Anda di halaman 1dari 15

BAHASA MELAYU STPM

PENGGAL 3

VARIASI BAHASA

1. PENGENALAN

Makin besar jumlah penutur sesuatu bahasa, makin luas daerah penyebarannya, dan
makin banyak perbezaan dari segi penggunaannya.
|1
Dalam bahasa Melayu, pelbagai dialek yang digunakan mengikut kawasan, seperti
dialek Kelantan, Terengganu, Kedah, Negeri Sembilan, dan Johor, dan sebagainya,
menunjukkan wujudnya kelainan-kelainan itu.
Penggunaan bentuk bahasa yang berlainan berdasarkan faktor pengguna (orang yang
menggunakan bahasa) dan penggunaan (kesesuaian jenis bahasa yang digunakan
dengan keadaan)
Kelainan bahasa disebabkan faktor-faktor sosial, antaranya latar belakang pendidikan,
jenis pekerjaan, dan kedudukan sosioekonomi penutur yang berbeza-beza.

Variasi Bahasa

Pengguna Penggunaan

Dialek Daerah Idiolek Dialek Sosial

Dialek Kedah Dialek


Dialek Pulau Pijin
Pinang Kreol
Dialek Perlis Slanga
Dialek Perak Bahasa formal
Dialek Selangor Bahasa tak formal
Dialek Melaka Bahasa halus
Dialek Negeri Bahasa kasar
Sembilan Bahasa istana
Dialek Kelantan Bahasa basahan
Dialek Terengganu Bahasa baku
Dialek Pahang Bahasa mesra
Dialek Sabah Bahasa pasar
Dialek Sarawak
2. PENGERTIAN VARIASI BAHASA
= Kelainan = bentuk yang tidak seragam atau berbeza-beza, dan melibatkan
penyimpangan daripada keadaan yang lazim atau standard.1
= Neka bahasa = fitur (ciri atau bentuk) bahasa yang berbeza secara sistematik dalam
sesuatu bahasa yang sama.2
= Jenis gaya penggunaan bahasa dalam keadaan khas menurut taraf
penutur dan pendengar yang terlibat.3

3. JENIS VARIASI BAHASA

3.1 Bahasa formal


|2
(a) Pengertian
= Bahasa surat = bahasa yang digunakan untuk tujuan-tujuan rasmi,
khususnya dalam konteks tulisan.4
= Variasi perbahasaan yang lazim digunakan dalam konteks tulisan, atau
bentuk bersurat (bertulis).5
Termasuk dalam kategori ini: bahasa baku dan bahasa istana.

(b) Ciri-ciri:
Bahasanya terkawal: Perkataan, frasa dan ayatnya lengkap, tersusun,
tinggi, dan halus sifatnya.

Akhirnya dunia menyaksikan satu tindakan yang menggembirakan ke


arah memastikan penjenayah perang dihadapkan ke muka pengadilan.
Bekas Presiden Yugoslavia, Slobodan Milosevic diserahkan kepada
tribunal jenayah perang di The Hague Jumaat lalu. Inilah satu langkah
berani yang perlu dipuji dan dibanggakan.

Perkataan dalam binaan ayat tidak dipotong-potong sebagaimana


yang kerap berlaku bagi variasi bahasa Melayu lisan.

Datang dari mana? (Bukan: Datang mana?)


Anda tinggal di mana? (Bukan: Tinggal mana?)
Encik pergi ke mana? (Bukan: Encik pergi mana?)

1Kamus Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (1997:1536)
2Frank Parker. Linguistik untuk Bukan Ahli Linguistik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, terj. Raja
Rahawani Raja Mamat (1994:150)
3Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pusttaka (1998:1619)
4Zaba. Ilmu Mengarang Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (1965:74-75); Nik Safiah Karim, et

al Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (1995:34)
5Zaba (1965:74-75); Nik Safiah Karim, et al (1995:34)
Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang bersifat
rasmi.

tuan baginda
beliau datuk
encik datin
puan saudara
cik

3.1.1 Bahasa Baku


(a) Pengertian: |3
= Bahasa standard = variasi yang dipilih mewakili sesuatu
bahasa secara menyeluruh.
= Variasi yang digunakan oleh orang daripada pelbagai dialek
ketika berkumpul dan berbincang secara rasmi, dengan
menggugurkan sebahagian besar ciri atau unsur dialek
masing-masing supaya wujud keadaan saling faham dalam hal yang
diperkatakan.
Bahasa sebegini telah mengalami proses pengekodan, diterima
oleh masyarakat, dan menjadi norma kebahasaan bagi seluruh
masyarakat itu.6

