Anda di halaman 1dari 20

Go

SuhaibArRumi.......
Kisahperjuanganseorangsahabatyangkiandilupakan.....
SuhaibArrumi.............
Suhaibadalahseorangpedagangyangpintardancerdas,beliau
menjualdenganhartadanjiwanyagunamendapatkanredhaAllahSWT,
makadiapunmendapatkannyadanberhakmendapatkanpenghargaan
orangRomawiyangmendapatkankemenangandalamIslam,danberhak
sepertiyangdiriwayatkandariRasulullahsaw:Suhaibpenakluknegeri
Romawi.(HR.IbnuSaad).

Pages
Home

TEKSPENGACARAMAJLISPROGRAMAKUJANJI
UPSRTAHUN6SEKOLAHKEBANGSAANKULAI1,
KULAIJAYA,JOHOR
FiledUnder:byPerjalananHidup.......... Thursday,May1,2014
"Sesiapa menempuh satu perjalanan
untuk mencari suatu ilmu, Allah akan
memudahkan untuknya jalan ke syurga"
(Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu
TEKSPENGACARAMAJLIS Hurairah r.a.)
PROGRAMAKUJANJIUPSRTAHUN6
SEKOLAHKEBANGSAANKULAI1,KULAIJAYA,JOHOR

WAKTU TEKS CATATAN MasaItuEmas....


1030 Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuhdansalamsejahtera

Bagimemulakanmajlispadapagiini,marilahsamasamakitamulakandengan
bacaanummulkitabAlfatihah.

YangBerusahaEnZimanbinMohammad
GuruBesar
SekolahKebangsaanKulaiSatu

YangDihormatiEnAhmadbinAwang
GuruPenolongKananSatu CatatanPenulis...

PnNorhayatibteYusoff *Blog ringkas ini mengemukakan isuisu
GuruPenolongKananHalEhwalMurid berguna untuk rujukan kaum
muslimin.Jika pembaca ada menemui
PuanNoorsiatiBtKassim
sebarang kesalahan atau kekeliruan
GuruPenolongKananKoKurikulum
dalam blog ini, sila maklumkan kepada

penulis melalui alamat;
Para ibu bapa & penjaga serta seluruh murid Tahun 6 SK KULAI 1 yang (aszas88@yahoo.com).
disayangisekalian. *Samasama lah kita menyumbang untuk
Islam*
KuntumMelatitumbuhmelata
Burungmerbahdipohoncemara
Assalamualaikumpembukabicara
FollowbyEmail
Selamatdatanguntuksemua
Emailaddress... Submit
Alhamdulillah dengan izin Allah swt kita samasama dapat berkumpul
pada pagi yang begitu indah untuk samasama hadir dalam Program
AkujanjiMuridmuridUPSRTAHUN6SKKULAI1bagitahun2014. BlogArchive

PihaksekolahamatmengalualukankehadiranParaibubapa&penjaga 2015 (5)
serta seluruh murid Tahun 6 SK KULAI 1 ke program Akujanji padahari
ini. Semoga dengan berkat kedatangan tuantuan dan puanpuan ke 2014 (32)
program kita pada pagi ini akan menambahkan lagi semangat dan
keazaman bagi seluruh muridmurid TAHUN 6 2014 untuk lebih August (1)
cemerlangdalampeperiksaanUPSRyangakandihadapitidaklamalagi.
May (31)
Buat pengetahuan ibu bapa dan penjaga sekalian, program yang
dijalankan pada pagi ini merupakan salah satu daripada program SEJARAHBulanSabitMerah
kecemerlangan UPSR yang dirangka bagi memastikan peningkatan Malaysia
prestasi muridmurid tahun 6 dalam peperiksaan UPSR. Program ini
MINITMESYUARATAGUNG
merupakanyangdianjurkanolehUnitBimbingan&KaunselingSKKULAI
PANITIASAINSSEKOLAH
1.
KEBA...

MINITMESYUARATAGUNG
DOA PANITIASAINSSEKOLAH
KEBA...
KalaupergiTanjungKeramat
SinggahsebentarrumahcikSamad MINITMESYUARATAGUNG
Bersamakitamemohonrahmat PANITIASAINSSEKOLAH
Mogamajlismendapatberkat KEBA...

Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya MINITMESYUARATAGUNG
menjemputUstazAbdHalimbinEsauntukmemimpinbacaandoa. BADANKEBAJIKANGURU
DANKAK...
Dengansegalahormatnyadipersilakan.
MINITMESYUARATUNIT
BIMBINGANDAN
UCAPANGURUBESAR KAUNSELINGSEKO...

Ibubapadanhadirinsekalian, TEKSPENGACARAMAJLIS
PROGRAMAKUJANJIUPSR
Majlispadamalaminiakanditeruskanlagidenganucapanolehyangberusaha TAHUN...
ENZIMANBINMOHAMMADGURUBESARSKKULAI1
TEKSPENGACARAMAJLIS
Majlisdengansegalahormatnyamempersilakan. MAJLISPERPISAHANGURU
BESA...
TerimakasihdiucapkankepadaENZIMANBINMOHAMMADGURUBESAR
TEKSPENGACARAMAJLIS
SKKULAI1atasucapanbeliausebentartadi.
MESYUARATPIBGKALIKE
38...
UCAPANYDP
TEKSPENGACARAMAJLIS
Ibubapadanhadirinsekalian, PROGRAMTRANSISI&
GURUPENY...
Majlispadamalaminiakanditeruskanlagidenganucapanolehyangdihormati
tnhjPatahAbidinBinMdsaidYDPPIBGSKKULAI1 TEKSPENGACARAMAJLIS
MAJLISPENUTUPAN
Majlisdengansegalahormatnyamempersilakan. MINGGUANT...

TerimakasihdiucapkankepadadihormatitnhjPatahAbidinBinMdsaidYDP LAPORANPELAKSANAAN
PIBGSKKULAI1atasucapanbeliausebentartadi. KURSUSKURIKULUM
STANDARDSEK...

AKUJANJIMURIDTAHUN6 DOASEMPENAUPSR

KertasKerjaKarnivalSains&
Guruguru dan hadirin sekalian, kini tibalah masa yang ditunggutunggu iaitu TeknologiPeringkat...
UPACARA AKUJANJI MURIDMURID TAHUN 6 SK KULAI 1 2014. Bagi
TEKSPENGACARAMAJLIS
menyempurnakan upacara akujanji ini, majlis dengan ini menjemput
MAJLISSAMBUTAN
__________________________untukmempimpinbacaanikrar.
MAULIDURRAS...

Murid,muriddimintauntukberdiri. TEKSUCAPANPERASMIAN
HARIANUGERAH
AKUJANJIgurutahun6 KECEMERLANGAN

Terimakasihdiucapkankepada_______________________ataskesudian TEKSUCAPANMAJLIS
memimpinbacaanikrarakujanjisebentartadi. PERPISAHAN

Guruguru dan hadirin sekalian, kini tibalah masa yang ditunggutunggu iaitu TEKSUCAPANPERASMIAN
UPACARA AKUJANJI guru2 TAHUN 6 SK KULAI 1 2014. Bagi KEMBAHASAINGGERIS
menyempurnakan upacara akujanji ini, majlis dengan ini menjemput SEKOLA...
__________________________untukmempimpinbacaanikrar.
TEKSUCAPANALUALUAN
Guru2 tahun 6 dijemput untuk berada di atas pentas bg menyempurnakan KEMKOAKADEMIKBAHASA
akujanjuiguru. INGG...
Dipersilakan..
TEKSPIDATOSKKULAI1
DAERAHKULAIJAYA2013
KEPE...

TAJUKPIDATO&PIDATO

SPONTANPIALAKPM

JOHOR2013...

RANCANGANPENGAJARAN
AKUJANJIIBUBAPA
HARIANBAHASAMELAYU
TAHUN2...
CONTOHPENULISANDIARY
Terimakasihdiucapkankepada_______________________ataskesudian ENTRY
memimpinbacaanikrarakujanjisebentartadi.
KANAKKANAKDANSENI
Guruguru dan hadirin sekalian, majlis pada malam ini akan diteruskan dengan
AKUJANJI IBU BAPA & PENJAGA MURIDMURID TAHUN 6 SK KULAI 1 PERMASALAHANKSSR
2014. Bagi menyempurnakan upacara akujanji ini, majlis dengan ini menjemput
_______________________ untuk mengetuai akujanji IBU BAPA DAN NUCLEARENERGY
PENJAGA.
PERKEMBANGANPENDIDIKAN
Dijemput IBU BAPA & PENJAGA untuk berdiri bagi menyempurnakan upcara DIMALAYSIAKEARAH
Akujanji. PEMBAN...

