumi. menyiarkan Selain itu, media massa boleh dokumentari Hari Bumi bagi menambah kesedaran para penonton tentang Hari Bumi. Kesimpulannya, kita mestilah menjaga dan menyayangi bumi kita kerana bumi tempat tinggal kita. (75 patah perkataan) © Contoh Ulasan (6) @ Garabar di bawah menunjukkan panduan berbelanja secara bijak Talis ulasan tentang panduan berbelanja secara bijak dalam benuuk perenggan, Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara $0 ygea 80 patah ‘Mencoia! tas mererod ebelonaor [Contoh Javeapan] Terdapat_ beberopa ~~ panduan berbelanja secara bijak. Antaranya, kita perlulah untuk merancang perbelanjacn terlebin dahulu bagi mengelakkan doripada melakukan pembaziran Selain itu, kita hendakiah menyenaraikan barang keperluan supaya dapat mengelokkan ir daripada membeli barangan yang tidak perlu. Sementara itu, kite mestiich — membuat perbandingan harga_~ bagi mengelakkan doripada menjodi mangsa kepada peniaga yang mencikkan hargo barong. Akhir sekali, kita horusloh merekod perbdelaniacn kita supaya dapat mengira jumiah perbelanjaan dengan tepal. Kesimoulonnya, kita patut berbelania secara bjok supaya wang dapat diuruskan dengan boik. (75 patah perkataan)