(b) Ciri-ciri:
Dikaitkan dengan golongan berpendidikan.
Digunakan dalam acara-acara rasmi, seperti dalam proses
pengajaran dan pembelajaran di sekolah, temu duga, mesyuarat,
perundingan, ucapan, perbicaraan di mahkamah, urusan pejabat, dan
sebagainya, sama ada dalam tulisan atau lisan.
Mempunyai keseragaman dari segi ejaan, sebutan, tatabahasa, kosa
kata, istilah, perkamusan, dan laras bahasa. Keseragaman ditentukan
oleh pihak yang melaksanakan proses perancangan bahasa.
Ayat dibina mengikut struktur gramatis, iaitu yang mengikut
peraturan yang telah ditentukan.

Kereta itu kepunyaan saya.


(Bukan: Itu kereta saya punya.)
Emak sedang memasak nasi.
(Bukan: Emak sedang memasak.)

6Nik Safiah Karim, et al. (1995:30)


Menggunakan perkataan yang lengkap; tidak disingkatkan atau
kependekan.

hendak (bukan: nak)


-kah (bukan: ke)
mahu (bukan: mau)
sudah (bukan: dah)
tidak (bukan: tak)

Menggunakan imbuhan yang tepat.

Emak menanam pokok bunga raya. |4


(Bukan: Emak tanam pokok bunga raya.)
Buku itu dibeli di Kedah.
(Bukan: Buku itu beli di Kedah.)
Dia menyakiti hati kawan-kawannya.
(Bukan: Dia sakiti hati kawan-kawannya.)

Penggunaan frasa sendi nama yang tepat.

Mereka pulang ke kampung.


(Bukan: Mereka pulang kampung.)
Dia selalu berehat di sini.
(Bukan: Dia selalu berehat sini.)

3.1.2 Bahasa Istana


(a) Pengertian:
= Bahasa diraja = bahasa dalam = bahasa khas untuk kalangan
keluarga diraja dan untuk acara rasmi yang melibatkan raja dan
kerabat diraja.
Termasuk sebagai bahasa halus pengucapan yang lembut, lunak,
beradat dan terhormat.

(b) Ciri-ciri:
Berbentuk jumud rutin, dan tidak berubah semenjak dahulu.
Bersifat baku mematuhi tatabahasa, dan rasmi digunakan juga
dalam urusan rasmi dengan rakyat
Penggunaan kosa kata khusus (daripada bahasa Sanskrit).
Anugerah = pemberian Mencemar duli = datang
Beradu = tidur Berangkat = pergi
Gering = sakit Bersiram = mandi
Santap = makan Murka = marah
Mangkat = meninggal Menjunjung kasih =
dunia terima kasih

Panggilan dan kata ganti nama diri diraja digunakan dengan meluas.

Baginda Permaisuri
Beta Tuanku
Paduka
|5
Akhiran -nda dan -anda digunakan dalam konteks kekeluargaan,
sebagai tanda penghormatan dan kasih sayang.

adinda cucunda
anakanda kakanda
ayahanda

Ungkapan hormat daam komunikasi rasmi.

Ampun tuanku
Daulat tuanku
Ke bawah duli
Menjunjung kasih
Merafak sembah

Pemulukan = perkataan atau perbuatan menyanjung raja:


meletakkan raja pada taraf tinggi berbanding rakyat biasa.

Duli Yang di-Pertuan


Duli Yang Maha Mulia
Ke Bawah Duli

Pendinaan = perendahan diri terhadap raja

Pacal yang hina


Patik yang menjunjung titah perintah
Terjunjung di atas jemala patik
3.2 Bahasa Tak Formal
(a) Pengertian:
= Bahasa yang digunakan dalam situasi tidak rasmi.
= Bahasa bebas = yang tidak mementingkan peraturan bahasa
Terdiri daripada dialek, bahasa slanga, bahasa pasar, dan bahasa
basahan, dan sebagainya, yang tidak digunakan dalam keadaan formal.

(b) Ciri-ciri:
Bertentangan dengan bahasa formal dan bahasa baku.
Perkataan disingkatkan.

Dah Nek |6
Mak Pak
Tapi

Terdapat percampuran kod atau bahasa bercampur-campur.

I tak boleh janji akan datang ke majlis you.


Ana pasti bantu anta.