MAJLISMENENANDATANGANIDOKUMENAKUJANJIMURID
NILAINILAIMURNIDALAM
PENDIDIKAN
Guruguru, ibu bapa dan hadirin sekalian, majlis pada pagi ini diteruskan lagi MISKONSEPSIPELAJAR
MAJLIS MENANDATANGANI DOKUMEN AKUJANJI MURID. Bagi DALAMMATAPELAJARAN
menyempurnakan majlis menandatangani Dokumen Akujanji Muridmurid, SAINS
dengan ini majlis menjemput ___________________________________
bersamasama dengan Tn Guru Besar, EN ZIMAN BIN MOHAMMAD dan RANCANGANPENGAJARAN
GURUPENOLONGKANAN1SKKULAI1,ENAHMADBINAWANGuntuk HARIANTAJUK:Keperluan
menyempurnakan MAJLIS MENANDATANGANI DOKUMEN AKUJANJI Asas...
MURID.
ISUSEMASAYANG
MENGGANGGUPROSES
MAJLISMENENANDATANGANIDOKUMENAKUJANJIGURU PENDIDIKANDISE...

Guruguru, ibu bapa dan hadirin sekalian, majlis pada pagi ini diteruskan lagi
MAJLIS MENANDATANGANI DOKUMEN AKUJANJI GURU. Bagi 2012 (1)
menyempurnakan majlis menandatangani Dokumen Akujanji guru, dengan ini
majlis menjemput ___________________________________ bersamasama 2011 (20)
denganTnGuruBesar, EN ZIMAN BIN MOHAMMAD dan YDP SK KULAI 1,
TN HJ PATAH ABIDIN BIN MD SAID, untuk menyempurnakan MAJLIS 2010 (26)
MENANDATANGANIDOKUMENAKUJANJIMURID.

Indahnya
MAJLISMENENANDATANGANIDOKUMENAKUJANJIIBUBAPA
/PENJAGA
NamaMU...

Guruguru, ibu bapa dan hadirin sekalian, majlis pada pagi ini diteruskan lagi
MAJLISMENANDATANGANIDOKUMENAKUJANIIBUBAPA&PENJAGA.
Bagi menyempurnakan majlis menandatangani Dokumen Akujanji IBU BAPA,
PENJAGA, dengan ini majlis menjemput
___________________________________ bersamasama dengan Tn Guru
Besar, EN ZIMAN BIN MOHAMMAD dan YDP SK KULAI 1, TN HJ PATAH
ABIDIN BIN MD SAID, untuk menyempurnakan MAJLIS
MENANDATANGANIDOKUMENAKUJANJIMURID.

Menghitung

Hari....


PENUTUP

Bintangbaratterbitanpetang,
bintangtimurterbitanpagi,
jikatidakmelaratpanjang,
adaumurketemulagi

Majlismengucapkanjutaanterimakasihkepadasemuayangterlibat,samaada
secaralangsungatautidaklangsungdalammenjayakanmajlispadapagiini.

Dengan itu, maka selesailah sudah PROGRAM AKUJANJI MURIDMURID


AboutMe
TAHUN6SKKULAI12014.

