Anda di halaman 1dari 18

MODUL CEMERLANG PT3 2016

SET 3
2 Jam

ARAHAN :
Untuk Kegunaan Pemeriksa
1. Tulis nama dan angka giliran anda pada
ruang yang disediakan Nama Pemeriksa :

2. Anda dibenarkan menggunakan Markah Markah


Soalan
kalkulator saintifik Penuh Diperolehi
1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

7 10

8 10

9 10

10 10

Jumlah

NAMA : ..

ANGKA GILIRAN :

Panduan Aras Item : T Aras Tinggi S Aras Sederhana R Aras Rendah


SOALAN 1

(a) s Padankan jenis sudut dengan saiz sudut yang sepadan dengannya.
Match the types of angles to their respective sizes of angles.

Jawapan / Answer:

i)
Sudut tirus
120
Acute angle

ii)
Sudut cakah 312
Obtuse angle

iii)
Sudut refleks
25
Reflex angle

[ 3 markah/ 3 marks]

(b) (i) S Hitung nilai bagi


Find the value of
225 (28 13) + 6

(ii) S Apakah nombor yang mesti ditolak daripada hasil tambah 450 dan 33 565 untuk
menjadi 33 950.

What number should be subtracted from the sum of 450 and 33 565 to get 33,950.

Jawapan / Answer :

(i)

(ii)

[4 markah/ 4 marks]
(c) T Sin Chew menerima gaji sebanyak RM 3 500 pada bulan Januari. Pada bulan
berikutnya dia telah menerima kenaikan gaji sebanyak 8.5%. Jika dia menyimpan 40%
daripada gaji barunya setiap bulan, cari jumlah wang simpanannya hingga bulan Ogos.

Sin Chew received a salary of RM 3500 in January. In the following month, he received a
salary increase of 8.5%. If he saved 40% of his new salary every month until August. What
was the amount of saving that he had.
[3 markah / 3 marks]

SOALAN 2

(a) R Lorekkan bulatan yang mengandungi nombor perdana yang kurang daripada 10
Shade the circles that contain prime number less than 10.
[3 markah /3 marks]

1 2 3 4 5 6
1

7 8 9 10 11 12
(b) S Seorang kontraktor telah membina sebuah pagar yang memakan masa selama 3
hari.Nyatakan masa yang telah di ambil oleh kontraktor untuk membina pagar tersebut.

A contractor spent 3 days to build a fence. State the time taken to build that fence,
inhours
[3 markah / 3 marks]
(c) S Jejari roda sebuah troli ialah 17 cm . Hitungkan jarak yang dilalui jika roda itu membuat
22
56 putaran. (Guna = 7 )
The wheel of a trolley has a radius of 17 cm. Calculate the distance travelled if the wheel
22
makes 56 revolutions. (Use = 7 ) [4 markah / 4 marks]

SOALAN 3

(a) R Nyatakan bilangan permukaan rata bagi pepejal berikut.

State the number of flat surface of each of the the following solids. [ 3 markah/3 marks]

Pepejal Geometri Bilangan permukaan rata


Geometric solids Number of surface

Sfera/sphere

Piramid Bertapak
segitiga /Triangular
Pyramid

Kon/Cone

Silinder/Cylinder
3 (b) S

165
x

55
y

P Q R
Diberi PQR ialah garis lurus.Cari nilai x + y.

Given PQR is a straight line.Find the value of x+y


Jawapan/Answer [3 markah/3 marks]

(c) T Rajah di ruang jawapan menunjukkan sebahagian daripada sebuah segitiga PQR.
The diagram in the answer space shows part of a triangle PQR.
i. Dengan menggunakan jangka lukis, protraktor dan pembaris sahaja, lukis segi tiga PQR itu,
bermula dari garis yang diberi dalam ruang jawapan dengan PQ = 5cm, QR =4.5 dan PQR =
105.
Using a pair of compasses, a protractor and a ruler, draw the triangle PQR, starting from the
line given in the answer space where PQ =5cm, QR =4.5cm and PQR=105
ii. Ukur PR, dalam cm.
Measure PR, in cm. [4 markah/ 4marks]
Jawapan/ Answer:

i.

ii. PR =
SOALAN 4

(a) R Namakan pepejal geometri berikut.