3.2.1 Dialek

(a) Pengertian:
= Neka tempatan, loghat, atau bahasa daerah = Variasi tidak
standard, kerana digunakan dan difahami oleh lingkungan masyarakat
atau kawasan yang mengamalkannya sahaja.7
= Merujuk jenis bahasa yang digunakan dalam percakapan di sesuatu
daerah atau bahagian negeri yang mempunyai pelat sebutan yang khas,
yang berbeza daripada sebutan-sebutan umum (standard) yang
digunakan di negara ini.8
= Satu bentuk yang menyimpang daripada norma yang betul atau
standard,9 tetapi tidak sampai menjadikannya sebagai satu bahasa
yang lain.

7Brennan (1996:628)
8Nik Safiah Karim, et al (1995:34)
9J.K. Chambers & Peter Trudgill. Dialektologi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (1990:3), terj. Annuar

Ayob.
(b) Ciri-ciri:
Sebutan yang berlainan, dengan maksudnya masih sama.

Perkataan Dialek Sebutan


utara Semenanjung Malaysia [apa]
Negeri Sembilan [apo]
apa
Johor [ape]
Parit, Perak [ap]
Kelantan dan Terengganu [tikuh]
tikus
utara Semenanjung Malaysia [tikuih]

Bentuk kata yang berbeza dengan variasi standard, tetapi


maksudnya masih sama. |7
Perkataan Dialek Bentuk
utara Semenanjung Malaysia [pi]
pergi Negeri Sembilan [poi]
Kelantan dan Terengganu [gi]
Kelantan [ik]
ikan
Terengganu [ikang]

Kelainan perkataan bagi kata ganti nama dan kata umum

Perkataan Dialek Kelainan


Kebanyakan dialek aku
Kelantan [ambo]; [kawe]
saya
Perak [teman]
Negeri Sembilan [s]
utara Semenanjung Malaysia [hang]
Kelantan [mu]; [demo]
Kamu / awak
Perak [kome], [mike]
Negeri Sembilan [dn]
Kelantan ketereh
Janggus Terengganu [jambu golok]
Negeri Sembilan Gajus

3.2.2 Bahasa Slanga


(a) Pengertian:
= sejenis bahasa terhad,10 iaitu penggunaan bahasa yang khusus
bagi sesuatu golongan atau kelas tertentu bagi sesuatu masa
dengan pengertian tertentu.
= bahasa kutu atau bahasa rocker.

10Nik
Safiah Karim. Beberapa Persoalan Sosiolinguistik Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka (1981:121)
(b) Ciri-ciri:
Kosa kata daripada perkataan biasa tetapi membawa makna yang
berbeza daripada perkataan asal.
Terdapat juga gabungan perkataan Melayu dengan bahasa asing.
Tidak dapat difahami oleh orang yang bukan ahli kumpulan:
menimbulkan identiti kumpulan dan membentuk dialek sosial.
Lazimnya perkataan tidak kekal, diubah mengikut keperluan atau
kerana maknanya diketahui pihak lain.

Golongan Contoh Kata/ Frasa dan Maksud


Awek = gadis/ perempuan
Bergetah/cun/mengancam/garing = cantik
Remaja Cinabeng! = Celaka! |8
Kena kapur = Tertipu
Tangkap cintan = Hangat bercinta
Kacang = senang (soalan)
Koyak = sukar (soalan)
Siswa/ Red spot = siswi jelita yang banyak peminat
siswi 11 Gerko = pasangan pelajar yang sedang bercanda
Mahasitua = mahasiswa yang sudah berumur
Kememer = orang yang sensitif
Lorat = teruk
Pekerja
Mat terap = askar
kilang 12
Sempol = tidak begitu merumitkan
Tarzan = mandur

3.2.3 Bahasa Basahan


(a) Pengertian:
= Bahasa yang digunakan dalam pertuturan seharian, antara ahli
keluarga, teman rapat atau perbualan di kedai kopi.
= Bahasa cakap mulut, yang digunakan sesama orang Melayu.13

(b) Ciri-ciri:
Kependekan perkataan yang ketara

Ni Tau
Saja Tu
Tak

11Nik Safiah Karim (1981:124-125)


12Nuwairi Hj. Khazaai. Laras Sosial: Konsep dan Dapatan Kajian Lapangan dlm. Monograf Jabatan Bahasa
Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya (1997:80-81)
13Zaba (1965:72)
Perubahan bunyi

Bapak = bapa Bawak = bawa


Bijik = biji Nasik = nasi
Kecik = kecil

Perkataan berbeza daripada neka baku tetapi maknanya masih sama.

Kok = kalau
Macam = seperti
Macam mana = bagaimana |9
Tengah = sedang

Ayat bersusunan mudah dan ringkas menggugurkan imbuhan dan


kata sendi nama. Hal ini dipengaruhi oleh kecenderungan untuk
mencepatkan ucapan.

Nak ke mana? = Kamu hendak ke mana?