Saya mewakili seluruh warga SK KULAI 1 memohon maaf atas segala


kekuranganataukesilapansepanjangmenjayakanprogramini.
PerjalananHidup..........
Wabillahhitaufikwalhidayahwassalammualaikumwarahmatullahiwabarakatuh
Putrajaya,Putrajaya,Malaysia
PANTUNILMU "YaAllahsahabatkubuah
hatiku,mesrakamipenawar
Padisegemalkepukdihulu, duka,rajukkamimembuah
Sirihdihilirmerekapjunjungan, bicara,silaturrahimkamiukhuwah
Kepalangdudukmenuntutilmu, fillah,bermusuhkami
Pasirsebutirjadikanintan. nauzubillah,berpisahmatiinsya
Allah,pengubathatidoa
Ramaiorangmembelijamu, rabitah,terpisahkamidialam
Dibawahpokokcuacaredup, nyata,temukansemuladialam
Bersungguhsungguhmencariilmu, syurga"
Ilmudicaripenyuluhhidup.
Viewmycompleteprofile

Kemumuditengahpekan,
Dihembusanginjatuhkebawah, Madrasah..
Ilmuyangtidakdiamalkan,
Bagaipohontidakberbuah. TaskiABIM(1993)
TadikaKEMAS(1994)
Ramaiorangmenggaliperigi, SKPintasRaya(19952000)
Ambilbuluhlaludiikat, SekolahAgamaPintasRaya(1995
Ilmudicaritakakanrugi, 2000)
Buatbekalanduniaakhirat. SMKDato'BentaraLuar(2001)
SMKAMa'ahadMuar(20012003)
Pinangmudadibelahdua, SekolahAgamaBandarMaharani
Anakburungmatidiranggah, (20012002)
Darimudasampaiketua, SekolahAgamaParitRaja(2001
Ajaranbaikjangandiubah. 2002)
KolejIslamSultanAlamShah(KISAS)
Terangbulandimalamsepi, (20042005)
Cahyamemancarkepangkalkelapa, KolejMatrikulasiJohor(KMJ)(2006)
Hidupdiduniabuatlahbakti, IPGKampusPendidikanTeknik
Kepadaibudanjugabapa. (20062011)
IIS(20082012)
Kehulumembuatpagar,
Janganterpotongbatangdurian,
Carigurutempatbelajar,
AdoptACAT!!!
Supayajangansesalkemudian. HelpThem!!!

Airmelurutketepianmandi, Petfinder.my
Kembangberseribungasenduduk,
Elokditurutresmipadi,
Semakinberisisemakintunduk.

Nocomments:

PostaComment
Biblical
Contradictions1
Enteryourcomment...
Theologicaldoctrines:

1.Godissatisfiedwithhisworks
Gen1:31
Commentas: Unknown(Google) Signout Godisdissatisfiedwithhisworks.
Gen6:6

Publish Preview Notifyme 2.Goddwellsinchosentemples
2Chron7:12,16
Goddwellsnotintemples
Acts7:48

3.Goddwellsinlight
Tim6:16
Goddwellsindarkness
1Kings8:12/Ps18:11/Ps97:2

4.Godisseenandheard
Ex33:23/Ex33:11/Gen3:9,10/Gen
32:30/Is6:1/
Ex24:911
Godisinvisibleandcannotbeheard
NewerPost Home OlderPost John1:18/John5:37/Ex33:20/1
Tim6:16
Subscribeto:PostComments(Atom)
5.Godistiredandrests
Ex31:17
Godisnevertiredandneverrests
Is40:28

6.Godiseverywherepresent,sees
andknowsallthings
Prov15:3/Ps139:710/Job34:22,21
Godisnoteverywherepresent,
neitherseesnorknowsall
things
Gen11:5/Gen18:20,21/Gen3:8

7.Godknowstheheartsofmen
Acts1:24/Ps139:2,3
Godtriesmentofindoutwhatisin
theirheart
Deut13:3/Deut8:2/Gen22:12

8.Godisallpowerful
Jer32:27/Matt19:26
Godisnotallpowerful
Judg1:19

9.Godisunchangeable
James1:17/Mal3:6/Ezek24:14/
Num23:19
Godischangeable
Gen6:6/Jonah3:10/1Sam2:30,31/
2Kings20:1,4,5,6/
Ex33:1,3,17,14

10.Godisjustandimpartial
Ps92:15/Gen18:25/Deut32:4/
Rom2:11/Ezek18:25
Godisunjustandpartial
Gen9:25/Ex20:5/Rom9:1113/
Matt13:12

11.Godistheauthorofevil
Lam3:38/Jer18:11/Is45:7/Amos
3:6/Ezek20:25
Godisnottheauthorofevil
1Cor14:33/Deut32:4/James1:13