Name each of the following geometric solids. [3 markah/3 marks]

i.

ii.

iii.
(b) S Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma.
The diagram below shows a prism.

[3 markah/3 marks]

Lukis bentangan prisma tersebut.


Draw the net of the prism.

1 unit
(c) T Sebuah Rumah Api terletak di atas bukit yang 100 m atas paras laut. Jika ACD = 60
dan BCD = 20, cari ketinggian Rumah Api tersebut.
A lighthouse stands on a hill 100 m above the sea level. If ACD = 60and
BCD = 20, find the height of the lighthouse.

B
---------------- ---------------
100m
C -----------------------------------------------------------
D
Aras laut/ Sea level

[ 4 markah/4 marks]

Jawapan / answer :

SOALAN 5

(a) R Nyatakan sama ada pasangan sebutan algebra yang berikut adalah pasangan sebutan
serupa atau tidak.
State whether each of the following pairs of algebraic terms are like or unlike terms.

Jawapan / Answer : [3 markah/3 marks]

9p j k , j k p
(i)

(ii) 12ab ,12ac

(iii) ef , ef 2
(b) S Lengkapkan langkah-langkah berikut dengan mengisikan tempat-tempat kosong dengan
jawapan yang betul.

Complete the following steps by filling in the blanks with the correct answers.

2
7 (9 x 27) 8
3
7 ___ ___ 8
6 x ____
x ____
[ 4 markah/ 4marks]

(c) T Cari bilangan sisi bagi sebuah polygon sekata jika sudut pedalamannya adalah lapan
kali sudut peluarannya.
Find the number of sides of a regular polygon if the size of its interior angle is eight times
of its exterior angle [3 markah/3 marks]

Jawapan/Answer
Soalan 6

(a) R Dalam setiap rumus yang berikut, tentukan sama ada pembolehubah adalah perkara
rumus atau bukan. Bulatkan jawapan yang betul.

Determine if each of the variables below is the subject of the given formulae. Circle the
correct answers
Jawapan / Answer: [3 markah/ 3markah]

Rumus Perkara Rumus


Formula Subject

V lbh
Ya/Yes Bukan / No
v 2 u 2 2as Ya/Yes Bukan / No

2 A xyz Ya/Yes Bukan / No

(b) S Diberi P ialah pantulan pada garis lurus MN. Lukis imej bagi objek Q di bawah pantulan
P pada grid segi empat sama di bawah.
Given P is reflection in the straight line MN. Draw the image of object under reflection P on the
square grid below.

[3 markah/ 3markah]
(c) T

Sebuah helikopter terbang di ketinggian 200 m dan menyembur sebuah ladang dengan baja.
Bahagian yang berlorek daripada gambarajah menunjukkan kawasan yang disembur.

a) jika 'sudut semburan' ialah32 , hitungkan kawasan yang disembur dalam meter persegi.
Berikan jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan.
b) Petani mahu menyembur kawasan 3 hektar dari ketinggian yang sama. Apakah 'sudut
semburan' yang patut dia gunakan

A helicopter hovers at a height of 200m and sprays a plantation with fertilizer. The shaded part of the
diagram shows the circular area sprayed.
a) If the angle the of spray is 32, calculate the sprayed area in square metres. Give the answer
correct to two decimal places.
b) The farmer wants to spray a circular area of 3 hectares from the same height. What is the angle
of spray should he use
[4 markah / 4 marks]
Jawapan:
SOALAN 7

(a) S Lukiskan imej bagi objek-objek berikut dengan skala 1:3.

Draw each of the following shapes below using the scale of 1:3.

[3 markah / 3marks]

Objek / Objects Imej / Images

(i)

9cm

(ii)

6cm

(iii)

12cm
(b) i R Permudahkan /Simplify

x x

(ii) S Cari nilai bagi

Find the value of

3 3
2 2 3
2 3
2 3
2

[4 markah / 4mark]

(c) S Rajah di dalam ruang jawapan menunjukkan sebuah segitiga PQR.


The diagram in the answer space shows a triangle PQR.

Dengan menggunakan pembaris dan jangkalukis sahaja,


Using only a ruler and a pair of compasses,

(i) Bina garis serenjang dari P ke QR.