Sekolah bila buka? = Bilakah sekolah dibuka semula?
Dia pergi bandar beli alat lukisan = Dia pergi ke pekan
untuk membeli alatan lukisan.

Pengaruh bentuk dialek meletakkan kata bantu di belakang kata


kerja.

Saya makan dah. = Saya sudah makan.

Pengguguran kata hubung dalam ayat majmuk.

Dia beli ikan, ketam, sotong.


= Dia membeli ikan, ketam dan sotong.

3.2.4 Bahasa Pasar


(a) Pengertian:

= Bahasa kacukan = bentuk bahasa Melayu yang digunakan dalam


percakapan antara orang Melayu dengan bangsa lain, atau antara dua
pihak yang bukan sebangsa.
Asalnya, orang asing yang menggunakan perkataan Melayu dalam
susuk ayat bahasa asing, tetapi orang Melayu turut menggunakan
tatabahasa asing supaya mudah difahami oleh orang bukan Melayu.14
Bahasa yang wujud akibat daripada pergaulan masyarakat yang
berbilang kaum supaya saling memahami pertuturan.
= Bahasa yang dituturkan apabila berlaku pertembungan antara dua
pihak yang tidak mempunyai satu bahasa perantaraan yang dapat
difahami oleh kedua-dua pihak itu.

(b) Ciri-ciri:
Penggunaan perkataan punya khususnya dalam perbualan yang
melibatkan orang Cina dan India.
| 10
Lu punya kereta.
Sana punya olang banyak baik.
Itu orang punya bini ada jahat punya.
perempuan.
Penggunaan kata ganti nama diri juga berbeza daripada bahasa baku.

Gua bukan itu macamlah.


Kita olang sudah ada sini.
Lu jangan kacau kawasan itu orang.

Pengabaian penggunaan kata penjodoh bilangan.

Kita orang ada satu payung saja.


Lu beli setengah ayam mana cukup.
Itu dua kucing sedang gaduh-gaduh.

Mengabaikan Hukum D-M

Api kereta = kereta api


Nasi makan = makan nasi
Ini orang = orang ini

Susuk ayatnya tidak mematuhi tatabahasa bahasa Melayu.


Ikan itu banyak mahal.
Jangan bilang sama dia.
Kasi tau sama saya.
Saya boleh ajar apa macam mau jaga itu budak.
Sini mari.

14
Zaba (1965:72-73)
3.2.5 Bahasa Mesra

(a) Pengertian:
= Bahasa yang menunjukkan hubungan yang rapat antara penutur
dan pendengar

(b) Ciri-ciri:
Gelaran/panggilan tidak lengkap

Bang Mud
Mak Bedah
Pak Lah
| 11
Menggunakan nama sendiri sebagai kata ganti nama diri orang
pertama

Man sedang bersiap


Nanti Ani bawakan
Sungguh Ida tak tahu

Kependekan kata

Kak
Nek
Takkan

Penggunaan partikel -lah

Tak apalah...
Ambillah masa awak.
Biarlah di situ.

3.3 Bahasa Halus


(a) Pengertian:
= Bahasa yang beradat, bersopan santun dan berbudaya tinggi.
= Bahasa yang menggunakan perkataan atau ungkapan lain yang
lebih lembut menggantikan perkataan yang dirasakan kasar atau
menyentuh perasaan orang lain.15

15
Kamus Dewan Edisi Ketiga (1997:87)
(b) Ciri-ciri:

Penggunaan kata ganti nama diri yang sesuai dengan suasana formal dan
tidak formal.

anda abang / kakak


beliau aku
datuk / datin dia / ia
encik / cik engkau / kau
kami hamba
kita pak cik / mak cik
saudara | 12
saya
tuan / puan

Perkataan dan ungkapan berciri sopan menunjukkan ketinggian budi


penuturnya.

jemput
maafkan saya
sila
terima kasih
tumpang lalu

Pemilihan bahasa kiasan = bahasa berlapik / bahasa beralas

berbadan dua = mengandung


buang air besar = berak
datang bulan = keluar darah haid
meninggal dunia = mati
orang rumah = isteri / bini

Penggunaan perkataan daripada bahasa Arab menggambarkan


kehalusan budi dan hati penutur, berkait dengan Islam yang sentiasa
mementingkan akhlak yang tinggi.

Allahyarham / Allahyarhamah
almarhum / almarhumah
arwah
kembali ke Rahmatullah
3.5 Bahasa Kasar
(a) Pengertian:
= Bahasa yang tidak mempunyai adab atau kurang ajar, tidak sopan dan
tidak manis.
Terdiri daripada bahasa kasar biasa (= bahasa tidak sesuai dengan tempat
dan konteks), dan bahasa kasar kesat (= bentuk bahasa ketika sedang
marah dengan maki hamun, mencarut, mengutuk, dan sebagainya.