12.Godgivesfreelytothosewho
ask
James1:5/Luke11:10
Godwithholdshisblessingsand
preventsmenfromreceiving
them
John12:40/Josh11:20/Is63:17

13.Godistobefoundbythosewho
seekhim
Matt7:8/Prov8:17
Godisnottobefoundbythosewho
seekhim
Prov1:28

14.Godiswarlike
Ex15:3/Is51:15
Godispeaceful
Rom15:33/1Cor14:33

15.Godiscruel,unmerciful,
destructive,andferocious
Jer13:14/Deut7:16/1Sam15:2,3/
1Sam6:19
Godiskind,merciful,andgood
James5:11/Lam3:33/1Chron
16:34/Ezek18:32/Ps145:9/
1Tim2:4/1John4:16/Ps25:8

16.God'sangerisfierceandendures
long
Num32:13/Num25:4/Jer17:4
God'sangerisslowandenduresbut
foraminute
Ps103:8/Ps30:5

17.Godcommands,approvesof,and
delightsinburntofferings,
sacrifices,andholydays
Ex29:36/Lev23:27/Ex29:18/Lev
1:9
Goddisapprovesofandhasno
pleasureinburntofferings,
sacrifices,andholydays.
Jer7:22/Jer6:20/Ps50:13,4/Is
1:13,11,12

18.Godacceptshumansacrifices
2Sam21:8,9,14/Gen22:2/Judg
11:3032,34,38,39
Godforbidshumansacrifice
Deut12:30,31

19.Godtemptsmen
Gen22:1/2Sam24:1/Jer20:7/Matt
6:13
Godtemptsnoman
James1:13

20.Godcannotlie
Heb6:18
Godliesbyproxyhesendsforth
lyingspiritstdeceive
2Thes2:11/1Kings22:23/Ezek
14:9

21.Becauseofman'swickedness
Goddestroyshim
Gen6:5,7
Becauseofman'swickednessGod
willnotdestroyhim
Gen8:21

22.God'sattributesarerevealedin
hisworks.
Rom1:20
God'sattributescannotbediscovered
Job11:7/Is40:28

23.ThereisbutoneGod
Deut6:4
Thereisapluralityofgods
Gen1:26/Gen3:22/Gen18:13/1
John5:7

Biblical
Contradictions2

MoralPrecepts

24.Robberycommanded
Ex3:21,22/Ex12:35,36

Robberyforbidden
Robberyforbidden
Lev19:13/Ex20:15

25.Lyingapprovedandsanctioned
Josh2:46/James2:25/Ex1:1820/
1Kings22:21,22
Lyingforbidden
Ex20:16/Prov12:22/Rev21:8

26.HatredtotheEdomitesanctioned
2Kings14:7,3
HatredtotheEdomiteforbidden
Deut23:7

27.Killingcommanded
Ex32:27
Killingforbidden
Ex20:13

28.Thebloodsheddermustdie
Gen9:5,6
Thebloodsheddermustnotdie
Gen4:15

29.Themakingofimagesforbidden
Ex20:4
Themakingofimagescommanded
Ex25:18,20

30.Slaveryandoppressionordained
Gen9:25/Lev25:45,46/Joel3:8
Slaveryandoppressionforbidden
Is58:6/Ex22:21/Ex21:16/Matt
23:10

31.Improvidenceenjoyed
Matt6:28,31,34/Luke6:30,35/Luke
12:3
Improvidencecondemned
1Tim5:8/Prov13:22

32.Angerapproved
Eph4:26
Angerdisapproved
Eccl7:9/Prov22:24/James1:20
33.Goodworkstobeseenofmen
Matt5:16
Goodworksnottobeseenofmen
Matt6:1

34.Judgingofothersforbidden
Matt7:1,2
Judgingofothersapproved
1Cor6:24/1Cor5:12

35.Christtaughtnonresistance
Matt5:39/Matt26:52
Christtaughtandpracticedphysical
resistance
Luke22:36/John2:15

36.Christwarnedhisfollowersnot
tofearbeingkilled
Luke12:4
ChristhimselfavoidedtheJewsfor
fearofbeingkilled
John7:1