Construct the perpendicular line from P to QR.
(ii) Ukur jarak serenjang dari P ke garis lurus QR yang dibina dalam (c) (i).
Measure the perpendicular distance from P to the straight line QR as constructed
in (c) (i).
[3 markah / 3marks]

Jawapan / Answer

Q R
SOALAN 8

(a) R Wakilkan ketaksamaan linear pada garis nombor yang disediakan


Represent each of the following inequalities on the number line provided

(i) x > 5

( ii ) 0 < x < 5

( iii ) 0 x 5

[3 markah / 3marks]

(b) R Rajah di bawah menunjukkan satu penjelmaan yang memetakan R ke R'.


The diagram shows a transformation which maps R to R' . [3 markah / 3marks]

R'

(i) Nyatakan jenis penjelmaan ini.


State the type of transformation.

x
(ii) Huraikan penjelmaan ini dalam bentuk
y
x
Describe the transformation in the form
y

..
3
(iii) Lukis imej R'' dalam penjelmaan yang sama dengan
7

Draw the image R'' with the same transformations on the same diagram.

(c) S Diberi isipadu sebuah silinder adalah sama nilai dengan isipadu kubus yang terdapat
pada rajah di bawah .Siti bercadang hendak membawa 4 bekas berbentuk silinder
dan 3 bekas berbentuk kubus berisi air untuk pergi berkelah. Berapa banyak air dalam
liter yang Siti bawa.

The volume of a cylinder is the same as the volume of the cube shown below. Siti
decides to take 4 cylinders and 3 cubes of volume of water for a picnic. How much
water, in liters does Siti has?

4 cm

4cm

4 cm

[4 markah / 4 marks]
SOALAN 9

(a)(i) R Factorkan [3 markah / marks]


Factorise

(ii) S Kembangkan:
Expand:

(b) S Permudahkan:
Simplify :

(i)

(ii)

[4markah/4marks]
(c) T Pada rajah di bawah, PQ selari dengan paksi-x dan PR selari dengan paksi-y.
In the diagram, the line PQ is parallel to x-axis and the line PR is parallel to y-axis.

P(3,8) Q

R
0
x

Diberi bahawa jarak QR ialah 10 unit, cari koordinat Q.


Given that the length of line QR is 10 units, find the coordinate of Q.
[3 markah / 3marks]

SOALAN 10

(a) R Ismail sedang membuat soal selidik tentang kelasnya. Tandakan ( ) pada data yang
diperoleh melalui pengukuran dan ( x ) pada data yang tidak diperoleh melalui
pengukuran.
Ismail is doing a questionnaire pertaining his class. Mark ( ) for the data that is
obtained by measuring and ( x ) for the data that is not obtained by measuring.
[3 markah / 3marks]

Jawapan / Answer :

i) Jisim setiap murid di dalam kelas.


The mass of each student in class.
ii) Umur kakak atau abang setiap murid di dalam kelas.
The age of sister or brother for each student in class.
iii) Tinggi setiap murid dalam kelas.
The height of each student in class.
(b) S 4 orang murid telah diminta untuk membentuk sebuah poligon sekata di mana
jarak di antara mereka adalah sama iaitu y cm dan luas sebanyak A cm.

4 students are requested to form a regular polygon. The polygon is formed with the sides of
equal length , y cm and area, A cm.

i) Tulis hubungan antara A dan y


Write the relationship between A and y.
ii ) Nyatakan pembolehubah bersandar dan pembolehubah tidak bersandar.
State the dependent variable and independent variable.
[ 3 markah / 3marks ]

Jawapan / Answer :

i)

ii)

( c ) Amri membeli 2 kg udang segar dan 10 kg tomato dengan RM24. Dari gerai yang sama,
Fikri membelanjakan RM27 untuk 1 kg udang segar dan 20 kg tomato. Apa Adakah harga
bagi setiap kilogram udang segar dan tomato?

Amri bought 2 kg of fresh prawn and 10 kg of tomatoes for RM24. From the same stall, Fikri
spent RM27 for 1 kg of fresh prawn and 20 kg of tomatoes. What was the prices for each
kilogram of fresh prawn and tomatoes? [4 markah /4 marks]

Jawapan/ Answer:

KERTAS SOALAN TAMAT / END OF QUESTION PAPER