(b) Ciri-ciri:

Perkataan/frasa yang digunakan relatifnya kasar.

bodoh
| 13
gila engkau!
bangang betul

Kata-kata makian atau cacian, terutama ketika sedang marah

bangsat
celaka
cis
anak haram zadah
budak sial

Kata-kata untuk menghina atau menimbulkan kemarahan

Hei budak gemuk!


Kepala bapakmu!
Pergi mampus!

3.6 Bahasa Pijin


(a) Pengertian:
= Bahasa yangg terdiri daripada campuran unsur dua atau lebih
bahasa lain yang digunakan apabila penutur yang berlainan bahasa
berkomunikasi antara satu dengan yang lain.
Berkaitan dengan bahasa pasar.
Bahasa peringkat awal yang digunakan oleh keturunan Baba di Melaka
merupakan gabungan bahasa Melayu dan bahasa Cina boleh dianggap
sebagai bahasa pijin.

(b) Ciri-ciri:
Bahasa dipermudah, agar saling difahami kedua-dua pihak
Terdapat percampuran kod
3.7 Bahasa Kreol

(a) Pengertian:

= Bahasa yang terbentuk daripada campuran dua bahasa yang


berlainan melalui pertuturan sehingga menjadi bahasa utama
dalam komuniti atau daerah tertentu
Berkembang daripada bahasa pijin
Bahasa Baba menjadi bahasa kreol apabila digunakan secara tetap oleh
golongan Baba-Nyonya.

(b) Ciri-ciri: | 14
Pertambahan kosa kata
Struktur tatabahasa menjadi lebih kompleks
Wujudnya penutur jati

3.8 Konteks Lain


3.8.1 Idiolek

(a) Pengertian:
= Kelainan antara invididu dalam daerah dan latar belakang
sosial yang sama.

(b) Penyebab:
Sifat fisiologi pada alat pertuturan individu. Misalnya, alat
pertuturannya kurang sempurna sehingga menghasilkan
penyengauan bunyi yang sepatutnya tiada.
Tabiat pertuturan yang lain, seperti percakapan yang terlalu cepat
atau lambat, gagap, tertahan-tahan, dan sebagainya.
Cara bercakap, seperti penekanan nada suara, atau pemanjangan
dan pemendekan bunyi-bunyi tertentu.16

3.8.2 Diaglosia
= Dua variasi bahasa dalam sesuatu bahasa yang digunakan
mengikut situasi.
Variasi tersebut terdiri daripada: (i) variasi yang lebih tinggi kerana
digunakan dalam situasi formal, dan (ii) digunakan dalam situasi tidak
formal.
Dalam kalangan masyarakat di Malaysia, lazimnya bahasa standard
digunakan dalam keadaan atau majlis formal atau ketika berhubung
dengan penutur daripada dialek lain, manakala dialek daerah digunakan
dalam perhubungan tidak formal atau dalam kalangan dialek yang sama.

16
Nik Safiah Karim, et al. (1995:29)
3.8.3 Isoglos
= Isoglos ialah garis pemisah atau sempadan antara satu dialek
dengan satu dialek yang lain dalam sesuatu bahasa.
Bentuk dialek di kawasan itu bercampur antara dua subdialek yang
berlainan.
Contoh isoglos ialah tempat yang menjadi sempadan antara dialek Negeri
Sembilan dengan dialek Melaka, juga sempadan bagi dialek Kelantan
dengan dialek Terengganu.

3.8.4 Subdialek
= Merupakan variasi bahasa yang terdapat dalam sesuatu dialek.
Contohnya, di Perak terdapat beberapa dialek Perak, seperti di Parit, di | 15
Kuala Kangsar, di Tanjung Malim, dan di Taiping, atau di Kelantan,
terdapat dialek yang dituturkan di Pulai Chondong yang agak berbeza
daripada dialek di kawasan lain.

3.8.5 Dwibahasa
= Penguasaan dan penggunaan dua bahasa oleh seseorang penutur.
Contohnya, penutur menguasai dan menggunakan bahasa Melayu dan
bahasa Inggeris.

3.8.6 Multibahasa
= Pengetahuan dan penggunaan lebih daripada dua bahasa oleh
seseorang penutur.
Contohnya, penutur yang boleh bercakap dalam bahasa Melayu, bahasa
Inggeris, bahasa Mandarin, dan sebagainya.