37.Publicprayersanctioned
1Kings8:22,54,9:3
Publicprayerdisapproved
Matt6:5,6

38.Importunityinprayer
commended
Luke18:5,7
Importunityinprayercondemned
Matt6:7,8

39.Thewearingoflonghairbymen
sanctioned
Judg13:5/Num6:5
Thewearingoflonghairbymen
condemned
1Cor11:14

40.Circumcisioninstituted
Gen17:10
Circumcisioncondemned
Gal5:2
41.TheSabbathinstituted
Ex20:8
TheSabbathrepudiated
Is1:13/Rom14:5/Col2:16

42.TheSabbathinstitutedbecause
Godrestedontheseventhday
Ex20:11
TheSabbathinstitutedbecauseGod
broughttheIsraelites
outofEgypt
Deut5:15

43.Noworktobedoneonthe
Sabbathunderpenaltyofdeath
Ex31:15/Num15:32,36
JesusChristbroketheSabbathand
justifiedhisdisciplesin
thesame
John5:16/Matt12:13,5

44.Baptismcommanded
Matt28:19
Baptismnotcommanded
1Cor1:17,14

45.Everykindofanimalallowedfor
food.
Gen9:3/1Cor10:25/Rom14:14
Certainkindsofanimalsprohibited
forfood.
Deut14:7,8

46.Takingofoathssanctioned
Num30:2/Gen21:2324,31/Gen
31:53/Heb6:13
Takingofoathsforbidden
Matt5:34

47.Marriageapproved
Gen2:18/Gen1:28/Matt19:5/Heb
13:4
Marriagedisapproved
1Cor7:1/1Cor7:7,8

48.Freedomofdivorcepermitted
Deut24:1/Deut21:10,11,14

Divorcerestricted
Divorcerestricted
Matt5:32

49.Adulteryforbidden
Ex20:14/Heb13:4
Adulteryallowed
Num31:18/Hos1:22:13

50.Marriageorcohabitationwitha
sisterdenounced
Deut27:22/Lev20:17
AbrahammarriedhissisterandGod
blessedtheunion
Gen20:11,12/Gen17:16

51.Amanmaymarryhisbrother's
widow
Deut25:5
Amanmaynotmarryhisbrother's
widow
Lev20:21

52.Hatredtokindredenjoined
Luke14:26
Hatredtokindredcondemned
Eph6:2/Eph5:25,29

53.Intoxicatingbeverages
recommended
Prov31:6,7/1Tim5:23/Ps104:15
Intoxicatingbeverages
discountenanced
Prov20:1/Prov23:31,32

54.Itisourdutytoobeyourrulers,
whoareGod'sministers
andpunishevildoersonly
Rom13:13,6
Itisnotourdutytoobeyrulers,who
sometimespunishthe
goodandreceiveuntothemselves
damnationtherefor
Ex1:17,20/Dan3:16,18/Dan
6:9,7,10/Acts4:26,27/
Mark12:38,39,40/Luke
23:11,24,33,35

55.Women'srightsdenied
Gen3:16/1Tim2:12/1Cor14:34/1
Pet3:6
Pet3:6
Women'srightsaffirmed
Judg4:4,14,15/Judg5:7/Acts2:18/
Acts21:9

56.Obediencetomastersenjoined
Col3:22,23/1Pet2:18
ObedienceduetoGodonly
Matt4:10/1Cor7:23/Matt23:10

57.Thereisanunpardonablesin
Mark3:29
Thereisnotunpardonablesin
Acts13:39

Biblical
Contradictions3
HistoricalFacts

58.Manwascreatedaftertheother
animals
Gen1:25,26,27
Manwascreatedbeforetheother
animals
Gen2:18,19

59.Seedtimeandharvestwerenever
tocease
Gen8:22
Seedtimeandharvestdidceasefor
sevenyears
Gen41:54,56/Gen45:6

60.GodhardenedPharaoh'sheart
Ex4:21/Ed9:12
Pharaohhardenedhisownheart
Ex8:15

61.AllthecattleandhorsesinEgypt
died
Ex9:3,6/14:9
AllthehorsesofEgyptdidnotdie
Ex14:9

62.MosesfearedPharaoh
Ex2:14,15,234:19
MosesdidnotfearPharaoh
Heb11:27

63.Therediedoftheplaguetwenty
fourthousand
Num25:9
Therediedoftheplaguebuttwenty
threethousand
1Cor10:8
64.JohntheBaptistwasElias
Matt11:14
JohntheBaptistwasnotElias
John1:21

65.ThefatherofJoseph,Mary's
husbandwasJacob
Matt1:16
ThefatherofMary'shusbandwas
Heli
Luke3:23

66.ThefatherofSalahwas
Arphaxad
Gen11:12
ThefatherofSalahwasCainan
Luke3:35,36

67.Therewerefourteengenerations
fromAbrahamtoDavid
Matt1:17
Therewerebutthirteengenerations
fromAbrahamtoDavid
Matt1:26

68.Therewerefourteengenerations
fromtheBabyloniancaptivity
toChrist.
Matt1:17
Therewerebutthirteengenerations
fromtheBabylonian
captivitytoChrist
Matt1:1216

69.TheinfantChristwastakeninto
Egypt
Matt2:14,15,19,21,23
TheinfantChristwasnottakeninto
Egypt
Luke2:22,39

70.Christwastemptedinthe
wilderness
Mark1:12,13
Christwasnottemptedinthe
wilderness
John2:1,2

71.Christpreachedhisfirstsermon
onthemount
Matt5:1,2
Christpreachedhisfirstsermonon
theplain
Luke6:17,20

72.JohnwasinprisonwhenJesus
wentintoGalilee
Mark1:14
JohnwasnotinprisonwhenJesus
wentintoGalilee
John1:43/John3:2224

73.Christ'sdiscipleswere
commandedtogoforthwithastaff
andsandals
Mark6:8,9
Christ'sdiscipleswerecommanded
togoforthwithneither
staffsnorsandals.
Matt10:9,10

74.AwomanofCanaanbesought
Jesus
Matt15:22
ItwasaGreekwomanwhobesought
Him
Mark7:26

75.TwoblindmenbesoughtJesus
Matt20:30
OnlyoneblindmanbesoughtHim
Luke18:35,38

76.Christwascrucifiedatthethird
hour
Mark15:25
Christwasnotcrucifieduntilthe
sixthhour
John19:14,15

77.ThetwothievesreviledChrist.
Matt27:44/Mark15:32
Onlyoneofthethievesreviled
Christ
Luke23:39,40

78.SatanenteredintoJudaswhileat
supper
John13:27
Satanenteredintohimbeforethe
supper
Luke22:3,4,7

79.Judascommittedsuicideby
hanging
Matt27:5
Judasdidnothanghimself,butdied
anotherway
Acts1:18

80.Thepotter'sfieldwaspurchased
byJudas
Acts1:18
Thepotter'sfieldwaspurchasedby
theChiefPriests
Matt27:6,7

81.Therewasbutonewomanwho
cametothesepulchre
John20:1
Thereweretwowomenwhocameto
thesepulchre
Matt28:1

82.Therewerethreewomenwho
cametothesepulchre
Mark16:1
Thereweremorethanthreewomen
whocametothesepulchre
Luke24:10
83.Itwasatsunrisewhentheycame
tothesepulchre
Mark16:2
Itwassometimebeforesunrise
whentheycame.
John20:1

84.Thereweretwoangelsseenby
thewomenatthesepulchre,and
theywerestandingup.
Luke24:4
Therewasbutoneangelseen,andhe
wassittingdown.
Matt28:2,5

85.Thereweretwoangelsseen
withinthesepulchre.
John20:11,12
Therewasbutoneangelseenwithin
thesepulchre
Mark16:5

86.Christwastobethreedaysand
threenightsinthegrave
Matt12:40
Christwasbuttwodaysandtwo
nightsinthegrave
Mark15:25,42,44,45,4616:9>

87.Holyghostbestowedatpentecost
Acts1:8,5
Holyghostbestowedbefore
pentecost
John20:22

88.Thediscipleswerecommanded
immediatelyafterthe
resurrectiontogointoGalilee
Matt28:10
Thediscipleswerecommanded
immediatelyafterthe
resurrectiontogotarryatJerusalem
Luke24:49

89.Jesusfirstappearedtotheeleven
disciplesinaroomat
Jerusalem
Luke24:33,36,37/John20:19
Jesusfirstappearedtotheelevenon
amountaininGalilee
Matt28:16,17

90.ChristascendedfromMount
Olivet
Acts1:9,12
ChristascendedfromBethany
Luke24:50,51

91.Paul'sattendantsheardthe
miraculousvoice,andstood
speechless
Acts9:7
Paul'sattendantsheardnotthevoice
andwereprostrate
Acts26:14
92.Abrahamdepartedtogointo
Canaan
Gen12:5
Abrahamwentnotknowingwhere
Heb11:8

93.Abrahamhadtwosons
Gal4:22
Abrahamhadbutoneson
Heb11:17

94.KeturahwasAbraham'swife
Gen25:1
KeturahwasAbraham'sconcubine
1Chron1:32

95.Abrahambegatasonwhenhe
wasahundredyearsold,bythe
interpositionofProvidence
Gen21:2/Rom4:19/Heb11:12
Abrahambegatsixchildrenmore
afterhewasahundredyears
oldwithoutanyinterpositionof
providence
Gen25:1,2

96.Jacobboughtasepulchrefrom
Hamor
Josh24:32
AbrahamboughtitofHamor
Acts7:16

97.GodpromisedthelandofCanaan
toAbrahamandhisseed
forever
Gen13:14,15,1717:8
Abrahamandhisseedneverreceived
thepromisedland
Acts7:5/Heb11:9,13

98.GoliathwasslainbyElhanan
2Sam21:19*note,waschangedin
translationtobe
correct.Originalmanuscriptwas
incorrect>
ThebrotherofGoliathwasslainby
Elhanan
1Chron20:5

99.Ahaziahbegantoreigninthe
twelfthyearofJoram
2Kings8:25
Ahaziahbegantoreigninthe
eleventhyearofJoram
2Kings9:29

100.Michalhadnochild
2Sam6:23
Michalhadfivechildren
2Sam21:8

101.DavidwastemptedbytheLord
tonumberIsrael
2Sam24:1
DavidwastemptedbySatanto
numberthepeople
1Chron21:1

102.Thenumberoffightingmenof
Israelwas800,000andof
Judah500,000
2Sam24:9
ThenumberoffightingmenofIsrael
was1,100,000andof
Judah470,000
1Chron21:5

103.Davidsinnedinnumberingthe
people
2Sam24:10
Davidneversinned,exceptinthe
matterofUriah
1Kings15:5

104.OneofthepenaltiesofDavid's
sinwassevenyearsof
famine.
2Sam24:13
Itwasnotsevenyears,butthree
yearsoffamine
1Chron21:11,12

105.Davidtooksevenhundred
horsemen
2Sam8:4
Davidtookseventhousandhorsemen
1Chron18:4

106.Davidboughtathreshingfloor
forfiftyshekelsofsilver
2Sam24:24
Davidboughtthethreshingfloorfor
sixhundredshekelsof
gold
1Chron21:25

107.David'sthronewastoendure
forever.
Ps89:3537
David'sthronewascastdown
Ps89:44

SemakStatus
HalalHaram
[chat.portlet]

PageNotFound

[url.path.error]

We'resorry,butthepageyou'relookingforhas
beenmoved,ordoesnotexist.

Thetopmenumaybeabletohelpyoufindwhat
you'relookingfororgotoMainPage

Copyright20082011HalalIndustry

LogoHalalJAKIM

PosterMenarik...

IslamicGreetingCardbyAlhabib
IslamicGreetingCardbyAlhabib

IslamicGreetingCardbyAlhabib

IslamicGreetingCardbyAlhabib
IslamicGreetingCardbyAlhabib

IslamicGreetingCardbyAlhabib

TetamuBudiman
Followers(4)

Follow

Statistik
Singapore 1

Johor Bahru 1

Kota Kinabalu 1

Batu Pahat 1

Kuala Lumpur 3

Today 2 users
Total 20,468
Live 1
Petfinder.my

Petfinder.my

Wp Theme by P romis erings des igns | B logger Templat e by A ns hul


This t emplat e is brought t o y ou by : allblogt ools . c om | B logger Templat es